Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Organizace - Editor - Obchodní partneři a CRM

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1

Editor

Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Formulář organizace je rozdělen na 4 záložky:

 1. Základní údaje
 2. Podrobnosti a bank. spojení
 3. Dodatky
 4. Ceny a slevy

Každá záložka je potom rozdělena do několika logických skupin.


Záložka 1 - Základní údaje

EditorOrganizace.png

[1] Základní údaje

Č. org.

 • 9-místní povinný údaj. Lze zadat pouze při vytvoření nové organizace, při opravě již změnit nelze.

Stav

 • Lze vybírat z možností:
  • Aktivní,
  • Potencionální,
  • Blokovaná - Helios upozorňuje při zadání organizace na doklad, že je blokovaná - jedná se o informační hlášku a organizaci je na doklad možné zadat.
  • Zakázaná - organizace nelze zadat na doklady - Helios na tuto skutečnost upozorňuje.
 • Stavy lze využít při filtraci pomocí Nastav.

Právní forma

 • Údaj, určující typ organizace.
 • Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte pole se seznamem.
 • Nabízené hodnoty jsou Fyzická, Právnická, Soukromá osoba, Neurčeno. Při pořizování nové organizace je toto pole předvyplněno hodnotou Právnická. Toto přednastavení lze změnit v globální konfiguraci nastavením parametru Výchozí typ organizace (právní forma) na záložce Firemní
Tip Pro Zvlášní režim jednoho správního místa - OSS musí být právní forma organizace pouze Soukromá osoba nebo Neurčeno - tyto organizace se potom na faktuře s nějakým režimem OSS nabízí jako předfiltrované .

Kategorie

 • Uživatelský číselník. Jednotlivé kategorie mají 30 libovolných znaků dlouhý název.

Název

 • Název organizace.
 • Libovolný textový řetězec o délce 255 znaků.

Fakturační adresa

 • Dle tohoto atributu jsou organizace filtrované při výběru na doklady do pole organizace.
 • Fakturační adresa je adresa na kterou je zaslána faktura - často sídlo firmy.

Místo určení

 • Využijete například v případě, že organizace má více poboček.
 • Dle tohoto atributu jsou organizace filtrované při výběru na doklady do pole místo určení.
 • Místo určení je místo, kam májí být zaslány položky dokladu. Například pobočka firmy.

Příjemce

 • Dle tohoto atributu jsou organizace filtrované při výběru na doklady do pole příjemce.
 • Příjemce může být například adresa, kam mají být zaslány dokumenty k danému obchodnímu případu.

Místo sídla

 • Místo sídla organizace (obec, město). Pro zadání můžete využít celé pole. V přehledu organizací se zobrazí obsah pouze prvního řádku tohoto pole, při tisku opisu přehledu bude zobrazen celý obsah.

Ulice

 • Název ulice. Pro zadání můžete využít celé pole. V přehledu organizací se zobrazí obsah pouze prvního řádku tohoto pole, při tisku opisu přehledu bude zobrazen celý obsah.

Popisné č.

 • Pole pro číslo popisné.

Orientační č.

 • Pole pro číslo orientační.
 • RÚIAN:
  • Počítané sloupečky, které lze zobrazit v přehledu Organizace pomocí nástroje Nastav
  • Z čísla orientačního jsou pro potřeby RÚIAN odstraněny všechny mezery a odseparována číselná část a textová část.
  • Např. 123 b -> 123b -> Číslo orientační pro RÚIAN: 123 a Písmeno k číslu orientačnímu pro RÚIAN: b.
  • Např. 456 -> 456 -> Číslo orientační pro RÚIAN: 456 a Písmeno k číslu orientačnímu pro RÚIAN není.
  • Pokud bude zadáno jinak než číselné znaky vlevo a písmena vpravo, např. "12 a 3 b", považuje se toto pro potřeby RÚIAN za chybu a počítané sloupce jsou prázdné.
  • Názvy sloupečků
   • RÚIAN číslo orientační
   • RÚIAN písmeno čísla orientačního

PSČ

 • 10-ti místný údaj pro směrovací číslo. Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete číselník a poklepáním na vybrané PSČ přenesete číslo do editoru organizace. Číslo je možné zadat přímo z klávesnice, a není nutné otevírat číselník. Práce s tímto číselníkem je podrobně popsána v samostatné kapitole.

Země

 • Pole pro zadání země organizace. Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte seznam zemí. Doplňovat další země do seznamu můžete pouze z nabídky Číselníky - Konstanty a číselníky - Země.

Region

 • Pomocí tohoto údaje můžete rozdělit organizace do libovolně zvolených regionů.
 • Pomocí vyhodnocovacích nástrojů jako např. funkce Nastav a funkce Seskupování můžete organizace dle Regionu třídit, seskupovat do skupin se stejným Regionem atd.
 • Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled regionů. Vyberete z Vámi vytvořeného seznamu regionů příslušný region a poklepáním jej přenesete do karty organizace.

IČO

 • 20-ti místné pole pro zadání identifikačního čísla. Údaj je nepovinný.
 • Je-li toto pole správně vyplněno, můžete si zobrazit výpis z Obchodního rejstříku. Viz kapitola Obchodní rejstřík na internetu.
 • Pokud budete mít tento údaj vyplněný u všech organizací, můžete využít tzv. měkké kontroly systému na duplicitní zadání stejné organizace.
  • Při pokusu o zadání nové organizace s již existujícím IČO číslem, budete upozorněni hláškou "Zadané IČO již v číselníku organizací existuje. Přejete si zobrazit organizace s touto hodnotou ?". Pokud hlášku potvrdíte tlačítkem Ano, systém zobrazí seznam organizací se stejným IČO.

Aktualizace / ověření dle ARES

 • Tlačítkem lze získat porovnání údajů zadaných v záznamu s údaji evidovanými v oficiálních rejstřících.
 • Údaje jsou pro české subjekty získávány přes ARES, pro slovenské subjekty přes FINSTAT.
  • Není-li v záznamu uvedena země (CZ/SK), volí se zdroj dle legislativy v dané databázi.
 • Po stisknutí tlačítka, je-li organizace dle IČO dohledána, se objeví okno Výpis ověření.
 • V horní liště okno je uveden Zbývající počet dotazů pro dnešní den.
 • Při shodě všech údajů je okno prázdné.
 • Pokud jsou zjištěny nějaké rozdíly oproti rejstříkovým, objeví se jejich seznam v okně Výpis ověření.
 • Pro každý rozdílný údaj je vedle jeho názvu uvedena i hodnota v Heliosu a hodnota získaná z příslušného zdroje.
 • Celý seznam rozdílných údajů je vybrán k aktualizaci a zobrazí se dotaz:
  • Opravdu chcete provést aktualizaci?
   • Pokud zvolí uživatel Ano, okno se zavře a údaje se přenesou do editoru záznamu organizace.
   • Pokud uživatel zvolí Ne, přejde se do okna Výpis ověření a uživatel si může u údajů, které nechce aktualizovat, zrušit označení a následně akcí Synchronizovat přenést označené údaje do editoru organizace.
 • Má-li organizace skupinové DIČ DPH, ARES vrací místo DIČ DPH pouze text Skupinove_DPH, který se do DIČ DPH nepřenáší.


 • Další akce po aktualizaci dle rejstříků ARES/FINSTAT z editoru organizace:
  • Po aktualizaci dle ARES
   • V případě, že je v Globálních konstantách nastaven parametr Povolit sledování nespolehlivých plátců a účtů a na daném záznamu organizace je nastaven příznak Aktualizovat z webu nespolehlivého plátce:
    • Dojde následně na pozadí i k ověření spolehlivosti plátce pro DIČ DPH a bankovních účtů připojených k organizaci (k ověřování dochází ale pouze 1 krát denně).
   • V případě, že je v Globálních konstantách nastaven parametr Automaticky generovat zveřejněné bankovní účty a na daném záznamu organizace je nastaven příznak Aktualizovat z webu zveřejněné bankovní účty:
    • Dojde následně i k vygenerování chybějících zveřejněných bankovních účtů.
   • Poznámka 1:
    • Ověřování plátce a bankovních účtů a generování chybějících zveřejněných bankovních účtů je zajištěno voláním akce Aktualizovat údaje z webu (CZ), která je pro hromadné aktualizace k dispozici v nabídce akcí Zajištění DPH nad přehledem Organizace.
    • Akce se z editoru Organizace po aktualizaci z rejstříků volá v případě, že je v Globální konfiguraci nastaven příznak Povolit sledování nespolehlivých plátců a účtů.
    • Akce se pak řídí příslušnými nastaveními stejně jako po spuštění nad přehledem Organizace.
   • Poznámka 2:
    • Akce Aktualizovat údaje z webu (CZ) funguje tak, že při prvním spuštění doplní bankovní účty pro všechny výskyty dané organizace (DIČ DPH) v číselníku Organizace.
    • Při dalším spuštění už pak pouze ověřuje již dříve zavedené účty.
    • Pokud tedy uživatel následně založí další záznam pro danou organizaci, nepodaří se mu k ní účty automaticky založit.
    • Musí je zakládat ručně.
    • Není ani možné doplnit účty z těch, které jsou pro danou organizaci zavedeny.
    • Je-li v Globální konfiguraci nastaven příznak Povolit sledování nespolehlivých plátců a účtů provede se akce Ověření DIČ – VIES (EK).
  • Po aktualizaci dle Finstat: Je-li v Globální konfiguraci nastaven příznak Povolit sledování nespolehlivých plátců a účtů provede se akce Ověření DIČ – VIES (EK).

DIČ DPH

 • 15-ti místné pole pro zadání daňového identifikačního čísla, které je použito pro všechny případy, kdy se jedná o doklad ve vztahu k DPH.
Tip S možností skupinové registrace DPH vznikla situace, kdy jedna organizace má přiděleno vlastní DIČ a pro podání přiznání DPH ve skupině používá DIČ skupiny.
 • Při zadání DIČ DPH přímo v editoru organizace se Země pro zápis DIČ do číselníku DIČ určí jako první 2 znaky zleva z DIČ.
  • Není-li takto určena, převezme se země z organizace, případně je určena dle legislativy.
  • Není-li země nalezena v číselníku zemí, je zobrazena chybová hláška a záznam nelze uložit.
 • Při zadávání DIČ do přehledu DIČ a na organizaci je provedena formální kontrola formátu DIČ. Je-li nalezena chyba formátu, záznam nelze uložit.
  • Formální kontrolu DIČ je umožněno spouštět nad označenými záznamy v těchto přehledech:
   • číselník organizací
   • číselník DIČ
   • účetní deník
   • doklady oběhu zboží
   • došlé objednávky
   • výkaz souhrnné hlášení
 • U DIČ DPH dále nastavujete atribut Aktuální DIČ pro plátce DPH/ Aktuální DIČ pro neplátce DPH.
  • Správné nastavení má zásadní vliv na vyhodnocení dokladů pro Kontrolní hlášení při současném nastavení atributu Nastavení pro limit kontrolního hlášení: dle částky a příjemce na prvotních dokladech.
  • Organizace s nastaveným Aktuálním DIČ plátce DPH – vyhodnocuje se dle limitu.
  • Organizace s nastaveným Aktuálním DIČ neplátce DPH – vyhodnocuje se dle limitu.
  • Organizace bez aktuálního DIČ DPH – bez ohledu na limit 10000 se vždy zahrne do souhrnných řádků.

DICOrganizace.png
DIČ

 • 15-ti místné pole pro zadání daňového identifikačního čísla. Údaj je nepovinný. DIČ je použito tam, kde není vztah k DPH.
 • U "vlastní" firmy, tj. organizace s číslem 0, je nutné DIČ vyplnit v případě, že firma eviduje pomocí HELIOS Orange tržby podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (EET).
 • V případě, že je "vlastní" firma pověřena k evidování tržeb jiných poplatníků podle § 9 zákona o evidenci tržeb, je třeba u pověřujících organizací také vyplnit DIČ do tohoto pole.

ID partnera Používá se pro vyplnění výkazů příspěvkových organizací a PKP. Číselník lze importovat Akcí Import z pásu karet.

Tip Pro Rezidenty bez IČ (Fyzické osoby) se vyplňuje 111.

Konsolidace Používá se při sestavení výkazu PKP. Pokud se jedná o konsolidovanou firmu, bude zaškrtnuto. Provádí se akcí v přehledu organizace Partneři v konsolidaci státu Import a Aktualizace ke dni Druh činnosti

 • Pomocí tohoto údaje můžete rozdělit organizace podle oblasti jejich podnikání.
 • Druhem činnosti je tedy např. Stavebnictví, Zemědělství, Doprava, Kultura, Potravinářství, Školství atd.
 • Pomocí vyhodnocovacích nástrojů jako např. funkce Nastav a funkce Seskupování můžete organizace dle Druhu činnosti třídit, seskupovat do skupin se stejným druhem činnosti atd.
 • Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled druhů činnosti. Popis práce s tímto přehledem naleznete v kapitole Druh činnosti. Vyberete druh činnosti a poklepáním jej přenesete do karty organizace.
 • Pole Druh činnosti můžete samozřejmě využít i pro jiné účely. Záleží na vašich potřebách.

Obrat

 • Číselné pole pro zadání obratu organizace.

Počet zaměstnanců

 • Číselné pole pro zadání počtu zaměstnanců organizace.

Poznámka

 • Libovolná textová poznámka. Text v poli Poznámka lze tisknout v přehledu Organizace pomocí volby Nastav.


[2] Specifikace

Nadřízená organizace

 • Vybíráte přes návazný číselník organizaci, která bude aktuální organizaci nadřazená. Lze využít například pro organizaci - místo určení, a jako nadřízená organizace bude adresa fakturační.

Odpovědná osoba

 • Do tohoto pole zadáváte jméno osoby, která je ve vaší firmě za danou organizaci odpovědná.
 • Pozor, nejedná se o kontaktní osobu organizace!
 • Zadaná odpovědná osoba musí být vedena v číselníku zaměstnanců, který otevřete klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg.
 • Odpovědná osoba má 3 pole. Do prvního pole zadáváte číslo odpovědné osoby, do druhého pole jméno a do třetího pole příjmení odpovědné osoby.
 • Stačí vyplnit jedno z polí, ostatní se vyplní automaticky z číselníku.
Upozornění Toto pole není u vlastní organizace (organizace s číslem 0).

Kontakt

 • Jedná se o informativní údaj (např. jméno, telefonní číslo apod.), které si můžete vytisknout prostřednictvím definovaných formulářů na formulář Faktury nebo jiného dokladu.
Upozornění Toto pole naleznete pouze u vlastní organizace (organizace s číslem 0).

Kontaktní osoba

 • Kontaktní osoba k dané organizaci - vybíráte z číselníku kontaktních osob.

Je odběratel

 • Informační atribut použitelný pro filtraci, bez další navázané funkcionality.
 • Označení zda je organizace odběratel ve vztahu k vlastní organizaci.
 • Každá organizace může být zároveň odběratel i dodavatel.

Je dodavatel

 • Informační atribut použitelný pro filtraci, bez další navázané funkcionality.
 • Označení zda je organizace dodavatel ve vztahu k vlastní organizaci.
 • Každá organizace může být zároveň odběratel i dodavatel.

Je partner

 • Informační atribut použitelný pro filtraci, bez další navázané funkcionality.

Věrnostní program

 • Zaškrtnutím atributu je organizace zařazena do věrnostního programu, který využívá modul Pokladní prodej.
 • Organizaci se připíší na konto body zadané v konfiguraci pro vstup do věrnostního programu.
 • Organizaci se začnou načítat body za jednotlivé nákupy.Kontakty k organizaci
 • Na této záložce můžete založit nový kontakt.
 • Pokud v číselníku kontaktů již kontakt existuje a vy ho pouze chcete přiřadit dané organizaci, použijte volbu pásu karet Připojit volný kontakt.
 • Do kontaktů můžete zadávat obecné kontakty (např. telefon na ústřednu, emailové adresy typu obchod@firma.cz nebo info@firma.cz ap.) a na záložce Vztah kontaktních osob k organizaci pak vytvářet kontakty na konkrétní osoby.
  • Pokud je tato metodika pro vaší firmu příliš robustní a nepotřebujete využívat výhody, které přináší číselník kontaktních osob (viz níže), samozřejmě můžete na záložku Kontakty doplňovat i spojení na konkrétní osobu a její jméno pak uvádět např. v poli Popis kontaktu.
 • V nástrojové liště je zobrazena volba Přednastavené umožňující zadávat a editovat přednastavené kontakty.

Přednastavené

 • Otevře editor pro zadání / úpravu přednastavených kontaktů.
 • V tomto editoru je možné zakládat / upravovat 8 typů kontaktů k organizaci (kontakty s označením "Přednastaveno").
  • Nové (přednastavené) kontakty jsou založeny, stávající upraveny.

Připojit volný kontakt

 • Připojí z číselníku kontaktů k editované organizaci kontakt, který ještě nebyl žádné organizaci přiřazen.
  • Toho lze využít např. tehdy, pokud jsou v číselníku kontaktů emailové adresy (telefonní čísla ap.) potenciálních zákazníků, kteří jsou tímto způsobem oslovováni. Pokud zákazník zareaguje na oslovení a něco objedná, je možné vystavit vlastní kartu organizace, a tímto způsobem přiřadit již existující kontakt.

Uvolnit kontakt

 • Odváže kontakt od editované organizace. Kontakt zůstane v číselníku kontaktů jako volný.

Přednastavit

 • V případě, že máme více např. emailových kontaktů, tato funkce označí kontakt, který se má použít jako výchozí při odesílání emailů na danou organizaci.
 • Pokud odesíláte emailem z Heliosu např. fakturu vystavenou na určitou organizaci, do pole Komu se doplní pouze přednastavená emailová adresa zadaná v Kontaktech. Pokud zadáváte pro organizaci první emailový kontakt, automaticky se přednastaví.

Internet

 • Volba otevře příslušné WWW stránky přiřazené u organizace.

Poslat SMS, Napsat dopis

 • Funkce otevře emailového klienta a daný kontakt předvyplní do pole Komu.
 • V prostředí emailového klienta pak můžete poslat email nebo krátkou textovou zprávu na zvolenou adresu.

Emaily odeslané z aktivit

 • Na kontaktním jednání modulu firemní aktivity je funkce Odeslat emailem.
 • Email se odešle na zadané emailové adresy, které může automaticky převzít právě z aktivity. Během odesílání se email uloží.
 • Volba Emaily odeslané z aktivit nad určitým kontaktem zobrazí emaily odeslané z modulu firemní aktivity na tento kontakt.


Vztah kontaktní osoby k organizaci
 • Na této záložce máte možnost přiřadit (případně založit a přiřadit) osobu z číselníku kontaktních osob k editované organizaci a definovat vztah, jaký osoba s danou organizací má.
  • Toho lze využít k přiřazení jedné osoby více organizacím.
  • Např. majitel společnosti poskytující správu sítě může být ve vztahu Majitel na kartě jeho organizace a ve vztahu Externí správce sítě na kartě organizací, kterým poskytuje své služby. Nemusíte tak základní údaje o této osobě vypisovat vícekrát.
  • Pomoci objasnit tyto vztahy by měl příklad uvedený na konci této kapitoly.


 • Přehled Vztah kontaktních osob k organizaci v editoru Organizace nabízí tyto volby:

PasKaretVztahyKontaktyVnorene.png

Dotaz nebo informativní hláška Funkcionalita voleb i klávesové zkratky jsou na příslušných místech popsány v nápovědě u tlačítka.
 • Nový slouží k zadání nové kontaktní osoby, jejího vztahu k organizaci a klíčových 8 přednastavených pracovních i soukromých kontaktů na jednom formuláři
  • aktivuje se kombinací kláves Ctrl+F2
VztahKOoOrg8Kont.png
 • Nový s výběrem slouží k přidání další kontaktní osoby k organizaci s výběrem z Kontaktních osob
  • aktivuje se klávesou F2
 • Oprava umožňuje opravit kontaktní osobu, její vztah k organizaci a klíčových 8 přednastavených pracovních i soukromých kontaktů na jednom formuláři
  • aktivuje se kombinací kláves Ctrl+O nebo dvojklikem
VztahKOoOrg8Kont.png
 • Oprava KO umožňuje opravit záznam kontaktní osoby
  • aktivuje se klávesou Enter
VztahKOoOrgAllKont.png

Přednastavit

 • Volba přednastaví danou kontaktní osobu jako osobu, které se budou automaticky odesílat emaily vystavené na editovanou organizaci.
 • Emaily se na tuto osobu budou zasílat pouze v případě, že neexistuje žádný emailový kontakt na záložce Kontakty - pokud takový kontakt existuje, použije se jako přednastavený.


Příklad Pan Novák vlastní firmu Novák a syn, ve které je ředitelem. Zároveň je členem představenstva firmy Včelařství Mája a členem dozorčí rady firmy Kutilové Bochov. V číselníku kontaktních osob můžeme pana Nováka zapsat jen jednou a pak ho přiřadit každé organizaci, ve které pracuje. Schematicky je to znázorněno na přiloženém obrázku, kde kontaktní osoba je vyznačena kruhem, organizace obdélníkem a vztah mezi kontaktní osobou a organizací šipkou.

Schema vztahu kontaktní osoby a organizace

Záložka 2 - Podrobnosti a bank. spojení

EditorOrganizace1.png

[1] Adresa - doplněk

Druhý název

 • Doplňující označení. Lze využít např. pro cizojazyčný název nebo jiné údaje o organizaci.
 • Pro zadání můžete využít celé pole. V přehledu organizací se zobrazí obsah pouze prvního řádku tohoto pole, při tisku opisu přehledu bude zobrazen celý obsah.

Městská část, Název části obce, Název okresu, Kód adresního místa

 • Tato pole odpovídají jednotlivým názvům, a jsou vyplňovány při aktualizaci přes "Hromadné ověření organizací v ARES".

PO Box

 • 40-ti místný údaj pro poštovní přihrádku.

Zeměpisná šířka / Zeměpisná délka

 • Pole pro zadání GPS souřadnic, které mohou být využité v návazných řešeních.

Údaj o zápisu do obchodního rejstříku / Poštovní adresa

 • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku: Zobrazuje se pouze u organizace s číslem 0, tj. u vlastní organizace. Můžete zde zadat údaje z obchodního rejstříku.
 • Poštovní adresa: Zobrazuje se u ostatních organizací. Můžete zadat poštovní adresu, kterou pak můžete použít do formulářů.


[2] Zdroj osobních údajů


[3] Bank. spojení vlastní organizace pro faktury vydané, upomínky, penalizace

 • Zobrazí přehled bankovních spojení vlastní organizace, ze kterého je možné vybrat bankovní spojení.
 • Lze nastavit pro každou organizaci zvlášť (i hromadně nad vybranými organizacemi) bankovní spojení, kam mají posílat peníze (bankovní spojení vlastní organizace).
 • Takto nastavené bankovní spojení se dotahuje po zadání organizace na faktury, upomínky, penalizace.
 • U organizace 0 (vlastní) je tento atribut neaktivní.


[4] Bank. spojení vlastní organizace pro platební příkazy

 • Zobrazí přehled bankovních spojení vlastní organizace, ze kterého je možné vybrat bankovní spojení.
 • Zde se nastavuje pro organizaci (nebo označené organizace) vlastní bankovní spojení, které se dotahuje na vystavené platební příkazy pro faktury přijaté.
 • U organizace 0 (vlastní) je tento atribut neaktivní.


[5] Bank. spojení

 • Přehled všech bankovních spojení k dané organizaci.
 • Je zde možné zadávat/editovat/rušit jednotlivá bankovní spojení

Záložka 3 - Dodatky

EditorOrganizace2.png

[1] Dodatky

Upozornění

 • Text, zadaný do tohoto pole, se vám zobrazí vždy, když organizaci použijete na kterýkoli doklad systému Helios Orange.
 • Můžete zde zadat různé informace, na které potřebujete upozornit. Např. že organizace neplatí včas apod.
 • Text v poli Upozornění lze zobrazit a tisknout v přehledu Organizace pomocí volby Nastav.

Komunikační jazyk

 • Tento údaj není možné zadat na organizaci č. 0.
 • Z návazného číselníku lze vybrat komunikační jazyk příslušný dané organizaci, výběr jazyka má vliv na texty v upomínkách.
 • Pro komunikační jazyk je možné nastavit tiskové formuláře dokladů Skladu, nákupu, prodeje a fakturace, které budou pro doklady dané organizace použity jako výchozí (po stisku F8).
  • Číslo formuláře bude uloženo do atributu TabDokladyZbozi.TiskovyForm pro každý doklad, kde je zadaná daná organizace, která má vyplněn formulář v komunikačním jazyku - zde uvedený formulář má přednost před přednastaveným formulářem na řadě dokladů.

Vlastní DIČ DPH výstup

 • Zde můžete k vybraným organizacím zadat vlastní DIČ DPH pro doklady na výstupu (faktury vydané, výdejky, EP, rezervace, objednávky došlé ..).
 • Po výběru organizace se nastaví toto Vlastní DIČ DPH na doklad, pokud je na organizaci zadáno.


[2] Intrastat

Druh dopravy

 • Zde se přes návazný číselník vybírá přednastavený druh dopravy k organizaci.

Dod. pod.

 • Zde se přes návazný číselník vybírají přednastavené dodací podmínky k organizaci.
Upozornění Při pořízení nového dokladu se předvyplní hodnoty pro Intrastat z řady dokladů. Při ručním zadání či změně organizace se načtou přednastavené hodnoty pro Intrastat z této organizace a zaktualizují se na dokladu (za předpokladu, že je na organizaci vyplněno). Nově se tímto způsobem uplatňuje též země organizace.


[3] Úhrady, upomínky, penalizace

Forma úhrady

 • Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg rozbalíte pole se seznamem forem úhrady.
 • Tento seznam můžete editovat pouze v číselníku Forma úhrady, (viz kap. Forma úhrady).
 • Forma úhrady zadaná v číselníku obsahuje i údaj Lhůta splatnosti a pokud je tento údaj vyplněn, postačí při zadávání Způsobu platby u dané organizace vyplnit pouze pole Forma úhrady.
  • Pro organizaci pak budou platit platební podmínky zadané v číselníku Formy úhrady.
  • Všechny organizace, které budou mít ve Způsobu platby stejně vyplněné pole Forma úhrady, budou mít shodné platební podmínky.
  • Pokud však budete chtít dané organizaci nastavit zcela specifické platební podmínky, vyplníte následující pole.

Lhůta splatnosti dod., Lhůta splatnosti odb.

 • Toto pole umožňuje nastavit zcela individuální platební podmínky pro vybranou organizaci.
 • Hodnota zde vyplněná má přednost, jak před lhůtou splatnosti z číselníku Forma úhrady, tak před lhůtou splatnosti v nabídce Konfigurace/Správa systému.
 • Lhůta splatnosti bude automaticky měnit pole Datum splatnosti u faktur vystavených pro tuto vybranou organizaci.
 • Do pole Lhůta splatnosti zadáváte počet dní.

Kredit

 • V tomto poli je možno nastavit si částku, která představuje kontrolní hranici požadovaného kreditu pro příslušnou firmu.
 • Zůstatek kreditu lze vyhodnocovat průběžně po spuštění funkce v místní nabídce nad přehledem organizací Aktualizace údajů ze saldokonta.
 • V přehledu organizací pak lze přes Nastav zobrazit sloupce Saldo celkem, Kredit, Kredit zůstatek a platí, že Kr.zůstatek = Kredit - Saldo celkem.

Plnění bez DPH

 • Tento atribut slouží pro třídící a filtrační účely.

Datum do kdy neupomínat

 • Nastavené datum lze zobrazit např. v saldokontní skupině a použít k filtrování organizací pro vystavení upomínek nebo penalizačních faktur.

Parametry penalizační faktury

 • Vybíráte z připravených parametrů penalizačních faktur.
 • Při vystavení PF ze saldokonta budou použity pro tuto organizaci vybrané parametry.

Režim penalizace

 • Tato volba je nastavitelná v Konstantách a současně i na Organizacích.
 • Při výpočtu penále se načtou hodnoty těchto nastavení přímo z organizace.
 • Jestliže je nastavena volba "Dle globální konfigurace", načtou se z konstant.
 • Režim výpočtu je dvojí - podle OZ (smluvní) a podle občanského zákoníku, kde je procento dáno vládním nařízením.

V globální konfiguraci Účetnictví lze nastavit Režim penalizace na 3 stavy:

 • Smluvní % penalizace
 • Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení
  • Použije se % penalizace dosavadním způsobem.
  • V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test.
  • Toto % penalizace se již pro danou fakturu nemění.
 • Zákonem stanovená pololetní sazba - platí pouze pro Slovenskou legislativu (pro Českou legislativu vždy platí Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení).
  • Bude se aplikovat „původní“ režim penalizace (který byl podle CZ legislativy před několika lety zrušen).
  • V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test.
  • Toto % penalizace se však končí vždy k poslednímu dni pololetí a od prvního dne dalšího pololetí platí nová sazba.
  • V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test k prvnímu dni pololetí.

Na organizaci lze nastavit Režim penalizace na 4 stavy:

 • Dle globální konfigurace
 • Smluvní % penalizace
 • Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení
  • Použije se % penalizace dosavadním způsobem.
  • V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test.
  • Toto % penalizace se již pro danou fakturu nemění.
 • Zákonem stanovená pololetní sazba - platí pouze pro Slovenskou legislativu (pro Českou legislativu vždy platí Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení)
  • Bude se aplikovat „původní“ režim penalizace (který byl podle CZ legislativy před několika lety zrušen).
  • V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test.
  • Toto % penalizace se však končí vždy k poslednímu dni pololetí a od prvního dne dalšího pololetí platí nová sazba.
  • V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test k prvnímu dni pololetí.

Výpočet zákonem stanoveného % penalizace je závislý na nastavení:

 • Dle nastavení režimu penalizace je dotaženo příslušné procento penalizace z konfigurace penalizačních faktur.
 • Režim penalizace na organizaci, případně Dle globální konfigurace.
 • Legislativa se přebere z organizace (má význam pro případ Zákonem stanovené % penalizace – pololetní sazba, viz dále)

Legislativa

 • Na organizaci lze dále nastavit Legislativa:
  • česká
  • slovenská
 • Tento údaj je systémem automaticky přednastaven při přechodu na novou verzi dle nastavení legislativy v globální konfiguraci.

Penále na pen.fakturách počítat z částky

 • Tato volba je nastavitelná v Konstantách a současně i na Organizacích.
 • Při výpočtu penále se načtou hodnoty těchto nastavení přímo z organizace.
 • Jestliže je nastavena volba "Dle globální konfigurace", načtou se z konstant.
 • Výpočet penále může být:
  • z uhrazené částky,
  • z dlužné částky,
  • z částky faktury.


[4] Korekce splatnosti

Korekce splatnosti předběžná analýza dodavatel

 • Toto pole informuje o tom, jaká dodavatelská korekce je vypočtena předběžnou analýzou.

Korekce splatnosti individuální analýza odběratel

 • Zde je možné zadat počet dnů korekce splatnosti dané organizace v pozici odběratele .

Korekce splatnosti individuální analýza dodavatel

 • Zde je možné zadat počet dnů korekce splatnosti dané organizace v pozici dodavatele.


[5] Další identifikace

TIN

 • Identifikační číslo organizace v rámci NCTS.
 • U organizací, které budou vystupovat na dokladech NCTS, musí být uveden jejich TIN.
 • U českých firem IČO nebo DIČ.

EORI

 • Economic Operators Registration and Identification - slouží jako společný identifikační údaj hospodářských subjektů a jiných osob při jejich kontaktu s celními orgány v celé Evropské unii.
 • Řádné číslo EORI je platné ve všech členských státech Společenství a nemá časově omezenou platnost.
 • Je přidělováno právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky (včetně dceřinných firem zahraničních společností, které mají v ČR právní subjektivitu) a fyzickým osobám - podnikatelům, kteří mají bydliště na území České republiky.
 • Zahraniční firmy se sídlem v jiném členském státě EU než v České republice budou ve styku s celními orgány EU používat řádné číslo EORI, které jim bylo přiděleno v tom členském státě, kde mají své sídlo.

Čárový kód EAN13

 • Toto pole je využíváno k EDI komunikaci pomocí čárového kódu v tzv. řetězcích obchodů.

SEED ID / Ev.číslo daňového skladu

 • Do tohoto pole se zadává evidenční číslo přidělené daňovému skladu.

ID partnera

 • Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.
 • Je zde možný výběr z návazného číselníku.

Konsolidace

 • Zaškrtávátko je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.
 • Zaškrtnutím označujeme organizaci spadajícího do "konsolidačního celku".


 • Zde je možné k organizaci připojit logo (obrázek).
 • Toto logo lze využít při tisku na doklady.
 • Zde zadané logo je uloženo do databáze.


Záložka 4 - Ceny a slevy

EditorOrganizace3.png

[1] Ceny

Cenová úroveň prodej

 • Každé zboží nebo služba může mít až 9999 cenových úrovní.
 • Ceny pro jednotlivé úrovně a jednotlivé kmenové / skladové karty se definují v jiné části systému ( Sklady Kmenové karty / Skladové karty).
 • Zde, ve formuláři organizace definujete, za jakou cenovou úroveň bude odběrateli zboží nabízeno.
 • Do pole Cenová úroveň prodej zadáváte číslo cenové úrovně.
  • Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete Číselník cenových úrovní.
  • V tomto přehledu máte možnost využít všech funkcí pásu karet.
  • Podrobný popis práce s tímto přehledem naleznete v kapitole Cenové úrovně.
  • Vybranou cenovou úroveň přenesete do formuláře organizace poklepáním.

Cenová úroveň nákup

 • Každé zboží nebo služba může mít až 9999 cenových úrovní.
 • Ceny pro jednotlivé úrovně a jednotlivé kmenové / skladové karty se definují v jiné části systému ( Sklady Kmenové karty / Skladové karty).
 • Zde se vybírá z návazného číselníku nákupní cenová úroveň, ze které se po zadání organizace na příjemku budou předvyplňovat ceny položek.
 • Do pole Cenová úroveň prodej zadáváte číslo cenové úrovně.
  • Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete Číselník cenových úrovní.
  • V tomto přehledu máte možnost využít všech funkcí pásu karet.
  • Podrobný popis práce s tímto přehledem naleznete v kapitole Cenové úrovně.
  • Vybranou cenovou úroveň přenesete do formuláře organizace poklepáním.

Měna

 • Každá cenová úroveň může být vyjádřena celkem v 6ti různých měnách.
 • V 1 měně hlavní (Kč) a dále v 5ti cizích měnách.
 • Jestliže v kartě organizace nastavujete, za jakou cenovou úroveň bude organizace zboží odebírat, je dále potřeba definovat, která ze 6-ti cen (měn) to bude.
 • Vyplníte-li pole Měna, program vám bude nabízet prodejní cenu zadanou u příslušné měny.
 • Pokud v poli Měna ponecháte hodnotu Není, program vám bude nabízet na dokladech prodejní cenu definovanou v hlavní měně.


[2] Návazné skupiny

Návazná skupina – Ceny a slevy

 • Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem návazných skupin.
 • Zadáním návazné skupiny nastavíte organizaci slevy, které jsou pro danou skupinu platné.
 • Typ a výše slevy u Návazných skupin nastavujete v článku Návazné skupiny karet - Sklady.

Návazná skupina – Název

 • Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte pole se seznamem návazných skupin.
 • Zadáním návazné skupiny nastavíte do popisů položek na dokladech názvy, které jsou pro danou skupinu platné.
 • Podrobný popis práce s návaznými skupinami naleznete v článku Návazné skupiny karet - Sklady.

Návazná skupina – Expirace

 • Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte pole se seznamem Návazných skupin.
 • Zadáním návazné skupiny nastavíte pro odběratele expirace, které jsou pro danou skupinu platné.
 • Podrobný popis práce s Návaznými skupinami naleznete v článku Návazné skupiny karet - Sklady.


[3] Nastavení slev

Zde se určují pravidla používání slev pro danou organizaci.
Nastavení na kartě organizace má přednost před nastavením v Konfigurace / Správa systému/Sklady, nákup a prodej/Slevy a související označení.
Můžete určit, zda a jak se má pro danou organizaci používat:

 • Sleva k návazné skupině karet
 • Sleva ke skupině karet
 • Sleva na kartu
 • Sleva k stavu skladu
 • Slevy na kartu
 • Sleva k organizaci

U každé slevy lze vybrat z možností:

 • Vždy použít
 • Nepoužívat
 • Použít pokud není žádná předchozí
 • Podle globální konfigurace (přednastaveno u nových organizací)


Slevy k organizaci

 • Přehled jednotkových slev.
 • Tyto slevy se uplatňují na jednotkové ceny kteréhokoli zboží nebo služby v případě, že jsou splněny zadané podmínky.
 • Vzhled a vlastnosti přehledu můžete upravit pomocí funkce Nastav.

Pole editoru slev:

 • Od hodnoty
  • Číslo, zadané do toho pole, určuje od jaké výše bude sleva uplatněna.
  • Při zadávání hodnoty můžete využít kalkulačku, kterou vyvoláte klepnutím na pomocné tlačítko Calc.jpg.
 • Sleva
  • Pole slouží k zadání výše slevy v procentech.
  • Při zadávání hodnoty můžete využít kalkulačku, kterou vyvoláte klepnutím na pomocné tlačítko Calc.jpg.
 • Druh slevy
  • Toto pole určuje zda hodnota vyplněná v poli Od hodnoty bude vyjadřovat množství, od kterého má být sleva uplatněna nebo finanční částku.
   • Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg vyvoláte pole se seznamem druhů slev:
   • Množstevní
   • Finanční
   • Bonus (tento druh slevy není zatím do systému zapojen)
Upozornění Aby bylo možné slevy k organizaci využívat, nestačí je pouze definovat ve formuláři organizace. Zároveň je nutné nastavit jejich způsob použití v Konfiguraci systému.


Ceny a slevy ke skupinám karet

 • Přehled časových slev ze skupin zboží s možností slevy zadávat, opravovat i rušit.
 • Podrobnější popis je v článku Skupiny karet.


Tip Informace o cenotvorbě jsou v těchto článcích (články mají stejný obsah, liší se jen vazbou na modul):Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail