Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Přiznání k DPH - Evidence DPH

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID87

Editor Přiznání k DPH

Přehled Přiznání k DPH slouží k evidenci a výpočtu DPH a k tisku přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období (kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí).

Umožňuje i zadání řádného opravného, dodatečného, dodatečného opravného přiznání k dani z přidané hodnoty včetně zadání dalších potřebných údajů identifikujících daný daňový subjekt a údaje související s podáním výkazu DPH.

Upozornění Nezapomeňte na prvním přiznání doplnit správný Koeficient evidovaný v %.


Podmínky naplnění účetní evidence

K naplnění daňové evidence dochází z evidence účetní. Účetní zápisy musí být ve fázi Účtováno a musí mít vyplněno pole Uplatnění DPH (přiřazuje se dle DUZP nebo Data doručení).

Na řádku základu DPH musí být vyplněn Účet DPH. Naopak v řádku s účtem DPH nesmí být účet DPH vyplněn.

Účet DPH musí mít v Účetním rozvrhu vyplněn oddíl [3] DPH. V poli Účtování DPH se vybírá z možností Ostatní nebo Samovyměření a musí být vyplněna Sazba DPH.

Účetní doklad se zápisem DPH


Přehled jednotlivých období DPH zobrazíte z hlavní nabídky Heliosu klepnutím na volbu Evidence DPH Přiznání k DPH.

Přiznání k DPH

Pás karet - Akce

Obdobi DPH akce03.png

Import číselníků z webu

Touto akcí naimportujete číselníky finančních úřadů, územních pracovišť, činností (číslo první hlavní činnosti), které potom využijete pro vyplňování údajů do výkazů DPH.
Akce je dostupná i nad Kontrolním a Souhrnným hlášením. Stačí stáhnout z jednoho místa, číselníky se již v dalších výkazech budou nabízet.
Po kliknutí na akci Import číselníků z webu se číselníky začnou stahovat, o ukončení informuje okno s hláškou:

Import_dokonceno


Evidence pro účely DPH

BID309 V pásu karet Akce je tlačítko Evidence pro účely DPH, které zobrazí daňové doklady (záznamní povinnost).
Jednotlivé sloupce zobrazené v přehledu daňových dokladů jsou plněny podle následujících pravidel:

Sloupce Párovací znak, Organizace
1. Není -li zadán ani u jednoho základu ani u jedné daně (v rámci dokladu, daňového účtu a období) - dotáhne se ze saldokontního účtu (nezávisle na straně účetního dokladu), je-li na dokladu jeden. Není-li obsažen žádný saldokontní účet, nedotahuje se nic.
2. Jsou-li u nějakého řádku základu či daně prázdné a na ostatních řádcích je jen jeden PZ či Organizace, pak se doplní tento do prázdných
3. Jsou-li u nějakého řádku základu či daně prázdné a na ostatních jsou různé - nic se nedoplňuje
4. Jsou všude vyplněny - nic se nedoplňuje

Sloupce Útvar, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec
1. Pokud je u všech daní a základů (v rámci dokladu, daňového účtu a období) stejný údaj, nechá se a tyto řádky se seskupí
2. Pokud není u všech daní a základů (v rámci dokladu, daňového účtu a období) stejný údaj, vynuluje se a tyto řádky se seskupí

V přehledu lze pomocí funkce Nastav zobrazit Datum doručení.


Doklady bez vazby na výkaz DPH

BID309 V přehledu Evidence pro účely DPH lze v záložce Akce zvolit možnost Doklady bez vazby na výkaz DPH. Zde se zobrazí všechny doklady účtů DPH, které nejsou zařazeny na žádném řádku Výkazu DPH.


Evidence pro účely DPH - neseskupeno

BID1852 V pásu karet Akce je tlačítko Evidence pro účely DPH - neseskupeno, které zobrazí neseskupené daňové doklady.
Je zde zobrazen přehled řádků jednotlivých daňových dokladů (ve vybraném období DPH) podle jednotlivých analytik účtů DPH (v Účtovém rozvrhu označených v oddílu [3] DPH v poli Účtování DPH jako Ostatní nebo Samovyměření).
V daňových dokladech jsou potom příslušné řádky sečteny. Jak budou tyto řádky sečteny do záznamní povinnosti, nastavujete na Druhu účetního dokladu.

 • Je - li na příslušném DUD zaškrtnuta volba - Seskupení daňových dokladů i dle Párovacího znaku v deníku, v záznamní povinnosti se zobrazí více daňových řádků k jednomu účetnímu dokladu dle počtu párovacích znaků na řádcích dokladu.
 • Je - li na příslušném DUD zaškrtnuta volba - Seskupení daňových dokladů i dle popisu v deníku, v záznamní povinnosti se zobrazí více daňových řádků k jednomu účetnímu dokladu dle různých textů na řádcích dokladu.

Přehled neseskupených daňových dokladů

Neseskupeno evidenceDPH.png

Nové Dodatečné období DPH

Pomocí této akce založíte formulář pro Dodatečné přiznání. Před potvrzením akce musíte stát kurzorem na uzavřeném řádném období přiznání DPH, ke kterému chcete dodatečné přiznání tvořit.


Evidence pro účely DPH skupiny

Účtování

Vhodně vytvořenou kontací je možné přiznání DPH zaúčtovat. Kontace se doplní v editoru Číselník období DPH na záložce 2 - Výkazy DPH do pole Účetní kód

Popis Druhu řádku možných řádků kontace:

 • Daňový účet - bere se suma částky DPH pro daný účet, nezaokrouhlená. Jedná se o řádky pouze s nenulovou sumou částky DPH a mající vazbu na řádky pro řádky přiznání DPH < 45
 • Daňová povinnost (odpočet) - daňová povinnost částka na ř. 64 (Dal) ř. 65 (MD), u dodatečného DPH ř. 66
 • Odpočet daně (koef.) - hodnota ř. 46 - (52 + 53)
 • Úprava odpočtu daně - hodnota ř. 60
 • Vrácení daně - hodnota ř. 61
 • Vypořádání daně na výstupu - hodnota ř. 1, 2
 • Zaokrouhlení ztráta
 • Zaokrouhlení zisk

V kontaci je pouze jeden druh řádku s nastavením Daňový účet a číslo účtu zůstává prázdné (viz příklad níže). Jednotlivé analytické účty DPH se přenesou z příslušné daňové evidence.

Upozornění Není možné účtovat hromadně více období DPH.

Příklad kontace

Kontace DPH

V případě, že máte zakoupen modul Skupinové DPH zaškrtnete na kontaci Období DPH zaškrtávátko Zastupující člen.
Potom máte možnost definovat v kontaci nový druh řádku kontace - Daňová povinnost (odpočet) člena.
Tento řádek se definuje obvyklým způsobem, navíc je potřeba zadat IČO daného člena. Pro každého člena by se měly definovat 2 tyto řádky → MD a Dal. Částky daňové povinnosti se uvádí bez zaokrouhlení.
Vytvořený účetní doklad takovou kontací obsahuje (oproti standardnímu účetnímu dokladu, který vznikl účtováním bez skupinové registrace) dvojice účetních řádků s daňovou povinností každého člena.
Skládá se tedy ze 3 částí:

 • účtování jednotlivých účtů DPH (za zastupujícího člena)
 • účtování řádků výkazu DPH (za zastupujícího člena)
 • účtování daňové povinnosti (za všechny členy jednotlivě)

Odúčtování

Odúčtování dokladu z účetního deníku. Budete vyzváni k potvrzení heslem (globálně platné heslo). Odúčtování je nutné provést, pokud z nějakého důvodu chcete otevřít už uzavřené období DPH.

Pohled do účetního deníku

Pokud je období zaúčtováno, je tato volba přístupná a umožní vám prohlédnout si účetní doklad.

Zrušení příznaku účtování

Pokud existuje účetní doklad, musíte použít funkci Odúčtování.

Vypořádání

Pomocí této volby provedete výpočet ročního vypořádání. Po rozkliknutí tlačítka s nabídkou můžete spustit postupně funkce:

 • Hodnoty pro vypořádání
 • Nápočet hodnot pro vypořádání označených období DPH
 • Vypořádání

Spuštění akce musí proběhnout nad uzavřeným obdobím (tzn. je vyplněno datum přiznání DPH) a musí být zaškrtnuto Vypořádání (v editoru období DPH na záložce 1 - Období DPH).
Pokud nebudou tyto podmínky splněny, budete systémem upozorněni:

Dotaz nebo informativní hláška Nesplněny podmínky pro výpočet ročního vypořádání (vyplněno datum přiznání DPH, zaškrtnuto vypořádání)

Pokud budou podmínky splněny, systém se nejprve zeptá:

Chcete provést aktualizaci ročního koeficientu a částky vypořádání?

Po potvrzení Ano, se provede vypořádání a budete upozorněni:

Výpočet vypořádání úspěšně dokončen.

Současně probíhá i kontrola vazeb účtů na řádky Výkazu DPH, kdy je kontrolováno, zda účty nejsou navázány na více řádcích DPH.
V případě správného navázání z titulu legislativy (např. ř.1 a ř.51 ve vzoru 17 Přiznání DPH) tuto vazbu nekontroluje. Jinak zobrazí hlášení:
Některé účty jsou navázány na více řádků výkazu DPH. Prosím zkontrolujte navázání účtů. Pokračovat? s volbou Ano/Ne.

Uzavření období DPH

Tato akce je přístupná pouze v případě, že je vyplněno datum přiznání DPH. Vyplní-li se toto datum, objeví se dotaz:

Chcete provést uzavření období DPH?

Volbou Ano dojde k uzavření období DPH. Volbou NE k uzavření období DPH nedojde. Uživatel musí mít na provedení tohoto kroku přístupové právo.
Pomocí akce Uzavření období DPH je možno období uzavřít kdykoliv později. Uzavření období DPH uzavírá období DPH pro zadávání dalších daňových dokladů do tohoto období a současně znemožňuje opravy příslušných daňových dokladů tohoto období.

Při uzavírání vypořádacího období vzoru CZ 15/16 a výše, je kontrolováno vyplnění pole pro zadání Kód zdaňovacího období následujícího roku v editoru období DPH - záložka 5 - CZ vzor 15/16/17/18/19/20.
V případě, že není pole vyplněno, nepovolí se uzavření období DPH.

Uzavře-li se výkaz DPH, dojde k zaprotekování polí "Datum dodatečného", "Řádné přiznání", "Číslo úz.pracoviště" a "Územní pracoviště" v editoru.

Otevření období DPH

Tato akce je přístupná pouze v případě, že je provedeno uzavření období DPH. Uživatel musí znát globální heslo a musí mít k tomuto kroku právo.

Tip Období DPH nelze otevřít, jestliže:
 • existuje jiné otevřené období DPH stejné časové periody a země
 • existuje jiné období DPH stejné časové periody a země, které je uzavřeno později

Otevření období DPH

Po zadání hesla bude období DPH otevřeno.

Otevření DPH akt.uživatelem

Po zadání hesla bude období DPH otevřeno pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele.

Tip Využijete například při přípravě přiznání DPH, kdy období DPH uzavřete a následně pro sebe otevře pouze zodpovědný pracovník. Ostatní uživatelé tedy už nemůžou zadávat doklady do tohoto období, ale daný uživatel může kontrolovat, opravovat, doúčtovávat doklady atd.

Aktualizace daňových dokladů dle kurzů

Po potvrzení této akce budete nejprve dotázáni:

Spustit před aktualizací kontrolu daňových dokladů?

Pokud odpovíte Ne, bude spuštěna pouze aktualizace. Pokud odpovíte Ano, bude ještě před aktualizací provedena kontrola dokladů na Chyby údajů DPH a na Rozdíl daňové a účetní evidence a zobrazí se okno s výsledky kontroly. Po uzavření tohoto okna následuje dotaz, zda se má opravdu provést aktualizace:

Spustit aktualizaci daňových dokladů pro vybraná období DPH?

Po potvrzení Ano, bude provedena aktualizace dokladů dle kurzů.

Akce přepočítá hodnoty DPH na účetních dokladech spadajících do daného období DPH dle aktuálně vyplněného kurzovního lístku a nastavené konfigurace pro dohledání kurzu DPH. Systém přepočítává buď podle nastavené globální konfigurace (Možnosti - Správa systému... - Účetnictví - Dohledání kurzu pro DPH) nebo dle nastavení na konkrétním Druhu účetního dokladu, do kterého je účetní zápis (daňový doklad) zaúčtován.

 • Řádné přiznání - dle formuláře a zákona jsou vypočteny jednotlivé řádky. Vstupem jsou doklady, které mají vyplněno právě toto řádné období DPH
 • Opravné přiznání - nevytváří se nové období, pouze se u řádného přiznání změní příznak na opravné. Vstupem jsou opět všechny doklady (stejně jako u běžného přiznání), které mají vyplněno toto období DPH.
 • Dodatečné - toto přiznání se generuje volbou Nové dodatečné období DPH. Tímto způsobem se vygeneruje dodatečné období k období, ke kterému toto dodatečné přiznání vytváříme. Na konci názvu období obsahuje vždy písmeno D a číslo, které značí pořadové číslo dodatečného přiznání.

Kontrola dokladů období DPH

Před uzavřením, tiskem nebo odesláním přiznání k DPH je zobrazen dotaz Provést kontrolu úč.dokladů období DPH? (Pokud jsou kontroly povoleny v konfiguraci Helios Orange - Konfigurace. Nebo lze kontrolu dokladů spustit také v této nabídce pásu karet. Po potvrzení je provedena kontrola dokladů. Nekontrolují se doklady, které jsou v účetním deníku:

 • v počátečním stavu,
 • v koncovém stavu,
 • doklady (řádky dokladů), které vznikly účtováním z Období DPH.

Prováděné kontroly

 • Účetní doklady

Do kontroly dokladů období DPH vstupují účetní řádky z deníku 3 druhů:

- řádky s přímou vazbou na kontrolované období DPH
- řádky bez vazby na jakékoliv období DPH, kde DUZP (datum doručení) časově spadá do kontrolovaného období DPH
- řádky s vazbou na jiné období DPH než kontrolované, kde DUZP (datum doručení) časově spadá do kontrolovaného období DPH

U těchto řádků deníku probíhají kontroly na:

- fáze pořízeno
- chybí DUZP
- chybí období DPH
- jiné období DPH
- nesoulad mezi obdobím DPH a daň.klíčem
- nesoulad mezi obdobím DPH a DUZP / dat.doručení
- kurz DPH
- účet DPH / daňový klíč nemá vazbu na řádek výkazu
- kontrola přeúčtování pro SK
- kontroly účetní a daňové evidence

- kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku.

 • Doklady oběhu zboží

Do kontroly dokladů oběhu zboží vstupují doklady, které:

- pro druh pohybu faktura vydaná / dobropis vydaný spadá DUZP resp. datum případu do období DPH
- pro druh pohybu faktura přijatá / dobropis přijatý spadá DUZP resp. datum doručení resp. datum případu do období DPH

Další podmínky platí pro všechny druhy pohybu:

- doklad není zaúčtován
- není to záloha ("Zálohová faktura" není zatrženo)
- sazba DPH je zadána (zjišťuje v sumacích a na navázaných zálohách)

Jsou-li takové doklady oběhu zboží nalezeny, systém hlásí, že existují nezaúčtované faktury a dobropisy.

 • Pokladna

Do kontroly pokladních dokladů vstupují doklady, které:

- DUZP spadá do období DPH
- doklad není zaúčtován
- alespoň jedna sazba DPH ze sazeb DPH1-DPH4 je zadána

Jsou-li takové doklady pokladny nalezeny, systém hlásí, že existují nezaúčtované pokladní doklady.

 • Pokladní prodej

Do kontroly dokladů pokladního prodeje vstupují doklady, které:

- DUZP spadá do období DPH
- doklad není zaúčtován

Jsou-li takové doklady pokladního prodeje nalezeny, systém hlásí, že existují nezaúčtované doklady pokladního prodeje.

 • Leasing

Do kontroly dokladů leasingu vstupují doklady, které:

- datum pohybu spadá do období DPH
- doklad není zaúčtován
- sazba DPH je zadána (na detailu pohybu)

Jsou-li takové doklady leasingu nalezeny, systém hlásí, že existují nezaúčtované doklady leasingu.

 • Výsledky kontrol

V procesním okně jsou zobrazeny případné chyby nebo varování:

- nezaúčtované prvotní doklady (faktury/dobropisy, pokladní doklady, účtenky, leasing) – hláška Nalezeny nezaúčtované doklady = prvotní doklady, které jsou standardně v Helios Orange a mohou být daňovými doklady
- účetní doklady ve fázi pořízeno
- doklady bez vazby na výkaz DPH
- časový nesoulad mezi označeným obdobím DPH, DUZP, případně i datem doručení
- doklady, které časově patří do období DPH, ale mají jiné období DPH nebo žádné období DPH (kromě zaúčtování DPH, počátečních nebo koncových stavů)
- rozdíl daňové a účetní evidence nad toleranci
- když jsou daňové údaje v CM (cizí měně), kontrolovat zda je přepočteno kurzem

Kontrola vazeb mezi účty/daňovými klíči a řádky výkazu DPH

Akci lze spustit pro označená období DPH. Je-li nalezena situace, že je jeden účet DPH navázaný na víc jak jeden řádek výkazu (s výjimkou pro případy, kdy to legislativa povoluje), je zobrazeno hlášení:
Některé účty jsou navázány na více řádků výkazu DPH. Prosím zkontrolujte navázání účtů.

Kontrola shody nastavení plátce DPH a datumů období

Kontroluje mezní data období DPH ve vazbě na nastavení plátce (měsíční nebo čtvrtletní).

Vzory výkazů DPH

BID809 Tento přehled obsahuje používané vzory pro výpočet. Po instalaci systému jsou zde předvyplněny základní vzory (označené jako systémové).


Pro českou legislativu:

Systémové číslo Typ Země
0 Vzor CZ 10/11 CZ
1 Vzor CZ 12/13/14 CZ
2 Vzor CZ 15/16 CZ
3 Vzor CZ 17 CZ
4 Vzor CZ 18/19/20/21 CZ


Pro slovenskou legislativu:

Systémové číslo Typ Země
400 Vzor SK 2000 SK
401 Vzor SK 2002 SK
402 Vzor SK 2003 SK
403 Vzor SK 2004 SK
404 Vzor SK EU SK
405 Vzor SK EU 2005 SK
406 Vzor SK EU 2007 SK
407 Vzor SK EU 2009 SK
408 Vzor SK EU 2010 SK
409 Vzor SK EU 2012 SK


V přehledu je dále umožněno definovat nové vzory výkazů DPH (CZ i zahraniční) a pružně tak reagovat na legislativní úpravy a další změny ve výkazech DPH.
Nápočet do nesystémových výkazů je možno provádět externí uloženou procedurou nebo z externí tabulky.

Z místní nabídky jednotlivých vzorů výkazů lze zobrazit přehled textů výkazu pomocí akce Texty výkazů DPH.
Přehled obsahuje texty, vzorce, číslování řádků apod. Všechny podporované systémové vzory mají texty předvyplněné.

V přehledu je umožněn import textů z TXT souboru nebo smazání všech textů.

Po stisku tlačítka Nový <F2> se otevře nový formulář pro vzor výkazu DPH. V tomto formuláři musíte vyplnit tato povinná pole:

 • Vzor-číslo
 • Název
 • Země
 • Název uložené procedury pro výpočet výkazu DPH
 • Systémový název pipeline
Upozornění Číslo vzoru musí být 100001 nebo větší.

Další akce

Pohledávky za dlužníky v insolvenci

Karty majetku

Z období DPH je umožněno zobrazit přehled karet obchodního majetku, které byly aktivní v příslušném zdaňovacím období (období DPH) dle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty.
Systém zobrazí přehled karet majetku aktivních v příslušném zdaňovacím období, kde příslušný typ majetku je označen, že se jedná o obchodní majetek prostřednictvím zaškrtnutí položky "Číselník období DPH" na typu majetku.

Přenesení daňové povinnosti - dodavatel

Zobrazí řádky dokladů na výstupu. Platí do roku 2015, kdy se podávalo samostatné hlášení PDP. Od roku 2016 nahrazeno Kontrolním hlášením a doklady se již v tomto přehledu nezobrazují.

Přenesení daňové povinnosti - odběratel

Zobrazí řádky dokladů na vstupu (samovyměření). Platí do roku 2015, kdy se podávalo samostatné hlášení PDP. Od roku 2016 nahrazeno Kontrolním hlášením a doklady se již v tomto přehledu nezobrazují.

Dokumenty

V přehledu Přiznání DPH lze standardním postupem k jednotlivému období DPH navázat libovolný počet dokumentů (akce "Dokumenty" v lokálním menu). Všechny navázané dokumenty s povolenou příponou budou přiloženy k elektronickému podání přiznání.

Povolené přípony příloh : DOC, RTF, XLS, PDF, JPG a TXT.

Přiloženy budou vždy všechny dokumenty, uložené i neuložené v databázi. Dokumenty neuložené v databázi musí existovat v udané cestě. U dokumentů je třeba vyplnit pole Popis na záložce 1 Dokumenty část [1] Základní údaje

Přeúčtování

Přeúčtování DPH SK
Zrušení přeúčtování období DPH

Rozkopírování

Po potvrzení této volby se zobrazí výběr cílových databází a volba, zda rozkopírovat jen aktuální záznam nebo všechny. Stejné záznamy v cílových databázích nelze obnovit, lze jen zakládat nová období DPH.
Hromadně rozkopírovat lze jen období DPH se stejnou zemí. Rozkopírování období DPH je možné jen v případě, že v cílové databázi existuje alespoň jedno založené období DPH s danou zemí jako vzor pro přenos údajů (jako je název firmy apod.).

Při rozkopírování se ze zdrojové databáze do cílových databází kopírují tyto sloupce:

 • hlavička období DPH - Název, DatumOd, DatumDo, Měsíc, Čtvrtletí, Rok, Vyrovnaní, ISOKodZeme, VzorEU, Měna
 • řádky období DPH - všechny kromě ZakladDaneVykaz a CastkaDaneVykaz
 • vazby účtů na řádky období DPH - všechny

Při rozkopírování probíhá kontrola na existenci číselníkových údajů. Není-li číselníkový údaj nalezen v cílové databázi, nepřenese se a je potřeba doplnit ručně. Kontrola se týká těchto číselníkových údajů:

- hlavička období DPH
- ISOKodZeme, Měna
- vazby účtů na řádky období DPH
- číslo účtu

Pás karet - Přehled

Zprávy

Zprávy generování zpráv

BID312 Pomocí volby Zprávy - Generování zprávy je možno vytvořit elektronicky hlášení DPH.

Pro elektronické odeslání DPH je nutné mít v Číselníku období doplněný kód hlavní činnosti (číslo první hlavní činnosti). Jako pomůcku pro dohledání kódu hlavní činnosti lze využít tento odkaz: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Pomocí volby Zprávy - Generování zprávy se otevře přehled definic zpráv. Pokud zde již nejsou připravené definice zpráv Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání) a Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání), založíte dvě nové definice zpráv:

 • Období DPH:
  • Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání)
  • Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)

V definicích zpráv pro podání je třeba do pole Adresa místa určení zpráv vyplnit adresu:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani

V definicích zpráv pro dotaz na stav je třeba do pole Adresa místa určení zpráv vyplnit adresu:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Pomocí nových definic zpráv lze podávat přiznání DPH na rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně (Podatelny EPO).
Vlastní podání lze provést na adresu:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani

Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav


Upozornění Do definice zpráv Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání) je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na VREP. V definici zpráv Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání) se podpisový certifikát nedává a neprovádí se zaškrtnutí pole Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu.
Upozornění V definici zpráv DPH na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.


Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:

Pro odeslání a ověření je nutno použít 2 zprávy, jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:

 • Pro odeslání přiznání k DPH se použije definice zprávy: Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání)
 • Pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)
Tip V přehledu Přiznání k DPH jsou k dispozici dva nové sloupce - Číslo podání EPO a Heslo (lze je vyhledat a přidat přes funkcionalitu Nastav), které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.

Ověření doručení zpráv

Daňový portál umožňuje 2 režimy potvrzení podání.
První, pracuje pouze s podacím číslem. Toto číslo je pak možné si v případě potřeby na portálu ověřit.
Druhý režim je důslednější v tom, že rovnou při podání převezme potvrzení ve formě souboru ve formátu .p7s. Tento soubor je pak možné uložit přímo k podání.

Editor zprávy přiznání k DPH, SH, KH obsahuje možnost Uložení el.podepsané zprávy (po stisku tlačítka Akce).
Tato akce uloží el.podepsanou zprávu do souboru *.p7s

Jedná se o odpovědní zprávu ze serveru EPO, která je el.podepsaná podatelnou EPO, obsahuje data xml:

- číslo podání a heslo
- guid podání
- v elementu "Data" obsahuje vlastní podávaná data s el.podpisem podávající osoby

Tento soubor lze nahrát na portál EPO pro další informace.

Dotaz nebo informativní hláška Pro úplnost je třeba uvést, že existují ještě jiné způsoby doručení datové zprávy finančnímu úřadu, a to s využitím Daňového portálu, Elektronická podání pro finanční správu nebo odesláním pomocí datový schránky do datové schránky příslušného finančního úřadu.
 • Daňový portál, Elektronická podání pro finanční správu.
  • Datovou zprávu Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání) je v definici zpráv nutno upravit. Místo určení zpráv nasměrujte do určeného adresáře na disku vašeho PC. Nepřiřazuje se podpisový certifikát.
  • Při odesílání se datová zpráva pouze uloží na disk ve formátu *.xml.
  • Je nutné mít nainstalován platný kvalifikovaný certifikát a sw/hw vybavení musí odpovídat požadavkům na konfigurační parametry počítače potřebné k vyhodnocení jeho vhodnosti a dostatečnosti pro funkce daňového portálu, viz https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces → odkaz "Kontrola Vašeho PC" (na webové stránce v pravo).
  • Vlastní elektronický formulář přiznání k DPH otevřete viz https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces → Elektronické formuláře, Daň z přidané hodnoty, Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 (resp. pozdější).
  • Pomocí tlačítka Načtení souboru se uložený xml soubor načte. Můžete jej ještě zkontrolovat a tlačítkem Odeslat odešlete na společné technické zařízení správců daně (nutný kvalifikovaný certifikát).
   Po odeslání získáte potvrzovací údaje pro odeslání (podací číslo a heslo).
  • Ověření lze provést opět na https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces → Zjištění stavu podání, vložíte podací číslo a heslo a stiskem tlačítka Zjistit stav podání zjistíte stav podání.
 • Datové schránky
  • Datovou zprávu Výkaz DPH – XML podání je v definici zpráv nutno upravit. Místo určení zpráv nasměrujte do určeného adresáře na disku vašeho PC. Nepřiřazuje se podpisový certifikát.
  • Při odesílání se datová zpráva pouze uloží na disk ve formátu *.xml.
  • Uloženou datovou zprávu ve formátu xml vložíte do datové schránky a odešlete vašemu finančnímu úřadu. ID datové schránky vašeho finančního úřadu zjistíte na webu finanční správy:

   http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady .

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail