Předměty - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20544 BID20542 BID20543 BID20549Předměty

Přehled Část předmětu

Přehled Předměty je základním přehledem modulu Leasing. Jedná se o seznam všech předmětů pořízených formou leasingu. V tomto přehledu uvidíte i seznam sluv opakovaných plateb (automatické fakturace), časové rozlišení i prodeje na splátky. V přehledu jsou k dispozici i základní finanční údaje o stavu splácení předmětu. Zobrazovat lze i údaje z návazných číselníků. Na jednotlivých předmětech lze zobrazit pohyby daného přehledu i detaily pohybů.


Přehled Předměty

Přehled Předměty
Formulář Předmět

Na formuláři Předmětu se zadávají všechny základní informace, které se vztahují k leasingovým smlouvám. Ve formuláři Předmětu jsou k dispozici také všechny informace, jako jsou jednotlivé splátky a pod. K dispozici jsou i všechny dokumenty jako leasingové smlouvy, splátkové kalendáře a pod.

Pro založení nového Předmětu je třeba stisknout tlačítko Nový nebo klávesu <F2>. Otevře se přehled Skupiny, ze seznamu skupin je nutno označením řádku vybrat skupinu, do které nový předmět patří. Stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo poklepáním levého tlačítka myši se zvolená skupina přenese a 0tevře se formulář - dialogové okno - Předmět. Je zapotřebí zadat alespoň Číslo předmětu a Název předmětu 1. Na formuláři Předmětu je šest záložek, které jsou jednotlivě popsány dále.


Editor Leasing, záložka 1 - Předmět

V editoru Předmětu záložce 1 - Předmět se zadávají všechny základní informace o předmětu, jako je název, číslo smlouvy, datum uzavření smlouvy, počet měsíců trvání smlouvy, přiřazuje se (podle vztahu nájemce nebo pronajímatel) organizace - leasingová společnost jako dodavatel nebo naopak nájemce jako odběratel, případně dealer. Dále jsou navázány údaje o kontaktní osobě, o zodpovědné osobě, o zaměstnanci, který smlouvu zpracovává. Je zde informativní údaj o ceně předmětu. K předmětu lze přeřadit evidenční kartu majetku a lokalitu, kde se předmět fyzicky nachází. Protože častým případem pronájmu jsou dopravní prostředky, je k dispozici i možnost přiřazení vozidla z modulu Doprava. Z účetního hlediska bývá často přednět leasingu sledován jako zakázka, aby bylo možno leasingovou smlouvu vyhodnocovat z hlediska nákladů, výnosů a tím i zisku příp. ztrátě z pořízení konkrétního předmětu formou pronájmu. Proto je zde k dispozici i vazba na konkrétní zakázku.


Záložka 1 - Předmět

Formulář Předmět, záložka 1 - Předmět


 • Číslo předmětu - interní číslo předmětu. Povinný údaj, program tato čísla nabízí automaticky, číslo předmětu lze přepsat na jiné doposud nepoužité číslo.


 • Číslo smlouvy - číslo leasingové smlouvy. Nepovinný textový údaj. Pro většinu předmětů však bude nutno jej zadat, protože se jako číslo smlouvy využívá při účtování jako párovací znak a při generování platebních příkazů a faktur jako variabilní symbol. V případě generování platebních příkazů musí mít formát čísla (bez písmen a dalších znaků)


 • Nadřízený předmět - pole s možností výběru z přehledu Předměty. Nepovinný údaj. Požije se pouze v případě příslušenství k jinému (nadřízenému) předmětu. Když nadřízený předmět vyberete, bude přístupné i další pole Číslo příslušenství, do kterého se zadá pořadové číslo příslušenství, nebude ale přístupná záložka Pohyby. Pro příslušenství tedy není možno sledovat jednotlivé pohyby, ale je k dispozici veškerá další funkcionalita předmětu.


 • Číslo příslušenství - číselný údaj, pořadové číslo příslušenství. Toto pole je přístupné pouze když je zařazen nadřízený předmět.


 • Číslo pro KH/KV - nepovinné pole. Vyplní se v případě, že je nutno uvést pro účely kontrolního hlášení nebo kontrolního výkazu jiný údaj než je číslo smlouvy.


 • Název předmětu 1 - název předmětu, povinný údaj.


 • Název předmětu 2 - další název předmětu, nepovinný údaj.


 • Datum smlouvy - datum uzavření smlouvy, v případě leasingu a splátkového prodeje povinný údaj.


 • Datum první splátky - datum požadované první splátky, v případě leasingu a splátkového prodeje povinný údaj.


 • Datum ukončení smlouvy - datum ukončení smlouvy, nepovinný údaj.
 • Datum odkupu - datum odkupu, nepovinný údaj


 • Počet měsíců - doba trvání leasingové smlouvy v měsících (příp. i jiných intervalech) nebo doba rozpouštění časového rozlišení nebo doba splácení při splátkovém prodeji. Podle počtu měsíců bude program generovat počet pohybů splátek (typ pohybu rozpis). V případě periodicity 1 se jedná o měsíce, v případě periodocity např. 3 se jedná o čtvrtletí atd.). Program přednabídne počet měsíců = 0, kromě případu příslušenství je však vždy nutno zadat správný počet měsíců (příp. jiných intervalů). Povinný údaj.


 • Periodicita - počet měsíců, který určuje periodicitu generování pohubů rozpisu (splátek). Periodicita může nabývat hodnot 1 až 12. Pro nejběžnější případ měsíčních rozpisů (splátek) je periodicita 1, pro čtvrtletní 3, pro pololetní 6 a roční 12. Povinný údaj.


 • Číslo odběratele - pole s možností výběru z přehledu Organizace. Pro případ splátkového prodeje zadává se číslo organizace odběratele. Pro případ leasingu z hlediska pronajimatele, zadává se číslo organizace nájemce. Číslo odběratele program využívá při generování faktur, platebních příkazů i při účtování. Nepovinný údaj.


 • Číslo dodavatele - pole s možností výběru z přehledu Organizace. Pro případ leasingu z hlediska nájemce, zadává se číslo organizace leasingové společnosti - pronajimatele. Pro případ splátkového prodeje zadává se číslo organizace dodavatele. Číslo dodavatele program využívá při generování faktur, platebních příkazů i při účtování. Nepovinný údaj.


 • Číslo dealera - pole s možností výběru z přehledu Organizace. Pro případ leasingu se zadává číslo organizace zprostředkovatele - dealera. Tento údaj má pouze informativní charakter. Číslo dealera může program program využívat při speciálním nastavení kontací při účtování. Nepovinný údaj.


 • Číslo zakázky - pole s možností výběru z přehledu Předměty. Nepovinný údaj. Slouží k vyhodnocování předmětů z hlediska zakázek. Při účtování se číslo zakázky přenáší do účetních dokladů.


 • Nastavení pro limit kontrolního hlášení - pole s výběrem, na předmět se přednastavuje podle nastavení Nastavení pro limit kontrolního na příslušné Skupině. Nastavení pro limit kontrolního hlášení na předmětu můžete změnit. Nastavení pro limit kontrolního hlášení se při aktualizaci pohybů předmětu přenese na pohyby leasingu do sloupce Kontrolní hlášení do limitu (zaškrtávátko, když je označeno, jedná se o plnění do limitu 10 000 Kč vč.). Vyberete jednu ze 3 voleb:
  • Vždy nad limit - nastavuje se pouze v případě, že jsou předpisy splátek leasingu uváděny vždy v detailních částech kontrolního hlášení.
  • Podle částky a příjemce - výchozí nastavení. Program podle hodnoty pohybu celkem včetně DPH určí zda se jedná o plnění do limitu 10 000 Kč vč. nebo o plnění nad limit.
  • Vždy pod limit - nastavuje se pouze v případě, že jsou předpisy splátek leasingu uváděny vždy v sumárních částech kontrolního hlášení.
Upozornění Nastavení pro limit kontrolního hlášení na předmětu se přenese do pohybů leasingu do sloupce Kontrolní hlášení do limituaktualizací pohybů leasingu a to pouze do neuzavřených pohybů.


 • Zvláštní úprava uplatňování DPH - výchozí neoznačeno. Pole Zvláštní úprava uplatňování DPH je zobrazeno pouze v případě registrace k DPH na Slovensku. Když je pole zaškrtnuto, bude se jednat o režim zvláštní úpravy uplatňování DPH a DPH se uplatní až při úhradě.


 • Kontaktní osoba - pole s možností výběru z přehledu Kontaktní osoby. Styčná kontaktní osoba ze strany obchodního partnera. Informativní nepovinný údaj.


 • Je uhrazeno - pole, kde je možno označit definitivní uhrazení všech splátek. Při automatickém přiřazování úhrad provede systém automaticky.


 • Způsob splatnosti - pole s výběrem pro výběr způsobu splatnosti:
  • Datum pohybu - datum splatnosti je totožný s datem pohybu
  • Splatnost na předmětu - datum pohybu + lhůta splatnosti na předmětu
  • Automaticky - datum pohybu + lhůta splatnosti na předmětu, když je nenulová, jinak se uplatňují následující pravidla v uvedeném pořadí
  • Lhůta splatnosti organizace - datum pohybu + lhůta splatnosti na organizaci
  • Způsob platby organizace - datum pohybu + lhůta splatnosti na způsobu platby k organizaci
  • Globální konstanty - datum pohybu + lhůta splatnosti podle globálních konstant - fakturace


 • Zodpovědný zaměstnanec - pole s možností výběru z přehledu Zaměstnanci. Osoba, která za danou smlouvu zodpovídá. Informativní nepovinný údaj. Na tohoto zaměstnace bude účtováno.


 • Uzavřen - pole je vždy nepřístupné. Informace o uzavření předmětu. Předmět se uzavírá z akce místního menu přehledu Předměty Změnit uzavřeno. Na uzavřeném předmětu nelze žádné údaje opravovat. Uzavřený předmět nelze zrušit.


 • Kontaktní zaměstnanec - pole s možností výběru z přehledu Zaměstnanci. Osoba, která danou smlouvu zpracovává. Informativní nepovinný údaj.


 • Cena - Informativní nepovinný údaj o ceně předmětu.


 • Datum uzávěrky - pole je vždy nepřístupné. Informace o datu uzávěrky předmětu. Všechny pohyby před datem uzávěrky včetně jsou vždy uzavřené. Uzávěrka se spouští z akce místního menu přehledu Předměty Uzávěrka, na označených přehledech se nastaví datum uzávěrky a uzavřou pohyby před datem uzávěrky včetně.


 • Lhůta splatnosti - pole, kde je možno nastavit lhůtu splatnosti. Pole je aktivní pouze když se jedná o Způsob Opakované platby. Nepovinný údaj. Máte možnost ke každé smlouvě nastavit vlastní lhůtu splatnosti. Když nezadáte, tak se aplikuje lhůta splatnosti v pořadí podle splatnosti na organizaci, způsobu platby nebo v globálních konstantách.


 • Karta majetku - pole s možností výběru z přehledu Karty majetku. Nepovinný údaj. Pouze když je předmět evidován zároveň jako karta majetku. Pro možnost přenesení odpisů se na pohyby přenášejí akcí místního menu přehledu Předměty Doplnit odpisy.


 • Kód lokality - pole s možností výběru z přehledu Lokality, kde je k dispozici struktura lokalit podle fyzického umístění předmětu. Nepovinný údaj.


 • Číslo vozidla - pole s možností výběru z přehledu Vozidla. Nepovinný údaj. Lze využít v případě, že se jedná o dopravní prostředek evidovaný v modulu Doprava, kde jsou k dispozici všechny údaje vztahující se k vozidlu od typu vozidla, přes čísla motoru a karoserie až po silniční daň.Editor Předmět, záložka 2 - Popis

Editor Leasing Předmět, záložka 2 - Popis


Předmět, záložka 2 - Popis
 • Poznámka 1 - nepovinný textový údaj


 • Poznámka 2 - nepovinný textový údaj


 • Popis - nepovinný textový údaj s prakticky neomezenou možností délky textu


 • Útvar - pole s možností výběru z přehledu Organizační struktura. Tento údaj je využíván při generování faktur a při účtování. Nepovinný údaj.


 • Číslo nákladového okruhu - pole s možností výběru z přehledu Nákladový okruh. Tento údaj je využíván při generování faktur a při účtování. Nepovinný údaj.


 • Řada faktur - pole s možností výběru z přehledu číselných řad faktur (dobropisů) přijatých a vydaných. Tento údaj je využíván při generování faktur. Nepovinný údaj.


 • Bankovní spijení - cizí - pole s možností výběru z přehledu Bankovní spojení - všech bankovních spojení kromě bankovních spojení k vlastní organizaci. Nepovinný údaj avšak pro případ generování platebních příkazů musí být zadán.


 • Saldokontní skupina - pole s možností výběru z přehledu Saldokonta. Nepovinný údaj. Pokud jej zvolíte, pro akce místního menu Saldokonto se bude zobrazovat pohled do saldokonta pro daný předmět nebo pohyb.


 • Bankovní spojení - vlastní - pole s možností výběru z přehledu Bankovní spojení - všech bankovních spojení k vlastní organizaci. Nepovinný údaj avšak pro případ generování platebních příkazů musí být zadán.


 • Nerovnoměné splátky - pole s možností výběru z přehledu Koeficiety splátek. Nepovinný údaj. Použijete pouze v případě nerovnoměrných splátek, tehdy je nutno z přehledu Koeficiety splátek vybrat příslušný předpis pro nerovnoměrné splátky a přenést na předmět. U rovnoměrných splátek ponecháte pole prázdné.


 • Aktivity - pole s možností výběru z přehledu Aktivity. Nepovinný informativní údaj. V kontaktním jednání jsou k dispozici všechny údaje o jednání k danému předmětu.


 • Číslo dokumentu - pole s možností výběru z přehledu Dokument. Nepovinný informativní údaj. Vazba na dokument vytvořený v modulu Účetnictví, Výkazy, Dokument.Editor Leasing, záložka 3 - Pohyby

Editor Leasing, záložka 3 - Pohyby


Editor Leasing - záložka 3 - Pohyby


V tomto přehledu Pohyby jsou zobrazeny všechny pohyby daného předmětu. Pouze v tomto přehledu Pohyby na záložce 3 - Pohyby formuláře Předmět lze zadávat nové pohyby a stávající pohyby editovat případně zrušit. V samostatném přehledu Pohyby, kde je k dispozici přehled všech pohybů ke všem předmětům, není možno zadávat nové pohyby ani stávající pohyby editovat nebo zrušit.


Editor Pohyb, záložka 1 - Pohyb

Nový Pohyb na předmětu založíte stiskem tlačítka Nový případně klávesy <F2>. Objeví se Formulář Pohyb:


Formulář Pohyb, záložka 1 - Pohyb


Editor Pohyb, záložka 1 - Pohyb


 • Předmět - informativní údaj o názvu předmětu, nelze měnit.


 • Druh pohybu - pole s výběrem z návazného přehledu Druhy pohybů. Povinný údaj. Nutno vybrat jeden z nabízených Druhů pohybů. Nabízejí se pouze ty druhy pohybů, které jsou přiřazeny na skupině, do které patří daný předmět. Pro první pohyb se nabízí pouze pohyby typu Zavedení, v ostatních případech se naopak nabízí ostatní pohyby kromě typu pohybu Zavedení a systémem automaticky generovaných pohybů typu Rozpis a Odkupní hodnota.


 • Datum pohybu - datum platnosti pohybu, povinný údaj. Program jej nabízí automaticky, údaj lze přepsat.


 • Datum splatnosti - datum splatnosti pohybu, povinný údaj. Program jej nabízí automaticky stejný jako Datum pohybu, údaj lze přepsat.


 • Číslo kontace - pole s výběrem z přehledu Účetní kódy - kontace, nabízejí se pouze kontace pro leasing. Využije se pouze pokud chcete pohyby účtovat. Program přednabízí číslo kontace z vybraného druhu pohybu, lze změnit. Pole lze editovat i v případě uzavřeného pohybu, avšak pohyb nesmí být doposud zaúčtován. Po zaúčtování se pole Číslo kontace znepřístupní.


 • Hodnota úroku - pouze pro slovenskou legislativu. Údaj v měně předmětu leasingu. Pro jednotlivé pohyby se podle splátkového kalendáře od leasingové společnosti zadávají úroky k jednotlivým splátkám, jistinu program dopočítá. Jistina se dopočítává pouze k těm Částem předmětu, které jsou označeny v poli Úročeno. Pro všechny pohyby je nutno zadat ručně, protože není znám přesný algoritmust výpočtu a zaokrouhlení úroků, jaký používají různé leasingové společnosti.


 • Datum následující splátky - nepovinné pole. Zadává se pouze v případě, že datum následující splátky neodpovídá nastavené periodě, je nějakým způsobem změněno oproti běžnému rozpisu.


 • Uzavřen - toto pole je vždy nepřístupné. Když je pole označeno, je pohyb uzavřen. Pokud je pohyb uzavřen, tak nelze editovat žádná pole keromě Čísla kontace. Nastavení stavu pole se provádí akcemi Uzavřít pohyby nebo Zrušit uzavření pohybů. Ovšem uzavření pohybů může provést program i automaticky, např. při zadání nového pohybu (Ukončení, Zvýšení/snížení, Splátka mimo pořadí), při vygenerování úhrady, při použití akce Hodnoty podle označeného řádku, při přiřazení úroku. Když jsou předměty generovány akcemi Časové rozlišení nebo Splátky faktur, tak jsou všechny pohyby uzavřeny.


 • Poznámka 1 - nepovinný údaj, textová poznámka k pohybu.


Upozornění Aktualizací pohybů program neuzavřené pohyby vždy generuje znovu. Proto pokud zadáváte na automaticky vygenerované pohyby typu rozpisu výše uvedené údaje, tak je nutno po uložení údajů pohybu příslušný pohyb uzavřít!
Editor Leasing, záložka 2 - Pohyb detail

Je zobrazen přehled Pohybů detail, přiřazených danému Pohybu.

Když zadáváte nový pohyb, bude tento přehled prázdný. Nový pohyb detail zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se Formulář Pohyb detail:

Editor Pohyb detail
 • Název druhu pohybu - informativní pole, kde se zobrazuje název druhu pohybu, nelze editovat


 • Část předmětu - pole s výběrem z přehledu Části předmětu. Povinný údaj. Nutno vybrat příslušnou Část předmětu. Nabízejí se pouze ty části předmětu, které jsou přiřazeny na Skupině, která je přiřazena dotyčnému Předmětu a které nebyly doposud k danému pohyby vybrány. Například část předmětu jako vlastní předmět v ceně bez marže a dalších poplatků, vlastní finanční služba (marže), pojištění a pod.


Tip Když se jedná o Předmět zařazený do Skupiny s Účelem Opakované platby, je nad polem Část předmětu navíc tlačítko Opakovaný výběr. Tímto tlačítkem můžete vybírat části předmětu opakovaně. Např. dva mimořádné výjezdy k zákazníkovi.


 • Množstevní jednotka - přístupné pouze pro Předmět zařazený do Skupiny s Účelem Opakované platby. Pole s výběrem pouřitelných měrných jednotek.


 • Množství - přístupné pouze pro Předmět zařazený do Skupiny s Účelem Opakované platby. Pole pro zadání množství - počtu měrných jednotek.


 • Cena - přístupné pouze pro Předmět zařazený do Skupiny s Účelem Opakované platby. Cena za jednu měrnou jednotku.


 • Hodnota pohybu - hodnota (cena) pohybu detail v měně předmětu leasingu. Jedná se o částku bez DPH.


 • Sazba DPH - sazba DPH v procentech platná pro daný pohyb detail. Přednabízí se z vybrané Části předmětu, lze změnit. Pokud se jedná o pohyb detail, kde není zapotřebí DPH sledovat, např. pojištětní u nájemců, tak bude sazba DPH (není). V případě nulové sazby (sleduje se v daňové evidenci) je nutno vybrat sazbu DPH 0 (nula).


 • Hodnota DPH - hodnota DPH pohybu detail v měně předmětu leasingu. Program ji přednabízí, je možno nabídnutý údaj přepsat. Pozor, pokud poté změníte údaj v polích Hodnota pohybu CM nebo Sazba DPH, tak program Hodnotu DPH CM opět přepíše.


 • Hodnota celkem - hodnota pohybu detail v měně předmětu leasingu včetně DPH. Program částku přednabízí, je možno nabídnutý údaj přepsat. Pozor, pokud poté změníte údaj v polích Hodnota pohybu nebo Sazba DPH nebo Hodnota DPH, tak program Hodnotu celkem opět přepíše.


 • Časové rozlišení ručně - pouze pro Účel Leasing a Druh pohybu Zavedení nebo Zvýšení/snížení ceny. Toto pole se zpřístupní po označení zaškrtávátka. Umožňuje zadat částku časového rozlišení odchylně od Hodnoty pohybu. Například tehdy, když se časově rozlišuje pouze akontace (první zvýšená splátka).


Tip Pokud se vychází z Hodnoty celkem a je zapotřebí vypočítat Hodnotu pohybu a Hodnotu DPH a je zadána Sazba DPH (přepočet "zhora"), použijte tlačítko Přepočte zhora v liště tlačítek.


Editor Pohyb detail, záložka 2 - Odkupní hodnota předpis


Upozornění Záložka 2 - Odkupní hodnota předpis je zobrazena pouze tehdy, když se jedná o Předmět zařazený do Skupiny s Účelem Leasing.

Odkupní hodnota předpis, se použije pouze v případě, že je v leasingové smlouvě dohodnuto, že po ukončení leasingové smlouvy se předmět leasingu převede (prodá) na nájemce v předem stanovené ceně (obvykle se jedná o formální cenu, např. 1000 Kč). V ostatních případech se na této záložce nic nezadává. K dispozici jsou tato pole:


 • Hodnota odkup předpis - odkupní hodnota (cena) pohybu detail v měně předmětu leasingu. Jedná se o částku bez DPH.


 • Sazba DPH - sazba DPH v procentech platná pro daný pohyb detail. Pole je nepřístupné, nelze editovat a je stejné jako na záložce 1 - Pohyb detail.


 • Hodnota odkup předpis DPH - odkupní hodnota DPH pohybu detail v měně předmětu leasingu. Program ji přednabízí, je možno nabídnutý údaj přepsat. Pozor, pokud poté změníte údaj v polích Hodnota odkup předpis, tak program Hodnotu odkup předpis DPH opět přepíše.


 • Hodnota odkup předpis celkem - odkupní hodnota pohybu detail v měně předmětu leasingu včetně DPH. Program částku přednabízí, je možno nabídnutý údaj přepsat. Pozor, pokud poté změníte údaj v polích Hodnota odkup předpis nebo Hodnota odkup předpis DPH, tak program Hodnotu odkup předpis celkem opět přepíše.


Tip Pokud se vychází z Hodnota odkup předpis celkem a je zapotřebí vypočítat Hodnotu odkup předpis a Hodnotu odkup předpis DPH a je zadána Sazba DPH (přepočet "zhora"), použijte tlačítko Přepočte zhora v liště tlačítek.


Upozornění Když budou na záložce 2 - Odkupní hodnota předpis zadány nenulové údaje, tak se k poslednímu pohybu rozpisu vygeneruje ještě další pohyb - Odkupní hodnota v částkách zadaných zde na záložce 2 - Odkupní hodnota předpis.

Editor Pohyb detail, záložka 3 - Poznámka


Na této záložce můžete uvést poznámku k Pohyby detail. Tato poznámka se při fakturaci přenáší do příslušné položky k faktuře.


Editor Pohyb detail, záložka 4 - Vazby

Na této záložce můžete zadat vazby na:

 • Útvar
 • Zakázku
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo
 • Zaměstance


Když zadáte uvedené údaje na Pohybu detail na záložce 4 - Vazby, tak se při generování faktur z pohybu tyto údaje přenesou na příslušnou položku faktury. Při účtování mají uvedené údaje na Pohybu detail na záložce 4 - Vazby přednost před údaji na Předmětu.

Leasing - Záložka 3 Pohyby - karta Akce

Jsou specifické tyto akce:


 • Aktualizace pohybů Ctrl+Alt+S - touto akcí dojde ke zaktualizování všech neuzavřených pohybů daného předmětu. Akci lze spustit z místního menu, případně kombinací kláves <Ctrl><Alt><S> nebo i pomocí tlačítka Aktualizace v liště nástrojů. Hromadně je možno spustit aktualizaci i v přehledu předmětů na označené předměty stejnou akcí Aktualizace.
Upozornění Je nutno si uvědomit, že aktualizací dojde ke zrušení stávajících neuzavřených pohybů a jejich novému vygenerování. Tudíž dojde i ke ztrátě všech vámi zadanými údaji na pohyb jako je např úrok, datum splatnosti, datum následující splátky, Poznámka 1 a pod. Proto doporučujeme po zadání těchto údajů pohyb uzavřít.


 • Přehled úhrad Ctrl+Alt+U - otevře se přehled úhrad k danému pohybu. Může se jednat o úhradu vystavením platebního příkazu (předběžná úhrada), úhradu na základě bankovního výpisu nebo úhrada zadaná "ručně" bez vazby na platební příkaz nebo bankovní výpis.


  • Úhrada - "ruční" úhradu vystavíte stiskem tlačítka Nový nebo klávesou <F2>:


  • Přiřadit řádek bankovního výpisu - touto akcí vyberete a přiřadite konkrétní řádek bankovního výpisu ze starny konkrétního pohybu.

Zde si postupně vybíráte vaše vlasní bankovní spojení, období (rok), konkrétní bankovní výpisu, řádek bankovního výpisu a pokud jsou vygenerovány jednotlivé úhrady tak i úhradu na řádku bankovního výpisu. Výběr posledního pole úhrada není povinné. Stiskem tlačítka OK se příslušný řádek bankovního výpisu přiřadí do přehledu úhrad.

  • Zrušit úhradu z bankovního výpisu - touto akcí se zruší úhrada, která se chybně dohledala akcí Automatické přiřazení úhrad z bankovního výpisu.


  • Přehled platebních příkazů tuzemských - přehled tuzemských platebních a inkasních příkazů k označené úhradě


  • Přehled platebních příkazů zahraničních - přehled zahraničních platebních příkazů k označené úhradě


  • Přehled bankovních výpisů - přehled bankovních výpisů k označené úhradě


  • Přehled pokladních dokladů - přehled vygenerovaných pokladních dokladů k označené úhradě


 • Aktualizace úhrad... - touto akcí se zaktualizují úhrady na označených předmětech v případě, že je předmět nebo některý z pohybů předmětu navazán na fakturu (Splátky vygenerované z faktury, faktury vygenerované z pohybů při způsobou Leasing nebo Opakované platby). Úhrady v leasingu jsou aktualizovány z úhrad na fakturách.
Upozornění Úhrady v leasingu se v případě, že je předmět nebo některý z pohybů předmětu navazán na fakturu (Splátky vygenerované z faktury, faktury vygenerované z pohybů při způsobou Leasing nebo Opakované platby) negenerují automaticky, ale je nutno spustit tuto akci, která doplní úhrady z fakturace do leasingu.


 • Hromadná ruční úhrada - touto akcí lze na označených pohybech hromadně vygenerovat ruční úhrady v částce salda pohybu. Používá se zejména v případě zavádění modulu Leasing, takto se označí dříve uhrazané platby.

Zadává se:

  • Poznámka - poznámka k úhradě, nepovinný údaj
  • Pouze předběžně - označíte v případě, že se jedná o ruční úhradu pouze předběžnou (odpovídající vystavení platebního příkazu). Když se nejedná o předběžnou úhradu (odpovídá skutečně zaplacené úhradě na základě bankovního výpisu), tak pole neoznačíte.


 • Změna kurzu - pouze pro předměty v cizí měně se způsobem leasing nebo opakované platby. Na neuzavřených pohybech s typem pohybu rozpis lze hromadně provést změnu kurzu. Pouze pokud je v předmětu povolena editace kurzu. Zadáte nebo vyberete příslušný kurz a akci potvrdíte stiskem tlačítka OK. Po akci budou příslušné pohyby uzavřené. Sloupec Dohledání kurzu se pro řádky, na kterých proběhla změna kurzu nastaví na Ručně.


 • Uzavřít pohyby - touto akcí se uzavře označený pohyb a všechny pohyby daného předmětu, které označený pohyb časově předcházejí. Uzavřením pohybu se uzavřou všechna pole editoru Pohyb k editaci (kromě pole Kontace), na záložce 2 - Pohyby detail není možno pohyby detail editovat, přidávat nové a pohyby detail rušit. Uzavřený pohyb nelze zrušit. Uzavřený pohyb se akcí aktualizace neaktualizuje.


 • Zrušit uzavření pohybů - touto akcí se zruší uzavření označeného pohyby a všech následujících.

Akce Zrušit uzavření pohybů se však neprovede v případech, že existuje následný uživatelem zadaný pohyb (Typu pohybu Ukončení, Zvýšení/snížení, Splátka mimo pořadí), má navázanou úhradu (platební příkaz, úhradu bankovním výpisem, ruční úhradu), pohyb je zaúčtován, z pohybu je generovaná faktura, je provedena uzávěrka k datu pohybu nebo je předmět uzavřen.


 • Vytvořit fakturu - akce je přístupná jen tehdy, když ještě není faktura vygenerovaná. K označeným pohybům se vytvoří příslušný počet faktur, ke každému pohybu jedna faktura. Druh pohybu musí mít označeno Povolit fakturaci. Faktura se vytvoří v řadě faktur přijatých nebo vydaných, která je přiřazena na předmětu. Jako položky zboží a služeb se na fakturu přenesou položky zboží a služeb přiřazené k jednotlivým Částem předmětu. Pokud nejsou položky zboží a služeb přiřazené k jednotlivým Částem předmětu, na faktuře se vygenerují jako textové položky. Po spuštění akce Vytvořit fakturu se otevře dialogové okno pro vložení data případu faktury (připadně lze nastavit, aby se toto datum generovalo z data pohybu). Když ponecháte pole Číslo kontace prázdné, na faktuře se přednastaví kontace podle řady faktur. Když Číslo kontace vyberete, na faktuře se nastaví vybraná kontace.

Faktury po vytvoření budou nezrealizované. Pohyb, ze kterého je faktura vygenerovaná, je označen ve sloupci Existuje faktura. Akcí Přehled faktur se zobrazí přehled s vygenerovanou fakturou, kterou lze zrealizovat, vytisknout nebo zaúčtovat. K tomuto pohybu již nelze vygenerovat další fakturu. Lze je standardním způsobem tisknout a případně účtovat.


 • Zrušit fakturu - pole je aktivní pouze pokud je faktura již vytvořena. Na označených pohybech se zruší faktury vegenerované předchozí akcí Vytvořit fakturu. Faktury nesmí být zrealizované. Po spuštětní akce program požaduje ověření:
Dotaz nebo informativní hláška Skutečně zrušit fakturu ?

Stislem tlačítka Ano se faktury definitvně zruší.


 • Přehled faktur - pole je aktivní pouze pokud je faktura již vytvořena. K označenému pohybu se zobrazí přehled s vygenerovanou fakturou, kterou lze zrealizovat, vytisknout nebo zaúčtovat.


 • Saldokonto Ctrl+S - k označenému pohybu se zobrazí přehled saldokontních případů k danému pohybu ze saldokontní skupiny, která je přiřazena na předmětu.


 • Pohyby detail Ctrl+F9 - k označenému pohybu se zobrazí přehled Pohybů detail.


 • Účtování - standardní akce účtování:
  • Účtování F6
  • Odúčtování dokladu
  • Zrušení příznaku účtování
  • Pohled do účetnictví Ctrl+U


 • Platební příkazy - nabídka pro generování a zobrazení platebních a inkasních příkazů
  • Tuzemský platební příkaz - k vystavení tuzemského platebního příkazu - hotkey Shift+Ctrl+T
  • Tuzemský inkasní příkaz - k vystavení tuzemského inkasního příkazu - hotkey Shift+Ctrl+I
  • Tuzemský platební příkaz v cizí měně - k vystavení tuzemského platebního příkazu v cizí měně
  • Tuzemský inkasní příkaz v cizí měně - k vystavení tuzemského inkasního příkazu v cizí měně
  • Zahraniční platební příkaz - k vystavení zahraničníhoho platebního příkazu - hotkey Shift+Ctrl+Z


Po spuštění akce se objeví dialogové okno Datum splatnosti (na vystaveném platebním příkazu):


Datum splatnosti


  • Datum splatnosti příkazu - zadává se datum splatnosti na platebním příkazu - datum, kdy má být platba provedena.

Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK. Objeví se kontrolní Přehled pohybů k vystavení platebních příkazů. V tomto kontrolním Přehledu pohybů k vystavení platebních příkazů máte možnost zkontrolovat, zda se bude generovat platební příkaz na správné pohyby správných předmětů. V případě potřeby je možno pohyb navrhovaný k platbě zrušit stiskem tlačítka Zrušit nebo spuštěním akce místního menu Zrušit nebo klávesou Delete. Akci generování platebních příkazů dokončíte spuštěním akce místního menu Generování platebních příkazů Shift+Ctrl+G případně spuštěním akce místního menu Generování sdružených platebních příkazů:

Místní menu Přehled pohybů k vystavení platebních příkazů


  • Přehled platebních příkazů tuzemských - k označenému pohybu se zobrazí přehled platebních nebo inkasních příkazů tuzemských
  • Přehled platebních příkazů zahraničních - k označenému pohybu se zobrazí přehled platebních příkazů zahraničních


 • Přehled bankovních výpisů - k označenému pohybu se zobrazí přehled přiřazených bankovních výpisů


 • Pokladní doklady - pro generování a přehled úhrad na hotovosti - pokladnou.
  • Generování pokladního dokladu - hotkey Ctrl+H. Po spuštění akce se nabídne dialogové okno, s poli:
   • Číslo poklady - když je číslo poklady nastaveno na skupině leasingu, tak se automaticky přednabídne. Lze vybrat jiné číslo pokladny, ovšem měna pokladny musí být totožná s měnou předmětu leasingu.
   • Datum případu - Datum případu generovaného pokladního dokladu, nabízí se aktuální datum. Datum případu lze změnit.

Potvrzením akce se vygeneruje pokladní doklad na částku zůstatku salda v přípravě. Když označíte více řádků pohybů, vygeneruje se úhrada jedním pokladním dokladem ke všem řádkům pohybů.

  • Přehled pokladních dokladů - přehled vygenerovaných pokladních dokladů k danému pohybu.

Editor Leasing, záložka 4 - Dokumenty

Ke každému Předmětu je možno mít přiřazen libovolný počet různých dokumentů, ať už jsou to smlouvy, dodatky ke smlouvám, splátkové kalendáře, fotografická dokumentace, veškerá korespondence k danému předmětu a pod.

V editoru Předmět, záložka 4 - Dokumenty je zobrazen přehled všech externích dokumentů, neboli dokumentů tytu soubor. Jedná se např. o leasingovou smlouvu ve formátu dokumentu wordu nebo PDF, naskenovanou smlouvu ve formátu TIF nebo BMP, o tabulku splátkového kalendáře ve excelu atd.. Na dokument může být pouze odkaz na příslušný soubor včetně cesty na disku.(může se jednat i odkaz na webovské stránky, např. odkaz na výpis z obchodního rejstříku klienta a pod.) nebo může být soubor uložen přímo v databázi Helios Orange.


Akce pro záložku 4 - Dokumentyního menu


 • Otevřít... Ctrl+O - označený dokument se otevře. K jeho otevření musí existovat příslušný program nebo alespoň prohlížeč.


 • Odeslat dokument... - označený dokument se odešle prostřednictvím poštovního klienta jakožto příloha pošty.


 • Zobrazení ve stromu dokumentů... Ctrl+S - k označenému dokumentu se otevře příslušná větev ve stromu dokumentů, do které je dokument zařazen.


 • Historie dokumentů... - v případě, že je na dokumentu označeno Sledovat historii změn dokumentu, budou k dispozici všechny verze dokumentu. Pouze, když je dokument uložen v databázi.


 • Definice práv... - dokumentu lze přiřadit práva tak, aby byl přístupný pouze některým uživatelům


 • Práce s dokumenty... - přehled, kde jsou logovány veškeré události, které se k dokumentu vztahují.


 • Smazané dokumenty... - přehled, kde jsou logovány veškeré události, které se vztahují ke zrušeným dokumentům.


 • Vazba na doklady... - přehled, na kterých dokladech je daný dokument navázán.


 • Připojit - touto akcí lze navázat dokument, který je zaveden do dokumentů Helios Orange, ale není navázán na konkrétní Předmět. Akci Připojit lze spustit i pomocí tlačítka Připojit (zelené +) na liště nástrojů. Spuštětním akce se zobrazí přehled všech dokumentů zaveden do dokumentů Helios Orange, dotyčný dokument vyhledáte, označíte a stiskem tlačítka Přenos přenesete.


 • Odpojit - opačná akce, dojde k odpojení označených dokumentu z daného Předmětu. Dokumenty zůstanou v přehledu Dokumenty Helios Orange. Akci Odpojit lze spustit i pomocí tlačítka Odpojit (červené -) na liště nástrojů.Editor Leasing, záložka 5 - Dokument

V editoru Leasing, záložka 5 - Dokument je zobrazen přehled všech interních dokumentů, neboli dokumentů vytvořených obecně ve Výkazech, Dokumenty. Jedná se o speciální nástroj Helios Orange, ve kterém je umožněno v prostředí Helios Orange vytvářet strukturované smlouvy mající svoje hlavičkové náležitosti, vazby na organizace, kontaktní osoby, zaměstnance a pod. Každá smlouva může mít libovolný počet odstavců. V odstavcích jsou především textové údaje, v případě potřeby lze využít i vložení tabulky s číselmými nebo textovými údaji. Tabulkové údaje je možno zadat ručně nebo pomocí speciálních vzorců lze doplňovat údaje z databáze Helios Orange akcí Aktualizace. Podrobný popis viz Skupiny dokumentů - Výkazy a následující stránky.

Upozornění Je zapotřebí odlišovat pojmy Dokumenty a Dokument. Dokumenty jsou externí dokumenty - libovolné soubory např. word, exel, obrázky a pod., nemusí být uložen v databázi, oproti tomu Dokument je interní dokument Helios Orange vždy uložený v databázi a má i možnost některé údaje čerpat z databáze Helios Orange


Akce
 • Aktualizace (Ctrl S) - touto akcí se spustí aktualizace tabulkové části ve všech odstavcích označeného dokumentu. Původní hodnoty budou přepsány.


 • Kopie dokumentu - označený dokument vč. všech odstavců se zkopíruje pod novým číslem dokumentu.


 • Přesun dokumentu - přesune označené dokumenty do jiné, vybrané skupiny dokumentů. Označíte dokumenty, které chcete přesunout, spustíte akci Přesun dokumentu, otevře se dialogové okno Přesun dokumentu a z návazného přehledu vyberete cílovou skupinu dokumentů.

Dialogové okno Přesun dokumentu

 • Systémový - Pouze pro správce Helios Orange! - slouží ke změně systémového - distribučního čísla. Pro provedení je nutná znalost globálního hesla.


 • Dokumenty - přehled dokumentů uložených v grafické formě


 • Změna skupiny dokumentů (Ctrl Alt Z) - slouží k přepínání v přehledu dokument mezi skupinami dokumentů


 • Export - slouží k exportu dokumentů do souboru - přípona HDK


 • Import - slouží k importu dokumentů ze souboru - přípona HDK


 • Připojit - touto akcí lze navázat dokument, který je zaveden do dokumentů Helios Orange (viz Výkazy, Skupiny dokumentů, Dokumenty), ale není navázán na konkrétní Předmět. Akci Připojit lze spustit i pomocí tlačítka Připojit (zelené +) na liště nástrojů. Spuštětním akce se program zeptá na Skupinu dokumentů, vyberete příslušnou Skupinu dokumentů a zobrazí se přehled všech dokumentů, dotyčný dokument vyhledáte, označíte a stiskem tlačítka Přenos přenesete.


 • Odpojit - opačná akce, dojde k odpojení označených dokumentu z daného Předmětu. Dokumenty zůstanou v přehledu Výkazy, Skupiny dokumentů, Dokumenty. Akci Odpojit lze spustit i pomocí tlačítka Odpojit (červené -) na liště nástrojů.Editor Leasing, záložka 6 - Ostatní

Editor Leasing, záložka 6 - Ostatní
 • Údaje o cizí měně, pokud je leasingová smlouva uzavřena v jiné měně. Údaje lze vybrat z kurzovního lístku nebo zadat ručně. Pokud je smlouva v hlavní měně, následující údaje se nezadávají. V případě nastavení Způsobu kurzu podle kurzu na předmětu se všechny přepočty provádějí kurzem zadaným zde.
  • Měna
  • Jednotka měny
  • Kurz
  • Datum kurzu


 • Způsob kurzu - pole s výběrem, výběr z těchto možností:
  • Přesný denní kurz DPH-D
  • Denní kurz vč.předchozího DPH-D
  • Denní kurz vč.předchozího DPH-P
  • Přesný denní kurz
  • Denní kurz vč. předchozího
  • Kurz na předmětu


 • Účet - nepovinný údaj. Použije se zejména v případě časového rozlišení, kdy se do tohoto pole přenese číslo nákladového (nebo výnosového) účtu z účetního deníku. Číslo účtu je použito při účtování časového rozlišení.


 • Účtování data případu - pole s výběrem, výběr z těchto možností:
  • Datum pohybu - datum případu se převezme z data každého jednotlivého pohybu. Doklad každého pohybu má svoje datum datum případu.
  • Datum smlouvy - datum případu se převezme data smlouvy - viz zláložka 1 - Předmět. Datum případu je tudíž pro všechny pohyby stejné.


 • Editace kurzu - když je pole zaškrtnuto, je možno editovat ručně kurz na pohybech, druh pohybu Rozpis.


 • Nezaokrouhlovat - pokud nebude toto pole označeno, bude platit zaokrouhlení přiřazené přímo na předmětu (viz následující 3 pole) nebo se uplatní zaokrouhlení podle skupiny, ve které je předmět přiřazen. Kyž pole označíte, budou všechny výpočty základu daně, DPH i částky celkem zaokrouhlovány automaticky na 2 desetinná místa a nebudou prováděny výpočty na úrovni pohybu detail.


 • Zaokrouhlení hodnoty základu na předmětu - Nastavení zaokrouhlení při výpočtu základu daně na pohybech detail


 • Zaokrouhlení hodnoty DPH na předmětu - Nastavení zaokrouhlení při výpočtu DPH na pohybech detail


 • Zaokrouhlení hodnoty celkem na předmětu - Nastavení zaokrouhlení při výpočtu částky celkem (částka včetně daně) na pohybech detail


Přiřazení jednotlivých způsobů zaokrouhlení pro hodnoty základu daně, DPH i hodnotu celkem je na sobě nezávislé. Nemusí být přiřazeno žádné zaokrouhlení, nebo může být přiřazeno např. zaokrouhlení k DPH, nebo k částce celkem atd, nebo všechny. Jsou povoleny všechny možnosti.

Pro jednotlivá zaokrouhlení (k základu, DPH i celkem) lze všem přiřadit stejný předpis nebo naopak každý jiný atd. Opět jsou povoleny všechny možnosti. Samozřejmě nastavení zaokrouhlení musí mít logický smysl.


Tip Nastavení zaokrouhlení na předmětu má přednost před nastavením zaokrouhlení na skupině


Upozornění Není možno z přehledu zaokrouhlení vybrat předpis zaokrouhlení, který je označen jako základní.


 • Nastavení časového rozlišení - nepovinný údaj. Výběr z přehledu Nastavení časového rozlišení. Určuje způsob výpočtu časového rozlišení. Když není údaj uveden, aplikuje se způsob výpočtu časového rozlišení po celých obdobích (měsících, čtvrtletích,...) rovnoměrně.


 • Typ - nepovinný informativní údaj. Typ kontaktního jednáni.


 • Stav - nepovinný informativní údaj. Stav kontaktního jednáni.


 • Druh výstupu - nepovinný informativní údaj. Druh výstupu kontaktního jednáni.


 • Externí akce - Pouze pro správce Helios Orange! - pouze pro speciální případy, kdy je nutno zabezpečit, aby se po provedení standardní aktualizace napočetly např. hodnoty úroků speciálním algoritmem. Nutno nadefinovat a přiřadit externí akci, která se automaticky spustí po provedení aktualizace pohybů předmětu. Externí akce musí mít tyto parametry (i v případě, že je všechny nevyužijete):

@IdLeaPredmet INT - systémové číslo Předmětu
@IdLeaSkupina INT - systémové číslo Skupiny
@TypPohybuPosledni INT - poslední použité číslo Typu pohybu
@IdLeaPohybZavedeniPosledni INT - poslední použité systémové číslo Pohybu
@IdZavedeni INT - systémové číslo Pohybu zavedení
@IdZavedeniOprava INT - poslední použité systémové číslo Pohybu zvýšení/snížení nebo splátky mimo rozpis
@IdZavedeniRozpis INT - poslední použité systémové číslo Pohybu rozpisu

V externí akci musí být vždy uvedeny všechny parametry (i když je nevyužijete) v pořadí viz výše, nelze přidávat další parametry. Vždy se jedná o pohyby daného předmětu.Akce

Pro přehled Předměty jsou specifické tyto akce:


 • Aktualizace pohybů Ctrl+Alt+S - Aktualizace pohybů spustí aktualizaci pohybů na označených předmětech.
Upozornění Akce Aktualizace pohybů provede na všech neuzavřených pohybech přepočet všech údajů znovu. Na uzavřených pohybech se údaje nemění. Týká se pouze druhů pohybů s typem pohybu rozpis nebo odkupní hodnota. Pokud tyto pohyby neexistují, program je vygeneruje.


 • Aktualizace úhrad... - Aktualizace úhrad se používá, pokud je předmět nebo jeho pohyby navázán na fakturu/-y. Jedná se o účel Leasing nebo Opakobané platby (je možno generovat faktury z pohybů) nebo účel Splátky, pokud vznikly generováním z faktury. Na označených předmětech dohledá navázané faktury a podle úhrad faktur aktualizuje úhrady na pohybech označených předmětů.


 • Přehled úhrad Ctrl+Alt+U - otevře se přehled úhrad k danému pohybu. Může se jednat o úhradu vystavením platebního příkazu (předběžná úhrada), úhradu na základě bankovního výpisu nebo úhrada zadaná "ručně" bez vazby na platební příkaz nebo bankovní výpis.


 • Označit předměty k úhradě - tato akce slouží k označení jednoho nebo více předmětů za účelem vystavení platebního (případně i nakasního) příkazu k úhradě. Zaškrtávátko ve sloupci K úhradě bude označeno. Po vystavení platebního příkazu se toto označení automaticky zruší.


 • Zrušit označení k úhradě - akce která zruší označení ve sloupci K úhradě.


 • Platební příkazy - Nabídka k vystavení platebních nebo inkasních příkazů na řádcích předmětů, které jsou označeny akcí Označit předměty k úhradě:
  • Tuzemský platební příkaz - k vystavení tuzemského platebního příkazu - hotkey Shift+Ctrl+T
  • Tuzemský inkasní příkaz - k vystavení tuzemského inkasního příkazu - hotkey Shift+Ctrl+I
  • Tuzemský platební příkaz v cizí měně - k vystavení tuzemského platebního příkazu v cizí měně
  • Tuzemský inkasní příkaz v cizí měně - k vystavení tuzemského inkasního příkazu v cizí měně
  • Zahraniční platební příkaz - k vystavení zahraničníhoho platebního příkazu - hotkey Shift+Ctrl+Z


Po spuštění akce se objeví dialogové okno Datum splatnosti (na vystaveném platebním příkazu):


Datum splatnosti


  • Datum splatnosti pohybu - zadává se nejvyšší datum splatnosti pohybu. Na příkaz k úhradě se dostanou všechny neuhrazené pohyby, které mají datum splatnosti menší nebo roven zadanému datu splatnosti pohybu.
  • Datum splatnosti příkazu - zadává se datum splatnosti na platebním příkazu - datum, kdy má být platba provedena.

Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK. Objeví se kontrolní Přehled pohybů k vystavení platebních příkazů. V tomto kontrolním Přehledu pohybů k vystavení platebních příkazů máte možnost zkontrolovat, zda se bude generovat platební příkaz na správné pohyby správných předmětů. V případě potřeby je možno pohyb navrhovaný k platbě zrušit stiskem tlačítka Zrušit nebo spuštěním akce místního menu Zrušit nebo klávesou Delete. Akci generování platebních příkazů dokončíte spuštěním akce místního menu Generování platebních příkazů Shift+Ctrl+G

  • Přehled platebních příkazů tuzemských - přehled tuzemských platebních a inkasních příkazů, které byly vygenerovány z pohybů označeného předmětu
  • Přehled platebních příkazů zahraničních - přehled zahraničních platebních příkazů, které byly vygenerovány z pohybů označeného předmětu


 • Přehled bankovních výpisů - přehled bankovních výpisů na kterých se nachází úhrada navázaná na některý pohyb označeného předmětu


 • Přehled pokladních dokladů - přehled vygenerovaných pokladních dokladů k označenému předmětu


 • Saldokonto Crtl+S - přehled saldokontních případů pro označený předmět. Jedná se o přehled ze saldokontní skupiny přiřazené v poli saldokontní skupina.


 • Účetní doklady Crtl+U - přehled všech účetních dokladů v účetním deníku (chronologickém přehledu) vzniklých účtováním pohybů označeného předmětu.


 • Přehled faktur - přehled všech faktur přijatých nebo vydaných vzniklých vygenerováním z pohybů označeného předmětu.


 • Pohyby F9 - přehled všech Pohybů označeného předmětu


 • Pohyby detail Ctrl+F9 - přehled všech Pohybů detail označeného předmětu


 • Doklady zboží... - akce umožní k Předmětu přiřadit libovolný počet dokladů - faktur vydaných, přijatých, skladových dokladů, objednávek atd...


 • Kopie předmětu - akce pro zkopírování Předmětu. Při akci je nutno zadat Číslo smolouvy a Název předmětu 1. Touto akcí se zkopíruje hlavička předmětu a pohyb zavedení.
 • Uzávěrka - touto akcí se provede uzávěrka označených předmětů neboli uzvření všech pohybů, které mají datum uzávěrky nižší nebo stejné jako je datum uzávěrky. Na těchto pohybech se označí sloupce Uzávěrka a Uzavřen. Po spuštění akce Uzávěrka se objeví dialogové okno Uzávěrka:
  • Datum uzávěrky - zadá se datum uzávěrky.
  • Posun uzávěrky zpět - při označení tohoto výběru se posune datum uzávěrky i na předmětech, na kterých je datum uzávěrky vyšší. Datum uzávěrky se posune zpět. Avšak uzavření pohybů zůstane, pouze se zruší označení sloupce Uzávěrka, ke zrušení uzavření pohybů slouží akce Zrušit uzavření pohybů v přehledu pohybů na předmětu. Datum uzávěrku znamená pro každý předmět časouvou hranici, před kterou jsou všechny pohyby uzavřeny. Datum uzávěrky lze posunovat vpřed a v případě nutnosti oprav i zpět, je však vždy nutno zvážit všecny důsledky posunu zpět a provedených oprav.


Tip Doporučujeme v pravidelných intervalech provádět kontrolu předmětů a jejich pohybů a následně provést uzávěrku


 • Časové rozlišení - tato akce slouží k vygenerování předmětu pro časové rozlišení. Zdrojem jsou řádky dokladů účetního deníku - náklady (nebo i výnosy), které je třeba časově rozlišit do více období po jednotlivých měsících. Tyto doklady musí být ve fázi Uzavřeno. V přiřazených pohybech k předmětu vznikne jeden pohyb tvorby časového rozlišení a podle počtu rozpouštěných období se vygeneruje příslušný počet řádků pro rozpouštění časového rozlišení v jednotlivých měsících. Pohyb tvorby časového rozlišení i pohyby rozpouštění časového rozlišení lze samozřejmě pomocí kontací zaúčtovat. Pochopitelně musí existovat příslušné Období (rok). Pokud nebude existovat, pohyby není možno zaúčtovat a zaúčtují se, až se nové období založí.

Spuštěním akce Časové rozlišení se otevře chronologický přehled účetních dokladů, kde se označí jeden nebo více řádků s náklady nebo výnosy, které chcete časově rozlišovat se stejnými parametry. Doklady musí být ve fázi Uzavřeno. Podle počtu označených řádků se vygeneruje příslušný počet předpisů časového rozlišení. Stiskem tlačítka Přenos se otevře dialogové okno Časové rozlišení:

Zadávají se tyto údaje:

  • Počet rozpouštěných období - počet měsíců po které se časové rozlišení bude rozpouštět. V závislosti na nastavení Periodicitu se nemusí jednat jen o měsíc, ale může se rozpouštět s jinou periodicitou, např. čtvrtletí.
  • Periodicita - číselný údaj, může nabývat hodnoty 1 - 12. Počet měsíců trvání periodu pro rozpouštění časového rozlišení. Při výchozím nastavení 1 se jedná o měsíc, při nastavení 3 - čtvrtletí, 6 - pololetí, 12 - rok.
  • Skupina - pole s výběrem z přehledu Skupiny. Na vybrané Skupině pro časové rozlišení musí být přiřazeny 2 druhy pohybu, jeden s Typem pohybu Zavedení (Časové rozlišení - tvorba) a druhý s Typem pohybu Rozpis (Časové rozlišení - rozpouštění). Na vybrané Skupině pro časové rozlišení musí být také přiřazena právě jedna Část předmětu (Časové rozlišení). Doporučujeme pro časové rozlišení zadat speciální Skupinu, Druhy pohybů i Část předmětu.
  • Konkrétní datum - při označení tohoto pole se umožní zadat konkrétní datum, od kterého dojde k prvnímu rozpouštění časového rozlišení.
  • Rozpouštět od - toto pole je přístupné pouze, pokud je označeno předchozí pole Konkrétní datum. Zadává se datum, od kterého dojde k prvnímu rozpouštění časového rozlišení.
  • Od dalšího období - při označení tohoto políčka se první rozpouštění provede až v následujícím měsíci.
  • Datum rozpouštění - pole s výběrem jak sa má generovat datum pohybu - rozpouštění
   • Datum případu - generuje se podle pořadí dne v měsíci data případu pro daný nebo následující měsíc
   • První den - generuje se první den následujícího měsíce
   • Poslední den - generuje se v posledním dni měsíce pro daný nebo následující měsíc
  • Způsob rozpouštění - pole s výběrem jak se mají počítat částky pro jednotlivé pohyby
   • Celá období - pro každý pohyb rozpisu se vypočte stejná částka
   • První období kráceno - částka první období se zkrátí podle počtu dnů časového rozlišení a přibyde jedno období navíc s rozpuštětním zbývající částky.
   • Alikvotně po dnech - jako předchozí případ s tím, že se zohladní i rozdílný počet kalendářních dní v jednotlivých měsících.
  • Vč. počátečního stavu - pole s možností zaškrtnout vč. počátečního stavu. Výchozí stav je neoznačeno. To znamená, že je možno časové rozlišení vytvářet pouze z řádků dokladů účetního deníku v běžném stavu. Když pole Vč. počátečního stavu označíte, tak se umožní časové rozlišení vytvářet navíc z řádků dokladů účetního deníku v počátečního stavu. Použije se např. při implementaci na účtech časového rozlišení v počátečním stavu.


 • Splátky faktur - tato akce slouží k vytvoření předmětu a vygenerování splátek k faktuře (obecně k závazku nebo pohledávce), která má být hrazena více splátkami. Vytvoří se splátkový kalendář jednotlivých splátek. Splátky mohou být rozvrženy i nerovnoměrně. Jednotlivé splátky - pohyby lze zaúčtovat pomocí kontací. Protože existuje vazba na zdrojovou fakturu (ze které se předmět s rozpisem vygeneroval, lze jednotlivé splátky zobrazit a vytisknout na formuláři faktury včetně jednotlivých datumů splatnosti a částek k úhradě. Na pohybech předmětu lze generovat platební nebo inkasní příkazy k úhradě a sledovat, jak jsou jednotlivé splátky hrazeny. Akce Splátky faktur je rozdělena do dvou voleb, podle toho, zda se budou generovat splátky pro vydané (v případě prodeje) nebo přijaté (v případě nákupu) faktury.
  • Vydané faktury
  • Přijaté faktury

Podle předchozí volby se otevře přehled vydaných nebo přijatých faktur a označíte jednu nebo více faktur k vygenerování rozpisu splátek. Faktury musí být zrealizované. Podle počtu označených faktur se vygeneruje příslušný počet předpisů splátek. Stiskem tlačítka Přenos se otevře dialogové okno Splátky:


Zadávají se tyto údaje:

  • Počet splátek - počet měsíců splácení. V závislosti na nastavení Periodicitu se nemusí jednat jen o měsíc, ale může se rozpouštět s jinou periodicitou, např. čtvrtletí.
  • Periodicita - číselný údaj, může nabývat hodnoty 1 - 12. Počet měsíců periody splátek. Při výchozím nastavení 1 se jedná o měsíc, při nastavení 3 - čtvrtletí, 6 - pololetí, 12 - rok.
  • Skupina - pole s výběrem z přehledu Skupiny. Na vybrané Skupině pro splátky musí být přiřazeny 2 druhy pohybu, jeden s Typem pohybu Zavedení (Splátky - fakturovaná částka celkem) a druhý s Typem pohybu Rozpis (Splátky). Na vybrané Skupině pro časové rozlišení musí být také přiřazeno tolik Částí předmětu, kolik je na fakturách sazeb DPH a Části předmětu musí mít tyto sazby zadány. Doporučujeme pro splátkový prodej zadat speciální Skupinu, Druhy pohybů i Částí předmětu.
  • Datum první splátky - pole pro zadání datumu první splátky
  • Nerovnoměrné splátky - pole s výběrem z přehledu Koeficienty splátek. U rovnoměrných splátek ponecháte prázdné.


 • Generovat opakované platby - tuto akci lze provést pouze pro předměty zažazené ve skupině s účelem Opakované platby. Jeden nebo více těchto předmětů označíte a spustíte akci Generovat opakované platby. Otevře se dialogové okno Generovat opakované platby:

Zadáte mezní datum, do kterého se mají pro označené předměty vygenerovat opakované platby a potvrdíte stiskem tlačítka OK. Pro všechny označené předměty se do zvoleneho data vygenerují pohyby s nastavením podle posledního existujícího pohybu daného předmětu.


 • Doplnit odpisy - pouze pro slovenskou legislativu. Akcí se na označených předmětech do pohybů doplní odpisy. Předměty musí mít přiřazeny karty majetku a natěchto kartách musí být vygenerované účetní pohyby - odpisy. O odpisech v pohybech lze účtovat. Odpisy se doplňují a mění pouze na pohybech, které nejsou zaúčtované.


 • Změna sazeb DPH - pouze v případě, že je z legislativních důvodů nutno změnit sazbu nebo sazby DPH. Je určena k hromadné změně sazeb DPH na pohybech jednotlivých předmětů (smluv) k datu změn sazeb DPH. Po spuštění akce se otevře dialogové okno:

Nastavíte datum změny sazeb DPH. Zadáte původní a novou sazbu daně sníženou a/nebo základní. V případě předmětů se způsobem leasing i druh pohybu zvýšení/snížení ceny. Potvrdíte stiskem tlačítka OK.


Změna sazeb DPH

Akci Změna sazeb DPH použijete jednorázově v případě, že je nutno z legislativních důvodů na smlouvách k určitému datu změnit sazbu DPH. Akce je hromadná pro označené předměty. Lze zároveň změnit sníženou i základní sazbu daně, případně pouze základní nebo pouze sníženou sazbu daně.

 • Akce Změna sazeb DPH je určena pouze pro účel Leasing a Opakované platby:
  • Leasing - ano.
  • Opakované platby (automatická fakturace) - ano.
  • Splátky. Protože je vlastní DPH odvedena jednorázově k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tak se další splátky netýkají DPH.
  • Časové rozlišení. Jedná se pouze o účetní nástroj, DPH se netýká.
 • Postup při změně sazeb DPH:
  • V přehledu Části předmětu je třeba pro jednotlivé části předmětu (pro všechny účely) nastavit nové platné sazby DPH.
  • U předmětů (smluv) s účelem Opakované platby, které pokračují po datu platnosti změny sazeb DPH a zatím nemají k datu nebo po datu platnosti změny sazeb DPH ani jeden pohyb, doporučujeme vygenerovat alespoň jeden pohyb po datu platnosti změny sazeb DPH.
  • Zkontrolovat aktivní předměty (smlouvy) leasingu (tj. předměty, které mají pohyby rozpisu nebo opakovaných plateb stejný nebo pozdější než datum platnosti změny sazeb DPH) pro účel Leasing. Pro datum pohybu stejné nebo vyšší než je datum změny sazeb DPH nesmí existovat uzavřené pohyby! Pro účel Opakované platby mohou být tyto pohyby uzavřené, ale nesmí být zaúčtované, uhrazené a nesmí být z pohybů vygenerovaná faktura!
  • Předměty podle předchozího odstavce označíte a spustíte akci Změna sazeb DPH. Otevře se dialogové okno (viz obrázek výše), kde nastavíte Datum změny sazby DPH, sazby daně pro sníženou a/nebo základní sazbu daně. Nastavujete pouze pro sazby daně, které se mění, jinak ponecháte (není). Pro případ předmětů s účelem Leasing je nutno vybrat i Druh pohybu zvýšení/snížení pro leasing, na kterém se provede formální úprava ceny (o navýšení nebo snížení DPH k dalším pohybům rozpis).
  • Pro předměty s účelem Leasing se k datu platnosti změn sazeb DPH vygeneruje formální pohyb, kterým se upraví daňové plnění podle sazeb daně. Následující pohyby rozpisu se přepočítají novými sazbami daně.
  • Pro předměty s účelem Opakované platby (automatická fakturace) se pohyby k datu nebo po datu platnosti změn sazeb DPH přepočítají novými sazbami daně.
Upozornění Po provedení akce Změna sazeb DPH je zapotřebí všechny pohyby k datu a po datu platnosti změn sazeb DPH pečlivě zkontrolovat !


Tip Pro eventuální spojení sazeb daně do společné sazby daně se vlevo nastaví původní snížená a základní sazba DPH a vpravo dole se vybere nová společná sazba daně do pole Nová základní sazba.Další strana