Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Příkazy k jízdě - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10502 "Příkazy k jízdě" H6205

Příkaz k jízdě je doklad, který vystavujete jako podklad pro řidiče a to před uskutečněním jízdy. Možnost prohlížet, editovat nebo vytvářet nové příkazy k jízdě máte volbou Doprava, Jízdy, Příkazy k jízdě v okně hlavní stromové nabídky systému Helios Orange. Klepnutí levého tlačítka myši na tuto volbu otevře přehled již vystavených příkazů k jízdě. Tyto příkazy k jízdě jsou také uvedeny v hlavním přehledu knihy jízd, kde po realizaci jízdy a doplnění příslušných údajů budou převedeny na stazky.

V přehledu příkazů k jízdě můžete využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange (rušení, oprava, tisk, třídění, filtrace atd.) pomocí panelu nástrojů v horní části obrazovky.

Z akcí určených pouze pro práci s tímto přehledem bude dále popsána tvorba nového příkazu k jízdě a přehled pohybu vozidel.

Nový příkaz k jízdě

Nový příkaz k jízdě můžete vytvořit klepnutím na tlačítko Nový nebo klávesou <F2>. Otevře se vstupní formulář pro vystavení nového jízdního příkazu

Do tohoto formuláře je nutné vyplnit čísla stazky, časové údaje o předpokládaném počátku a konci jízdy, evidenční číslo vozidla a data o řidiči. Bez těchto údajů systém nedovolí zaznamenat jízdní příkaz.

Číslo stazky (povinný údaj)

Až 15 -ti místný číselný údaj určený pro evidenci stazek.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud chcete aby systém automaticky čísloval stazky, musíte ve volbě Doprava, Konstanty a číselníky, Nastavení parametrů: Doprava-konfigurace, zaškrtnout Automaticky číslovat stazky a zadat tvar tohoto číslování. Nastavíte od kterého čísla se stazky budou číslovat.


Číslo rezervace 

Číselný údaj týkající se rezervace vozidla pro vytvářený příkaz k jízdě. Pokud jste před příkazem k jízdě již vytvořili rezervaci vozidla, vyplněním čísla této rezervace ji přiřadíte k tomuto příkazu a budou do něho předvyplněna údaje podle rezervace. Po uložení příkazu původní rezervace zanikne.

Pokud nevystavujete příkaz k jízdě na základě rezervace, necháte pole prázdné.

Počátek jízdy (povinný údaj)

Den a hodina začátku jízdy pro který vystavujete příkaz. Můžete zadávat ručně nebo využít kalendář. Pokud vystavujete příkaz k jízdě a vyplníte příslušnou rezervaci, časové údaje o počátku a konci budou převzaty automaticky z této rezervace.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud máte v Nastavení parametrů vyplněn Obvyklý počátek jízdy a Obvyklý konec jízdy, budou se tyto časy předvyplňovat při vystavování jízdního příkazu nebo stazky do počátků a konců jízdy


Předpokládaný konec jízdy (povinný údaj)

Den a hodina předpokládaného konce jízdy.

JP vydán dne

Datum vystavení příkazu k jízdě. Je zde přednastaveno aktuální datum dne, ve kterém provádíte záznam.

Upozornění Systém automaticky kontroluje případné kolize časových údajů a v případě kolize časových údajů při vystavování příkazu k jízdě upozorní na existenci jiného dokladu pro stejné vozidlo v tomto období.

Ev.č. vozidla (povinný údaj)

Číselný údaj určený pro evidenci vozidel. Můžete zde ručně zadávat evidenční číslo vozidla, které je uvedeno v evidenci vozidel, nebo použít číselník vozidel.

SPZ (povinný údaj)

Tato položka je určena pro zadání státní poznávací značky vozidla, které bude pro tuto jízdu použito. Můžete zadávat ručně nebo pomocí číselníku vozidel. Pokud vyplníte Ev.č.vozidla výběrem z číselníku vozidel, bude pole SPZ vyplněno automaticky. Pokud naopak vyplníte pole SPZ výběrem z číselníku vozidel, bude evidenční číslo doplněno automaticky. V případě, že vyplníte špatné evidenční číslo vozidla pro danou SPZ, bude toto evidenční číslo automaticky opraveno podle SPZ.

Ev.č.vleku

Číselná položka pro uvedení evidenčního čísla použitého vleku či přívěsu. Máte opět možnost zadávat přímo číslo nebo použít číselník vozidel. Vleky a přívěsy musí mít správně definovaný typ vozidla (Návěs/Přívěs ) v kartě vozidel.

SPZ vleku

Položka pro zaznamenání státní poznávací značky použitého vleku. Pokud je vyplněna položka evidenční číslo vleku, bude SPZ doplněna automaticky.

Řidič (povinný údaj)

Evidenční číslo zaměstnance kterému vystavujete příkaz k jízdě. Opět můžete zadávat přímo nebo využít číselník zaměstnanců. Pokud nevyplníte v poli řidič číslo řidiče, bude do jízdního příkazu automaticky zapsán řidič, který je tomuto vozidlu přiřazen v kartě příslušného vozidla.

Příjmení, jméno(povinný údaj)

Textové pole pro zápis příjmení řidiče. Pokud je vyplněno pole řidič, bude pole příjmení doplněno automaticky.

Řidič 2

Číselná položka pro záznam evidenčního čísla druhého zaměstnance, kterému vystavujete příkaz k jízdě. Můžete opět zadat přímo nebo využít číselník zaměstnanců.

Příjmení, jméno

Textové pole pro záznam příjmení druhého řidiče. Pokud správně vyplníte evidenční číslo druhého řidiče z číselníku zaměstnanců, bude jeho příjmení doplněno automaticky.

Ev.č.vleku

Číselná položka pro uvedení evidenčního čísla použitého vleku či přívěsu. Máte opět možnost zadávat přímo číslo nebo použít číselník vozidel. Vleky a přívěsy musí mít správně definovaný typ vozidla (Návěs/Přívěs ) v kartě vozidel.

SPZ vleku

Položka pro zaznamenání státní poznávací značky použitého vleku. Pokud je vyplněna položka evidenční číslo vleku, bude SPZ doplněna automaticky.

Cíl cesty

Textové pole o délce 60 znaků pro specifikace cílu cesty.

Číslo zakázky

Číselné pole pro záznam zakázky, pro kterou bude cesta uskutečněna. Můžete zadávat ručně nebo pomocí číselníku zakázek.

Účel cesty

Textové pole pro záznam účelu cesty.

Typ přepravy

V tomto poli vybíráte ze dvou možností. Tuzemský nebo Mezinárodní typ přepravy. Je zde přednastaven tuzemský typ přepravy. Pokud se jedná o mezinárodní typ přepravy, je třeba tuto hodnotu změnit. Údaj je určen především pro statistické účely.

Cílová země

Toto pole je přístupné pouze pro mezinárodní typ přepravy. Vybíráte zde z číselníku Země. Údaj slouží především pro statistické účely.

Dispozice pro posádku

Textové pole určené pro záznam pokynů pro posádku.

Dispečer

Další textové pole, určené pro záznam jména dispečera, který vystavuje příkaz.

Objednávky PS

Tlačítko je viditelné pouze pokud je instalován modul Přepravní služby. Je-li na jízdním příkaze uvedeno vlastní vozidlo, zobrazí se prostřednictvím tohoto tlačítka přehled všech zásilek nebo pozic, které nemají datum nakládky starší než 30 dnů, je na nich uvedeno shodné vozidlo jako na jízdním příkazu a mají v kalkulacích nejméně jednu nákladovou položku, kde dodavatelem je vlastní organizace (náklad zásilky je vlastně výnos dopravy).

Po realizaci jízdy a doplnění údajů do příkazu k jízdě v přehledu knihy jízd je tento dokument převeden na stazku a tedy není dále uveden v přehledu příkazů k jízdě. Dále bude již uveden v přehledu stazek nebo v hlavním přehledu knihy jízd.

Přehled pohybu vozidel

Akcí Přehled pohybu vozidel nad přehledem příkazů k jízdě lze ke zvolenému datu zachytit pohyb jednotlivých vozidel, a to podle údajů vyplňovaných na stazkách a příkazech k jízdě.

V horní části tohoto přehledu je třeba definovat období, za které chcete zobrazit pohyby vozidel. Po stisknutí tlačítka Přepočet se zobrazí stav vozidel podle údajů ze stazek. Ve třetím slupci je uveden znak V, pokud je vozidlo volné nebo J, když existuje stazka. V tomto přehledu je opět možnost třídit, filtrovat, volit sloupce, které zde budou zahrnuty, i možnost tisknout.

Navázané objednávky PS

Pokud je současně s modulem Doprava používán modul Přepravní služby, je možné provázat jízdní doklad s konkrétní zásilkou. Volbou akce Návazné objednávky PS v přehledu příkazů k jízdě se zobrazí přehled navázaných zásilek, který je určen pouze k prohlížení.

další