Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Pás karet Akce přehledu skupiny stavů - Účetnicví

Z WikiOrange
Verze z 28. 11. 2019, 13:05, kterou vytvořil Jana.purova (diskuse | příspěvky) (Sumační stavy účtů)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Stavy účtů k datu

BID155 Volbou této nabídky získáte účetní přehledy těch účtů a útvarů, které jsou zařazeny do skupiny, na níž jste nastaveni kurzorovým řádkem. Stavy účtů se vždy zobrazí ke zvolenému datu (automaticky je nastaven poslední den aktuálního měsíce) kumulativně od počátku aktivního účetního období. Informaci o aktuálně nastaveném koncovém datu naleznete v záhlaví okna přehledu Denní stavy účtů a útvarů. Datum, ke kterému chcete stavy účtů vidět, lze změnit akcí Změna konečného data (z Pásu karet/karta Akce). Systém vás vyzve k zadání nového datumu, ke kterému chcete stavy na účtech vidět. Datum zadáte přímo z klávesnice nebo můžete použít tlačítka s kalendářem k výběru data. Po stisku tlačítka OK systém zobrazí stavy účtů k zadanému datu.

Přehled Denní stavy si můžete přizpůsobit pomocí volby Nastav. Můžete také využít distribuovaná uložená nastavení, která nejdete v seznamu uložených sestav.

Upozornění Pro využití těchto sestav musíte mít nastavenu konstantu Kumulované obraty v Možnosti/Konfigurace– Účetnictví. Máte-li nastavenu volbu Kumulované obraty Měsíční, použijete sestavy obsahující (L - M). Máte-li nastavenu volbu Kumulované obraty Denní, použijete sestavy obsahující v názvu (L - D).

Pomocí Nastav můžete do přehledu přidat symboly z následujících skupin (naleznete je v Nastav na záložce 1-Zobrazení). V zobrazitelných položkách Nastav je možno si zobrazit položky ze složek:

  • Denní stavy účtů a útvarů - zde najdete symboly pro počáteční stav, obraty a koncový stav dne, ke kterému je přehled denních stavů účtů zobrazen. Můžete vybrat symboly pro hlavní účetní měnu nebo cizí měnu (zobrazí stav té měny, která je nastavena u účtu v účtovém rozvrhu), symboly pro útvary včetně všech podúrovní, příp. symboly pro jednu úroveň z organizační struktury (bez podúrovní). Asi nejdůležitějším symbolem z této skupiny je D Zůstatek kon.stav, který zobrazí konečný stav účtu k vybranému dni. (Za středisko je to _D Zůstatek kon.stav.)
  • Měsíční stavy účtů a útvarů - zde najdete symboly pro počáteční stav, obraty a koncový stav měsíce, ke kterému je přehled stavů zobrazen. Symboly z tohoto přehledu zobrazí vždy hodnoty za celý měsíc, nezáleží tedy na dni, který je nastaven jako konečné datum. Opět platí, že lze vybrat symboly pro hlavní měnu, cizí měnu, útvary včetně podúrovní nebo bez podúrovní.
  • Roční stavy účtů a útvarů - zde najdete symboly pro počáteční stav, obraty a koncový stav období (roku), se kterým jste vstoupili do přehledu denních stavů. Symboly z tohoto přehledu zobrazí vždy hodnoty za celé účetní období (rok), nezáleží tedy na dni a měsíci, který je nastaven jako konečné datum. Opět platí, že lze vybrat symboly pro hlavní měnu, cizí měnu, útvary včetně podúrovní nebo bez podúrovní. Asi nejdůležitějšími symboly z této skupiny jsou R Zůst.poč.stav, který zobrazí počáteční stav účtu v daném účetním období a Zůstatek kon.stavu, který zobrazí koncový stav účtu v daném účetním období.(Pro získání hodnot za dané středisko použijete _R Zůst.poč.stav a _Zůstatek kon.stavu).

Denní kumulované obraty

Tato skupina symbolů je použitelná pouze v případě, že konstanta Kumulované obraty (naleznete ji v menu Možnosti – Konfigurace / správa systému – Systémové konstanty – Účetnictví, viz kap. Helios - konfigurace) je nastavena na hodnotu Denní. Pokud tomu tak není, je u této skupiny symbolů zobrazeno slovo NENAPOČÍTÁNO a symboly nezobrazují žádné hodnoty. Obraty z této skupiny symbolů vracejí hodnoty vždy od počátku účetního období do zadaného koncového data. Opět platí, že lze vybrat symboly pro hlavní měnu, cizí měnu, útvary včetně podúrovní nebo bez podúrovní.

  • Měsíční kumulované obraty - tato skupina symbolů je použitelná pouze v případě, že konstanta Kumulované obraty (naleznete ji v menu Možnosti – Konfigurace / správa systému – Systémové konstanty – Účetnictví, viz kap. Helios - konfigurace) je nastavena na hodnotu Měsíční. Pokud tomu tak není, je u této skupiny symbolů zobrazeno slovo NENAPOČÍTÁNO a symboly nezobrazují žádné hodnoty. Obraty z této skupiny symbolů vracejí hodnoty vždy od počátku účetního období do konce měsíce, který je dán zadaným koncovým datem. Opět platí, že lze vybrat symboly pro hlavní měnu, cizí měnu, útvary včetně podúrovní nebo bez podúrovní.
  • Kumulované obraty v měsících - tato skupina symbolů je použitelná pouze v případě, že konstanta Kumulované obraty v měsících (naleznete ji v menu Možnosti/Konfigurace - Účetnictví, viz kap. Helios - konfigurace) je zaškrtnuta. Pokud tomu tak není, je u této skupiny symbolů zobrazeno slovo NENAPOČÍTÁNO a symboly nezobrazují žádné hodnoty. Obraty z této skupiny symbolů vracejí hodnoty vždy od počátku měsíce (který je dán zadaným koncovým datem) do zadaného koncového data. Opět platí, že lze vybrat symboly pro hlavní měnu, cizí měnu, útvary včetně podúrovní nebo bez podúrovní.

U každého účtu (řádku přehledu) si můžete zobrazit chronologický přehled účetních zápisů, které tvoří stav účtu, na němž jste nastaveni kurzorem. Provedete to potvrzením volby místní nabídky Účetní řádky (klávesová zkratka Ctrl+U). Je však třeba si uvědomit, že přehled účetních zápisů je zobrazen vždy od počátku účetního období do zvoleného koncového data, případně je zafiltrován za příslušný útvar z organizační struktury. Pokud např. vycházíte z přehledu denních stavů účtů, kde máte zařazeny pouze symboly pro měsíc nebo den, nezobrazí se přehled účetních zápisů pouze tohoto měsíce či dne, ale celého období až do zvoleného koncového data (jak již bylo zmíněno výše). Případné zafiltrování za měsíc či den musíte provést pomocí Nastav v chronologickém přehledu účetních zápisů!

Upozornění UPOZORNĚNÍ Do stavů účtů se promítnou pouze ty doklady, jejichž rozpracovanost je ve stavu účtováno nebo uzavřeno! Doklady ve stavu rozpracovanosti pořízeno, které lze libovolně opravovat a mazat, se do stavů účtů nepromítají.

Stavy účtů k období stavu

BID347 V tomto přehledu naleznete stavy těch účtů a útvarů, které jsou zařazeny do skupiny, na níž jste nastaveni kurzorovým řádkem. Stavy se vždy zobrazí za všechna období stavu, která máte vytvořena v přehledu Číselník/Účetní období, Uživatelské období stavu hlavní nabídky stromové struktury a která obsahují alespoň jeden účetní zápis ve fázi účtováno nebo uzavřeno. V přehledu tedy naleznete pouze ta období stavu, která obsahují nějaké účetní zápisy a pouze ty účty a útvary, na kterých bylo účtováno do příslušných období stavu.

U každého účtu si můžete zobrazit chronologický přehled účetních zápisů, které tvoří stav účtu, na němž jste nastaveni kurzorem. Provedete to akcí Účetní řádky. Pokud budete chtít zobrazit stavy účtů k nějakému konkrétnímu období (např. vytvořit sestavu k určitému období stavu), pomocí akce Stavy k vybranému období stavu vyberete období, ke kterému budete chtít zobrazení.


Aktualizace všech stavů účtů

Tato volba je přístupná pro skupiny stavů účtů jak v režimu ON-LINE tak v režimu OFF-LINE. Přepočet nelze spustit pouze pro jednu skupinu nebo pro vybrané skupiny, provede se vždy pro všechny skupiny stavů. Po potvrzení této volby jste systémem dotázáni:

Opravdu spustit aktualizaci stavů všech skupin v daném období?

Po stisku tlačítka Ano jste vyzváni k zadání systémového hesla. Poté proběhne vlastní přepočet stavů na účtech. Doba přepočtu je závislá na množství účtů a útvarů, pro které se stavy počítají a samozřejmě na rychlosti počítače, na kterém přepočet běží.

U skupin stavů v režimu OFF-LINE je datum a čas provedené aktualizace zapsán v přehledu do sloupce Datum aktualizace.

Blokování

Zablokování skupin stavů účtů

Potvrzením této volby můžete nastavit u skupiny, na které jste nastaveni kurzorem (nebo u označených skupin) příznak blokování. Tento atribut nebrání práci se skupinou. Tuto skupinu lze aktualizovat i prohlížet její stavy. Příznaku blokování můžete využít k filtrování pomocí volby Nastav. Zablokování skupiny lze provést po zadání systémového hesla.


Odblokování skupin stavů účtů

Potvrzením této volby můžete u vybraných skupin zrušit příznak blokování. Odblokování skupiny lze provést po zadání systémového hesla.


Sumační stavy účtů

Sumační stavy účtů zobrazíte v přehledu Denní stavy poklepáním myší nebo stiskem klávesy <Enter> na účtu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Zobrazí se formulář se stavy účtu za zvolené období. U účtů vedených pouze v Kč má tento formulář jen záložku Stavy hlavní měny. U účtů, na kterých je sledována i cizí měna, tj. mají v přehledu Účtový rozvrh nastaveno sledování cizí měny, najdete ještě záložku Stavy cizí měny. Všechny stavy a obraty na této záložce jsou pak uvedeny v té měně, která je nastavena v účtovém rozvrhu.

V případě existence byť jediného dokladu s daným účtem a zadanou jinou cizí měnou, než je zadána na účtu, vedle kódu měny bude zobrazeno výrazné upozornění "Pozor, existují doklady s jinou měnou !".

Sumační stav účtu
Stav uctu sumacni.png


Ve formuláři jsou zobrazeny informace, kterého účtu, útvaru a případně cizí měny se zobrazené obraty a stavy týkají. V řádku DEN je uvedeno datum, ke kterému jsou stavy účtů zobrazeny. Podle tohoto data se přenesou i údaje na řádek MĚSÍC a OBDOBÍ. Údaje Období Od: Do: jsou vyplněny podle aktuálního účetního období. Ve sloupci Stav je uvedeno, které doklady jsou ve stavech daného řádku zohledněny. Jde o tyto možnosti:

  • Běžný - zohlední se doklady běžného období
  • PS - zohlední se doklady počátečního stavu
  • KS - zohlední se doklady koncového stavu

V části tabulky Obrat jsou v řádku DEN obraty na straně Má Dáti a Dal platné pro konkrétní den, který je uveden v poli Do:. V části tabulky Konečný stav je hodnota zůstatku zadaného účtu (jde o rozdíl obratu MD a Dal), příp. účtu a útvaru, ke dni, který je uveden v poli Do:.

Denní stavy účtů a útvarů

BID93 Otevře chronologický přehled stavů účtů vašeho účtového rozvrhu. V přehledu vidíte u každého účtu stavy ze všech skupin, do kterých je účet zařazen. U každého účtu si můžete opět zobrazit chronologický přehled účetních zápisů, které tvoří stav účtu, na kterém jste nastaveni kurzorem. Provedete to akcí Účetní řádky (Pás karet/karta Akce).

Počáteční stavy

BID341 Održíte přehled počátečních stavů účtů z vašeho účtového rozvrhu. Tedy stavů tvořených těmi účetními zápisy, které mají nastaven atribut počáteční stav. U každého účtu si můžete opět zobrazit chronologický přehled účetních zápisů, které tvoří stav účtu, na kterém jste nastaveni kurzorem. Provedete to akcí Účetní řádky.

Konečné stavy

BID342 Obdržíte přehled konečných stavů účtů z vašeho účtového rozvrhu. Tedy stavů tvořených těmi účetními zápisy, které mají nastaven atribut konečný stav. U každého účtu si můžete opět zobrazit chronologický přehled účetních zápisů, které tvoří stav účtu, na kterém jste nastaveni kurzorem. Provedete to akcí Účetní řádky.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail