Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Odeslaná pošta - Evidence pošty

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID132


 • Přehled Odeslaná pošta otevřete volbou Hlavní nabídky: Evidence pošty, Odeslaná pošta.
 • Zobrazí se se přehled již zaevidovaných zásilek.
 • Pokud otevíráte Odeslanou poštu poprvé, je tento přehled prázdný.
 • Před založením prvního záznamu do odeslané pošty je nutné vytvořit alespoň jednu řadu schránek.


Editor

 • Editor pro zadání nové odeslané pošty vyvoláte stiskem klávesy <F2> nebo tlačítka Nový.
 • Je zobrazen seznam schránek, které jsou založeny pro evidenci odeslané pošty (to i v případě, že existuje pouze jedná schránka).
 • Po výběru schránky, do které chcete novou položku zadat, se otevře editor pro vložení nové pošty, kde zadáváte následující údaje:


EvidPostyEditorOdeslana.PNG

[1] Základní údaje

Pořadové číslo

 • Maximálně šestimístné jedinečné číselné označení.
 • Automaticky je nabídnuto číslo o 1 vyšší než bylo naposledy použité.
 • Systém při stisknutí tlačítka OK kontroluje, zda zadané číslo již neexistuje, a případně nepovolí zadat duplicitní záznam.

Značka

 • V tomto poli můžete zadat značku odeslaného dopisu, případně číslo vydané faktury.
  • Je možné zadat maximálně 40 libovolných znaků.
 • Vyplnění tohoto údaje vám později může pomoci při vyhledávání v seznamu odeslané pošty.

Popis

 • Stručný popis zásilky.
  • Maximálně padesát libovolných znaků dlouhý


[2] Adresát

Organizace

 • Pole pro zadání adresáta evidované zásilky z číselníku organizací.
 • Při výběru organizace jsou předvyplněny údaje v sekci [6] Adresa (Adresát, Ulice, Místo, PSČ, Země).
 • Pokud je vyplněna organizace, není možné vyplnit zaměstnance (a naopak).
 • Pokud má být organizace vyplněna, musí být případně zaměstnanec smazán.
 • Pokud jsou v pohybech pošty záznamy, je na hlavičce zablokována editace Organizace.

Zaměstnanec

 • Pole pro zadání adresáta evidované zásilky z číselníku zaměstnanců.
 • Při výběru zaměstnance jsou předvyplněny údaje v sekci [6] Adresa ("Pan" / "Paní", Příjmení + Jméno, Ulice, Místo, PSČ, Země).
 • Pokud je vyplněn zaměstnanec, není možné vyplnit organizaci (a naopak).
 • Pokud má být zaměstnanec vyplněn, musí být případně organizace smazána.
 • Pokud jsou v pohybech pošty záznamy, je na hlavičce zablokována editace Zaměstnance.


[3] Další údaje

Odesláno

 • Pole pro zadání data odeslání zásilky.
 • Automaticky je předvyplněno dnešní datum.

Hmotnost kg

 • Číselné pole pro zadání hmotnosti zásilky - informativní údaj.

Cena dobírky

 • Číselné pole pro zadání ceny dobírky - informativní údaj.

Doporučeně

 • Pole k zaškrtnutí, které má informativní údaj.

Třída

 • Pole dlouhé maximálně 5 znaků pro zadání Třídy - informativní údaj.

Doplňkové služby

 • Pole dlouhé maximálně 20 znaků pro zadání Doplňkové služby - informativní údaj.


[4] Odeslaná pošta

Cena služby

 • Číselné pole - informativní údaj.

Pojistné

 • Číselné pole - informativní údaj.

Číslo zákaznické karty

 • Pole dlouhé maximálně 30 znaků - informativní údaj.

Počet zásilek

 • Celočíselné pole - informativní údaj.


[5] Poznámka

Poznámka

 • Zde lze zadat libovolný / libovolně dlouhý text pro lepší identifikaci zásilky.


[6] Adresa

 • Tato sekce obsahuje textová pole (v závorce je uvedena maximální délka pole):
  • Označení 1 (100), Označení 2 (100), Ulice (132), Místo (100), PSČ (10), Název země (50).
 • Tato pole jsou automaticky předvyplněna při výběru organizace nebo zaměstnance v sekci [2] Odesílatel.
  • Takto jsou zachované historické údaje, které se nemění, i když jsou údaje v číselníku organizací / zaměstnanců změněné.
 • Údaje v těchto polích je možné upravit / ručně vyplnit.


Pás karet

Dokumenty

 • Zobrazí přehled s přiloženými dokumenty.
 • Dokumenty je zde možné otevírat, odesílat, připojovat,...
 • Práce s dokumenty je popsána ve článku Dokumenty.


Pohyby pošty

BID133

 • Je zobrazen přehled již evidovaných pohybů, nebo prázdný seznam (pokud k zásilce dosud žádné pohyby nebyly zadány) pro označený řádek přehledu odeslané pošty.
 • Pokud jsou v pohybech pošty záznamy, je na hlavičce zablokována editace Organizace a Zaměstnance.
 • Zadání nového pohybu provedete klávesou <F2> nebo tlačítkem Nový a vyplníte tyto údaje:

EvidPostyPohybyOdeslana.PNG
Datum předání

 • Pole pro zadání data a času předání zásilky.

Uzavřeno

 • Zatrhnutím tohoto pole jsou znepřístupněny základní údaje o odeslané poště k další editaci (editor dané odeslané pošty je otevřen pouze ke čtení).
 • Tato volba nemá vliv na editaci pohybů pošty, ani na zadávání dalších pohybů pošty.
 • Pokud v přehledu Pohyby pošty je již zadán uzavírací pohyb, není pro další pohyby tato volba aktivní.

Organizace

 • Pole pro výběr z číselníku organizací - zadáváte, kým byla zásilka převzata.
  • Pokud je vyplněná Organizace, není již možné vyplnit Zaměstnance, ani Útvar.
  • Pokud je vyplněn Zaměstnance, nebo Útvar, není možné zadat Organizaci.

Kontaktní osoba

 • Pole pro výběr z číselníku kontaktních osob - zadáváte, kým byla zásilka převzata.
  • Pokud je vyplněná Kontaktní osoba, není již možné vyplnit Zaměstnance, ani Útvar.
  • Pokud je vyplněn Zaměstnance, nebo Útvar, není možné zadat Kontaktní osobu.

Zaměstnanec

 • Pole pro výběr z číselníku zaměstnanců - zadáváte, kým byla zásilka převzata.
  • Pokud je vyplněn Zaměstnanec, není již možné vyplnit Organizaci, ani Kontaktní osobu.
  • Pokud je vyplněna Organizace, nebo Kontaktní osoba, není možné zadat Zaměstnance.

Útvar

 • Pole pro výběr z číselníku organizační struktury - zadáváte, kým byla zásilka převzata.
  • Pokud je vyplněn Útvar, není již možné vyplnit Organizaci, ani Kontaktní osobu.
  • Pokud je vyplněna Organizace, nebo Kontaktní osoba, není možné zadat Útvar.

Poznámka

 • Zde lze zadat libovolnou poznámku k danému pohybu.Předání pošty pro označené záznamy

 • Pro označené záznamy přehledu Odeslané pošty je možné hromadně vytvořit záznamy do přehledu Pohyby Pošty.
 • Touto volbou je otevřen editor pohybu pošty - viz výše.
  • Údaje zadané do tohoto editoru jsou vloženy ke každému označenému záznamu odeslané pošty jako pohyb pošty.


Kopie

 • Tato volba zkopíruje hlavičkové údaje odeslané pošty (nikoliv její pohyby).
 • Z hlavičkových údajů nejsou zkopírovány atributy: Třída, Doplňkové služby, Číslo zákaznické karty a Počet zásilek.


Připojit fakturu

BID134

 • Pokud evidujete vydanou fakturu nebo dobropis, lze zajistit návaznost s modulem Fakturace.
 • Volba je aktivní pouze pro záznamy odeslané pošty, kde není připojena faktura.
  • K jednomu záznamu pošty je možné připojit pouze jednu fakturu (dobropis) z modulu fakturace.
 • Po vybrání volby Připojit fakturu se zobrazí seznam vydaných faktur (dobropisů), jehož obsah je závislý na konstantě „Filtr na pořadové číslo při spojení došlé/odeslané pošty a faktury“ z menu Konfigurace / Správa systému – Systémové konstanty – Firemní - Evidence pošty.
  • Tato konstanta může nabývat těchto hodnot:
  • Nepoužívat – při nastavení této hodnoty se zobrazí seznam všech faktur (dobropisů), které dosud nebyly připojeny k žádné poště.
   • Připojení provedete volbou Přenos nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter>.
   • Pokud faktura (dobropis) ještě není v modulu Fakturace zadána, a máte přidělena práva pro vkládání, můžete vložení nové faktury (dobropisu) a následné spojení s poštou provést přímo odtud.
   • V tomto případě systém nabídne nejbližší volné číslo vydané faktury nebo dobropisu stejně, jako kdybyste je zadávali z přehledu Vydané faktury.
  • Používat - při nastavení této hodnoty se zobrazí filtrovaný seznam zobrazující pouze fakturu (dobropis) stejného čísla jako je pořadové číslo pošty, které chcete přiřadit fakturu.
   • Připojení provedete volbou Přenos, nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter>.
   • Pokud faktura (dobropis) ještě není v modulu Fakturace zadána, a máte přidělena práva pro vkládání, můžete vložení nové faktury (dobropisu) a následné spojení s poštou provést přímo odtud.
   • V tomto případě systém nabídne číslo vydané faktury nebo dobropisu shodné s číslem zadaným v modulu Evidence pošty.
 • Faktury evidované v modulu Evidence pošty, které již jsou připojené k záznamu v modulu Fakturace, mají v poli Fa zatržené zaškrtávací políčko.


Faktura

 • Tato volba je aktivní u záznamů odeslané pošty, které mají připojenou fakturu (dobropis) z modulu fakturace.
 • Tato volba zobrazí editor dané připojené faktury (dobropisu).


Odebrat fakturu

 • Tuto volbu použijete u chybně přiřazených faktur (dobropisů).
Upozornění Při potvrzení volby Odebrat fakturu je zrušeno spojení pošty a faktury (dobropisu) bez dalšího upozornění. Před zvolením akce se přesvědčte, že je kurzorový řádek nastaven na správném záznamu. Volba funguje i pro více označených řádků!


Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail