Penalizační faktury - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID772

Přehled Penalizační faktury slouží pro zobrazení a práci s penalizačními fakturami, vystaveným většinou ze Saldokonta. Lze je vystavit i zde. Penalizační fakturu k fakturám, zaplaceným po lhůtě splatnosti vystavíte tak, že označíte kurzorem příslušný řádek faktury v přehledu příslušného salda, klepnutím pravého tlačítka myši vyberete volbu Penalizační faktury… a potvrdíte. Otevře se přehled Vystavené penalizační faktury k vybranému saldokontnímu případu. Při vystavování nové penalizační faktury stiskem tlačítka Nový otevřete formulář pro pořízení Penalizační faktury:


Penal fa hlav.png


Do formuláře penalizační faktury se přenese číslo' a název organizace (odběratele), Název, Záhlaví' a Text penalizační faktury se přednastaví dle textu v nabídce Text penalizační faktury (pokud je nadefinováno), tyto texty lze libovolně v rámci daného počtu znaků editovat).

Dále se přenese Bankovní spojení vlastní organizace – nabídne se bankovní spojení, které je označeno v jako „Přednastaveno“. Pokud má vlastní organizace navázáno více bankovních spojení a žádné bankovní spojení nemá označeno „Přednastaveno“, bude bankovní spojení prázdné a je nutno vybrat bankovní spojení vlastní organizace, na který má být fakturovaná částka zaplacena.

Do pole Variabilní symbol se doplní párovací znak, máte možnost přepsat, do pole Konstantní symbol můžete přenést konstantní symbol z návazného číselníku.

V pravé horní části formuláře jsou údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury, Měna,Částka (fakturovaná částka – přednabídne se dle fakturované částky), Datum splatnosti a Procento penále. Všechny údaje o vlastní faktuře se dají editovat.

V pravé dolní části formuláře jsou údaje o Vystavení – Datum (datum vystavení), Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele, lze změnit - zadat z klávesnice nebo vybrat z číselníku Zaměstnanci ) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty).

Údaje penalizační faktury uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít otevřít, stisknete tlačítko Storno.

Penalizační fakturu lze z přehledu sdružených penalizačních faktur zaúčtovat pomocí nastavené kontace. Na řádku kontace můžete na 2.záložce nastavit konkrétní středisko (útvar), na který se má faktura účtovat, pokud středisko není vyplněno systémem. V praxi to znamená, že by saldokontní skupina musela být párována s vazbou na Útvar.

Kontace penalfa.png

Vystavení penalizační faktury v cizím jazyce

Pro vystavení penalizační faktury v cizím jazyce, musí být splněno několik podmínek:

 • v číselníku Komunikační jazyky musí být zadán cizí jazyk
 • organizaci musí mít navázaný komunikační jazyk (Organizace - způsob platby)
 • v nabídce Penalizační faktury - Text penalizační faktury musí být jazyková varianta v tomto komunikačním jazyce

Při dodržení těchto podmínek bude k vybranému saldokontnímu případu vytvořena penalizační faktura v cizím jazyce.

Pokud je saldokontní případ v cizí měně, je přednabídnuta cizí měna salda a částka v cizí měně. Pokud existují již vystavené penalizační faktury a mají zadanou různou měnu než je měna salda, při vystavení nové penalizační faktury se nebude přednabízet částka k penalizaci.

Vlastní formulář penalizační faktury vytisknete z přehledu penalizačních faktur stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka TiskTisk…, otevře se přehled formulářů penalizačních faktur, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem penalizační faktury. Penalizační fakturu můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze penalizační fakturu přímo odeslat jako e-mail nebo fax. BID187

Upozornění Volba penalizační faktury je v menu místní nabídky aktivní pouze pro saldokontní skupiny, kde je povoleno vystavení upomínek a penalizačních faktur.

Pás karet

Karta Akce

Parametry penalizační faktury

BID534 Penalizační poplatky mohou být nastaveny dvojím způsobem. Jednak v režimu smluvní penalizace, jednak zákonem stanovené procento. Režim penalizace nastavíte v Možnosti / Konfigurace - správa systému v konstantách pro účetnictví, popř. na Organizaci ve Způsobu platby.

Penal konf.png

V konfiguraci lze kromě režimu penalizace také nastavit jakým způsobem penále počítat:

 • Z uhrazené částky - penále se počítá pouze z uhrazené částky faktury ke dni úhrady
 • Z dlužné částky - penále se počítá pouze z neuhrazené částky faktury ke dni vystavení penalizační faktury
 • Z částky faktury - penále se počítá vždy z celkové částky faktury ke dni vystavení penalizační faktury nebo ke dni poslední úhrady

Dle použitého režimu přednastavíte v přehledu Parametry penalizační faktury procento, které se bude používat při penalizaci.

Pokud vystavujete penalizační faktury ve smluvním režimu, nastavíte procento pomocí tlačítka Nový v následujícím editačním okně:

Parametry penal fa.png

Vyplníte:

 • Procento penalizace - tímto procentem bude vypočteno penále za každý den prodlení od data splatnosti
 • Počet dnů tolerance - počet dnů od data splatnosti, po který ještě nechcete vystavovat penalizační fakturu.
Příklad Např. označíte-li v saldokontu fakturu, která je po splatnosti 5 dní a v atributu počet dnů tolerance je vyplněno 10 dní, pak se penalizační faktura nevytvoří. Označíte-li tuto fakturu 11tý den, penále se vytvoří na všechny dny prodlení, tedy na celých 11 dní.
 • Název penalizační faktury - název se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury
 • Záhlaví penalizační faktury - text, který se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury
 • Text penalizační faktury - se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury


V případě použitého režimu zákonem stanovené penalizace přednastavíte procento stejným způsobem pouze se změnou režimu penalizace:

Penal zakon.png


V editačním okně zadáte procento dle platného zákona a datum platnosti, od kterého platí zadaná sazba. Otevře se editor Parametry penalizační faktury, zobrazí se tlačítko nápovědy (?) s textem: Jedná se o pohledávky posuzované podle občanského zákoníku nebo které se na občanský zákoník odkazují. Pokud se repo sazba ČNB platná k prvnímu dni pololetí změnila, je zapotřebí zadat i % penalizace s platností od prvního dne pololetí. Při zadávání atributu % penalizace je třeba % penalizace vypočítat podle vzorce: (právními předpisy stanovené pevné procento (v %) + repo sazba ČNB (v %)) / počet dní v roce


Pokud zadáte více parametrů můžete jeden parametr (řádek) přednastavit. Přednastavené procento se uplatní při vystavování penalizačních faktur jednotlivých i sdružených.


Jazykové varianty

Tato akce v menu místní nabídky umožňuje nastavit texty v cizím jazyce. Po potvrzení této nabídky se otevře přehled Texty v cizích jazycích. Pokud ještě nemáte definován žádný text, bude přehled prázdný.

Pro definici nového textu stisknete tlačítko Nový <F2>. Otevře se formulář, kde nejprve vyplníte Komunikační jazyk. Stiskem pomocného tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do pomocného číselníku Komunikační jazyky a vybraný jazyk přenést. Pokud již byl nadefinován nějaký text v cizím jazyce, nebude již v tomto přehledu tento jazyk zobrazen. Uvidíte tedy pouze ty jazyky, které nebyly použity. Další pole na formuláři která vyplníte jsou Název, Záhlaví a Text penalizační faktury. Tato pole vyplníte cizojazyčným textem. Formulář textu uložíte stiskem tlačítka OK.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail