Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Přeúčtování režií - Přeúčtování režií

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20669


Kromě možnosti rozpouštění režií, které lze aplikovat při aktualizaci výkazů nebo sestav finanční analýzy je možno využít i fyzického rozúčtování režií vygenerováním účetních záznamů, které poměrem podle příslušných pravidel (viz rozpouštění režií) přeúčtují režie (režijní náklady) z režijního útvaru, zakázky, nákladového okruhu nebo organizace na příslušné "výrobní" útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace. U organizací je účelem přeúčtovat náklady na organizace (např. nájemce) podle určitého poměru, např. pronajaté plochy. Nemusí se tedy ve všech případech jednat pouze o přeúčtování režií.

Jaká je funkcionalita přeúčtování režií? Označí se jeden nebo více řádků dokladů, které je zapotřebí přeúčtovat. Musí se jednat o řádek účetního dokladu, který je účtován na režijní středisko (zakázku, nákladový okruh nebo organizaci). Pro daný měsíc je znám poměr nebo rozvrhová základna, podle které má být přeúčtování režií provedeno. Akcí přeúčtování režií vznikne doklad, který bude obsahovat původní řádek, avšak s obráceným znaménkem - dojde k vystornování původního řádku. Kromě řádku přeúčtování storno vznikne ještě tolik řádků, kolik je v předpisu pro rozpouštění režií navázaných "výrobních" útvarů (zakázek, nákladových okruhů nebo organizací). Příslušný "výrobní" útvar (zakázka, nákladový okruh nebo organizace) budou na daný řádek přiřazeny. Finanční hodnota na těchto řádcích bude vypočtena jako násobek finanční hodnoty na původním řádku poměrem podílu na daném útvaru (zakázce, nákladovém okruhu nebo organizaci) k sumě podílů na všech útvarech (zakázkách, nákladových okruzích nebo organizacích) v předpisu pro rozpouštění režií.

Přehled Přeúčtování režií

Přehled Přeúčtování režií se otevře výběrem nabídky Účetnictví, Finanční analýza, Rozpouštění režií, Přeúčtování režií. V přehledu Přeúčtování režií se definují jednotlivé předpisy pro přeúčtování režií.

Předpis pro přeúčtování režií

Předpis pro přeúčtování režií

Záložka 1 - Přeúčtování režií

Na záložce 1 - Přeúčtování režií se zadávají tyto údaje:


 • Číslo - pořadové číslo předpisu pro přeúčtování režií. Povinný číselný údaj, systém předpisy pro přeúčtování režií čísluje automaticky, číslo lze změnit, nesmí být již obsazeno.


 • Předpis rozpouštění režie - z návazného přehledu Rozpouštění režií je nutno přiřadit jeden ze zadaných předpisů pro rozpouštění režií. V tomto předpisu se mimo jiné definuje, podle jakého kriteria (útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace) a v jakých poměrech se budou režie přeúčtovávat (viz rozpouštění režií). Povinný údaj.


 • Druh účetního dokladu - nepovinný údaj. Pokud do Druhu účetního dokladu přiřadíte druh účetního dokladu, budou se doklady přeúčtování generovat ve vybraném druhu účetního dokladů. Pokud do Druhu účetního dokladu nepřiřadíte žádný druh účetního dokladu, budou se doklady přeúčtování generovat v původních druzích účetního dokladů.


 • Časový interval - pole s výběrem. Časový interval se posuzuje vzhledem k datum případu na účetních dokladech v účetním deníku.
  • Den - předpisy přeúčtování režií je možno vytvářet pouze pro jeden den. Přeúčtování v rámci jednoho dne. Posuzuje se datum případu. Pokud by bylo vybráno více zdrojových dokladů s různými daty případu, tak se považuje za určující den pouze den s nejvyšším datumem případu.
  • Měsíc - předpisy přeúčtování režií je se vytváří v rámci jednoho kalendářního měsíce. Přeúčtování v rámci jednoho měsíce. Posuzuje se datum případu. Pokud by bylo vybráno více zdrojových dokladů s daty případu v různých měsících, tak se považuje za určující měsíc pouze měsíc s nejvyšším datumem případu.
  • Období stavu - předpisy přeúčtování režií je se vytváří v rámci jednoho období stavu (většinou měsíce). Přeúčtování v rámci jednoho období stavu. Posuzuje se nikoli datum případu, ale období stavu. Pokud by bylo vybráno více zdrojových dokladů s různým obdobím stavu, tak se považuje za určující pouze nejvyšší období stavu.
  • Čtvrtletí - předpisy přeúčtování režií je se vytváří v rámci jednoho čtvrtletí. Přeúčtování v rámci jednoho čtvrtletí. Posuzuje se datum případu. Pokud by bylo vybráno více zdrojových dokladů s daty případu v různých čtvrtletích, tak se považuje za určující čtvrtletí pouze čtvrtletí s nejvyšším datumem případu.
  • Rok - předpisy přeúčtování režií je se vytváří v rámci jednoho roku (období).
  • Čtvrtletí dle OS - předpisy přeúčtování režií je se vytváří v rámci jednoho čtvrtletí. Čtvrtletí se posuzuje podle Období stavu (měsíční nebo čtvrtletní. Pokud by bylo vybráno více zdrojových dokladů s daty případu v různých čtvrtletích, tak se považuje za určující čtvrtletí pouze čtvrtletí s nejvyšším obdobím stavu. Za čtvrtletí se posuzují čtvrtletí kalendářní.


 • Název - název předpisu přeúčtování režií. Povinný textový údaj.


 • Procento - toto procento udává, z kolika procent částky na zdrojovém dokladu se provede přeúčtování. Povolené hodnoty jsou v intervalu od 0,1% do 100%, přednastavena je hodnota 100%. 100% znamená, že se částky ze zdrojového dokladu přeúčtuje v plné výši.
 • Účetní text - text, který se bude přenášet do účetních dokladů přeúčtování režií. Nepovinný údaj.
 • Poznámka 1 - nepovinná poznámka k předpisu přeúčtování režií.
 • Poznámka 2 - nepovinná druhá poznámka k předpisu přeúčtování režií.
 • Agregovat - oblast polí voleb, kde se označuje podle jakých parametrů se mají doklady agregovat (slučovat):
  • Agregovat doklady - pokud bude označeno, budou se doklady přeúčtování podle dalšího nastavení agregovat (slučovat)
   • Útvar - pokud bude toto pole označeno a nebude se jednat o rozpouštění podle útvarů na výstupu, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle útvarů, ale budou sloučeny.
   • Zakázka - pokud bude toto pole označeno a nebude se jednat o rozpouštění podle zakázek na výstupu, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle zakázek, ale budou sloučeny.
   • Účet - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny, ale budou sloučeny. Ovšem pouze pro shodné účtu, v tomto případě musí být účty Účet MD a Účet Dal - Rozpustit na zadán nebo se přeúčtování provádí pouze pro stejný účet.
   • Nákladový okruh - pokud bude toto pole označeno a nebude se jednat o rozpouštění podle nákladových okruhů na výstupu, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle nákladových okruhů, ale budou sloučeny.
   • Zaměstnanec - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle zaměstnanců, ale budou sloučeny.
   • Vozidlo - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle vozidel, ale budou sloučeny.
   • Organizace - pokud bude toto pole označeno a nebude se jednat o rozpouštění podle organizací na výstupu, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle organizací, ale budou sloučeny.
   • Párovací znak - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle párovacích znaků, ale budou sloučeny.
   • Datum případu - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle datumu případu, ale budou sloučeny. Při volbě Časový interval - měsíc - se na všechny doklady vygeneruje poslední den přeúčtovávaného měsíce.


 • Číslování - pole s výběrem, kde se stanoví, jakým způsobem nové doklady přeúčtování režií číslovat:
  • Více dokladů - při jednom přeúčtování režií se vygeneruje tolik dokladů, kolik odpovídá podmínkám agregace.
  • Jeden doklad - při jednom přeúčtování režií se pro každý druh účetních dokladů vygeneruje pouze jeden doklad.
  • Stejný doklad - při přeúčtování režií se nevygenerují nové doklady, ale ke stávajícím dokladům se přidají nové řádky.


 • Opakované přeúčtování - pole s výběrem kde můžete povolit nebo zakázat opakované přeúčtování zdrojových dokladů
  • Zakázáno - v tomto případě program nedovolí opakované přeúčtování dokladů
  • Povoleno - program dovolí opakované přeúčtování dokladů


 • Útvar základny - pokud je toto pole nevyplněno, při výpočtu poměrů přeúčtování režií program počítá pro příslušné období z obratu vybraných účtů za všechny útvary. Pokud však útvar zadáte formou např. 001 (Pouze útvar 001) nebo 002% (všechny útvary, které začínají na 002) nebo 00[34] (Pouze útvar 003 nebo 004), tak se bude vycházet pouze z údajů za uvedená střediska.


 • Externí akce před - Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází. Pro speciální případy složitějších výpočtů! Pokud není externí akce vybrána, probíhá výpočet standardním způsobem. Pokud však příslušnou externí akci přiřadíte z přehledu externích akcí Heliosu, výpočet poměrů pro přeúčtování režií nebude probíhat běžným způsobem, ale externí akce musí naplnit atribut TabFIARozpusteniReziiDetail.Podil pro navázané útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace. Vybraná externí procedura musí mít 2 parametry:
  • @IdFIAPreuctovaniRezii - ID přeúčtování režií (INT)
  • @IdFIARozpusteniRezii - ID navázaného rozpuštění režií (INT)


Tímto způsobem je možné automaticky před vlastním přeúčtováním režií nastavit příslušné poměry podle Vašich specifických potřeb.


Upozornění Bližší informace podá dodavatel systému. Použití předpokládá znalost jazyka T-SQL a struktury příslušné databáze.


 • Přiřazený filtr - nepovinný údaj. Pro každý předpis přeúčtování režie je možno přiřadit jiný filtr. Při otevření přehledu - pohledu do Chronologického přehledu po spuštění akce Přeúčtování režie se bude přednostně aplikovat přiřazený filtr.


 • Externí akce po - Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází. Akce se spouští až po vygenerování dokladů přeúčtování. Pro speciální případy složitějších úprav! Pokud není externí akce vybrána, probíhá akce standardním způsobem. Pokud však příslušnou externí akci přiřadíte z přehledu externích akcí Heliosu, můžete externí akcí upravit nově vzniklé doklady. Vybraná externí procedura musí mít 2 parametry:
  • @IdFIAPreuctovaniRezii - ID přeúčtování režií (INT)
  • @IdFIARozpusteniRezii - ID navázaného rozpuštění režií (INT)


Tímto způsobem je možné automaticky po přeúčtování režií upravit vzniklé doklady Vašich specifických potřeb, např. nastavit individuálně popis, účty, párovací znak atd...


Upozornění Bližší informace podá dodavatel systému. Použití předpokládá znalost jazyka T-SQL a struktury příslušné databáze.


Postup definice a přiřazení sestavy (filtru)

Spuštěním akce Přeúčtování režie se otevře přehled - pohledu do Chronologického přehledu. Zde běžným způsobem pomocí nástroje Nastav nastavíte vzhled přehledu - zobrazované sloupce, třídění přehledu a zejména podmínky - filtr (viz záložka 3 - Podmínky -filtr), aby se zobrazovaly jen ty řádky dokladů, které je zapotřebí přeúčtovat.


Nástroj nastav - definice sestavy (filtru)


Nástroj nastav - definice filtru


V uvedeném případě - viz obrázek - je nastaven filtr pouze na řádky účetních dokladů, kde:

 • Účet začíná číslem 518 (služby)
 • Útvar je 009 (režijní středisko)
 • Měsíc datumu účetního případu má nastaveno Parametr - to znamená, že se před otevřením přehledu zobrazí dotaz Zadejte parametry pro zobrazení přehledu a zde zadáte číslo měsíce - např. pro doklady května číslo 5
 • Fáze uzavřeno (doklady pro přeúčtování režií musí být ve fázi uzavřeno)

Samozřejmě podmínky filtru mohou být složitější.

 • Na záložce 4 - Uložená nastavení vaše nastavení uložíte pod vhodným jménem, např. Sestava středisková režie.


 • V dialogovém okně Přeúčtování režií v poli Přiřazený filtr otevřete přehled uložených sestav (filtrů) přehledu - pohledu do Chronologického přehledu a příslušnou sestavu (filtr) označíte a přenesete stiskem tlačítka Přenos. Nastavení předpisu Přeúčtování režií uložíte stiskem tlačítka OK.


Při otevření přehledu - pohledu do Chronologického přehledu po spuštění akce Přeúčtování režie se bude přednostně aplikovat přiřazená sestava (filtr). Pokud jsou v Podmínky - filtr podmínky s Parametr, tak program před otevřením přehledu vyzve k zadání těchto parametrů.


 • Informace do deníku - pole s výběrem, nastavení textu, který se bude přenášet do řádků dokladů přeúčtování režií v účetním deníku společně s původním textem zdrojového účetního dokladu.
  • Podíl a storno - u řádků přeúčtování se bude přenášet podíl, u řádku storna se bude přenášet informace storno. V obou případech se přenese i původní text dokladu.
  • Pouze storno - u řádku storna se bude přenášet informace storno a původní text dokladu.
  • Pouze podíl - u řádků přeúčtování se bude přenášet podíl a ůvodní text dokladu.
  • Nic - nebude se přenášet nic, pouze původní text dokladu.

Záložka 2 - Aktualizace a agregace

Na záložce 2 - Aktualizace a agregace se zadávají tyto údaje, viz obrázek:


Přeúčtování režií - záložka 2 - Aktualizace a agregace


Přeúčtování režií - záložka 2 - Aktualizace a agregace


 • Aktualizace - způsob nastavení způsobu spuštění přeúčtování režií
  • Individuální - přeúčtování režie - aktualizace provést lze, nikoli však akcí hromadné přeúčtování režie
  • Hromadná - přeúčtování režie - aktualizovat lze jednotlivě i akcí hromadné přeúčtování režie
  • Zakázaná - přeúčtování režie provést nelze


 • Aktuálnost - číslo, kterým se nastavuje období, pro které se má provést hromadná aktualizace. Záleží na nastavení Časového intervalu (den, měsíc nebo období stavu).

Pokud je časový interval Den, Aktuálnost znamená, pro jaký den nazpět se bude hromadné přeúčtování provádět. Pokud je např. Aktuálnost 1, tak se hromadné přeúčtování provede pro včerejší den. Pokud je časový interval Měsíc, Aktuálnost znamená, pro jaký měsíc nazpět se bude hromadné přeúčtování provádět. Pokud je např. Aktuálnost 1, tak se hromadné přeúčtování provede pro minulý měsíc, pokud je Aktuálnost 2, tak se hromadné přeúčtování provede pro předminulý měsíc. Pokud je časový interval Období stavu, Aktuálnost znamená, pro jaké období stavu nazpět se bude hromadné přeúčtování provádět. Pokud je např. Aktuálnost 1, tak se hromadné přeúčtování provede pro minulé období stavu vzhledem k aktuálnímu datu. Pro posouzení dne nebo měsíce je rozhodující Datum případu, pro období stavu pochopitelně období stavu. Posuzuje se vzhledem k aktuálnímu datu při spuštění akce. Při hromadném přeúčtování režií se přeúčtovávají doklady, které odpovídají nastavení účtů pro rozpouštění režií a zdrojovému režijnímu útvaru, zakázce nebo nákladovému okruhu. Výsledek přeúčtování se zobrazí v přehledu Výsledek hromadného přeúčtování.


 • Uchovat výsledky - Nastavení pro přehled Výsledek hromadného přeúčtování - určuje, kolik záznamů výsledků bude v přehledu udržováno
  • Jen poslední - (přednastaveno). V přehledu budou pouze výsledky po posledním hromadném přeúčtování režií, předchozí se zruší.
  • Všechny - v přehledu budou stále přibývat výsledky hromadných přeúčtování režií. Žádné se automaticky rušit nebudou. Lze je zrušit ručně.
  • Žádné - výsledky se do přehledu nebudou načítat vůbec.
 • Agregovat - oblast polí voleb, kde se označuje podle jakých parametrů se mají doklady agregovat (slučovat):
  • Agregovat doklady - pokud bude označeno, budou se doklady přeúčtování podle dalšího nastavení agregovat (slučovat)
   • Útvar - pokud bude toto pole označeno a nebude se jednat o rozpouštění podle útvarů na výstupu, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle útvarů, ale budou sloučeny.
   • Zakázka - pokud bude toto pole označeno a nebude se jednat o rozpouštění podle zakázek na výstupu, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle zakázek, ale budou sloučeny.
   • Účet - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny, ale budou sloučeny. Ovšem pouze pro shodné účtu, v tomto případě musí být účty Účet MD a Účet Dal - Rozpustit na zadán nebo se přeúčtování provádí pouze pro stejný účet.
   • Nákladový okruh - pokud bude toto pole označeno a nebude se jednat o rozpouštění podle nákladových okruhů na výstupu, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle nákladových okruhů, ale budou sloučeny.
   • Zaměstnanec - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle zaměstnanců, ale budou sloučeny.
   • Vozidlo - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle vozidel, ale budou sloučeny.
   • Organizace - pokud bude toto pole označeno a nebude se jednat o rozpouštění podle organizací na výstupu, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle organizací, ale budou sloučeny.
   • Párovací znak - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle párovacích znaků, ale budou sloučeny.
   • Datum případu - pokud bude toto pole označeno, tak při agregaci nebudou doklady rozděleny podle datumu případu, ale budou sloučeny. Při volbě Časový interval - měsíc - se na všechny doklady vygeneruje poslední den přeúčtovávaného měsíce.

Místní nabídka

Pro nabídku místního menu přehledu Přeúčtování režií jsou specifické tyto akce:

Nabídka místního menu Přeúčtování režií

Nabídka místního menu
 • Přeúčtování režie - Ctrl+R - nabídka místního menu, kterou se akce Přeúčtování režií zahajuje. Postup je následující: Označí se předpis pro přeúčtování režie, který je třeba použít. Akcí místního menu Přeúčtování režie nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><R> se otevře chronologický přehled pro příslušné období (rok). V tomto přehledu je nutno s použitím filtru vybrat řádky zdrojových dokladů a tyto označit.

Chronologický přehled pro výběr řádků dokladů

Chronologický přehled pro výběr řádků dokladů

Např. při přeúčtování podle útvarů odfiltrujete řádky dokladů, na kterých je účtováno na příslušný režijní útvar za příslušné období (den nebo měsíc) a označíte je. Tyto doklady musí být ve stavu běžný stav a ve fázi uzavřeno. Tlačítkem Přenos nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter> doklady přenesete k provedení akce Přeúčtování režií. Akce bude poté probíhat, po jejím ukončení se objeví seznam řádků dokladů přeúčtování vč. údaje, zda byl skutečně přeúčtován nebo nemohl být přeúčtován. V tomto případě bude zobrazen ve sloupci výsledek popis chyby.

Přeúčtování režií - výsledek

Přeúčtování režií - výsledek


Tím je akce přeúčtování režií ukončena.


Upozornění Přeúčtování většího počtu řádků dokladů může trvat delší dobu!


Upozornění Přeúčtovat lze pouze zdrojové řádky dokladů, které jsou ve stavu BĚŽNÝ STAV a ve fázi UZAVŘENO. Doklad lze přeúčtovat pouze jednou (pokud není povoleno opakované přeúčtování). Zdrojové řádky dokladů musí obsahovat příslušný režijní útvar (režijní zakázku, režijní nákladový okruh nebo "režijní" organizaci). Účty na označených řádcích musí odpovídat nastavení Účty způsob na předpisu pro rozpouštění režie. Stejně tak datum případu musí být v rámci jednoho dne nebo jednoho měsíce podle nastavení pole Časový interval.


Upozornění Po přeúčtování nelze zdrojové doklady zrušit z deníku, ale pouze z přehledu Doklady přeúčtování, kde se musí zrušit doklad, který vznikl přeúčtováním režie. Tím se zdrojový doklad uvolní.


Upozornění Po přeúčtování jsou nově vzniklé doklady přeúčtování ve fázi uzavřeno.


Upozornění Po přeúčtování nelze nově vzniklé doklady přeúčtování zrušit z deníku, ale lze je zrušit pouze z přehledu Doklady přeúčtování.


 • Kopie přeúčtování režií - touto akcí se předpis pro přeúčtování režií zkopíruje
 • Hromadné přeúčtování režie - touto akcí se spustí přeúčtování režie pro všechny předpisy přeúčtování režií, které mají nastavenu hromadnou aktualizaci.


Upozornění Pro hromadné přeúčtování režie doporučujeme mít vždy nastaveno Opakované přeúčtování na Zakázáno.


Tip Hromadné přeúčtování režie lze spouštět i automaticky pomocí jobu na SQL serveru. Pouze pro správce Helios Orange! Výkonný příkaz jobu na SQL serveru je EXEC dbo.fia_PreuctovaniRezieDenikHromadnaJob. Nastavení intervalu spouštění jobu ve schedule musí korespondovat i s nastavením Časového intervalu v Přeúčtování režií - denní, měsíční nebo podle období stavu.další