Příklady - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

V příkladech uvádíme pouze zadání nutných údajů pro správnou činnost modulu Leasing. Jsou uvedeny příklady pro účely Leasing, Časové rozlišení, Splátky, Splátky úvěrů a Opakované platby. Vždy je uveden příklad pro nastavení Skupin, Druhů pohybu a Částí předmětu a následující příklad pro zadání vlastního Předmětu.
Příklad Příklad 1 - nastavení Skupiny, Druhů pohybů a Částí předmětu - účel Leasing (pro nájemce)


 • V přehledu Leasing, Skupiny pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Skupina. Zadáte tyto údaje:
  • Číslo skupiny - můžete ponechat číslo, které nabídne program nebo jej přepíšete na doposud nezadané Číslo skupiny.
  • Saldokontní skupina - vyberete saldokontní skupinu, kde budete sledovat tzv. krátkodobé pohledávky z titulu jednotlivých leasingových splátek. Doporučujeme k tomuto účelu používat speciální analytiky účtu 321 a speciální saldokontní skupinu se speciálním účtem 321.
  • Název skupiny 1 - zadáte libovolný název, např. Leasing
  • Bankovní spojení vlastní - vyberete jedno z vašich vlastních bankovních spojení, ze kterých budete uhrazovat lesingové splátky
  • Řada faktur - pouze pokud byste na jednotlivé splátky generovali faktury přijaté. Většinou ponecháte prázdné.
  • Konstantní symbol - vyberete konstantní symbol, který se bude doplňovat do platebního příkazu, např. 0308.
  • Způsob kurzu - pouze v případě, že by byla smlouva uzavřena v jiné měně než hlavní měně.
  • Pronajimatel - ponecháte neoznačeno, protože se jedná o příklad pro nájemce a nikoli pronajimatele
  • Povolit platební příkaz - když budete generovat platební příkazy k leasingu ze salda případně z vygenerovaných faktur, ponecháte Zakázáno. V případě generování platebních příkazů v modulu leasing zvolíte Platební příkazy.
  • Účel - vyberete Leasing


 • V přehledu Leasing, Druhy pohybů pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Druh pohybu a zadáte tyto údaje:
  • Název druhu pohybu 1 - zadáte např. Zavedení
  • Typ pohybu - vyberete Zavedení
  • Číslo kontace - vyberete kontaci pro Druh pohybu Zavedení (pokud existuje)


Obdobně provedete pro další Druhy pohybů: Rozpis splátek, Ukončení a Odkupní hodnota. Pokud víte, že se u vás budou vyskytovat, tak zadáte obdobně i Druhy pohybů: Zvýšení/snížení, Splátka mimo pořadí


 • V přehledu Leasing, Části předmětu pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Část předmětu a zadáte tyto údaje:
  • Název části předmětu 1 - zadáte např. Technologie (pro případ nájmů např. technologických zařízení)
  • Služba - vyberete příslušnou službu ze seznamu služeb. Pouze v případě, že by se z pohybů generovaly faktury
  • Sazba DPH - nastavíte příslušnou sazbu DPH, např. 19%
  • Označíte pole (zaškrtávátka):
   • Splátka (budete hradit jednotlivé splátky)
   • Časové rozlišení (budete časově rozlišovat)
   • Rozpis (bude se generovat rozpis splátek je jednotlivých měsících)


Obdobně zadáte další dvě části předmětu - Marže (=finanční služba) se sazbou DPH 19% a Pojištění se sazbou DPH (není).


 • Nyní se vrátíte na Skupinu Leasing, tlačítko Oprava a na záložce Druh pohyby použijete tlačítko Nový, otevřou se všechny doposud založené Druhy pohybů v předchozích bodech a označíte je a tlačítkem přenos přenesete.


 • Obdobně na záložce Část předmětu přiřadíte Části předmětu nadefinované v předchozích bodech.


Tím máte provedeno základní nastavení pro leasing ze strany nájemce a lze pořizovat nové Předměty - evidovat leasingové smlouvy.
Příklad Příklad 2 - nového předmětu včetně pohybů - účel Leasing (pro nájemce)


Je pořízena výrobní linka na výrobu speciálních stavebních materiálů - izolačních tvárnic, doba pronájmu podle smlouvy je 5 let. Základní cena výrobní linky je 20 mil. Kč bez DPH, marže celkem je 2,5 mil. Kč bez DPH, DPH 19%, doba pronájmu je 5 let. První splátka ve výši 4 mil. Kč a marže 0,5 mil. Kč, další splátky budou měsíční rovnoměrné. Při ukončení smlouvy má nájemce opci (nikoli povinnost) na odkup výrobní linky v ceně 20 tis. Kč bez DPH, režim DPH bude tudíž určen splátkovým kalendářem jakožto přílohy leasingové smlouvy.


Postup: Otevřete nabídku Leasing, Předměty a stisknete tlačítko Nový. Otevře se přehled Skupiny, v tomto přehledu vyberete skupinu, do které bude linka na výrobu izolačních tvárnic zařazena. Např. podle předchozího příkladu Leasing. Otevře se formulář Leasing, kde zadáte tyto údaje:


 • Číslo předmětu - interní číslo předmětu. Program toto číslo nabídne automaticky, lze ponechat tak, jak jej nabídne program.
 • Číslo smlouvy - číslo leasingové smlouvy. Opíšete ze smlouvy.
 • Číslo zakázky - doporučujeme sledovat náklady a výnosy z linky na výrobu izolačních tvárnic jako zakázku. Zakázku založit a přenést na předmět leasingu.
 • Název předmětu 1 - například "Linka na výrobu izolačních tvárnic XYZ"
 • Datum smlouvy - datum uzavření smlouvy, např. 10.1.2009
 • Datum první splátky - datum požadované první splátky, např. 20.1.2009
 • Počet měsíců - 5 let neboli 60 měsíců, zadáte 60
 • Periodicita - 1 (měsíční)
 • Číslo dodavatele - vyberete číslo organizace = leasingové společnosti, se kterou je uzavřena leasingová smlouva
 • Číslo kontaktní osoby - doporučujeme zadat kontaktní osobu, která je v leasingové společnosti pověřena jednání s vámi
 • Číslo zodpovědné osoby - doporučujeme zadat zaměstnance, která je ve vaší organizaci zodpovědný za leasingovou smlouvu
 • Číslo zaměstnance - doporučujeme zadat zaměstnance, která ve vaší organizaci administrativně zajišťuje leasingovou smlouvu
 • Cena - údaj nepovinný, můžete zadat částku 20.000.000,00 Kč


Tím jsou na záložce 1 - předmět zadány všechny nutné údaje. Na formuláři Předmět vyberete záložku 2 - Popis, kde se zadávají tyto údaje:


 • Útvar - vyberete příslušný nákladový útvar
 • Číslo nákladového okruhu - pokud sledujete, vyberete příslušný nákladový okruh
 • Řada faktur - většinou se nevyplňuje. Pouze pokud vám leasingová společnost na každou splátku zasílá fakturu, lze použít pro generování těchto faktur. Vyberete příslušnou řadu faktur přijatých. Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu řada faktur přednabídne.
 • Bankovní spojení - cizí - vyberete bankovní spojení, na které máte podle smlouvy platit příslušné splátky.
 • Saldokontní skupina - doporučujeme založit pro předměty leasingu speciální saldokontní skupinu (např. 500), přiřadit jí účet pro sledování krátkodobých závazků z leasingových smluv (např. 321500), nastavit vazbu na číslo organizace, párovací znak a datum párování salda. Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu saldokontní skupina přednabídne.
 • Bankovní spojení - vlastní - vyberete vaše bankovní spojení, ze kterého budete platit příslušné splátky. Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu vlastní bankovní spojení přednabídne.
 • Nerovnoměrné splátky - ponecháte nevyplněno, neboť se nejedná o nerovnoměrné splátky. První zvýšená splátka se zadá přímo v pohybech.


Formulář uložíte stiskem tlačítka OK a pomocí tlačítka Oprava jej opět otevřete, k dispozici bude i záložka 3 - Pohyby, tuto záložku vyberete a ihned se vám nabídne přehled Pohyby pro předmět leasingu Linka na výrobu izolačních tvárnic XYZ a formulář pro zadání nového pohybu. Zde zadáte tyto povinné údaje:


 • Druh pohybu - Vyberete Pohyb zavedení
 • Číslo kontace - Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu číslo kontace přednabídne, jinak jej vyberete z přehledu kontací leasingu.


Žádné další údaje netřeba vyplňovat. Formulář uložíte stiskem tlačítka OK a pomocí tlačítka Oprava jej opět otevřete, k dispozici bude i záložka 2 - Pohyby detail, tuto záložku vyberete a ihned se vám nabídne přehled Pohyby detail pro předmět leasingu Linka na výrobu izolačních tvárnic XYZ a Pohyb zavedení. Stisknete tlačítko Nový, otevře se formulář pohyb detail, kde zadáte tyto údaje:


 • Část předmětu - vyberete Část předmětu pro vlastní technologii, podle předchozího příkladu Technologie
 • Hodnota pohybu CM - částku bez DPH (a bez marže) - 20.000.000,00 Kč.
 • Sazba DPH - sazba DPH se nabídne z Části předmětu. 19%.
 • Hodnota DPH CM - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy
 • Hodnota celkem CM - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy

Formulář Pohyb detail, záložka 2 - Odkupní hodnota předpis, zadáte tyto údaje:

 • Hodnota odkup předpis CM - odkupní hodnota 20.000,00 Kč.
 • Hodnota odkup předpis DPH CM - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy
 • Hodnota odkup předpis celkem CM - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy


Formulář uložíte stiskem tlačítka OK a pomocí tlačítka Nový otevřete další formulář pohyb detail pro marži, kde zadáte tyto údaje:


 • Část předmětu - vyberete Část předmětu pro vlastní technologii, podle předchozího příkladu Marže
 • Hodnota pohybu CM - částka marže bez DPH - 2.500.000,00 Kč.
 • Sazba DPH - sazba DPH se nabídne z Části předmětu. 19%.
 • Hodnota DPH CM - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy
 • Hodnota celkem CM - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy

Formulář Pohyb detail uložíte stiskem tlačítka OK. Obdobně i formulář Pohyb uložíte stiskem tlačítka OK.

Poté stisknete tlačítko Aktualizace a dopočtou se všechny další splátky.

Nyní je nutno ošetřit první zvýšenou splátku. První Pohyb rozpis splátek s datem pohybu 20.1.2009 označíte a stisknete tlačítko Oprava, otevře se formulář pohybu, označíte záložku 2 - Pohyby detail, otevře se přehled Pohyby detail a označíte řádek s pohybem detail Technologie. Zde opravíte údaj v poli Hodnota pohybu CM na 4.000.000,00 Kč, částky v ostatních polích se dopočtou, nutno zkontrolovat na splátkový kalendář. Uložíte stiskem tlačítka OK.

Obdobně označíte řádek s pohybem detail Marže. Zde opravíte údaj v poli Hodnota pohybu CM na 500.000,00 Kč, částky v ostatních polích se dopočtou, nutno zkontrolovat na splátkový kalendář. Uložíte stiskem tlačítka OK. Obdobně i formulář Pohyb uložíte stiskem tlačítka OK.

První Pohyb rozpis splátek s datem pohybu 20.1.2009 označíte a akcí místního menu Uzavřít pohyby tento pohyb uzavřete. Automaticky se uzavře i předchozí pohyb zavedení. Poté stisknete tlačítko Aktualizace a dopočtou se všechny další splátky kromě první zvýšené splátky.
Příklad Příklad 3 - úpravy zaokrouhlení na pohybech detail - účel Leasing


Pokud je ve splátkovém kalendáři leasingové společnosti uvedeno jiné zaokrouhlení jednotlivých splátek než vyjde v Helios Orange, lze částky v Helios Orange upravit tak, aby byly totožné s údaji ve splátkovém kalendáři leasingové společnosti. Pro demonstraci jsme využili předchozí příklad předmětu Linka na výrobu izolačních tvárnic XYZ:


V přehledu Předměty otevřete formulář Předmět Linka na výrobu izolačních tvárnic XYZ stiskem tlačítka Oprava, označíte záložku 3 - Pohyby, otevře se přehled Pohyby pro daný předmět, označíte první neuzavřený pohyb (k 20.2.2009) a stiskem tlačítka Oprava otevřete formulář Pohyb, a zde označíte pohyb detail Technologie a stiskem tlačítka Oprava otevřete formulář Pohyb detail. Zde podle splátkového kalendáře opravíte údaj v poli Hodnota pohybu CM z 271.186,44 Kč na 271.186,40 (podle splátkového kalendáře) a Hodnota DPH CM z 51.525,42 Kč na 51.525,00 (podle splátkového kalendáře). Změny uložíte stiskem tlačítka OK.


Poté označíte pohyb detail Marže a stiskem tlačítka Oprava otevřete formulář Pohyb detail. Zde podle splátkového kalendáře opravíte údaj v poli Hodnota pohybu CM z 33.898,31 Kč na 33.898,30 (podle splátkového kalendáře) a Hodnota DPH CM z 6.440,68 Kč na 6441,00 (podle splátkového kalendáře). Změny uložíte stiskem tlačítka OK.


Opět označíte pohyb, který jste v předchozím kroku upravili (pohyb k 20.2.2009) a akcí místního menu Hodnoty podle označeného řádku se přepočítají všechny ostatní pohyby na stejné částky. Výjimkou je poslendí pohyb rozpis (k 20.12.2012), kde se dopočtou údaje tak, aby odpovídaly způsobu zaokrouhlení a celkovým částkám na pohybu zavedení.
Příklad Příklad 4 - nastavení Skupiny, Druhů pohybů a Částí předmětu - účel Časové rozlišení


 • V přehledu Leasing, Skupiny pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Skupina. Zadáte tyto údaje:
  • Číslo skupiny - můžete ponechat číslo, které nabídne program nebo jej přepíšete na doposud nezadané Číslo skupiny.
  • Saldokontní skupina - není povinné zadat a používat saldokontní skupinu. Pokud chcete účet (účty) časového rozlišení sledovat saldokontně, vyberete saldokontní skupinu, kde budete sledovat účet (účty) časového rozlišení. Doporučujeme k tomuto účelu založit speciální saldokontní skupinu se speciálním účtem (účty) časového rozlišení.
  • Název skupiny 1 - zadáte libovolný název, např. Časové rozlišení
  • Bankovní spojení vlastní - časového rozlišení se netýká, ponecháte nevyplněno
  • Řada faktur - časového rozlišení se netýká, ponecháte nevyplněno
  • Konstantní symbol - časového rozlišení se netýká, ponecháte nevyplněno
  • Způsob kurzu - pouze v případě, že by časově rozlišovaný náklad (výnos) byl v jiné měně než hlavní měně a chcete sledovat i v cizí měně. Jinak ponechat přednabídnutou volbu.
  • Účel - vyberete Časové rozlišení
  • Povolit platební příkaz - ponecháte Zakázáno
  • Pronajimatel - ponecháte neoznačeno


 • V přehledu Leasing, Druhy pohybů pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Druh pohybu a zadáte tyto údaje:
  • Název druhu pohybu 1 - zadáte např. Tvorba časového rozlišení
  • Typ pohybu - vyberete Zavedení
  • Číslo kontace - vyberete kontaci pro Druh pohybu Zavedení (pokud existuje)


Obdobně provedete pro další Druhy pohybů:

  • Název druhu pohybu 1 - zadáte např. Rozpouštění časového rozlišení
  • Typ pohybu - vyberete Rozpis splátek
  • Číslo kontace - vyberete kontaci pro Druh pohybu Zavedení (pokud existuje)


 • V přehledu Leasing, Části předmětu pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Část předmětu a zadáte tyto údaje:
  • Název části předmětu 1 - zadáte např. Časové rozlišení
  • Služba - časového rozlišení se netýká, ponecháte nevyplněno
  • Sazba DPH - časového rozlišení se netýká, ponecháte nevyplněno
  • Označíte pole (zaškrtávátka):
   • Splátka (budete hradit jednotlivé splátky)
   • Časové rozlišení (budete časově rozlišovat)
   • Rozpis (bude se generovat rozpis splátek je jednotlivých měsících)


Pro časového rozlišení stačí zadat pouze jednu část předmětu.


 • Nyní se vrátíte na Skupinu Leasing, tlačítko Oprava a na záložce Druh pohyby použijete tlačítko Nový, otevře se přehled Druhy pohybů, označíte oba druhy pohybů zadaných v předchozích bodech (Tvorba časového rozlišení a Rozpouštění časového rozlišení) a označíte je a tlačítkem přenos přenesete.


 • Obdobně na záložce Část předmětu přiřadíte Část předmětu nadefinovaný v předchozích bodech (Časové rozlišení)


Tím máte provedeno základní nastavení pro Časové rozlišení.


Tip Pokud časově rozlišujete na více účtech časového rozlišení - např. jiné účty pro náklady a výnosy apod. doporučujeme založit příslušný počet Skupin s účelem Časové rozlišení a každé skupině přiřadíte příslušné kontace.
Příklad Příklad 5 - zadání nového časového rozlišení - účel Časové rozlišení


Standardně se provádí generování časového rozlišení z řádků nákladů případně výnosů, které jsou v účetním deníku (chronologickém přehledu). Podmínkou je, aby tyto doklady byly ve fázi uzavřeno. Další podmínkou je, aby byla zadána minimálně jedna Skupina s účelem Časové rozlišení a aby měla tato skupina přiřazeny Druhy pohybů a Část předmětu, viz předchozí příklad. Pokud máte více skupin s účelem Časové rozlišení, pro každou Skupinu se musí časové rozlišení generovat zvlášť.


Vlastní generování časového rozlišení se provádí z přehledu Předměty. Z nabídky místního menu vyberete akci Časové rozlišení, Generování. Otevře se Chronologický přehled zvoleného Období (roku), lze se přepnout do jiného Období. V tomto přehledu jsou vidět pouze doklady ve fázi uzavřeno. Označíte řádky dokladů - náklady nebo výnosy, které chcete časově rozlišovat se stejnými podmínkami, doporučujeme využít přednastavených filtrů, které si v tomto přehledu vytvoříte. Tlačítkem Přenos tyto řádky vyberete do generování časového rozlišení. Objeví se dialogové okno, kde zadáte:


 • Počet rozpouštěných období - počet rozpouštěných period, většinou měsíců, viz následující pole
 • Periodicita - vyberete Periodicitu, většinou měsíc, můžete vybrat i jinou periodicitu (čtvrtletí, pololetí, rok)
 • Skupina - vyberete příslušnou Skupinu s účelem Časové rozlišení (jiné se nenabízejí)
 • Konkrétní datum - pokud chcete časové rozlišení rozpouštět od konkrétního data, označíte toto pole
 • Rozpouštět od - pole je přístupné jen tehdy, když je předchozí pole Konkrétní datum označeno. Zadáte datum, od kterého se bude časové rozlišení rozpouštět. Pozor, pro všechny označené náklady nebo výnosy bude toto datum stejné.
 • Od dalšího období - následující pole jsou přístupná, pokud není pole Konkrétní datum označeno. Když neoznačíte, bude se poprvé rozpouštět již v periodě (většinou měsíci) tvorby časového rozlišení. Když označíte, bude se poprvé rozpouštět v následující periodě (většinou měsíci) tvorby časového rozlišení.
 • Datum rozpouštění - volba, zda budete rozpouštět od data případu tvorby časového rozlišení, nebo posledního, případně prvního dne periody (většinou měsíce)
 • Způsob rozpouštění - volíte způsob rozpouštění do jednotlivých period (většinou měsíců)
  • Celá období - v každé periodě (většinou měsíci) se rozpouští stejná částka
  • První období kráceno - první perioda bude alikvotně krácena, ostatní periody budou rozpouštěny stejně až na poslední, které bude též alikvotně kráceno
  • Alikvotně po dnech - obdobně jako při předchozí volbě, ovšem i v rámci jednotlivých period (většinou měsíců) bude rozpouštěno alikvotně podle počtu kalendářních dnů jednotlivých period (většinou měsíců)


Vaše volby potvrdíte stiskem tlačítka OK a poté program vygeneruje příslušný počet Předmětů ve Skupině s účelem Časové rozlišení včetně pohybu tvorby časového rozlišení a příslušného počtu pohybů rozpouštění časového rozlišení. Podle počtu označených řádků může tato akce trvat delší dobu! Vygenerované pohyby lze zaúčtovat. Pokud by pro některé pohyby s vyšším datem pohybu nebylo založeno Období, tak tyto pohyby nepůjdou zaúčtovat. Bude je možno zaúčtovat až po založení příslušného období.
Příklad Příklad 6 - nastavení Skupiny, Druhů pohybů a Částí předmětu - účel Splátky


Pokud by se jednalo o případ, že jsou splátky generovány k fakturám vydaným i fakturám přijatým, tak je nutno založit min. dvě Skupiny, jednu pro faktury vydané a druhou pro faktury přijaté.


 • V přehledu Leasing, Skupiny pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Skupina. Zadáte tyto údaje:
  • Číslo skupiny - můžete ponechat číslo, které nabídne program nebo jej přepíšete na doposud nezadané Číslo skupiny.
  • Saldokontní skupina - vyberete saldokontní skupinu, kde budete sledovat pohledávky z titulu jednotlivých splátek pohledávek nebo závazků. Doporučujeme k tomuto účelu používat speciální analytiky účtů pohledávek nebo závazků a speciální saldokontní skupinu.
  • Název skupiny 1 - zadáte libovolný název, např. Splátky
  • Bankovní spojení vlastní - v případě, že se bude jednat o závazky, vyberete vaše bankovní spojení, ze kterého budete závazky hradit
  • Řada faktur - ponecháte prázdné
  • Konstantní symbol - ponecháte prázdné
  • Způsob kurzu - pouze v případě, že by byla faktura vystavena v jiné měně než hlavní měně.
  • Účel - vyberete Splátky
  • Povolit platební příkaz - ponecháte Zakázáno v případě generování splátek z faktur vydaných. Pokud byste generovali splátky k fakturám přijatým a vystavování platebních příkazů budete provádět v modulu leasing, zvolte volbu Platební příkazy.
  • Pronajimatel - není třeba nastavovat


 • V přehledu Leasing, Druhy pohybů pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Druh pohybu a zadáte tyto údaje:
  • Název druhu pohybu 1 - zadáte např. Faktura
  • Typ pohybu - vyberete Zavedení
  • Číslo kontace - vyberete kontaci pro Druh pohybu Zavedení (pokud existuje)


 • Obdobně provedete pro další Druh pohybů: Rozpis splátek.
  • Název druhu pohybu 1 - zadáte např. Splátky
  • Typ pohybu - vyberete Rozpis splátek
  • Číslo kontace - vyberete kontaci pro Druh pohybu Rozpis splátek (pokud existuje)


 • V přehledu Leasing, Části předmětu pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Část předmětu a zadáte tyto údaje:
  • Název části předmětu 1 - zadáte např. Splátka faktury 19%
  • Služba - vyberete příslušnou službu ze seznamu služeb. Doporučujeme zadat novou službu např. Splátka faktury
  • Sazba DPH - nastavíte příslušnou sazbu DPH, např. 19%
  • Označíte pole (zaškrtávátka):
   • Splátka (budete hradit jednotlivé splátky)
   • Časové rozlišení označení zrušit.
   • Rozpis (bude se generovat rozpis splátek je jednotlivých měsících)


Obdobně zadáte další části předmětu pro jednotlivé sazby DPH, které se mohou na fakturách vyskytovat. Veškeré nastavení je stejné jako u předchozí Části předmětu, liší se pouze názvem a sazbou daně. Přiřazená služba může být stejná.


 • Nyní se vrátíte na Skupinu Splátky, tlačítko Oprava a na záložce Druh pohyby použijete tlačítko Nový, označíte všechny Druhy pohybů pro splátky viz předchozí body a tlačítkem Přenos přenesete.


 • Obdobně na záložce Část předmětu přiřadíte Části předmětu pro splátky nadefinované v předchozích bodech.


Tím máte provedeno základní nastavení pro splátky a lze generovat splátky z faktur.
Příklad Příklad 7 - zadání nové splátky - účel Splátky


Standardně se provádí generování splátek z faktur vydaných nebo přijatých. Podmínkou je, aby tyto faktury byly realizované. Další podmínkou je, aby byla zadána minimálně jedna Skupina s účelem Splátky a aby měla tato skupina přiřazeny Druhy pohybů a Části předmětu, viz předchozí příklad. Pokud máte více skupin s účelem Splátky, pro každou Skupinu se musí splátky generovat zvlášť.


Vlastní generování splátek se provádí z přehledu Předměty. Z nabídky místního menu vyberete akci Splátky a Vydané faktury nebo Přijaté faktury podle toho, k jakým fakturám chcete splátky generovat. Podle předchozí volby se otevře přehled vydaných nebo přijatých faktur zvoleného Období (roku), lze se přepnout do jiného Období. V tomto přehledu jsou vidět pouze realizované faktury. Označíte příslušné faktury, ke kterým chcete vygenerovat splátky se stejnými podmínkami, doporučujeme využít přednastavených filtrů, které si v tomto přehledu vytvoříte. Tlačítkem Přenos tyto faktury vyberete do generování splátek. Objeví se dialogové okno, kde zadáte:


 • Počet splátek - počet splátek
 • Periodicita - vyberete Periodicitu, většinou měsíc, můžete vybrat i jinou periodicitu (čtvrtletí, pololetí, rok)
 • Skupina - vyberete příslušnou Skupinu s účelem Splátky (jiné se nenabízejí)
 • Datum první splátky - Datum první splátky
 • Nerovnoměrné splátky - v případě rovnoměrných splátek toto pole ponecháte prázdné. Pokud by se jednalo o nerovnoměrné splátky, tak vyberete příslušný předpis pro nerovnoměrné splátky.


Vaše volby potvrdíte stiskem tlačítka OK a poté program vygeneruje příslušný počet Předmětů ve Skupině s účelem Splátky včetně pohybů faktury a příslušného počtu splátek. Podle počtu označených řádků může tato akce trvat delší dobu! Vygenerované splátky lze zaúčtovat. Pohyb faktury se většinou neúčtuje, je zaúčtován u příslušné faktury.


Pokud by pro některé pohyby s vyšším datem pohybu nebylo založeno Období, tak tyto pohyby nepůjdou zaúčtovat. Bude je možno zaúčtovat až po založení příslušného období.
Příklad Příklad 8 - nastavení Skupiny, Druhů pohybů a Částí předmětu - účel Splátky - splátky úvěrů


 • V přehledu Leasing, Skupiny pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Skupina. Zadáte tyto údaje:
  • Číslo skupiny - můžete ponechat číslo, které nabídne program nebo jej přepíšete na doposud nezadané Číslo skupiny.
  • Účel - vyberete Splátky
  • Saldokontní skupina - vyberete saldokontní skupinu, kde budete sledovat pohledávky z titulu jednotlivých splátek úvěrů. Doporučujeme k tomuto účelu používat speciální analytiky účtů pohledávek nebo závazků a speciální saldokontní skupinu.
  • Název skupiny 1 - zadáte libovolný název, např. Splátky úvěrů
  • Bankovní spojení vlastní - v případě, že se bude jednat o závazky z titulu úvěru, vyberete vaše bankovní spojení, ze kterého budete závazky hradit
  • Řada faktur - ponecháte prázdné
  • Konstantní symbol - ponecháte prázdné
  • Způsob kurzu - pouze v případě, že by byla úvěrová smlouva v jiné měně než hlavní měně.
  • Povolit platební příkaz - ponecháte Zakázáno v případě generování splátek úvěrů v případě věřitele. Pokud byste generovali splátky úvěrů v pozici dlužníka a vystavování platebních příkazů budete provádět v modulu leasing, zvolte volbu Platební příkazy.
  • Pronajimatel - zaškrtnete v případě úvěrových smluv v pozici věřitele.
  • Rozlišovat DPH - nastavit volbu: Splátka celkem - úvěr
 • V přehledu Leasing, Druhy pohybů pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Druh pohybu a zadáte tyto údaje:
  • Název druhu pohybu 1 - zadáte např. Splátka úvěru
  • Typ pohybu - vyberete Zavedení
  • Číslo kontace - vyberete kontaci pro Druh pohybu Zavedení (pokud existuje)


 • Obdobně provedete pro další Druh pohybů: Rozpis splátek.
  • Název druhu pohybu 1 - zadáte např. Úvěr
  • Typ pohybu - vyberete Rozpis splátek
  • Číslo kontace - vyberete kontaci pro Druh pohybu Rozpis splátek úvěru (pokud existuje)


 • V přehledu Leasing, Části předmětu pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Část předmětu a zadáte tyto údaje:
  • Název části předmětu 1 - zadáte např. Splátka úvěru
  • Služba - ponechat prázdné
  • Sazba DPH - ponechte (není)
  • Označíte pole (zaškrtávátka):
   • Splátka (budete hradit jednotlivé splátky)
   • Časové rozlišení označení zrušit.
   • Rozpis (bude se generovat rozpis splátek je jednotlivých měsících)
   • Úročeno - zaškrtnout
   • Úročeno vč. DPH - zaškrtnout

Není zapotřebí rozlišovat sazby DPH.

 • Nyní se vrátíte na Skupinu Splátky, tlačítko Oprava a na záložce Druh pohyby použijete tlačítko Nový, označíte všechny Druhy pohybů pro splátky viz předchozí body a tlačítkem Přenos přenesete.


 • Obdobně na záložce Část předmětu přiřadíte Část předmětu pro splátky nadefinované v předchozích bodech.


Tím máte provedeno základní nastavení pro splátky úvěrů a lze generovat splátky úvěrů.
Příklad Příklad 9 - zadání nové splátky - účel Splátky - splátky úvěrů


Podmínkou je, aby byla zadána minimálně jedna Skupina s účelem Splátky a aby měla tato skupina přiřazeny Druhy pohybů a Části předmětu, viz předchozí příklad. Pokud máte více skupin s účelem Splátky, pro každou Skupinu se musí splátky generovat zvlášť.


Vlastní generování splátek úvěrů (zadání úvěrové smlouvy vč. rozpisu splátek) se provádí z přehledu Předměty. Stisknete tlačítko Nový. Otevře se přehled Skupiny, v tomto přehledu vyberete skupinu pro úvěry. Např. podle předchozího příkladu Splátky úvěrů. Otevře se formulář Předmět, kde zadáte tyto údaje:


 • Číslo předmětu - interní číslo předmětu. Program toto číslo nabídne automaticky, lze ponechat tak, jak jej nabídne program.
 • Číslo smlouvy - číslo úvěrové smlouvy. Opíšete ze smlouvy.
 • Číslo zakázky - doporučujeme sledovat náklady a výnosy z úvěru jako zakázku. Zakázku založit a přenést na předmět leasingu.
 • Název předmětu 1 - například "Úvěrová smlouva na nákup strojního zařízení XYZ od KB"
 • Datum smlouvy - datum uzavření smlouvy, např. 10.1.2009
 • Datum první splátky - datum požadované první splátky, např. 20.1.2009
 • Počet měsíců - 5 let neboli 60 měsíců, zadáte 60
 • Periodicita - 1 (měsíční)
 • Číslo dodavatele - vyberete číslo organizace - finančního ústavu nebo společností, se kterou je uzavřena úvěrová smlouva
 • Číslo kontaktní osoby - doporučujeme zadat kontaktní osobu, která je u poskytovatele úvěru pověřena jednání s vámi
 • Číslo zodpovědné osoby - doporučujeme zadat zaměstnance, která je ve vaší organizaci zodpovědný za úvěrovou smlouvu
 • Číslo zaměstnance - doporučujeme zadat zaměstnance, která ve vaší organizaci administrativně zajišťuje úvěrovou smlouvu
 • Cena - údaj nepovinný, můžete zadat částku úvěru, např. 10.000.000,00 Kč


Tím jsou na záložce 1 - předmět zadány všechny nutné údaje. Na formuláři Předmět vyberete záložku 2 - Popis, kde se zadávají tyto údaje:


 • Útvar - vyberete příslušný nákladový útvar
 • Číslo nákladového okruhu - pokud sledujete, vyberete příslušný nákladový okruh
 • Řada faktur - nevyplňovat.
 • Bankovní spojení - cizí - vyberete bankovní spojení, na které máte podle smlouvy platit příslušné splátky úvěru.
 • Saldokontní skupina - doporučujeme založit pro splátky úvěru speciální saldokontní skupinu (např. 550), přiřadit jí účet pro sledování krátkodobých závazků z úvěrových smluv, nastavit vazbu na číslo organizace, párovací znak a datum párování salda. Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu saldokontní skupina přednabídne.
 • Bankovní spojení - vlastní - vyberete vaše bankovní spojení, ze kterého budete platit příslušné splátky úvěru. Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu vlastní bankovní spojení přednabídne.
 • Nerovnoměrné splátky - ponecháte nevyplněno.

Formulář uložíte stiskem tlačítka OK a pomocí tlačítka Oprava jej opět otevřete, k dispozici bude i záložka 3 - Pohyby, tuto záložku vyberete a ihned se vám nabídne přehled Pohyby pro předmět Splátku úvěru a formulář pro zadání nového pohybu. Zde zadáte tyto povinné údaje:


 • Druh pohybu - Vyberete Pohyb zavedení
 • Číslo kontace - Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu číslo kontace přednabídne, jinak jej vyberete z přehledu kontací leasingu.


Žádné další údaje netřeba vyplňovat. Formulář uložíte stiskem tlačítka OK a pomocí tlačítka Oprava jej opět otevřete, k dispozici bude i záložka 2 - Pohyby detail, tuto záložku vyberete a ihned se vám nabídne přehled Pohyby detail pro Splátky úvěru a Pohyb zavedení. Stisknete tlačítko Nový, otevře se formulář pohyb detail, kde zadáte tyto údaje:


 • Část předmětu - vyberete Část předmětu pro Splátky úvěru
 • Hodnota pohybu - částka úvěru + úroku např. - 21.500.000,00 Kč.
 • Sazba DPH - nevyplňovat
 • Hodnota DPH - nevyplňovat, bude 0
 • Hodnota celkem - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy

Formulář Pohyb detail, záložka 2 - Odkupní hodnota předpis - nic nezadávat.

Formulář uložíte stiskem tlačítka OK. Obdobně i formulář Pohyb uložíte stiskem tlačítka OK.

Poté stisknete tlačítko Aktualizace a dopočtou se všechny splátky.

Poté opět otevřete formuláž Předmět, záložka 3 - Pohyby a na jednotlivých splátkách v pořadí od první do poslední postupně zadáte částku úroků pro jednotlivé splátky. Netýká se prvního pohybu zavedení. Po zadání úroku na pohyb se pohyb uzavře.


Tip Abyste nemuseli zadávat jednotlivé splátky a máte k dispozici rozpis splátek v excelu, lze s výhodou využít pluginu Import plánů a úroků z excelu, kdy se úroky v excelu načtou do jednotlivých splátek na příslušnou úvěrovou smlouvu.


Příklad Příklad 10 - nastavení Skupiny, Druhů pohybů a Částí předmětu - účel Opakované platby (automatická hromadná fakturace)


 • V přehledu Leasing, Skupiny pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Skupina. Zadáte tyto údaje:
  • Číslo skupiny - můžete ponechat číslo, které nabídne program nebo jej přepíšete na doposud nezadané Číslo skupiny.
  • Saldokontní skupina - vyberete saldokontní skupinu, kde budete sledovat pohledávky nebo závazky při opakovaných platbách např. při pronájmu. Doporučujeme k tomuto účelu používat speciální analytiky účtu pohledávek nebo závazků a speciální saldokontní skupinu.
  • Název skupiny 1 - zadáte libovolný název, např. Nájem.
  • Bankovní spojení vlastní - vyberete jedno z vašich vlastních bankovních spojení, na které mají být splátky hrazené.
  • Řada faktur - řada faktur, které budete generovat
  • Konstantní symbol - vyberete konstantní symbol, který se bude doplňovat na faktury, např. 0308.
  • Způsob kurzu - pouze v případě, že by byla smlouva uzavřena v jiné měně než hlavní měně.
  • Pronajimatel - pokud služby poskytujete vy, tak pole Pronajimatel označíte, pokud jste příjemci služeb, tak nikoli
  • Povolit platební příkaz - když jste v roli poskytovatele služeb, ponecháte Zakázáno. V případě že jste příjemci služeb a generování platebních příkazů provádíte v modulu leasing, zvolíte Platební příkazy.
  • Účel - vyberete Opakované platby


 • V přehledu Leasing, Druhy pohybů pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Druh pohybu a zadáte tyto údaje:
  • Název druhu pohybu 1 - zadáte např. Opakované platby
  • Typ pohybu - vyberete Opakované platby
  • Číslo kontace - vyberete kontaci pro Druh pohybu Opakované platby (pokud existuje)


Pro opakované platby stačí mít pouze jeden druh pohybů.


 • V přehledu Leasing, Části předmětu pomocí tlačítka Nový otevřete formulář Část předmětu a zadáte tyto údaje:
  • Název části předmětu 1 - zadáte např. Nájem
  • Služba - vyberete příslušnou službu ze seznamu služeb.
  • Sazba DPH - nastavíte příslušnou sazbu DPH, např. 19%
  • Označíte pole (zaškrtávátka):
   • Splátka (budete hradit jednotlivé splátky)
   • Rozpis (bude se generovat rozpis splátek je jednotlivých měsících). V případě jednorázových poplatků, např. penále za pozdní úhradu nebo mimořádný výjezd toto pole bude neoznačeno.


Obdobně zadáte všechny další části předmětu, služeb, které fakturujete, např. poplatek za odvoz odpadu, úklid, ostrahu atd.


 • Nyní se vrátíte na Skupinu Leasing, tlačítko Oprava a na záložce Druh pohyby použijete tlačítko Nový, otevřou se všechny Druhy pohybů, vyberete Druh pohybu pro opakované platby a označíte jej a tlačítkem přenos přenesete.


 • Obdobně na záložce Část předmětu přiřadíte všechny Části předmětu nadefinované v předchozích bodech pro Opakované platby

Tím máte provedeno základní nastavení pro opakované platby a lze pořizovat nové Předměty - evidovat smlouvy ze kterých se budou generovat opakované platby.
Příklad Příklad 11 - nového předmětu včetně pohybů - účel Opakované platby (automatická hromadná fakturace)


Je uzavřena nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor nájemci. Pravidelně se měsíčně fakturuje vlastní nájem např. 20 000 Kč a dále poplatek za odvoz odpadu 1 200 Kč a za ostrahu např. 2 400 Kč. Energie atd. si hradí nájemce sám.


Postup: Otevřete nabídku Leasing, Předměty a stisknete tlačítko Nový. Otevře se přehled Skupiny, v tomto přehledu vyberete skupinu s účelem Opakované platby. Např. podle předchozího příkladu Nájem. Otevře se formulář Leasing, kde zadáte tyto údaje:


 • Číslo předmětu - interní číslo předmětu. Program toto číslo nabídne automaticky, lze ponechat tak, jak jej nabídne program.
 • Číslo smlouvy - číslo nájemní smlouvy. Opíšete ze smlouvy.
 • Číslo zakázky - doporučujeme sledovat náklady a výnosy z pronájmu příslušného nebytového prostoru jako zakázku. Zakázku založit a přenést na předmět leasingu.
 • Název předmětu 1 - například "Pronájem nebytových prostor v XXX"
 • Datum smlouvy - datum uzavření smlouvy, např. 10.1.2009
 • Datum první splátky - datum požadované první splátky, např. 20.1.2009
 • Počet měsíců - netřeba zadávat
 • Periodicita - 1 (měsíční)
 • Číslo odběratele - vyberete číslo organizace = nájemce
 • Číslo kontaktní osoby - doporučujeme zadat kontaktní osobu, která je u nájemce pověřena jednání s vámi
 • Číslo zodpovědné osoby - doporučujeme zadat zaměstnance, která je ve vaší organizaci zodpovědný za nájemní smlouvu
 • Číslo zaměstnance - doporučujeme zadat zaměstnance, která ve vaší organizaci administrativně zajišťuje nájemní smlouvu
 • Cena - údaj nepovinný, můžete zadat částku 23 600 Kč


Tím jsou na záložce 1 - předmět zadány všechny nutné údaje. Na formuláři Předmět vyberete záložku 2 - Popis, kde se zadávají tyto údaje:


 • Útvar - vyberete příslušný nákladový/výnosový útvar
 • Číslo nákladového okruhu - pokud sledujete, vyberete příslušný nákladový okruh
 • Řada faktur - Přenese se ze Skupiny, lze změnit.
 • Bankovní spojení - cizí - vyberete bankovní spojení, na kterého bude nájemce podle smlouvy platit příslušné platby nájmu.
 • Saldokontní skupina - doporučujeme založit pro předměty nájmů speciální saldokontní skupinu, přiřadit jí účet pro sledování pohledávek z nájemních smluv, nastavit vazbu na číslo organizace, párovací znak a datum párování salda. Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu saldokontní skupina přednabídne.
 • Bankovní spojení - vlastní - vyberete vaše bankovní spojení, ze který se mají platby hradit. Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu vlastní bankovní spojení přednabídne.
 • Nerovnoměrné splátky - ponecháte nevyplněno


Formulář uložíte stiskem tlačítka OK a pomocí tlačítka Oprava jej opět otevřete, k dispozici bude i záložka 3 - Pohyby, tuto záložku vyberete a ihned se vám nabídne přehled Pohyby pro předmět leasingu Linka na výrobu izolačních tvárnic XYZ a formulář pro zadání nového pohybu. Zde zadáte tyto povinné údaje:


 • Druh pohybu - Vyberete Pohyb zavedení
 • Číslo kontace - Pokud je tento údaj i na Skupině, tak se na formulář Předmětu číslo kontace přednabídne, jinak jej vyberete z přehledu kontací leasingu.


Žádné další údaje netřeba vyplňovat. Formulář uložíte stiskem tlačítka OK a pomocí tlačítka Oprava jej opět otevřete, k dispozici bude i záložka 2 - Pohyby detail, tuto záložku vyberete a ihned se vám nabídne přehled Pohyby detail pro předmět Pronájem nebytových prostor v XXX a Pohyb opakované platby. Stisknete tlačítko Nový, otevře se formulář pohyb detail, kde zadáte tyto údaje:


 • Část předmětu - vyberete Část předmětu - příslušnou službu, podle předchozího příkladu Nájem
 • Hodnota pohybu - částku bez DPH (a bez marže) - 20 000 Kč.
 • Sazba DPH - sazba DPH se nabídne z Části předmětu. 19%.
 • Hodnota DPH - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy
 • Hodnota celkem - program ji vypočítá automaticky, zkontrolujete podle smlouvy

Formulář Pohyb detail, záložka 2 - Odkupní hodnota předpis, nezadáváte nic


Formulář uložíte stiskem tlačítka OK a pomocí tlačítka Nový otevřete další formulář pohyb detail pro další služby jako je Odvoz odpadu a Ostraha. Zadáte analogickým způsobem jako u Nájmu.


Formulář Pohyb detail uložíte stiskem tlačítka OK. Obdobně i formulář Pohyb uložíte stiskem tlačítka OK.


Tímto způsobem můžete zadat více Předmětů s účelem Opakované platby- nájmů, které vy poskytujete.


Po zadání všech Předmětů s účelem Opakované platby příslušné Předměty označíte a zvolíte akci místního menu Generovat opakované platby.... Objeví se dialogové okno Generovat opakované platby, je nutno zadat datum Generovat do data. Jedná se o datum, do kterého se mají jednotlivé splátky generovat. Např. budete chtít generovat opakované platby na 6 měsíců dopředu. Stiskem tlačítka OK se vygenerují pro označené Předměty pohyby - opakované platby. Tyto pohyby lze zaúčtovat.


V případě, že vašim nájemcům pro každý měsíc generujete faktury, v přehledu pohybů zafiltrujete na příslušné pohyby s datem pohybu daného měsíce, označíte tyto pohyby a spustíte akci místního menu Vytvořit fakturu. Pro jednotlivé pohyby se vygenerují faktury vydané s položkami faktur a sazbami DPH podle jednotlivých částí předmětů. Částky se přenesou z pohybů detail.


Tip V případě změny fakturovaných od data změny zrušíte následující pohyby (pokud jsou zaúčtované, nutno účtování zrušit) a na posledním pohybu v pohybech detail částky upravíte. Poté znovu provedete akci Generovat opakované platby..., která doplní nové pohyby s upravenými cenami.


Tip V případě fakturace služeb, které se neopakují pravidelně, např. poplatek za výjezd ostrahy nebo penále za pozdní úhradu se postupuje následujícím způsobem: do příslušného pohybu přidáte příslušný pohyb detail. Pro daný pohyb detail vyberete Část předmětu - příslušnou službu (např. poplatek za výjezd ostrahy) a příslušnou částku. Tyto Části předmětu nebudou mít označeno pole Rozpis.
Modul Leasing