Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Organizační struktura - Celní sklady

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Každý z útvarů organizační struktury může fungovat jako celní sklad, pokud již nebude nastaven v konfiguraci jako Sklad služeb (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Sklad služeb). Při prvním spuštění (generování nové databáze) systém Helios Orange automaticky vytvoří v první úrovni útvar Středisko 001. Celní sklad musí mít na záložce 2-Další údaje v poli Druh skladu nastaveno Celní sklad. Rozčlenění celních skladů v rámci organizační struktury je třeba určit před začátkem práce s modulem Celní sklady. Organizační struktura firmy má stromovou strukturu.

Sklad (nový útvar) přidáte do organizační struktury takto:

Z hlavní nabídky systému Helios Orange vyberte Pomocné číselníky, Organizační struktura. V přehledu, v pravé části okna aplikace, vyberte z místní nabídky Nový.

Záložka 1-Organizační struktura

Organizační struktura, záložka 1-Organizační struktura

Celní sklad - Organizační struktura


Do pole Název vyplňte název skladu (slovní popis). V části Struktura vyplňte čísla v požadovaných úrovních.

Upozornění Jakmile k útvaru organizační struktury existují vazby, tzn. zařazené položky z katalogu, vystavené doklady apod., nelze již útvar zrušit.

Záložka 2-Další údaje

Organizační struktura, záložka 2-Další údaje

Celní sklad - Další údaje

Na záložce 2-Další údaje vyplníte Druh skladu jako Celní sklad. Poté přibude k editaci záložka 4-Celní sklad, kde se nastavuje konfigurace chování a přednabízení v modulu Celní sklad.

Záložka 4-Celní sklad

Organizační struktura, záložka 4-Celní sklad

Celní sklad - Celní sklad


Implicitní režim příjem, Implicitní režim výdej

Zde vyplněné režimy se budou nabízet na položkách celní příjemky a celní výdejky. To umožní generování JCD (nebo ZJCD) s již předvyplněnými údaji. Pokud zde nebudou režimy nastaveny, nebudou údaje doplňovány na celní příjemky nebo celní výdejky (doklady celního skladu.)

ICS vzor pro příjem, ICS vzor pro výdej, NCTS vzor pro výdej, ECS vývoz pro vzor 3171

Podle těchto vzorů se budou generovat dovozní JSD /ICS/, tranzit vydaný /NCTS vydaný/ a ECS vývoz v režimu 3171 do modulu Celní případy. Údaje, které systém Helios Orange nedokáže doplnit z celních příjemek a celních výdejek, je schopen doplnit ze vzorů celních dokumentů, které zde budou přednastaveny. Pokud zde nebudou nastaveny, bude systém Helios Orange generovat jen to, co bude možné doplnit z dokladu celního skladu, nad kterým bude spuštěna akce Generování NCP/ICS dovoz/NCTS vydaný/ECS vývoz - ze vzoru.

Číslo rozhodnutí CÚ

Na základě tohoto rozhodnutí je povoleno provozování celního skladu příslušným celním úřadem. Doplňuje se na příslušné místo v dokladech.

Druh celního výdeje

Existuje pět způsobů, jak budou zařazovány položky celního skladu na výdejky:

  • FIFO – podle algoritmu FIFO (První do skladu, první ze skladu) se dotahují položky celního skladu na výdejky. To znamená, že uživatel vyplní požadované množství na výdejku, systém se podívá do přehledu pohybů celního skladu a bude vybírat položky od nejstaršího pohybu k nejmladšímu podle zadaného množství.
  • FIFO + evid. číslo - výdej podle algoritmu FIFO, ale pouze těch položek celního skladu, kde je vyplněné pole Číslo JCD.
  • FIFO + evid. číslo + lhůta - výdej podle algoritmu FIFO, ale pouze těch položek celního skladu, kde je vyplněné pole Číslo JCD a kdy datum vystavení dokladu - celní výdejky spadá do lhůty pro výdej položek z celního skladu.
  • FIFO + evid. číslo + lhůta + clo - výdej podle algoritmu FIFO, ale pouze těch položek celního skladu, kde je vyplněné pole Číslo JCD, kdy datum vystavení dokladu - celní výdejky spadá do lhůty pro výdej položek z celního skladu a zároveň Helios eviduje k dané položce celní příjemky údaje o zaplaceném cle.
  • Uživatelský výběr – umožňuje ručně vybírat položky na výdejky. To znamená, že uživatel vyplní požadované množství na výdejku, systém Helios Orange nabídne přehled příjemek celního skladu ze kterého si uživatel vybere příjemku k odpisu.

Skladovatel

Osoba oprávněná provozovat celní sklad na základě povolení celního úřadu (Skladovatel). V dovozních JCD se předvyplňuje jako příjemce.

Typ a ČvEvCÚ

Typ povoleného skladu podle klasifikace (A,B,C…) a číslo skladu v evidenci celního úřadu. Údaje najdete v povolení o provozování skladu.

Nastavení parametrů

ICS dovoz, NCTS vydaný a doklady ECS vývoz vygenerované z příjemek a výdejek budou náležet ke zde vybrané sadě parametrů. Program tak bude vědět, jakou řadu evidenčních čísel má doplňovat Pokud údaj nezadáte, nebudou se ICS dovoz, NCTS vydaný a doklady ECS vývoz z celního skladu generovat.

Podmínky pro sestavení JSD příjem, Podmínky pro sestavení JSD výdej

Podle zatržených kritérií bude systém Helios Orange seskupovat příjemky a výdejky včetně jejich položek do samostatných deklarací. Pokud chceme, aby program generoval položky celní příjemky (výdejky) do více JSD (ICS dovoz/ a to např. podle různých Odesílatelů - příslušný atribut zatrhneme. Pokud naopak chceme - aby v případě různých odesílatelů program automaticky vytvořil jedno JSD /ICS dovoz/ - pak příslušný atribut nezatrhneme.

Příjem (Výdej) - položky 1:1

Pokud je nastaveno na hodnotu ANO, pak se opisují položky příjemky 1:1 do položek JSD /ICS doovz/. Přenáší se tak poté i Celní popis zboží z nastavení kmenové karty v Zboží a služby.

Převádět reg.číslo zboží do popisu na JSD

Převede do popisu položky generovaného JSD /ICS dovoz/- do odstavce 31 údaj registrační číslo z kmenové karty zboží uvedené na převáděné celní příjemce.

Metoda rozpočtu zaplaceného cla

V případě přijetí platebního výměru od celního úřadu se v případě, kdy je JSD /ICS dovoz/ generován z celní příjemky, automaticky propíše na položky zdrojové celní příjemky výše zaplaceného cla. Tato funkce umožňuje rotpuštění zaplaceného cla dle ceny nebo dle hmotnosti položky celní příjemky.

Uvádět Part number

Tento přepínač umožňuje pro ICS Dovoz v režimech 41xx a xx41 individuálně vypnout uvádění PartNumber (Registrační číslo) do Materiálových položek a do Předchozích dokladů v závislosti na podmínkách příslušného rozhodnutí o povolení AZS/N. Part number uvádí pouze držitel rozhodnutí o povolení AZS/N typu „P“ – odpis zboží přes PartNumber, jinak se neuvádí.


další