Obrátkovost zásob a doba obratu - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Stavy skladu ke dni

Funkcionalita Stavy skladu ke dni je nezbytná k nápočtu obrátkovosti a doby obratu. Nápočet stavů skladů ke dni probíhá najednou pro všechny sklady a data a nijak neuzavírá stav skladu proti dalším pohybům. Je tak možné získat informace o stavu skladu k určitému dni, aniž by musela být k tomuto datu provedena skladová uzávěrka. Datum lze dále nad přehledem variabilně měnit. Je možné tak zobrazit stavy skladu k vybranému dni a přehled pohybů za skladovou, popř. kmenovou kartu, v přehledu je možné dále sledovat vývoj stavu skladu po dnech. Po zakoupení a instalaci pluginu Obrátkovost a doba obratu se uživateli informačního systému HELIOS Orange zpřístupní modul (soudeček) Obrátkovost a doba obratu.

Modul Obrátkovost a doba obratu v hlavní nabídce informačního systému HELIOS Orange

Tento plugin poskytuje informace o:

 • stavu skladu ke dni bez nutnosti provedení skladové uzávěrky a jeho vyhodnocení dle časových dimenzí (den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok)
 • přehledu skladových pohybů, tj. přehledu stav skladu po dnech, ke kterým došlo ke změně stavu skladu 
 • stavu zásob dle vyšších dimenzí (podnik celkem, kmenové karty, sortiment, skupiny karet), např. je tak možné sledovat vývoj finančního stavu zásob za podnik celkem
 • tom, jak se vyvíjely stavy zásob vůči aktuálně nastavenému minimu a maximu na skladové kartě
 • tom, jaké byly průměrné stavy zásob, minima a maxima k danému datu
 • době obratu a obrátkovosti zásob za libovolně stanovené období (pevně daný časový interval, klouzavé období), hodnoty těchto ukazatelů umožňují včasně identifikovat zásoby nízkoobrátkové (nízká obrátkovost, dlouhá doba obratu), tzv. ležáky, a vysokoobrátkové (vysoká obrátkovost a krátká doba obratu) a optimalizovat tak finance vázané v zásobách
 • o průměrné, maximální a minimální zásobě ve finančním a množstevním vyjádření za dané období
 • ukazatele obrátkovosti a doby obratu lze zobrazit za libovolné období a porovnávat s předchozím volitelným obdobím
 • dále tento plugin umožňuje rozdělovat zásoby do definovaných intervalů, lze je tak kategorizovat, a to podle počtu dní obratu, výše jejich finančního stavu, jejich podílu na celkovém finančním stavu zásob (metoda ABC)


Parametry obrátkovosti

Parametry obrátkovosti jsou definované v samostatném přehledu, po spuštění akce Oprava nad záznamem v tomto přehledu dojde k otevření editoru, v němž lze zadávat následující parametry:

 • Stavy skladu načíst ode dne: lze definovat, od jakého data má proběhnout nápočet stavu skladů, pokud není údaj zadán, napočítají se všechna historická data.
 • Typ data realizace: může nabývat hodnoty Datum hlavičky dokladu (tj. datum uvedené na dokladu, např. na výdejce, jedná se o doporučené nastavení), nebo Datum skutečné realizace (tj. datum, kdy byl doklad skutečně realizován). Příklad: výdejka je vystavena 1.3.2019 a k její skutečné realizaci dojde 10.3.2019, pokud je v parametrech nastaveno Datum hlavičky dokladu, vychází se při nápočtu z data 1.3.2019, jestliže je zadáno Datum skutečné realizace, je pro nápočet stavu skladu stěžejní datum 10.3.2019.
 • Datum poslední aktualizace stavu skladu: needitovatelný údaj, který označuje datum a čas, kdy došlo k poslední aktualizaci stavu skladu ke dni.


Akce nad přehledem Parametry obrátkovosti

Aktualizace stavu skladu ke dni

Upozornění Pro další funkcionalitu je nezbytné nejprve napočíst stavy skladu ke dni. Funkce se spouští najednou pro všechny sklady a data. Po instalaci pluginu je funkce k dispozici nad přehledem Parametry obrátkovosti na záložce Doplňky, popř. si ji uživatel může přidat do uživatelského menu (pravé tlačítko myši).

Po spuštění akce Aktualizace stavu skladů ke dni se objeví následující dotaz: Spustit nápočet stavů skladů ke dni? Po potvrzení tlačítkem OK je funkce spuštěna a proběhne nápočet, jehož ukončení oznámí následující informace: Aktualizace stavů skladů úspěšně ukončena.

V průběhu aktualizace je uživatel o probíhajícím nápočtu informován hláškou Probíhá nápočet stavů skladu ke dni. Jestliže je nápočet spuštěn (ručně uživatelem, nebo formou např. nastavených nočních nápočtů), tak se aktualizace provede k datu spuštění, ale v přehledu Stav skladu ke dni je pak možné vybrat jakékoliv předcházející datum. Příklad: nápočet je proveden k datu 28. 2. 2019 (aktuální datum, datum spuštění aktualizace), ale v přehledu mohou být zobrazena data, tj. stavy skladů ke dni např. 1. 10. 2018, ke dni 1. 1. 2019 atd., po nápočtu lze zobrazit stav skladu ke všem datům předcházejícím datu spuštění aktualizace, omezení lze stanovit parametrem Stav skladu napočíst ode dne, viz výše.

Přehledy stavu skladu

Prostřednictvím akce Přehledy stavu skladu → Změny stavu skladu za podnik celkem lze zobrazit vývoj finančního stavu zásob celkem za organizaci. V přehledu je možné sledovat vývoj po dnech, ve kterých došlo ke změně finančního stavu skladu za podnik celkem, jak velká byla tato změna (snížení, popř. zvýšení finančního stavu zásob), kolik bylo v den změny pohybů (příjmů a výdejů) atd. V instalaci je nastavena implicitní sestava k zobrazení těchto údajů, další sestavy si může uživatel vytvořit dle svých potřeb pomocí funkce Nastav.
Po spuštění této akce se zobrazí přehled Stav skladu po dimenzích. V přehledu lze zobrazit i sloupce týkající se množství, tj. hodnoty v měrných jednotkách, jejich přírůstky, úbytky a vývoj stavu skladu. Údaje týkající se množství za vyšší dimenze než kmenové karty (tj. i dimenze za podnik celkem) nemusí být pro některé společnosti vypovídající (např. z důvodu různých používaných kombinací měrných jednotek), naproti tomu pro některé společnosti tyto údaje vypovídající být mohou, např. pro mlýnskou organizaci, která má sortiment členěný podle typů výrobků (např. různé typy mouky se stejnou měrnou jednotkou).

Stav skladu po dimenzích: Přehled změn finančních stavů za podnik celkem

V přehledu Stav skladu po dimenzích lze zobrazit následující sloupce:

 • Název ukazatel: označuje dimenzi, např. Podnik celkem
 • Systémová čísla: ID, ID stavu skladu, ID kmenové karty, Číslo útvaru, ID Sortimentu, Výrobce, Dodavatel, Skupina karet
 • Volitelné dimenze a Popis volitelných dimenzí: za předpokladu, že jsou uživatelem zadány v ukazateli nápočtu obrátkovosti
 • Datum změny stavu: datum, ke kterému došlo ke změně stavu skladu
 • Množství změna: výdej množství v den změny, příjem množství v den změn, změna stavu množství celkem
 • Změna stavu: údaje o zvýšení, snížení, nebo celkové změně finančního stavu, a to bez SN a DSN, ale i včetně SN a DSN
 • Stavy ke dni: množství na skladě, finanční stav a finanční stav + SN a DN ke dni změny
 • Počet položek: počet příjmů, počet výdejů, počet pohybů, tj. celkový počet skladových pohybů ke dni změny
 • Zvýšení/Snížení: textový údaj, zda došlo ke snížení nebo zvýšení stavu skladu (množství nebo finančního stavu)
 • Datum předchozí změny: údaj, kdy došlo k minulé změně
 • Datum následné změny: údaj, kdy došlo k následné (budoucí) změně
 • Počty dní: počet dní od změny stavu do dnešního dne, Počet dní do budoucí změny, Počet dní od minulé změny
 • Průměrné ceny: údaj o průměrné ceně finančního stavu ke dni, a to bez SN a DSN a vč. SN a DSN, průměrná cena se vypočte jako finanční stav ke dni změny (bez SN a DSN nebo včetně SN a DSN) / množství ke dni změny

Nad přehledem lze využít také další funkcionality informačního systému HELIOS Orange, a to např. zobrazení údajů v přehledu prostřednictvím pokročilých grafů, viz obrázek níže, který zobrazuje vývoj finančního stavu zásob za podnik celkem dle jednotlivých dnů změny a průměrný finanční stav zásob.

Grafické znázornění vývoje finančního stavu zásob


Sestavy

Akce Sestavy nad přehledem Parametry obrátkovosti umožňuje nastavení výchozích zobrazovaných sestav nad jednotlivými přehledy, součástí instalace jsou některé přednastavené (implicitní) sestavy, přičemž tyto sestavy lze modifikovat, popř. zakládat nové pomocí funkce Nastav.

Nastavení výchozích sestav


Změny, uživatel pro automat

Akce Změny umožňuje opravu výchozích parametrů. Uživatele pro automat je třeba zadat, jestliže budou nastaveny např. noční nápočty. Po spuštění akce lze uživatele vybírat z číselníku uživatelů definovaných v konfiguraci. V případě, že nápočet probíhá pod tímto uživatelem, neobjeví se před jejím spuštěnímupozornění, zda má být aktualizace skutečně spuštěna a informace o tom, že aktualizace proběhla. Aktualizace tak může proběhnout např. formou nočních nápočtů dat. Uživatele pro automat lze měnit, popř. odebrat pomocí speciální akce k tomuto určené.

Akce nad přehledem Stav skladu

Nad přehledem Stav skladu jsou po instalaci pluginu k dispozici nové doplňkové akce:

Akce nad přehledem Stav skladu

Stav skladu ke dni – vybraný sklad

Tato akce zobrazí stav skladu k zadanému dni a za zvolený sklad. Při spuštění akce Stav skladu ke dni je třeba zadat datum, ke kterému bude stav skladu zobrazen.Toto datum lze přímo v zobrazeném přehledu Stavy skladu ke dni variabilně měnit, a to prostřednictvím akce nad přehledem Změna data → Změna ke dni a zadáním nového data.

Nad přehledem Stavy skladu ke dni lze tvořit sestavy, ve kterých mohou být údaje z následujících vazebních tabulek:

 • Stav skladu aktuální – aktuální stavy skladu
 • Kmenové karty – číselník kmenových karet
 • Organizační struktura – číselník středisek
 • Skupiny zboží – číselník skupin karet
 • Sortiment – číselník sortimentu
 • Výrobce – vazba na organizaci, která je na kmenové kartě zadána jako výrobce
 • Aktuální dodavatel – vazba na organizaci, která je na kmenové kartě zadána jako aktuální dodavatel

V přehledu Stavu skladu ke dni jsou k dispozici následující údaje:

 • Systémová čísla: ID záznamu, ID stavu skladu, ID kmenové karty, ID sortimentu, Číslo útvaru (číslo střediska z číselníku organizační struktury)
 • Datum ke dni: zvolené datum, ke kterému je stav skladu zobrazen
 • Stavy ke dni: součet realizovaného množství (finančního stavu) na pohybových dokladech ke zvolenému datu, a to Množství na skladě ke dni: stav v MJ (měrných jednotkách), množství skladem ke dni, Finanční stav ke dni, Finanční stav + SN (související náklady) + DN (dodatečné související náklady) ke dni
 • Průměrné ceny: sloupce pro zobrazení průměrných evidenčních cen (EC), a to bez SN a DSN a vč. SN a DSN, průměr je vždy poměrem mezi finančním stavem (bez SN nebo vč. SN a DSN) a množstvím ke zvolenému dni
 • Rozdíly stavu: rozdíly mezi stavem skladu ke dni, ke kterému je přehled zobrazován a aktuálním stavem, jedná se sloupce Rozdíl oproti aktuálnímu množství skladem, Rozdíl oproti aktuálnímu finančnímu stavu, Rozdíl oproti aktuálnímu finančnímu stavu vč. SN a DSN
 • Rozdíly aktuálního MIN a MAX: sloupec Aktuální minimum-množství vyjadřuje rozdíl mezi aktuálně nastaveným minimem na skladové kartě a množstvím ke zvolenému dni, sloupec Množství-aktuální maximum vyjadřuje rozdíl mezi množstvím ke zvolenému dni a aktuálně nastaveným maximem na skladové kartě
 • Typ stavu: sloupec nabývá hodnot Změna (jestliže došlo ke změně stavu skladu) nebo Počáteční stav (pokud je nastaven parametr Stavy skladu načítat ode dne, je k tomuto dni napočten počáteční stav)
 • Firma celkem: zobrazení stavu za firmu celkem ke zvolenému dni, a to Množství ke dni firma celkem, Finanční stav firma celkem bez SN+DSN, tj. finanční stav celkem za firmu bez souvisejících a dodatečně souvisejících nákladů, Finanční stav včetně SN firma celkem, tj. finanční stav celkem za firmu včetně souvisejících a dodatečně souvisejících nákladů
 • Minimum – Maximum ke dni, Optimalizace: zobrazení minima a maxima na skladové kartě ke zvolenému dni a informace, zda k tomuto dni byla zásoba pod minimem nebo nad maximem, v rámci optimalizace zásob je možné dále zobrazit, kdy byla zásoba pod aktuálně nastaveným minimem nebo nad aktuálně nastaveným maximem


Akce nad přehledem Stav skladu ke dni

Pohyby zboží

 • Přehled pohybu – skladová karta zobrazuje veškeré realizované skladové pohyby (příjem na sklad, výdej ze skladu, výdej v evidenční ceně vč. storen) dané položky na zvoleném skladu.
 • Přehled pohybu – kmenová karta zobrazuje veškeré realizované skladové pohyby dané položky napříč všemi sklady, zobrazuje pohyby realizovaných položek příjmů a výdejů (vč. výdejů v evidenční ceně a storen) za vybranou kmenovou kartu a za firmu celkem.


Přehledy

 • Stav k datu za kmenovou kartu zobrazuje stav skladu ke dni (množstevní, finanční) vybrané kmenové karty za všechny sklady, tj. zobrazí se přehled Stavy skladu ke dni, který ukazuje, na kterých skladech se karta nachází, v jakém množství, v jakém finančním stavu atd.
Přehled Stav k datu za kmenovou kartu
 • Pohyby skladové karty po dnech: zobrazí pohyby skladové karty po dnech, ke kterým došlo ke změně stavu skladu, nad přehledem jsou dále k dispozici akce:
Pohyby příjmů a výdejů za datum: zobrazí příjmy a výdeje v den změny
Pohyby příjmů a výdejů do data: zobrazí příjmy a výdeje – zobrazí příjmy a výdeje do data změny, a to vč. data změny
Pohyby příjmů a výdejů celá historie: přehled zobrazí celou historii pohybů
Přehled příjmů a výdejů za datum
Přehled příjmů a výdejů za datum


 • Pohyby kmenové karty po dnech přehled zobrazí pohyby označené kmenové karty za organizaci celkem, tj. za všechny sklady, na kterých se kmenová karta nachází, nad přehledem jsou také k dispozici výše popsané akce zobrazující pohyby příjmů a výdejů.
 • Aktuální stav skladu: přehled zobrazí aktuální stav skladu dané položky.
 • Kmenové karty: přehled zobrazí údaje o kmenové kartě, jedná se o zobrazení číselníku kmenových karet, který je zafiltrován na označenou kmenovou kartu.


Stav skladů ke dni – všechny sklady

Po spuštění této akce dojde k zobrazení přehledu stavy skladů ke dni, a to za všechny sklady, funkcionalita je obdobná jako Stav skladu ke dni za zvolený sklad. V tomto případě se stavy za firmu celkem násobí. Např. pokud evidujeme kmenovou kartu na třech skladech, záznam se objeví tolikrát, na kolika skladech je daná kmenová karta zařazena, viz obrázek níže, v tomto případě se kmenová karta nachází na 3 skladech.

Přehled Stavy skladů ke dni – všechny sklady


Přehled změn stavu skladu – označené

Prostřednictvím této akce dojde k zobrazení přehledu, který zachycuje změny stavu skladu dle data změny za označené skladové karty, tj. za vybrané skladové karty a daný sklad.

Přehled změn stavu skladu – sklad

Po spuštění této akce dojde k zobrazení přehledu, který zachycuje změny stavu skladu dle data změny za všechny skladové karty, tj. za všechny skladové karty a daný sklad.

Přehled změn stavu skladu – vše

Pomocí této akce dojde k zobrazení přehledu, který zachycuje změny stavu skladu dle data změny za všechny skladové karty a za všechny sklady, tj. přehled změn stavu skladu za organizaci celkem.

Přehled příjmů a výdejů

Po spuštění této akce dojde k zobrazení přehledu jednotlivých příjmů a výdejů (realizovaných i nerealizovaných) označených skladových karet na daném skladě, může být tak vybrána jedna skladová karta, několik skladových karet, popř. všechny skladové karty (Ctrl + A).


Akce nad přehledem Kmenové karty

Nad přehledem Kmenové karty jsou po instalaci pluginu k dispozici nové doplňkové akce:

Akce nad přehledem kmenové karty


 • Stav skladu ke dni – sklady – vybrané: zobrazí se obdobný přehled, který je popsán výše. V tomto případě se ale zobrazí stav skladu k zadanému dni za vybrané kmenové karty a za všechny sklady
 • Stav skladu ke dni – sklady – vše: zobrazí se obdobný přehled, který je popsán výše. V tomto případě se ale zobrazí stav skladu k zadanému dni za všechny kmenové karty a za všechny sklady.
 • Změny stavu skladu – označené: prostřednictvím této akce dojde k zobrazení přehledu, který zachycuje změny stavu skladu dle data změny za označené kmenové karty, tj. za vybrané kmenové karty a všechny sklady.
 • Změny stavu skladu – vše: po spuštění této akce dojde k zobrazení přehledu, který zachycuje změny stavu skladu dle data změny za všechny kmenové karty, tj. za všechny kmenové karty a všechny sklady.
 • Přehled příjmů a výdejů: jedná se o obdobný přehled, který je popsán výše s tím rozdílem, že zachycuje jednotlivé příjmy a výdeje (realizované i nerealizované) označených kmenových karet na všech skladech, nikoliv na vybraném skladě, dále platí, že může být tak vybrána jedna kmenová karta, několik kmenových karet, popř. všechny kmenové karty (Ctrl + A).
 • Změny stavu vybraných kmenových karet: po spuštění této akce se zobrazí přehled Stav skladu po dimenzích, v tomto případě jsou dimenzí kmenové karty, přehled zachycuje stav skladu (finanční i množstevní, popis přehledu viz výše) dle data změny za vybrané kmenové karty
 • Změny stavu kmenových karet – vše: po spuštění této akce se zobrazí přehled Stav skladu po dimenzích, v tomto případě jsou dimenzí kmenové karty, přehled zachycuje stav skladu (finanční i množstevní, popis přehledu viz výše) dle data změny za všechny kmenové karty.


Akce nad přehledem Sortiment a Skupiny karet

Nad přehledy Sortiment a Skupiny karet je k dispozici doplňková akce Změna stavu skladuZměny stavu označeného sortimentu, resp. Změny stavu označených skupin zboží. Po spuštění této akce se zobrazí přehled Stav skladu po dimenzích. Výchozí zobrazovanou sestavu lze nastavit přes akci v přehledu Parametry obrátkovosti (sestava Změna stavu po dimenzích). V přehledu lze pak sledovat vývoj podle dní, ve kterých nastala změna finančního (popř. množstevního) stavu zásob daného sortimentu, nebo dané skupiny karet.

Přehled změn finančních a množstevních stavů za vybraný sortiment


Stav skladu po dnech

Souhrnný přehled Stav skladu po dnech lze tak zobrazit v tomto modulu Obrátkovost a doba obratu zásob. V přehledu jsou k dispozici údaje vždy za vybraný sklad, tj. sklad uvedený na stavovém řádku, přičemž mezi sklady se lze přepínat.

Přehled Stavy skladu po dnech s výběrem útvaru

Součástí instalace jsou implicitní sestavy zobrazující stavy skladu po dnech, tj. po dnech, v nichž došlo ke změně stavu skladu. Uživatel si může vytvořit pomocí funkce Nastav nové sestavy, ve kterých lze zobrazit následující sloupce:

 • Systémová čísla: ID záznamu, ID stavu skladu, ID kmenové karty, Číslo útvaru (číslo střediska z číselníku organizační struktury), ID Sortiment, Výrobce, Dodavatel, Skupina karet
 • Datum změny stavu: datum, ke kterému je stav skladu změněn (došlo k nějakému skladovému pohybu)
 • Typ stavu: sloupec nabývá hodnot Změna (jestliže došlo ke změně stavu skladu) nebo Počáteční stav (pokud je nastaven parametr Stavy skladu načítat ode dne, je k tomuto dni napočten počáteční stav)
 • Množství změna:
Výdej množství (-): celkové výdeje množství v MJ evidence (výdejky včetně storen výdejek)
Příjem množství (+): celkové příjmy množství v MJ evidence (příjemky včetně storen příjemek)
Změna stavu množství: (+ -) změna stavu množství (příjemky - výdejky včetně storen)
 • Změna stavu:
Zvýšení, snížení a změna finančního stavu bez SN a DSN: údaje o změně stavu (zvýšení, snížení) ve finančním vyjádření bez souvisejících a dodatečně souvisejících nákladů
Zvýšení, snížení a změna finančního stavu včetně SN a DSN: údaje o změně stavu (zvýšení, snížení) ve finančním vyjádření včetně souvisejících a dodatečně souvisejících nákladů
 • Stavy ke dni: součet realizovaného množství (popř. finančního stavu) na pohybových dokladech ke zvolenému datu
Množství na skladě ke dni: údaj v měrných jednotkách
Finanční stav ke dni: údaj v peněžních jednotkách bez SN a DN
Finanční stav + SN: (související náklady) + DN (dodatečné související náklady) ke dni: údaj v peněžních jednotkách včetně SN a DN
 • Počty položek: tyto sloupce zobrazují počet skladových pohybů v daný den, kdy došlo ke změně, jedná se o:
Počet příjmů
Počet výdejů
Počet pohybů: počet všech pohybů, tj. příjmů i výdejů vč. storen
 • Zvýšení/Snížení: ve sloupci je uveden údaj, zda celková změna stavu skladu vedla ke zvýšení, popř. snížení stavu skladu (množství nebo finančního stavu)
 • Vývoj zásob (rozdíl aktuálního dne - stavu skladu ke dni):
Rozdíl oproti aktuálnímu množství skladem – příklad: pokud je aktuální stav skladu 30 ks a stav skladu ke dni změny (množství ke dni) byl např. 8 ks, je rozdíl 22 ks, tj. k dnešnímu dni je na skladě o 22 ks více, než bylo ke dni změny stavu skladu
Rozdíl oproti aktuálnímu finančnímu stavu: ukazatel je analogický jako výše popsaný rozdíl, jedná se ale o finanční vyjádření stavu skladu bez SN a DSN
Rozdíl oproti aktuálnímu finančnímu stavu včetně DSN: ukazatel je analogický jako výše popsaný rozdíl, jedná se ale o finanční vyjádření stavu skladu včetně SN a DSN
 • Aktuální Minimum – Maximum:
Aktuální minimum-množství vyjadřuje rozdíl mezi aktuálně nastaveným minimem na skladové kartě a množstvím ke dni změny
Množství-aktuální maximum vyjadřuje rozdíl mezi množstvím ke dni změny a aktuálně nastaveným maximem na skladové kartě
Vyšší zásoba než maximum skladu: pokud je zaškrtnuto, zásoba ke dni změny je vyšší než aktuálně nastavené maximum na skladové kartě
Nižší zásoba než minimum skladu: pokud je zaškrtnuto, zásoba ke dni změny je nižší než aktuálně nastavené minimum na skladové kartě
 • Počty dní:
Počet dní od změny stavu do dnešního dne: počet dní od data změny stavu do aktuálního data
Počet dní do budoucí změny: počet dní od data změny do změny následující, např. změna nastala 10.1.2019, další změna 15.1.2019 a další změna stavu skladu 19.1.2019, v případě data změny 15.1.2019 je počet dní do budoucí změny 4
Počet dní od minulé změny: počet dní od minulé změny do data změny, např. změna nastala 10.1.2019, další změna 15.1.2019 a další změna stavu skladu 19.1.2019, v případě data změny 15.1.2019 je počet dní od minulé změny 5
 • Průměrné ceny
Průměrná cena finančního stavu ke dni: zobrazuje průměrné evidenční ceny (EC), a to bez SN, průměr je vždy poměrem mezi finančním stavem (bez SN) a množstvím k datu změny
Průměrná cena finančního stavu ke dni včetně SN a DSN: průměrné evidenční ceny (EC) včetně SN a DSN, průměr je vždy poměrem mezi finančním stavem (vč. SN a DSN) a množstvím k datu změny
Průměrná cena změny finančního stavu ke dni bez SN a DSN: průměrná evidenční cena (EC) změny stavu skladu bez SN, průměr je vždy poměrem mezi finančním stavem změny (bez SN) a množstvím změny
Průměrná cena finančního stavu ke dni včetně SN a DSN: průměrná evidenční cena (EC) změny stavu skladu včetně SN a DSN, průměr je vždy poměrem mezi finančním stavem změny (včetně SN a DSN) a množstvím změny
 • Změny: informace o autorovi záznamu a osobě, která záznam změnila
 • Datum pořízení: datum pořízení záznamu
 • Datum změny: datum změny záznamu
 • Datum předchozí změny: datum, ke kterému došlo k minulé změně stavu skladu
 • Datum následné změny: datum, ke kterému došlo k následné změně stavu skladu
 • Mezní hodnoty
Maximální průměrná cena zásob: vychází z výše popsaného sloupce Průměrná cena finančního stavu ke dni a zobrazuje maximální hodnotu tohoto sloupce
Minimální průměrná cena zásob: vychází z výše popsaného sloupce Průměrná cena finančního stavu ke dni a zobrazuje minimální hodnotu tohoto ukazatele, tj. jaká byla nejnižší průměrná cena zásob za období, od kterého jsou napočítávány stavy skladů
 • Minimum – Maximum ke dni
Minimum ke dni: zobrazuje minimum nastavené na skladové kartě ke dni změny
Maximum ke dni: maximum nastavené na skladové kartě ke dni změny
Pod minimum ke dni: pokud je zaškrtnuto, zásoba ke dni změny je nižší než minimum nastavené ke dni změny na skladové kartě
Nad maximum ke dni: pokud je zaškrtnuto, zásoba ke dni změny je vyšší než maximum nastavené ke dni změny na skladové kartě
 • Barva dostupnosti: pro tento přehled je přednastaven sloupec pro obarvování řádků dle výše zásoby k danému dni změny ve vztahu k aktuální výši minima a maxima, pokud je řádek podbarven modře, znamená to, že k tomuto dni klesla zásoba pod aktuálně nastavené minimum, pokud je podbarven červeně, znamená to, že k tomuto dni překročila zásoba aktuálně nastavené maximum na dané skladové kartě. Na níže uvedeném obrázku je patrné, kdy byla skladová zásoba k datu pohybu (datu změny) nižší než aktuální minimum (modře označené řádky) a kdy byla vyšší než aktuální maximum (červeně označené řádky).
Kontrolní přehled porovnání s aktuální hodnotou minima a maxima na skladové kartě


Akce nad přehledem Stav skladu po dnech

Nad přehledem Stav skladu po dnech je k dispozici akce Příjmy a výdeje, v rámci této akce lze zobrazit:

 • Pohyby příjmů a výdejů za datum: zobrazí se přehled realizovaných pohybů označené položky v daný den, např. uživatel v přehledu Stav skladu po dnech nad datem 15.7.2018 spustí akci Pohyby příjmů a výdejů za datum, následně se mu zobrazí všechny pohyby, které nastaly v den změny, tj. 15.7.2018
 • Pohyby příjmů a výdejů do data: zobrazí se přehled realizovaných pohybů označené položky do příslušného data, např. uživatel v přehledu Stav skladu po dnech nad datem změny 10.10.2018 spustí akci Pohyby příjmů a výdejů do data, následně se mu zobrazí všechny pohyby vybrané položky do daného data, a to včetně tohoto data změny (data pohybu)
 • Pohyby příjmů a výdejů celá historie: zobrazí se přehled realizovaných pohybů označené položky za celou historii, tj. včetně pohybů před datem změny, v den data změny a pohybů následujících


Problematika dodatečně souvisejících nákladů (DSN)

Pro výpočet stavu skladů ke dni a následně obrátkovosti u DSN vychází toto nadstavbové řešení z předpokladu, že doklad DSN musí být realizovaný, aby mohl být napočítán. Jestliže se doklad DSN týká minulých příjmů, stav se napočítává k datu realizace původního dokladu, naproti tomu jak je ve standardu HEO, kdy se stav napočítá k datu realizace dokladu DSN.

Příklad Příklad: dne 05.01.2019 byla vystavena příjemka, přijato bylo 5 ks v pořizovací ceně 100,00 Kč za ks. Stav skladu je po realizaci této příjemky k 05.01.2019 500,00 Kč. V březnu vznikl dodatečně související náklad, faktura za dopravné, dne 08.03.2019 byl vystaven a realizován doklad DSN na dopravné ve výši 50,00 Kč, který navýšil pořizovací cenu jednoho ks o 10,00 Kč (50,00 Kč / 5 ks na původní příjemce). Finanční stav skladu ke dni 05.01.2019 bez DSN je 500,00 Kč, po realizaci dokladu DSN, ke které došlo dne 08.03.2019, je finanční stav skladu ke dni 05.01.2019 vč. SN a DSN 550,00 Kč. Dodatečně související náklady se projeví tak již k datu vystavení původní příjemky, které se tyto dodatečně související náklady týkají.


Historie minima a maxima

V modulu Obrátkovost a doba obratu je dále k dispozici přehled Historie minima a maxima, údaj v tomto přehledu se zobrazí až po změně údaje o minimální nebo maximální skladové zásobě na skladové kartě.

Příklad Příklad: skladová karta položka A má prvně zadané minimum 10 ks a maximum skladu 100 ks, údaj se v přehledu neobjeví, po změně minima např. na 20 ks, se v přehledu objeví datum změny a nová hodnota minima a zároveň se objeví hodnota prvotně zadaného minima s datem, kdy bylo toto minimum zadáno. Přehled sleduje změny minima a maxima na skladové kartě

V přehledu lze zobrazit následující sloupce:

 • Systémová čísla: ID, ID stavu skladu
 • Datum změny minima – maxima: údaj o datum, kdy došlo ke změně hodnoty minima nebo maxima
 • Minimum: nově zadaná hodnota minima k datu změny
 • Maximum: nově zadaná hodnota maxima k datu změny
 • Změny: Autor a Změnil
 • Datum pořízení: datum pořízení záznamu
 • Datum změny: datum změny záznamu
Přehled změn minima a maxima na skladové kartěUkazatelé obrátkovost a doba obratu

Význam ukazatelů obrátkovost a doba obratu zásob

Obrátkovost zásob a doba obratu zásob jsou důležité ukazatele pro hodnocení a optimalizaci zásob. Vyšší obrátkovost znamená, že podnik rychle obrací zásoby a z toho vyplývá, že dobře využívá finanční prostředky do zásob vložené. Řízení zásob je důležité, protože, jak obecně platí, zásoby vážou peníze (i jejich skladování něco stojí a proč by měly nízkoobrátkové zásoby zabírat zbytečně místo na skladě). Manažer by měl chtít znát tuto hodnotu co nejpřesněji, protože hodnoty tohoto ukazatele mohou být důležitým podkladem pro jeho další rozhodování a přesný způsob výpočtu mu takovéto hodnoty získat umožní. Modul Obrátkovost a doba obratu zásob může poskytnout managementu podniku cenný podklad pro hodnocení zásob a stanovení, jaké zásoby jsou obrátkové a jaké jsou tzv. ležáky, tj. zásoby s nízkou obrátkovostí a dlouhou dobou obratu.

Vzorce pro výpočet obrátkovosti a doby obratu zásob

Obrátkovost (počet obrátek) je ukazatel, který udává, kolikrát se zásoby během daného období obrátí (nakoupí a prodají, přijmou a vydají), vyjadřuje počet obrátek průměrných skladových zásob, vypočtených za dané období. Tento ukazatel se počítá jako:

Obrátkovost zásob = Celkový výdej zásob / průměrný stav zásob
 • Průměrný stav zásob vychází z aritmetického průměru denních stavů zásob.
 • Celkový výdej zásob je stanoven jako suma evidenčních cen, jedná se tak o hodnotu v pořizovacích cenách, nikoliv v cenách tržních.

Doba obratu zásob vyjadřuje rychlost obratu zásob za zvolené období ve dnech. Čím více se ukazatel blíží hodnotě 0, tím více se zboží prodává a přináší ekonomický efekt. Ukazatel se počítá podle následujícího vzorce:

Doba obratu zásob = průměrný stav zásob * počet dní v daném období / celkový výdej v daném období


Výhody tohoto způsobu výpočtu

 • PŘESNOST: Průměrný stav zásob vychází z aritmetického průměru denních stavů zásob. Díky tomu, že je počítáno s denními stavy, je tato hodnota stanovena daleko přesněji, než v případě jiných výpočtů průměrné zásoby v jiných informačních systémech (kdy je použita např. hodnota stavu zásob z prvního a posledního dne sledovaného období děleno dvěma).
 • NENÍ ZKRESLENO O MARŽE: Celkový výdej zásob je stanoven jako suma evidenčních cen, jedná se tak o hodnotu v pořizovacích cenách, nikoliv v cenách tržních (prodejních). Druhá hodnota, která do výpočtu ukazatele vstupuje, tj. průměrná výše zásob je rovněž uváděna v pořizovacích cenách, které již nemusí odpovídat skutečným cenám tržním, z tohoto důvodu je vhodnější pro výpočet tohoto ukazatele využít ceny evidenční, nikoliv tržní, aby nedošlo k případnému zkreslení.
Tip Ukazatele lze vypočítat z finančního stavu bez souvisejících nákladů, anebo z finančního stavu se zahrnutím SN a DSN, popř. pro nejpřesnější výpočet je možné ukazatele spočítat v MJ (měrných jednotkách).
Tip Výpočet obrátkovosti a doby obratu zásob lze provést za volitelnou dimenzi a období, ukazatele lze vyhodnocovat také za minulé období, popř. za klouzavé období.
Upozornění Podmínkou pro nápočet ukazatelů obrátkovosti je aktualizace stavu skladů ke dni.


Definice ukazatele obrátkovosti

V přehledu Nápočty obrátkovosti lze definovat nové ukazatele (akce Nový), opravovat stávající ukazatele obrátkovosti (akce Oprava), rušit již vytvořené ukazatele (akce Zrušit).
Při založení nového ukazatele, lze v editoru zadat následující údaje:

Editor k zadání ukazatele pro nápočet obrátkovosti


 • Název ukazatele: libovolné označení ukazatele např. Kmenové karty 2018 (obrátkovost za rok 2018 pro jednotlivé kmenové karty), pro případné vytvoření vazby, viz níže, by měl být název ukazatele dostatečně vypovídající. Přičemž název nesmí být duplicitní, musí být unikátní, není tak možné mít dva a více stejně nazvaných ukazatelů.
 • Datumy:
Datum od: datum, od kterého má být vyhodnocována obrátkovost
Datum do: datum, do kterého má být obrátkovost napočítána
Datum od MO: jestliže má být obrátkovost sledována i za minulé období, jedná se o datum, od kterého má být vyhodnocována za minulé období
Datum do MO: datum, do kterého má být obrátkovost za minulé období napočtena
 • Počet dní klouzavého období: obrátkovost nemusí být vyhodnocována za pevně daný časový interval od do, ale může být zadán počet dní klouzavého období, tj. např. posledních 365 dní, minulé období je pak dáno jako předposledních 365 dní
 • Dimenze: nápočet obrátkovosti lze provést za následující dimenze: středisko, skupina zboží, sortiment, kmenové karty, dodavatel, výrobce a skladové karty
 • Volitelné dimenze: kromě výše uvedených dimenzí lze volit nápočet i dle dalších volitelných dimenzí, které lze vybrat z návazné tabulky
 • Sestava: sestava pro zobrazení, uživatel si může vybrat z přednastavených sestav, popř. si vytvořit sestavu novou pro zobrazení definovaného ukazatele obrátkovosti
 • Parametry nápočtu:
Způsob aktualizace:
Individuální: aktualizaci je možné provádět individuálně nad označeným ukazatelem
Hromadná: aktualizaci lze provádět hromadně přes akci Hromadná aktualizace, např. formou nočních nápočtů
Zakázaná: aktualizace nelze provést
Způsob výpočtu:
Bez SN: do ukazatele obrátkovosti a doby obratu zásob se napočítají údaje finančního stavu bez souvisejících a dodatečně souvisejících nákladů
Včetně SN: do ukazatele obrátkovosti a doby obratu zásob se napočítají údaje finančního stavu včetně souvisejících a dodatečně souvisejících nákladů
Množství: do ukazatele obrátkovosti a doby obratu zásob se napočítají údaje množstevního stavu, tj. údaje vyjádřené v měrných jednotkách

Zobrazení přehledu

V přehledu Nápočty obrátkovosti lze zadat ukazatele dle výše uvedených kritérií a požadavků uživatelů, všechny definované ukazatele jsou poté zobrazeny v tomto přehledu, přes funkci Nastav lze modifikovat zobrazení tohoto přehledu, přičemž v přehledu mohou být tyto sloupce:

 • Systémová čísla: ID ukazatele
 • Název ukazatele: údaj z definice ukazatele,
 • Datum od, Datum do: údaje z definice ukazatele, data ohraničují časový interval, za který je obrátkovost počítána
 • Změny: uživatel, který ukazatel pořídil (Autor) a označení uživatele, který ukazatel změnil (Změnil)
 • Volitelná dimenze: 3 volitelné dimenze z definice ukazatele
 • Datum pořízení: datum pořízení (založení) ukazatele pro nápočet obrátkovosti
 • Datum změny: datum změny ukazatele
 • Parametry:
Způsob aktualizace a Způsob výpočtu: údaje z definice parametrů ukazatele obrátkovosti, viz kapitola 3 této dokumentace
 • Datum poslední aktualizace: časový údaj o datu poslední aktualizace ukazatele obrátkovosti
 • Datum od minulé období, Datum do minulé období: údaje z definice ukazatele pro nápočet obrátkovosti, viz kapitola 3 této dokumentace, data ohraničují časový interval definovaného minulého období, za které je obrátkovost napočítána
 • Počet dní klouzavého období, Dimenze, Volitelné dimenze: další údaje z definice ukazatele obrátkovosti, které je možné zobrazit v přehledu přes funkci Nastav


Akce nad přehledem Nápočty obrátkovosti

Nad přehledem Nápočty obrátkovosti jsou po instalaci pluginu dostupné akce:

Akce nad přehledem Nápočty obrátkovosti


 • Obrátkovost:
Aktualizace obrátkovosti: nápočet obrátkovosti je nastaven u ukazatele na Individuální a proběhne nad označenými záznamy
Aktualizace + zobrazit hodnoty: nápočet (aktualizace) obrátkovosti proběhne pouze nad označeným záznamem (ukazatelem obrátkovosti) a následně dojde k zobrazení přehledu s napočtenými hodnotami, popis přehledu Obrátkovost je uveden v dalších kapitolách této dokumentace
Hromadná aktualizace: proběhne aktualizace ukazatelů obrátkovosti, u kterých je nastaven parametr Způsob aktualizace v definici ukazatele obrátkovosti na hodnotu Hromadná, viz výše
Zobrazit hodnoty: po spuštění této akce nad vybraným ukazatelem obrátkovosti dojde k zobrazení přehledu s již napočtenými hodnotami pro obrátkovosti dle definice ukazatele, přehled je popsán v následujících kapitolách této dokumentace, jedná se o zobrazení hodnot bez aktualizace údajů
 • Vazby a uživatelské sloupce:
Generování vazby: po spuštění této akce, se v případě, že nápočet obrátkovosti probíhá dle pouze jedné zadané dimenze, vygeneruje vazba nad příslušným přehledem, např. zadaná dimenze v ukazateli obrátkovosti je Kmenové karty, po spuštění akce na generování vazby se nad přehledem kmenových karet vygenerují vazby, které lze do přehledu kmenových karet přidat přes funkci Nastav. Vazba nese označení jako název ukazatele.
Generování uživatelských sloupců: pokud má být zvolena pro nápočet obrátkovosti volitelná dimenze, je třeba generovat tyto sloupce s využitím této akce
Akce na generování vazby
 • Stavy skladu ke dni: po spuštění této akce nad vybraným ukazatelem definovaným v přehledu Nápočty obrátkovosti se otevře přehled Stavu skladu po dimenzích, zobrazí se přehled změn stavu skladu dle dimenze, která je definovaná na ukazateli pro výpočet obrátkovosti, tj. např. je definovaná dimenze pro nápočet obrátkovosti sortiment, po spuštění této akce se zobrazí přehled změn stavu skladu dle sortimentu.
Stavy skladu ke dni zobrazené nad ukazatelem Obrátkovosti
 • Změny: akce umožňující založení nového záznamu (Nový) a editaci stávajícího ukazatele obrátkovosti (Oprava), popř. zrušení již vytvořeného ukazatele (Zrušit).

Další akce, které lze spustit nad přehledem, jsou Intervaly a Přehledy podle typu období.

Intervaly

Pokud máme napočtené hodnoty pro finanční stav skladu a pro obrátkovost a dobu obratu, můžeme prostřednictvím této funkce definovat jednotlivé intervaly, do kterých chceme položky zařadit. Nad přehledem Nápočty obrátkovosti se nachází akce Intervaly → Definice intervalů, po spuštění této akce se zobrazí přehled Intervaly doby obratu, do kterého je možné zadávat nové intervaly (akce přehledu Nový), opravovat stávající (akce Oprava), nebo již vytvořené intervaly rušit (akce Zrušit).

Při vytvoření nového intervalu lze zadat v editoru tyto údaje:

 • Základní popis: základní popis, co daný interval zahrnuje
 • Zkrácený popis: zkrácený název, např. formou nějakého čísla, zkratky, písmen, nebo kombinace znaků
 • Typ intervalu:
Doba obratu: zásoby jsou do definovaného intervalu zařazeny dle počtu dní doby obratu
Finanční stav absolutně: zásoby jsou do definovaného intervalu zařazeny dle finančního stavu zásob vyjádřeného v peněžních jednotkách, jedná se o finanční stav k poslednímu dni intervalu (datum, do kterého je obrátkovost napočítávána)
Finanční stav ABC: zásoby jsou do definovaného intervalu zařazeny dle stanoveného procenta, kterým se finanční stav dané položky podílí na celkovém finančním stavu skladu k poslednímu dni intervalu
 • Hodnota od: tento údaj pro definici intervalu se odvíjí od typu intervalu, viz výše, může se jednat o počet dní (doba obratu), finanční vyjádření stavu zásob dané položky (finanční stav absolutně), určité procento, kterým se zásoby podílí na celkovém finančním stavu zásob (např. metoda ABC, definovaný podíl na celku 80 %, 15 %, 5%, přičemž celková hodnota vychází z definice ukazatele pro nápočet obrátkovosti, tj. celkový finanční stav vč. SN, nebo celkový finanční stav bez SN).

Nad přehledem Intervaly doby obratu je k dispozici doplňková akce Rozkopírování, která umožňuje již definované intervaly rozkopírovat do dalších ukazatelů obrátkovosti. Údaj o tom, do jakého intervalu položka patří, se zobrazí po definici intervalu nad ukazatelem pro nápočet obrátkovosti a následné aktualizaci tohoto ukazatele. Údaj se zobrazí v přehledu Obrátkovost, do něhož lze následně přidat přes volbu Nastav následující sloupce:

 • Výše v % - množství Počáteční stav: kolik % z celkového stavu množství k počátečnímu dni intervalu pro nápočet obrátkovosti tvoří daná položka
 • Výše v % - množství Konečný stav: kolik % z celkového stavu množství k poslednímu dni intervalu pro nápočet obrátkovosti tvoří daná položka
 • Výše v % - hlavní měna Počáteční stav: kolik % z celkového finančního stavu k počátečnímu dni intervalu pro nápočet obrátkovosti tvoří daná položka
 • Výše v % - hlavní měna Konečný stav: kolik % z celkového finančního stavu k poslednímu dni intervalu pro nápočet obrátkovosti tvoří daná položka


Sloupce pro zobrazení intervalů v přehledu Obrátkovost
 • Zařazení v intervalu dle Doby obratu:
Interval od dle doby obratu základní období: údaj, do jakého intervalu položka náleží
Zkrácený název dle doby obratu základní období: zkrácený název z definice intervalu
Název dle doby obratu základní období: název z definice intervalu
Interval od dle doby obratu minulé období: údaj, do kterého intervalu položka patřila v minulém období
Zkrácený název dle doby obratu minulé období: zkrácený popis z definice intervalu
Název dle doby obratu minulé období: název z definice intervalu
 • Vyhodnocení metodou ABC:
Hodnota intervalu metody ABC: označení intervalu, do kterého položka náleží
Zkrácený název intervalu metody ABC: zkrácený popis z definice intervalu
Název intervalu metody ABC: název z definice intervalu
Hodnota intervalu metody ABC minulé období: označení intervalu, do něhož položka patřila v minulém období
Zkrácený název intervalu metody ABC minulé období: zkrácený popis z definice intervalu
Název intervalu metody ABC minulé období: název z definice intervalu
 • Interval finanční stav, Interval finanční stav minulé období:
Hodnota intervalu FS celkem aktuální období: označení intervalu, do kterého položka náleží
Zkrácený název intervalu FS aktuální období: zkrácený název z definice intervalu
Název intervalu FS aktuální období: název z definice intervalu
Hodnota intervalu FS celkem minulé období: označení intervalu, do něhož položka patřila v minulém období
Zkrácený název intervalu FS minulé období: zkrácený popis z definice intervalu
Název intervalu FS minulé období: název z definice intervalu


Příklad Příklad: na obrázku jsou definované intervaly s typem intervalu Doba obratu. Dle počtu dní doby obratu mají být zásoby rozděleny do 4 intervalů, v základním popisu intervalu je definováno např. Vysokoobrátkové zboží s dobou obratu 0-99 dní, tj. zboží s krátkou dobou obratu a vysokou obrátkovostí, což je z hlediska optimalizace zásob kladná hodnota, přičemž rozpětí tohoto intervalu si stanovuje podnik sám, např. na základě prodávaného sortimentu, v tomto příkladu se za vysokoobrátkové zboží považují všechny položky s dobou obratu 0 až 99 dní, přičemž zboží s dobou obratu 600 dní a více je definované jako tzv. ležáky, tzn., zboží, které má velmi nízkou obrátkovost a příliš dlouhou dobu obratu.
Definice intervalů nad ukazatelem obrátkovosti


Upozornění Po definici těchto intervalů je třeba nad vybraným ukazatelem pro nápočet obrátkovosti spustit aktualizaci, aby se položky do intervalu zařadily, a následně přidat do sestavy pomocí funkce Nastav sloupce s údajem, do jakého intervalu položka patří.
Tip V sestavě lze následně filtrovat, seskupovat údaje (CTRL + G), popř. zpracovávat další výstupy prostřednictvím standardních funkcí HELIOS Orange. Na níže uvedeném obrázku jsou intervaly zobrazeny pro ukazatel obrátkovosti a doby obratu zásob za rok 2018, a to v porovnání s minulým obdobím, tj. s rokem 2017. Z obrázku je patrné, že některé položky, které jsou v roce 2018 vysokoobrátkové, byly v roce 2017 tzv. ležáky, došlo tak ke zlepšení prodejů např. z důvodu změny cen, zlepšení marketingové strategie atd. Uživatel může nad přehledem Obrátkovost pracovat s různými údaji a vytvářet si různé sestavy prostřednictvím volby Nastav, které může následně využít jako důležitý podklad pro hodnocení zásob.
Intervaly dle doby obratu (sloupce v přehledu Obrátkovost)


Definice intervalů nad ukazatelem obrátkovosti
Příklad Příklad: na obrázku vlevo jsou definované intervaly s typem intervalu Finanční stav absolutně. Dle výše finančního stavu mají být zásoby rozděleny do 5 intervalů, v základním popisu intervalu je definováno např. Nad 10 tis. Kč, tj. zboží, jehož finanční stav k poslednímu dni intervalu pro nápočet obrátkovosti je vyšší nebo roven 10.000,00 Kč (Hodnota od 10 000). Po definici těchto intervalů a aktualizaci pro nápočet obrátkovosti se položky zařadí do jednotlivých definovaných intervalů a následně lze zadat do sestavy sloupce s údajem, do jakého intervalu položka patří, viz obrázek níže, kde jsou zásoby zařazeny do intervalu dle výše jejich finančního stavu a je zde i uvedeno jakým procentem se podílí na celkovém finančním stavu a jakým procentem se podílí na celkovém stavu množství (v tomto příkladu jsou všechny položky prodávány v ks, mají stejnou měrnou jednotku).
Intervaly dle finančního stavu absolutně


Definice intervalů nad ukazatelem obrátkovosti
Příklad Příklad: na obrázku vlevo jsou definované intervaly s typem intervalu Finanční stav ABC. Dle výše podílu finančního stavu na celkovém finančním stavu mají být zásoby rozděleny do 3 intervalů, v základním popisu intervalu je definováno např. zásoby podílející se na celkovém FS 80 %, zkrácený popis A. Po definici těchto intervalů a aktualizaci pro nápočet obrátkovosti se položky zařadí do jednotlivých definovaných intervalů a následně lze zadat do sestavy sloupce s údajem, do jakého intervalu položka náleží (popř. položky náležely pro porovnání s minulým obdobím), viz obrázek níže, kde jsou zásoby zařazeny do intervalu dle výše % podílu jejich finančního stavu na celkovém finančním stavu. Z tohoto obrázku vyplývá, že v tomto příkladu pouze dvě položky tvoří cca 80 % finančního stavu zásob, tři položky cca 15 % a ostatní mají na celkovém finančním stavu pouze malý podíl.
Intervaly dle finančního stavu ABC


Přehledy podle typu období

Nad přehledem Nápočty obrátkovosti je k dispozici akce pro zobrazení dalších přehledů podle časových dimenzí:

Akce pro zobrazení přehledů


K jednotlivým přehledům dle různých časových dimenzí (měsíce, týdny, čtvrtletí, roky, dny) lze přiřadit nad ukazatelem výchozí sestavu pro zobrazení, a to přes akci Sestavy za časové dimenze.

Po spuštění akce se objeví přehled s definovanými ukazateli, které lze nově zakládat (akce Nový), opravovat (akce Oprava), popř. rušit (akce Zrušit), pro přehled lze definovat různé typy výpočtu:

Definice typu výpočtu pro zobrazení přehledu
 • Příjem množství
 • Výdej množství
 • Změna množství
 • Finanční stav příjem
 • Finanční stav výdej
 • Finanční stav změna
 • Průměrná cena příjmu
 • Průměrná cena výdeje
 • Průměrná cena změny
 • Počet příjmů: počet příjemek
 • Počet výdejů: počet výdejek
 • Počet položek pohybů: počet příjemek a výdejek vč. storen
 • Množství ke dni: množství k poslednímu dni intervalu
 • Stav ke dni: finanční stav k poslednímu dni intervalu
 • Cena ke dni: průměrná cena k poslednímu dni intervalu
Upozornění Aby mohla být tato funkcionalita využívána, musí mít uživatel práva na definované přehledy a zároveň právo na akci nad definovanými přehledy Uvolnit označené z vyrovnávací paměti.

Sestavy, které se zobrazují nad jednotlivým časovými dimenzemi, si uživatel může modifikovat prostřednictvím volby Nastav a dále si je přednastavit prostřednictvím akce Sestavy za časové dimenze, po spuštění akce na zobrazení přehledu se zobrazí vybraná sestava.

Dle typu výpočtu je možné sledovat např. výdej množství (výdej množství v MJ), počet výdejů (počet dokladů oběhu zboží - výdejek), finanční stav příjmů, a to po jednotlivých časových dimenzích atd. Průměrné ceny jsou poměrem finančního stavu a množstevního stavu za daný časový interval nebo k danému poslednímu dni intervalu.

Příklad Na obrázku jsou zobrazeny výdeje v ks (MJ) za jednotlivé měsíce, lze zobrazit i hodnotu celkem (sumu těchto údajů), tyto údaje jsou bez kumulace:
Přehled výdejů množství kmenových karet za rok 2018 po jednotlivých měsících
Příklad Naopak u typů výpočtu Množství ke dni, Stav ke dni a Cena ke dni jsou údaje s kumulací po jednotlivých časových dimenzích, viz obrázek níže, u vyznačené položky množství k 31.1.2018 (časová dimenze leden) je 489 ks, množství k 28.2.2019 je 449, tj. množství k 31.1.2019 snížené o výdeje a zvýšené o příjmy v měsíci únoru. Ve sloupci hodnota celkem se následně neobjevuje sumace, ale údaj k poslednímu dni intervalu, tj. v tomto příkladu k 31.12.2018:
Přehled množství ke dni u kmenových karet za rok 2018 po jednotlivých měsících


Přehled Obrátkovost

Upozornění Pro nápočet obrátkovosti je nejprve třeba provést aktualizaci stavu skladů ke dni, definovat ukazatele pro nápočet obrátkovosti a provést aktualizaci definovaného ukazatele. Následně je možné zobrazit přehled pro nápočet obrátkovosti s níže popsanými údaji.

V tomto přehledu lze zobrazit následující sloupce:

 • Systémová čísla: ID, Sklad, ID stavu skladu, ID Kmenové karty, ID sortimentu, Výrobce, Dodavatel, Skupina karet, ID ukazatele, Systémová hodnota ukazatele
 • Volitelné dimenze: zobrazit lze názvy i obsah (hodnotu) třech volitelných dimenzí zadaných v definici ukazatele pro nápočet obrátkovosti
 • Datum od, Datum do: data ohraničující časový interval pro nápočet obrátkovosti, pokud jsou zadaná v definici ukazatele pro obrátkovost
 • Obrátkovost:
Doba obratu: ukazatel doby obratu zásob vypočtený dle výše uvedeného vzorce pro výpočet obrátkovosti a doby obratu.
Obrátkovost: ukazatel obrátkovosti zásob vypočtený dle výše uvedeného vzorce pro výpočet obrátkovosti a doby obratu.
Kontrolní ukazatel: kontrolní hodnota, kdy součin dvou výše uvedených ukazatelů, tj. Doba obratu * Obrátkovost je roven počtu dní pro obrátkovost, např. u obrátkovosti napočtené od 1.1.2018 do 31.12.2018, je hodnota tohoto ukazatele 365, obrátkovost a doba obratu jsou počítány za definovaný časový interval 365 dní
 • Počet položek pohybů:
Počet položek celkem: celkový počet skladových pohybů za definované období pro nápočet obrátkovosti
Počet položek příjmů: počet skladových příjmů včetně storen za definované období pro nápočet obrátkovosti
Počet položek výdejů: počet skladových výdejů včetně storen za definované období pro nápočet obrátkovosti
 • Průměrné stavy:
Průměrný stav v HM za dny skladem: údaj vychází z průměrných denních stavů skladu, jedná se o údaj ve finančním vyjádření za dny, kdy byla položka skladem
Průměrný stav v MJ za dny skladem: údaj vychází z průměrných denních stavů skladu, jedná se o údaj vyjádřený v měrných jednotkách za dny, kdy byla položka skladem
Průměrný stav v HM za dny celkem: údaj vychází z průměrných denních stavů skladu, jedná se o údaj ve finančním vyjádření za časový interval pro výpočet obrátkovosti, je to klíčový údaj (jeden ze vstupních ukazatelů) pro výpočet obrátkovosti, blíže viz kapitola 2, kde jsou vzorce definovány

: Průměrný stav v MJ za dny celkem: údaj vychází z průměrných denních stavů skladu, jedná se o údaj vyjádřený v měrných jednotkách za časový interval, který je zadán v definici ukazatele pro nápočet obrátkovosti, v případě, že je obrátkovost a doba obratu napočítávána dle množství jedná se o jeden z ukazatelů, který vstupuje do výpočtu

 • Počty dní:
Počet dní skladem: počet dní, po které byla položka skladem v rámci definovaného období pro nápočet obrátkovosti
Počet dní období: počet dní definovaného období pro nápočet obrátkovosti
Počet dní minulého období: počet dní definovaného minulého období pro nápočet obrátkovosti
 • Suma evidenčních cen výdejů: souhrn všech výdejů ve finančním vyjádření v EC, jedná se o klíčový ukazatel vstupující do výpočtu ukazatelů obrátkovost a doba obratu zásob
 • Maxima – Minima:
Maximální stav v HM – nejvyšší hodnota finančního stavu skladu za období definované pro nápočet obrátkovosti
Minimální stav v HM – nejnižší hodnota finančního stavu skladu za období definované pro nápočet obrátkovosti
Maximální stav v MJ – maximální hodnota stavu skladu v měrných jednotkách za období definované pro nápočet obrátkovosti
Minimální stav v MJ – minimální hodnota stavu skladu v měrných jednotkách za období definované pro nápočet obrátkovosti
 • Výdeje – příjmy:
Množství příjem: celkové množství příjmů v měrných jednotkách za období definované pro nápočet obrátkovosti
Množství výdeje: celkové množství výdejů v měrných jednotkách za období definované pro nápočet obrátkovosti
Finanční stav příjem: celkové množství příjmů ve finančním vyjádření za období definované pro nápočet obrátkovosti
Finanční stav výdeje: celkové množství výdejů ve finančním vyjádření za období definované pro nápočet obrátkovosti
 • Počáteční a konečné stavy:
PS Množství: množství ke dni, od kterého je nápočet obrátkovosti definován, např. obrátkovost je napočítávána od 1.1.2018 do 31.12.2018, jedná se o množství skladem k 1.1.2018
KS Množství: množství ke dni, do kterého je nápočet obrátkovosti prováděn, např. obrátkovost je napočítávána od 1.1.2018 do 31.12.2018, jedná se o množství skladem k 31.12.2018
Rozdíl KS – PS Množství: rozdíl dvou výše popsaných hodnot
PS Finanční stav: finanční stav ke dni, od kterého je nápočet obrátkovosti definován
KS Finanční stav: finanční stav ke dni, do kterého je nápočet obrátkovosti prováděn
Rozdíl KS – PS Finanční stav: rozdíl dvou výše popsaných hodnot, a to PS a KS ve finančním vyjádření
Průměrná cena Počáteční stav: poměr mezi PS Finanční stav / PS Množství
Průměrná cena Konečný stav: poměr mezi KS Finanční stav / KS Množství
 • Datum od minulé období, Datum do minulé období: data ohraničující časový interval pro nápočet obrátkovosti za minulé období, pokud jsou zadaná v definici ukazatele pro obrátkovost
Tip Jestliže je v ukazateli pro obrátkovost definováno minulé období, lze většinu z výše popsaných údajů za základní období zobrazovat i za minulé období, všechny sloupce jsou dostupné ve volbě Nastav  Minulé období a je možné je přidat do přehledu pro porovnání základního a minulého období.
Tip Ve volbě Nastav jsou také dostupné sloupce z vazebních tabulek, kterými jsou Kmenové karty, Sortiment, Skupina zboží, Sklad, Stav skladu, Výrobce, Dodavatel a Ukazatel (údaje z definice ukazatele pro obrátkovost).
Tip Další sloupce, které je možné přidat do přehledu Obrátkovost, mají vazbu na funkcionalitu Intervaly .


Vyloučení skladu z nápočtu obrátkovosti

U číselníku organizační struktury je možné také nastavit sklady, které budou vyloučeny z nápočtu obrátkovosti za podnik celkem. Toto je možné nastavit v číselníku Organizační struktura → Externí informace (podzáložka Typ skladu) → Zahrnout do výpočtu obrátkovosti za podnik celkem. Přednastavena je hodnota Zahrnout, ale toto nastavení lze změnit na hodnotu Vyloučit. Je tak možné vybrat z organizační struktury sklady, které nebudou do výpočtu obrátkovosti napočteny, např. sklad reklamací, konsignační sklad apod.

Vyloučení skladu z nápočtu obrátkovosti