Předpisy pro rozúčtování - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Předpisy pro rozúčtování slouží k zrychlenému ručnímu pořizování účetních zápisů podle předem zadaného předpisu – účetní kontace. Tímto způsobem se pořizují zejména doklady, na nichž se částka pravidelně opakuje (např. platby nájemného, účtování leasingu apod.) nebo doklady, které jsou dány předepsaným procentním poměrem (rozúčtování nákladů na útvary, zakázky nebo rozúčtování základu a DPH z částky vč. DPH apod.).

Předpisy pro rozúčtování se nacházejí ve stromové struktuře programu Helios Orange – Číselníky – Účetní kódy – kontace společně se všemi ostatními kontacemi z jiných agend.

Předpisy pro rozúčtování – viz kapitola Účetní deník – se používají v přehledu Účetnictví - Účetní deník. Klepnutím pravého tlačítka myši otevřete menu místní nabídky a vyberete volbu Rozúčtování dle účetní kontace nebo stisknete kombinaci kláves <Ctrl><F2>. Nabídne se formulář Příprava automatického zaúčtování. Na tomto formuláři se nachází pole Číslo kontace, stiskem tlačítka (…) otevřete přehled Účetní kódy – kontace. V takto otevřeném přehledu vidíte pouze kontace – předpisy pro rozúčtování, které mají v poli Druh pohybu zadáno Účetní deník.


Formulář Kontace předpisu pro rozúčtování

BID31 Formulář pro pořízení nové Kontace předpisu pro rozúčtování otevřete v přehledu Účetní kódy – kontace stiskem tlačítka Nový nebo stiskem klávesy <F2>. Otevře se formulář Kontace předpisu pro rozúčtování.

Pro formulář pohybu Účetní deník je specifické pole:

Způsob výpočtu daně

Pole se seznamem, kde lze vybrat, jaká hodnota (cena) se bude do daného předpisu pro rozúčtování zadávat

 • (není) – bude použito pro všechny předpisy pro rozúčtování (např. rozúčtování režií), kromě předpisů, kde se bude dopočítávat základ DPH, částka DPH nebo částka včetně DPH.
 • Ze základu daně - bude použito pro všechny předpisy pro rozúčtování, kde se bude dopočítávat částka DPH a částka včetně DPH ze základu DPH (netto částky).
 • Z částky včetně daně - bude použito pro všechny předpisy pro rozúčtování, kde se bude dopočítávat základ DPH a částka DPH z částky včetně DPH (brutto částky).

Ve spodní části formuláře se nacházejí jednotlivé řádky kontace, které budou odpovídat po zaúčtování jednotlivým řádkům účetních záznamů. Formulář pro pořízení nového Řádku kontace otevřete stiskem tlačítka Nový nebo stiskem klávesy <F2>. Otevře se formulář Kontace.

1 - Řádek kontace - formulář řádku kontace

Na záložce Řádku kontace se nacházejí tyto položky:

 • Číslo – pořadové číslo řádku kontace, dvoumístný číselný údaj
 • Druh řádku – pole se seznamem, kde se nabízejí tyto volby:
  • Není – nabízí se při otevření nového řádku, je nutno zadat některou z dalších voleb
  • Základ daně – pro zadávání řádku předpisu základu DPH
  • Částka daně – pro zadávání řádku předpisu částky DPH
  • Částka včetně daně – pro zadávání řádku předpisu částky včetně DPH
  • Řádek účetního deníku – pro zadávání řádků, které se netýkají předpisu základu DPH, DPH nebo částky včetně DPH
 • DPH – pro Základ daně nebo Částku včetně daně je nutno vybrat příslušnou sazbu DPH
 • Číslo účtu – zde se zadává číslo účtu, lze otevřít přehled účtového rozvrhu a účet vybrat z tohoto přehledu
 • Párovací znak – zde je možnost vybrat, co se bude nabízet jako párovací znak, pokud se jedná o saldokontní účty. Samozřejmě při vlastním účtování máte možnost párovací znak doplnit ručně. V kontaci si můžete vybrat z těchto možností přenosu párovacího znaku:
  • není (párovací znak se přenášet nebude)
  • Číslo dokladu
  • Popis
  • Číslo organizace
  • Číslo zakázky
  • Číslo zaměstnance
  • Nákladový okruh
  • Číslo vozidla
  • Číslo útvaru
 • Cizí měna – pokud ponecháte Ne, nebude se cizí měna účtovat, pokud zadáte Ano, bude se kromě hlavní měny účtovat i cizí měna.
 • Typ Změny - zobrazí se pouze při zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Výběr z návazného číselníku.
 • Přenos org.2 - zobrazí se pouze při zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Výběr z návazného číselníku.
 • Příjmy a výdaje - zobrazí se pouze při zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Výběr z návazného číselníku.


2 - Návazné údaje - formulář řádku kontace

Predpisy pro rozuctovani - Ciselniky1.jpg


Na záložce Návazné údaje se definují další údaje nutné pro zadání předpisu pro rozúčtování. Nacházejí se zde tyto položky:

Text

Zadáváte, jaký text se bude nabízet na příslušném řádku účetního záznamu.

Vzorec

Do tohoto pole se zadává pro jednotlivé řádky vzorec, podle kterého se na doklad přenese částka. Při vlastním pořizování dokladu se nabízí formulář, do kterého se zadává vstupní částka. Vzorce se vytvářejí vzhledem k této vstupní částce.

Pro vstupní částku se zadává symbol @V. Např. pokud chcete, aby se vstupní částka na řádek promítla celá, zadáte pouze @V. Ve vzorci lze používat konstanty, znaky základních matematických operací +, -, *, /, závorky (), funkci pro absolutní hodnotu ABS(Výraz) zaokrouhlení ROUND(Výraz,Počet desetinných míst,[Hranice od které se zaokrouhluje nahoru]).

Pokud se jedná o řádky DPH, lze zadat i symbol pro hodnotu daně (DPH) @D. U tohoto vzorce se respektují nastavená pravidla pro zaokrouhlování DPH.


Příklad Příklad definice vzorců pro rozúčtovací předpis v kontaci.


Vzorec Vstupní částka Výsledek Poznámka
@V 123456,78 123456,78 Vstupní částka – beze změny
0.3*@V 1000,00 300,00 Konstanta násobení 0,3 nebo procentní rozúčtování (30%)
500.00 Libovolná 500,00 Konstanta, předpis pevnou částkou (zde na vstupní částce, pokud není použita na jiných řádcích nezáleží
(@V+800)*10 1000,00 18000,00 Součet a násobení konstantou
ABS(@V) -800,00 800,00 Absolutní hodnota
ROUND(@V,0) 123456,23 123456,00 Zaokrouhlení na celá čísla
ROUND(@V,-3,0) 123456,78 124000,00 Zaokrouhlení na celé tisíce nahoru
@D 1000,00 (22%) 220,00 Daň ze základu daně
@V+@D 1000,00 (22%) 1220,00 Částka včetně daně ze základu daně
@D 1000,00 (22%) 180,40 Daň z částky včetně daně
@V-@D 1000,00 (22%) 890,60 Základ daně z částky včetně daně


Organizace

Pokud chcete, aby bylo na daném řádku účtováno na určitou organizaci, vyberete ji z návazného přehledu.


Číslo zakázky

Pokud chcete, aby bylo na daném řádku účtováno na určitou zakázku, vyberete ji z návazného přehledu.


Útvar

Pokud chcete, aby bylo na daném řádku účtováno na určitý útvar, vyberete ho z návazného přehledu.


Nákladový okruh

Pokud chcete, aby bylo na daném řádku účtováno na určitý nákladový okruh, vyberete ho z návazného přehledu.


Zaměstnanec

Pokud chcete, aby bylo na daném řádku účtováno na určitého zaměstnance, vyberete ho z návazného přehledu.


Vozidlo

Pokud chcete, aby bylo na daném řádku účtováno na určité vozidlo, vyberete ho z návazného přehledu.


Není datum / Datum splatnosti / Datum úhrady

U nesaldokontních účtů ponecháte volbu Není datum. U saldokontních nastavíte buď Datum splatnosti nebo Datum úhrady podle povahy předpisu (Předpis pro fakturu - Datum splatnosti, předpis pro úhradu - Datum úhrady).


Vyplněný párovací znak

Zde je možno vyplnit ručně párovací znak, nebo přenést existující párovací znak ze salda. Při přenosu ze salda se též přenese organizace. Aby se takto vyplněný párovací znak dostal do řádku účetního dokladu, musí být vyplněn typ párovacího znaku - Pár.znak na dokladu.


Organizace 2 - zobrazí se pouze při zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Vlastní způsob použití Předpisu pro rozúčtování – kontace je popsán v kapitole Účetnictví – Účetní deník.

Zpět

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail