Předběžný plán - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11008

Popis

V tomto přehledu je možné provádět výpočty a bilancování různých variant plánů. Uživatel si v tomto přehledu pořídí seznam všech požadovaných dílců - výrobků, které plánuje vyrobit. Nad těmito výrobky lze pak spočítat předběžnou potřebu materiálů a polotovarů, kapacitní náročnost plánu, celkovou kalkulační cenu jednotlivých položek, případně potřebu nářadí.
Položky do předběžného plánu lze generovat na základě požadavků skladu expedice, z nepokrytých expedičních příkazů, atd.

Předběžný plán je lokálním plánem pro konkrétního přihlášeného uživatele systému Helios Orange. To znamená, že každý uživatel v tomto přehledu vidí pouze vlastní položky plánu, plán ostatních uživatelů mu není přístupný. Pokud chcete svůj plán zpřístupnit i ostatním uživatelům, uložte jej jako variantu plánu volbou "Uložení varianty".


Seznam atributů

 • Kmen zboží - Dílec – Identifikace vyráběného dílce. Pokud se jedná o variantní dílec, je možné pomocí tlačítka Změna varianty provádět výměnu dílce za některou z jeho variant.
 • Zakázková modifikace vyráběného dílce - Odkaz na kartu zastupující zakázkově modifikovaný dílec.
 • Číselník zakázkových modifikací - Odkaz na případný kód zakázkové modifikace.
 • Zakázka – Identifikace zakázky. Nepovinný údaj.
 • Hlavička pohybového dokladu požadavku - Odkaz na doklad Oběhu zboží, z kterého vznikl daný požadavek (Exp. příkaz, Rezervace...).
 • Položka pohybového dokladu požadavku - Odkaz na položku dokladu Oběhu zboží, z kterého vznikl daný požadavek (Exp. příkaz, Rezervace...).
 • Hlavička došlé objednávky požadavku - Odkaz na došlou objednávku, z které vznikl daný požadavek.
 • Položka došlé objednávky požadavku - Odkaz na pložku došlé objednávku, z které vznikl daný požadavek.


 • Skupina plánu - Zařadí položku předběžného plánu do určité skupiny plánu. Pomocí této skupiny je možné třídit a seskupovat. Používá se pro porovnání disponibilních a plánovaných kapacit. Skupinu plánu vybíráte z návazného číselníku Skupiny plánu.
 • Datum - Předpokládané datum ukončení výroby zadaného dílce. Pokud je vyplněna skupina plánu, která není globální, načte se toto datum automaticky podle data ze skupiny plánu.
 • Množství - Počet kusů, které je třeba vyrobit.
 • Objednávka - Informativní textový údaj.
 • Kmenové středisko - Tento údaj se vyplní pouze pokud kmenové středisko pro výrobu dílce je odlišné od přednastaveného kmenového střediska z karty vyráběného dílce. V opačném případě se nevyplňuje a tento stav je signalizován zaškrtávátkem Dle výchozího nastavení.
 • Datum TPV - Datum, ke kterému se dohledává platná dokumentace dílce ve změnovém řízení.
  Pokud údaj není vyplněn, tak se výpočty vztahují k dnešnímu datu.
  Pokud je nutné vyrobit náhradní díl dle rok staré dokumentace, tak se datum TPV nastaví na toto požadované datum.
 • Poznámka – Libovolně dlouhý textový popis.

Funkce

Převod

Funkce slouží k rychlému přidání většího počtu vyráběných dílců do předběžného plánu. Po aktivaci se zobrazí seznam vyráběných dílců, v kterém je možné vybrat konkrétní dílce a pomocí akce Přenos je převést do aktuálního předběžného plánu. Případné úpravy parametrů např. množství se provede dodatečně pomocí funkce Hromadná změna.

Požadavky

Do předběžného plánu je možné načíst z oběhu zboží požadavky několika způsoby.


Požadavky skladu

Tato volba je vhodná pro sériovou výrobu, kdy je zapotřebí uspokojit požadavky skladů s ohledem na jejich pojistné zásoby.
Funkce provádí až na malé odlišnosti stejné kroky jako funkce Generování objednávek. V tomto případě mluvíme o Generování výrobních objednávek. Funkce oproti klasickému generování objednávek prochází pouze kmenové karty typu dílec. Po zobrazení a potvrzení vypočtených požadavků nedochází k vytváření dokladů typu objednávka, ale vznikají přímo požadavky v aktuálním Předběžném plánu.

Požadavky z dokladů

Tuto volbu je vhodné používat u zakázkového typu výroby, kde se každá položka požadavku oběhu zboží (rezervace, exp. příkaz, ...) zadává do výroby. Funkce zobrazí seznam všech dílců z nevykrytých (nesplněných) položek požadavků, které vyhovují zadanému kritériu. Kritérium se zadává hned na začátku volání funkce a jedná se o následující nastavení:

 • Z přednastaveného skladu - Určuje sklad požadavků oběhu zboží.
 • Ze všech skladů - Určuje, že se požadavky oběhu zboží budou hledat na všech skladech.
 • Respektovat množství v aktuálním předběžném plánu - Určuje, zda při výpočtu požadavku se zohlední množství z aktuálního předběžného plánu.
 • Respektovat množství ve výrobním plánu - Určuje, zda při výpočtu požadavku se zohlední nezaplánované množství z ostrého plánu v Řízení výroby.
 • Respektovat množství na výrobních příkazech - Určuje, zda při výpočtu požadavku se zohlední živé množství z Výrobních příkazů v Řízení výroby.
 • Respektovat množství ve vedlejších produktech - Určuje, zda při výpočtu požadavku se zohlední neodvedené množství vedlejších produktů u živých Výrobních příkazů v Řízení výroby.
 • Respektovat množství na skladě - Určuje, zda při výpočtu požadavku se systém snaží požadavky pokrýt množstvím, které je na skladě. !!!POZOR - množství na skladě není adresné a není možné jej tedy rezervovat pro konkrétní požadavek oběhu zboží!!!
 • Oblast - Tato volba definuje oblasti z kterých se načítají požadavky oběhu zboží.

Při volbě "Respektovat množství ..." se rozlišují dva druhy množství:
1. Množství adresné - Jedná se o výrobní požadavek (Předběžný plán, Plán, Výrobní příkaz), který vznikl přímo z požadavku oběhu zboží - má tedy vazbu na tento konkrétní požadavek oběhu zboží. Takovéto nalezené adresné množství lze využít pouze ke snížení požadavku navázaného požadavku oběhu zboží.
2. Anonymní množství - Jedná se o výrobní požadavek (Předběžný plán, Plán, Výrobní příkaz, Vedlejší produkty), který nevznikl z konkrétního požadavku oběhu zboží - nemá tedy vazbu na požadavek oběhu zboží. Dále do anonymního množství také řadíme množství na skladě. Anonymní množství může být použitu ke snížení libovolného požadavku oběhu zboží.

Ve volbách "Respektovat ..." je možné nastavit následující možnosti:

 • Ne - Množství z dané oblasti nebude respektováno.
 • Jen u adresných položek - Bude respektováno pouze adresné množství.
 • Ano - Bude respektováno množství jak adresné, tak i anonymní.

Po potvrzení kritérií pro výpočet se zobrazí seznam všech dílců - položek požadavků oběhu zboží, které vyhovují těmto kritériím. Tlačítkem "Přenos" potvrdíte výběr dílců z požadavků, které se mají přidat do aktuálního předběžného plánu.

Seznam atributů:

 • Kmen zboží - Dílec, pro který je požadavek napočítán.
 • Stav skladu - Skladová karta dílce.
 • Středisko - Odkaz na sklad, z kterého je požadavek.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku požadavku oběhu zboží. Při přenosu požadavku je proveden přenos včetně zakázky.
 • Položka pohybového dokladu - Konkrétní položka požadavku z oběhu zboží, ke které se vztahuje napočítaný požadavek.
 • Termín odvolávek - Konkrétní požadavek z modulu Kontrakty.
 • Oblast - Definuje oblast, z které byl načten konkrétní požadavek oběhu zboží.
 • Termín - Požadovaný termín načtený z požadavku oběhu zboží. Při přenosu požadavku je proveden přenos včetně dohledaného termínu.
 • Množství - aktuální předběžný plán - Zobrazuje množství z aktuálního předběžného plánů, které bylo použito na pokrytí aktuálního požadavku (viz kritérium "Respektovat množství v aktuálním předběžném plánu").
 • Množství - nezadaný plán - Zobrazuje množství z výrobních plánů, které bylo použito na pokrytí aktuálního požadavku (viz kritérium "Respektovat množství v plánu").
 • Množství - příkaz - Zobrazuje množství z výrobních příkazů, které bylo použito na pokrytí aktuálního požadavku (viz kritérium "Respektovat množství na výrobních příkazech").
 • Množství - vedlejší produkty - Zobrazuje množství z vedlejších produktů, které bylo použito na pokrytí aktuálního požadavku (viz kritérium "Respektovat množství ve vedlejších produktech").
 • Množství - sklad - Zobrazuje množství ze stavu skladu, které bylo použito na pokrytí aktuálního požadavku (viz kritérium "Respektovat množství na skladě").
 • Požadavek - Napočtený výsledný požadavek.

Varianty plánu

Načtení varianty

Funkce provede vymazání aktuálního předběžného plánu a načtení položek vybrané varianty plánu z Číselníku variant plánu.


Přidání varianty

Funkce k aktuálnímu předběžnému plánu přidá položky z vybrané varianty plánu z Číselníku variant plánu.


Uložení varianty

Funkce umožní uložit rozpracovaný předběžný plán uživatele do Číselníku variant plánu. Touto funkcí je možné přepsat nějakou existující variantu nebo vytvořit novou.


Import

BID11229

Pro import dat do předběžného plánu platí stejná pravidla jako při importu popsaném v dokumentaci Vyráběných dílců.

Skupiny plánu

BID11076

Funkce zobrazí přehled všech skupin plánu, které jsou k dispozici k danému předběžnému plánu. Skupiny můžete přidávat, opravovat či mazat.

Seznam atributů:

 • Globální - Globální skupina je skupina, která je společná všem uživatelům ve všech variantách plánu a současně je k dispozici v řízení výroby pro označení ostrých výrobních plánů či výrobních příkazů. Naopak skupina, která není globální je určena pouze pro daný předběžný plán a nelze ji použít v jiných variantách plánu.
 • Skupina - Unikátní numerické označení skupiny.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Počet dnů ve skupině - Definuje kolik pracovních dní (počet) se bude daná skupina vyrábět.
 • Datum - Předpokládané datum ukončení výroby zadaného dílce přiřazeného do dané skupiny. ! K tomuto datu se také vztahují všechny prováděné výpočty v předběžném plánu, ale jen v případě, kdy se jedná o neglobální skupinu. V případě globálního plánu nelze datum zadat.

Hromadná změna

Funkce u všech označených položek plánu umožňuje změnit některé údaje. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".

Kontrola vyráběných dílců

Tato funkce slouží k prověření úplnosti a korektnosti zadaných dat TPV u označených vyráběných dílců. Typ kontrol, které se budou provádět, se definuje v úvodním formuláři této funkce.

Přehledy

Zdrojové doklady

Tato funkce pro aktuální záznam v přehledu zobrazí položku dokladu oběhu zboží (rezervace, exp. příkazu, nabídky, ...). Jedná se o položku dokladu, na jejíž základě vznikl daný požadavek pro výrobu.


Výpočet strukturního kusovníku

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni) výpočet strukturního kusovníku (z platných dat TPV) pro každou položku předběžného plánu. Výsledek je možné zobrazit v přehledu Strukturní kusovník.

Výpočet souhrnného kusovníku

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou), Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni výpočet strukturního kusovníku (z platných dat TPV) pro každou položku předběžného plánu. Výsledek je možné zobrazit v přehledu Souhrnný kusovník.

Výpočet kapacit

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni) výpočet kapacit (z platných dat TPV) pro každou položku předběžného plánu. Výsledek je možné zobrazit v přehledu Kapacity.
Na začátku přepočtu program uživatele vyzve k výběru kalkulačního vzorce, podle kterého se má provést nápočet kalkulačních cen. Při tomto výpočtu nelze využít kalkulačních vzorců, které se opírají o pevnou základní kalkulaci.

Výpočet kalkulací

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni) výpočet kalkulací (z platných dat TPV) pro každou položku předběžného plánu. Výsledek je možné zobrazit v přehledu Kalkulace.
Na začátku přepočtu program uživatele vyzve k výběru kalkulačního vzorce (či skupiny vzorců), podle kterého se má provést nápočet kalkulací. Pokud vybereme hned několik vzorců, tak pro každý z těchto vzorců bude nápočet proveden a uživatel tak z jednoho místa bude moci porovnat kalkulaci výrobku vypočtenou hned několika způsoby.

Výpočet potřeby nářadí

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni) výpočet potřeby nářadí (z platných dat TPV) pro každou položku předběžného plánu. Výsledek je možné zobrazit v přehledu Potřeba nářadí.


další