Obecné importy - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID100001 BID100002 BID100003 BID100004 BID100005 BID100006 BID100007 BID100008 BID100009 BID100010 BID100015 BID100011 BID100012 BID100013

Úvod

Obecné importy jsou rozšířením systému Helios Orange umožňujícím importovat vybraná data ve struktuře, která odpovídá předepsanému formátu.

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) přibyde v hlavní nabídce Helios Orange nový soudeček Obecné importy obsahující volby pro import do jednotlivých přehledů:

 • Organizace
 • Zaměstnanci
 • Zakázky
 • Číselník účtů
 • Zboží a služby
 • Doklady oběhu zboží a fakturace
 • Sortiment
 • Mzdové údaje
 • Údaje pro výpočet DVZ (denního vyměřovacího základu) - česká legislativa / Priemery - slovenská legislativa
 • Nemoci v minulých zaměstnáních - česká legislativa
 • Osobní mzdový kalendář
 • Majetek
 • Účetní deník
 • Ostatní

V každém z uvedených přehledů pro import jsou v místní nabídce následující volby:

 • Import - vlastní import dat
 • Editace - oprava záznamů v importní tabulce
 • Informace o formátu importu - popis předepsaného formátu zdrojových dat

Podrobný popis uvedených voleb místní nabídky najdete dále.

Import

Volba místní nabídky, kterou najdete v jednotlivých přehledech pluginu Obecné importy (Import organizací, import zaměstnanců atd.). Slouží k vlastnímu importu dat.

Každý import probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku, kterým je načtení dat do importní tabulky Helios Orange, se zdrojová data načtou do "pracovní" importní tabulky. Ve druhém kroku se data z této importní tabulky převádějí importní procedurou přímo do příslušných tabulek - přehledů Helios Orange (Číselník organizací, Zaměstnanci atd.). Výjimkou je import do účetního deníku, kdy data po importu nekončí přímo v cílové tabulce deníku, ale v tabulce TabDenikImp. Odtud se musí data naimportovat do účetního deníku tak, že přejdete do přehledu Účetní deník nebo Chronologický přehled v modulu Účetnictví a použijete volbu místní nabídky Import.


Načtení a import dat

Potvrzení této volby místní nabídky vyvolá okno pro načtení dat ze zdroje. Přípustné zdroje jsou vyjmenovány v kapitole Zdroje dat.

Obecne importy - Registrovane pluginy1.jpg


Načtení dat ze souboru

Importní soubor

Vyplníte cestu k importnímu souboru nebo vyberete importní soubor přes tlačítko se třemi tečkami.


Načtení dat z externího zdroje (SQL)

Textové pole pro vložení SQL příkazu SELECT. Načtení dat je pak nutné provést tlačítkem Načtení dat. Plugin se pokusí příslušný SELECT použít jako zdroj dat. Díky tomu je možno připojit se např. i na jiné databáze Helios Orange, využít linked-server apod.

Tip Při načítání dat z externího datového zdroje pomocí funkcí OPENQUERY, OPENROWSET nebo OPENDATASOURCE nesmí obsahovat zdrojová data atributy typu TEXT. Takové atributy musí být přetypovány například na typ NVARCHAR a nebo ze SELECTu zcela vypuštěny.

Vpravo vedle okna pro příkaz SELECT je tlačítko se třemi tečkami, které umožňuje rychle načíst SELECTy předem připravené v Definovaných přehledech. Po kliknutí na tlačítko se třemi tečkami se otevře přenosový přehled definovaných přehledů, který je rovnou zafiltrován pouze na ty záznamy, které mají jako název skupiny nastaveno Obecné importy a zároveň nemají příznak Systémový. Záznam v Definovaných přehledech by měl tedy v poli Skupina obsahovat text Obecné importy a v poli Definice samotný příkaz SELECT, který se přenese do importního editoru.


Automaticky spustit importní proceduru

Zaškrtávací pole. Pokud je zaškrtnuto, provedou se naráz oba kroky importu - načtení do importní tabulky i převod z importní tabulky do příslušného přehledu Helios Orange. Pokud pole není zaškrtnuto, provede se pouze první krok importu - načtení do importní tabulky. Díky tomu je pak možné promazat nebo opravit záznamy před importem, který je pak zavolán samostatnou akcí z přehledu importní tabulky.


Existující záznamy aktualizovat

V přehledech, ve kterých je umožněna i aktualizace již existujících dat, nastavujete, jestli se jedná o nové záznamy nebo jestli se mají stávající záznamy aktualizovat.


Náhled importovaných dat

Importní editor se po načtení dat pokusí o rozpoznání jednotlivých sloupců zdrojových dat. V zobrazeném náhledu jsou ukázána všechna přečtená data. Sloupce rozpoznaných atributů jsou pak barevně odlišeny. Identifikace sloupců se provádí na základě hlaviček sloupců v importních datech. Hlavičky příslušných sloupců musí obsahovat systémový, veřejný nebo uživatelsky definovaný název daného atributu dle popisu atributů importního formátu. Dohledávání je case insensitive, takže nezáleží na velikosti písmen v názvu atributu a použití systémových i veřejných názvů lze libovolně kombinovat (tj. data nemusí obsahovat jenom systémové nebo naopak jenom veřejné názvy). Nezáleží rovněž na pořadí atributů. Kontroluje se také duplicita názvů sloupců. Importované atributy musí být (kvůli technickému omezení) mezi prvními 255 sloupečky. Pokud je importovaný sloupeček až za touto hranicí, skončí import (resp. náhled) chybou. Neznámé (nerozpoznané) atributy jsou ignorovány a není nutné je před importem nijak odstraňovat.

V náhledu můžete s daty dále pracovat. Mazat záznamy lze klávesou Delete (aktuální řádek nebo označené řádky). Dále je možné přímo ručně upravovat data v jednotlivých buňkách. Funguje zde i kopírování prostřednictvím schránky (zkratky Ctrl+C a Ctrl+V). Klepnutím levým tlačítkem myši na záhlaví příslušného sloupce dojde k označení buněk celého sloupce. Lze tak vložit přes Ctrl+V hodnoty do celého sloupce hromadně.

Po každé změně dat se znepřístupní tlačítko pro import a je nutné znovu provést překontrolování dat. K tomu slouží volba místní nabídky Překontrolování dat.

Při importu dokladů modulu Oběh zboží je v místní nabídce také volba Přegenerování identifikátorů hlavičky. Slouží pro případ, kdy importujete velké množství položek (např. na počáteční příjemku) a rozpad na jednotlivé doklady není podstatný. Funkce přegenerování automaticky přečísluje identifikátory hlaviček tak, aby na jednom dokladu bylo max. 100 položek.

Pokud obsahují zdrojová data velké množství sloupců, přičemž k importu je určeno (tj. kontrolním mechanismem rozpoznáno) jen několik z nich, existuje možnost odfiltrovat si prostřednictvím volby místní nabídky Skrýt neznámé sloupce jen relevantní sloupce. Nerozpoznané sloupce budou skryty. V gridu budou vidět pouze sloupce rozpoznané a k nim budou přidány sloupce, které ve zdrojových datech chybí, ale jsou pro import povinné. Podrobně viz kap. Kontroly a barevné označování sloupců.

Pod oknem s náhledem importovaných dat se zobrazuje informace o počtu načtených řádků. Vzhledem k tomu, že jsou během importu záměrně ignorovány zcela prázdné řádky v importních datech, může být výsledný počet skutečně načtených řádků jiný než počet řádků např. v původním souboru Excelu. Pokud se budou tyto hodnoty příliš lišit, pravděpodobně obsahují zdrojová data "díry" a je lepší překontrolovat je přímo v původním souboru.


Načtení dat

Tlačítko, které použijete k načtení dat

Načtení dat v řádkovém tvaru

Tato volba je přístupná pouze při importu Osobních mzdových kalendářů, najdete ji přes šipku vedle tlačítka Načtení dat. Volba slouží k importu souboru v tzv. "řádkovém tvaru". Viz též kap. Pravidla pro importovaná data.

Spustit import

Vlastní spuštění importu načtených dat. Pokud je zaškrtnuto pole Automaticky spustit importní proceduru, provedou se oba kroky importu - načtení do importní tabulky i převod dat do příslušného přehledu Helios Orange.

K záznamům v importní tabulce se přistupuje samostatně, ne jako k celému balíku, tj. chyba při importu jednoho záznamu neovlivní import ostatních.

Po úspěšném importu je příslušný záznam z importní tabulky smazán. V ideálním případě tedy zůstane nakonec importní tabulka prázdná. Chybné ( tj. nenaimportované) záznamy v importní tabulce zůstávají, přičemž v položce Chyba importu je detailní popis chyby. Tyto záznamy můžete v importní tabulce upravovat (viz kap. Editace), mazat, příp. provést potřebné změny v návazných číselnících a spustit import nenaimportovaných záznamů znovu volbou Zpracování importní tabulky, resp. Zpracování importní tabulky včetně chyb.


Generovat HQL

Jednou z funkcionalit je Generování HQL skriptu. Data se nenaimportují do aktuální databáze, ve které je plugin nainstalován, ale místo toho vytvoří na disku importní HQL skript, který pak lze spustit na cílové stanici. Skript obsahuje definici importní tabulky i procedury a také samotná data. Do generovaného HQL skriptu se na začátek jako poznámka přidává číslo verze pluginu, kterou bylo HQL vytvořeno.

Po spuštění HQL skriptu se nejprve připraví příslušná tabulka a procedura, poté jsou do importní tabulky uložena data a je spuštěna importní procedura. Na konci importu jsou procedura i tabulka smazány. Pokud však dojde při importu k nějakým chybám a v tabulce tak zůstanou nenaimportované záznamy, nedojde na konci k jejímu smazání, aby bylo možné problém podrobněji analyzovat. Uživatel je v takovém případě upozorněn chybovou hláškou a zároveň je vygenerován definovaný přehled pro zobrazení dat z importní tabulky. Přes Nástroje přizpůsobení -> Definované přehledy je pak možné zobrazit importní tabulku a analyzovat chybové hlášky. Jestliže došlo při importu k chybám, je vytvořen rovněž záznam o chybě v Žurnálu Helios Orange.

Zpracování importní tabulky

Volba místní nabídky, která převádí data z importní tabulky do příslušného přehledu. To znamená, že se neprovádí první krok načtení dat ze zdroje, ale převádějí se jen ty záznamy, které již jsou v importní tabulce. Chybné záznamy, tj. záznamy, které mají v importní tabulce popis chyby ve sloupci Chyba importu, se při importu touto volbou ignorují, lze je importovat volbou Zpracování importní tabulky včetně chyb.

Zpracování importní tabulky včetně chyb

Volba místní nabídky, která převádí data z importní tabulky do příslušného přehledu. Importují se všechny záznamy z importní tabulky, tj. i ty, které se při předešlém pokusu nepodařilo naimportovat a mají v importní tabulce popis chyby ve sloupci Chyba importu.

Příklad: Importujete doklady oběhu zboží. V okamžiku importu neexistuje v Helios Orange příslušná dokladová řada, do které chcete doklady naimportovat. Import proto skončí chybou a záznamy zůstanou v importní tabulce s popisem chyby "Řada xxx není založena, doklad nelze naimportovat". V tuto chvíli stačí založit řadu a znovu spustit import volbou Zpracování importní tabulky včetně chyb.

Detail chyby importu

V přehledu importní tabulky je k dispozici akce Detail chyby importu (zkratka F11). V jednoduchém editoru s memo polem je zobrazen celý text chybové hlášky příslušného nenaimportovaného záznamu, jelikož text chyby může být poměrně dlouhý a v samotném přehledu nemusí být dobře čitelný.

Editace

Nad importní tabulkou je k dispozici editor pro úpravu dat. Díky tomu je možno upravit např. chybné záznamy, které se nepodařilo naimportovat. Editor je stejný pro všechny typy importů, vytváří se dynamicky podle struktury importní tabulky. Díky tomu není podobný standardním editorům Helios Orange, jedná se o jednoduchý grid, ve kterém je možno měnit příslušné hodnoty. Nad editorem není postaven žádný kontrolní mechanismus. Tak, jak uživatel data zadá, se je pokusí plugin uložit na server. Pokud se to nezdaří, zobrazí uživateli chybovou hlášku a detail SQL chyby.

Editaci je možno provádět i hromadně. Pokud označíte více záznamů a zvolíte funkci Oprava, editor se přepne do režimu hromadné změny a upozorní uživatele hláškou, že provádí hromadné změny. Zobrazený editor pak bude prázdný a uživatel musí vyplnit pouze ty atributy, které chce hromadně změnit. Pouze tyto vyplněné atributy budou následně změněny u všech označených záznamů.

Po opravě původně chybného záznamu je automaticky zrušen příznak chyby a můžete se pokusit záznam znovu naimportovat.

Informace o formátu importu

Seznam podporovaných atributů

Seznam atributů, které je možné importovat, a jejich popis. Pomocí nástroje Nastav si můžete zobrazit i další vlastnosti atributů, např. datový typ, délku, výchozí hodnotu, rozsahy hodnot atd.

Zdroje dat

Aktuálně jsou podporovány soubory XLS, XLSX a CSV. Pokud načítáte soubory typu XLS nebo XLSX, musí být na stanici, na které data načítáte, nainstalován MS Excel. Typ souboru se volí až v okně pro načtení souboru. Dále lze jako zdroj dat využít libovolné tabulky na SQL serveru, linked-server atd. K těmto datům se přistupuje příkazem SELECT v okně pro načtení dat ze zdroje

Pravidla pro importovaná data

Importovaná data (bez ohledu na jejich zdroj, viz dále) musí splňovat určitá pravidla. Jedině tak je možné je správně rozeznat, překontrolovat a naimportovat.


Názvy sloupců

Názvy sloupců ve zdroji dat (např. v XLS) musí být buď

 • systémové názvy atributů nebo
 • veřejné názvy atributů nebo
 • uživatelské pojmenování atributů.

Seznam podporovaných atributů a jejich systémové a veřejné názvy najdete volbou Informace o formátu importu, Seznam podporovaných atributů. V importovaných datech můžete libovolně kombinovat systémové, veřejné i uživatelské názvy atributů uvedené v seznamu. Dále lze kromě zde uvedených atributů v přehledech: Organizace, Zakázky, Zboží a služby, Sortiment, Doklady oběhu zboží a fakturace a Zaměstnanci importovat i libovolný počet externích atributů. Externí atributy jsou automaticky detekovány podle systémového názvu atributu v importním souboru. Atributy musí být v Helios Orange předem založeny.

V případně Osobních mzdových kalendářů je možné data importovat také v jiném, tzv. "řádkovém" tvaru. U řádkového tvaru nehraje žádnou roli pojmenování sloupců, klíčová je pouze pozice dat. Ale první řádek s názvy sloupců musí v souboru být. V prvním sloupci musí být od buňky A3 osobní čísla, ve druhém řádku od buňky B2 datumy a od buňky B3 dál samotná data.

Pro uživatelské názvy neplatí kromě délky (127 znaků) žádná omezení - lze používat diakritiku, mezery apod. Uživatelské pojmenování můžete vložit do popisu atributu (pravá myš nad obecným importem -> Informace o formátu importu -> Seznam podporovaných atributů -> pravá myš, *Editace, Oprava)

Zadání uživatelského pojmenování atributu


Upozornění V rámci importu musí být toto uživatelské označení unikátní.


Příklad Pokud se pravidelně importují data z nějakého jiného systému a není možnost ovlivnit např. názvy sloupců v Excelu, které cizí aplikace generuje, nemusíte opakovaně ručně tyto názvy upravovat na pevně dané názvy atributů v pluginu. Stačí, když si v pluginu nadefinujete vlastní názvy, které odpovídají názvům z cizí aplikace. Obecně řečeno, kdykoliv není možnost ovlivnit názvy sloupců zdrojových dat (nebo je to příliš pracné), můžete si nadefinovat tyto názvy jako uživatelské přímo v pluginu a načíst tak původní soubor bez úprav. Uživatelské názvy se dají využít také pro překlady do jiných jazyků a podobně.

Datové typy

Dále je třeba dodržet následující pravidla pro jednotlivé datové typy:

 • Textové řetězce (NVARCHAR) - libovolný textový řetězec, kontroluje se pouze jeho délka s ohledem na omezení příslušného atributu. U souborů CSV je nutné dát pozor na to, aby samotné texty neobsahovaly znak oddělovače (středník), jinak od sebe není možné rozlišit jednotlivé atributy a import se nezdaří. Problematické je také "odřádkování" v CSV souborech, protože je pak obtížné poznat jednotlivé záznamy (tj. řádky) od sebe.
 • Logické proměnné - "ano" lze zadat hodnotami: 1, A, ANO, PRAVDA a TRUE, quot;ne" lze zadat hodnotami: 0, N, NE, NEPRAVDA a FALSE. Na velikosti písma nezáleží, logické proměnné (pokud v importním souboru takové atributy jsou) musí být vždy vyplněny jednou z výše uvedených hodnot.
 • Delší poznámky (TEXT) - libovolný textový řetězec, opět pozor u CSV souborů na znak oddělovače a odřádkování
 • Číselné hodnoty (INT a NUMERIC) - kontroluje se, zda načtená hodnota je skutečně číslo (celé nebo desetinné podle příslušného atributu). Jako oddělovač desetinných míst je očekávána čárka nebo tečka.
 • Datum (DATETIME): jeden z problematických typů atributů – na úrovni pluginu se kontroluje pouze délka atributu (max. 21 znaků – odpovídá formátu RRRRMMDD HH:MM:SS.MIS). Tak, jak je, se pak řetězec pošle do importní tabulky na SQL server a v závislosti na verzi a nastavení serveru je příslušným způsobem zpracován. Nejspolehlivějším formátem je RRRRMMDD, v českém prostředí by měl fungovat také standardní (český) formát Excelu DD.MM.RRRR. Jiné kombinace se nedoporučují.


Návazné číselníky

V rámci importu se mohou plnit i některé návazné číselníky (např. číselník PSČ, Země apod.). Detailní popis toho, které návazné číselníky se v rámci importu plní, je uveden vždy u příslušných atributů v popisu daného importního formátu.


Externí sloupce

Součástí importu mohou být u importů Organizace, Zakázky, Zboží a služby, Sortiment, Doklady oběhu zboží a fakturace, Zaměstnanci i externí sloupce. Externí sloupce lze oběma dále popsanými způsoby importovat všude tam, kde je v seznamu podporovaných atributů uvedený nějaký externí atribut. Externí sloupce lze importovat dvěma způsoby:

 • Tak, jak je popsáno v Seznamu podporovaných atributů - pro každý externí atribut musí být ve zdrojových datech dva sloupce, v prvním je hodnota atributu, druhý sloupec obsahuje systémový název externího atributu bez úvodního podtržítka.
 • Tak, že ve zdrojových datech bude pro každý externí atribut jeden sloupec, v jehož záhlaví bude uveden přímo systémový název externího sloupce (včetně úvodního podtržíka). Tímto způsobem lze importovat libovolný počet externích atributů.

Externí atributy musí být ručně založeny před importem, importní plugin pouze testuje jejich existenci podle názvu, ale nic nezakládá.

Zakládání/Oprava záznamů

Import umožňuje v přehledech Číselníky, Organizace a Oběh zboží, Zboží a služby zakládat nové záznamy i opravovat některé údaje v již existujících záznamech. Opravovat lze ty údaje, které mají v popisu formátu zatržen sloupec A (Možnost aktualizovat atribut). Popis formátu najdete volbou menu Informace o formátu importu, Seznam podporovaných atributů v příslušném přehledu (Obecné importy, Organizace nebo Zboží a služby)

Při importu při neexistenci záznamu v Helios Orange proběhne jeho založení. Pokud už daný záznam existuje, provede se aktualizace, ale jen u těch atributů, u kterých to lze.

Upozornění Posouzení, zda se jedná o nový nebo o již existující záznam, probíhá u Organizací podle čísla organizace, u karet Zboží a služby podle skupiny zboží a registračního čísla.
Upozornění Jestliže není pro příslušný atribut v importních datech vyplněna žádná hodnota (prázdná buňka v Excelu), nedojde ke "smazání" aktuální hodnoty v Heliosu, nevyplněný atribut nebude aktualizován a zůstává původní hodnota. Tímto způsobem tedy nelze využít import např. pro hromadné "vyčištění" nějakého atributu např. u kmenových karet.

Kontroly a barevné označování sloupců

Úspěšně identifikovaný atribut (sloupec) je barevně odlišen od ostatních dat podle následujícího schématu:

 • Tučně se označí záhlaví u všech rozpoznaných atributů (sloupců). Takto rozpoznané sloupce jsou následně obarveny.
 • Zeleně se podbarví sloupce, kde všechny hodnoty vyhovují svojí délkou či formátem požadovanému datovému typu daného atributu a je možné je naimportovat.
 • Žlutě se podbarví sloupce, kde jedna či více hodnot ve sloupci nevyhovují datovému typu pro daný atribut – překračují délku (u řetězců), nejsou to čísla (u číselných hodnot) apod. Taktéž se podbarví žlutě sloupec, který je povinný v rámci zvoleného importního formátu, ale na některém z řádků není hodnota vyplněna.
 • Červeně jsou označeny sloupce (resp. pouze záhlaví), které v původních datech zcela chybí, ale jedná se o povinný atribut. Plugin je do náhledu dat sám přidá na začátek, aby bylo jasně vidět, které sloupce je nutné do původních dat doplnit.
 • Neoznačené sloupce (netučné záhlaví, bílé podkreslení) obsahují atributy, které nebyly rozpoznány a budou v rámci importu ignorovány.

Jestliže data projdou kontrolou (tj. vidíte pouze zelené sloupce, případně i nerozpoznané sloupce), zpřístupní se tlačítko Spustit import. Pokud je některý sloupec žlutý a nebo některý z povinných sloupců zcela chybí (červené), import není umožněn a je nutné data opravit.

Na konci kontroly dat (po obarvení sloupců) je v případě chyby nabídnuto zobrazení chybového protokolu. Zobrazí se v samostatném okně a pro všechny chybně vyplněné atributy je uvedeno, na kterých řádcích (vztaženo k řádkování v importním gridu) dat je problém. Tento protokol je možno vyvolat kdykoliv znovu přes místní nabídku nad importním gridem.

Chybové stavy při importu

Při importu může dojít k několika chybovým stavům, kvůli kterým se záznam nenaimportuje a zůstane v importní tabulce spolu s popisem chyby. Jestliže daný záznam nesplňuje více podmínek (=více chyb), jsou všechny popisy chyb vyskládány za sebou.

V případě, že je import proveden na cílovém počítači prostřednictvím vygenerovaného HQL skriptu (viz odstavec Generování HQL) a při importu dojde k chybám, importní tabulka nebude smazána (zůstanou v ní nenaimportované záznamy s popisem chyb) a provede se záznam o nekompletním importu do Žurnálu Heliosu.

Detaily chyb jsou vždy závislé na konkrétní importované agendě.

Systémové informace

Tabulky importního pluginu

Pro každou agendu existují tři tabulky – hlavní importní tabulka a dvě tabulky pomocné s popisem atributů jednotlivých verzí formátu importu. Hlavní importní tabulka obsahuje vždy všechny podporované atributy všech verzí formátu importu a také atribut pro zápis případné chyby importu a datum importu. Každý záznam v této importní tabulce také obsahuje interní číslo verze formátu, kterou bude později naimportován procedurou do tabulek Helios Orange.

Druhá tabulka obsahuje seznam dostupných verzí formátů. Jedná se o jednoduchý seznam, každá verze má své interní číslo (číslováno od 1 do n) pro snadnější zpracování v procedurách, dále své veřejné číslo ve formátu verzování Helios Orange (tj. např. 1.0.2007.0716 znamená verzi z 16.7.2007) a textovou položku, ve které je odkaz na dokumentaci na webu, kterou právě čtete. Přes externí akci Popis formátu na webu se dokumentace zobrazí. Rozkliknutím záznamu o verzi formátu importu se zobrazí detailní přehled atributů, které daná verze importu podporuje (což je třetí zmíněná tabulka). U každého atributu najdete jeho systémový název, veřejný název, textovou položku pro detailní popis významu atributu a dále položku typu BIT, která určuje, zda je atribut v rámci dané verze importu povinný či ne.

Konverze atributů na formát Helios Orange

V rámci rozpoznávacího mechanismu dochází ke konverzi některých proměnných na formát vhodný pro Helios Orange. Do importní tabulky se tak uloží již upravené hodnoty a i v náhledu v okně jsou vidět již překonvertované hodnoty a ne původní data. Logické proměnné se z původního formátu konvertují na 1 nebo 0 podle příslušné hodnoty. Kromě této konverze na úrovni datových typů (atributy typu BIT) se provádí i konverze hodnot. Jde o atributy, které jsou sice v Helios Orange uloženy pod číselným kódem, ale v přehledech je zobrazována jejich konverze na slovní vyjádření. Ve zdrojových datech tak může být jak číselná hodnota tak slovní vyjádření známé z Helios Orange.

Tento typ konverze je závislý na konkrétních tabulkách a atributech:

Organizace:
bez konverzí

Zaměstnanci:
- Pohlaví – „mužské“ a „M“ se konvertují na 0
„ženské“ a „Ž“ se konvertují na 1
všechny ostatní hodnoty (tedy i nevyplněné) se konvertují na 2
- Rodinný stav – „svobodný“ a „svobodná“ se konvertují na 0
„ženatý“ a „vdaná“ se konvertují na 1
„rozvedený“ a „rozvedená“ se konvertují na 2
„ovdovělý“ a „ovdovělá“ se konvertují na 3
„druh“ a „družka“ se konvertují na 4
všechny ostatní hodnoty se konvertují na 0

Zakázky:
bez konverzí

Číselník účtů:
- Povaha účtu – „podrozvahový“ a „p“ se konvertují na 0
„výsledkový“ a „v“ se konvertují na 1
„rozvahový“ a „r“ se konvertují na 2
- Rozvaha – „nesledovat“ a „n“ se konvertují na 0
„aktivní“ a „a“ se konvertují na 1
„pasivní“ a „p“ se konvertují na 2
„dle aktuálního zůstatku“ a „d“ se konvertují na 3
- Výsledovka – „nesledovat“ a „n“ se konvertují na 0
„daňový“ a „d“ se konvertují na 1
„nedaňový“ a „nd“ se konvertují na 2

Zboží a služby:
- Druh skladu – „služba“ a „s“ se konvertují na 0
„podle globální konfigurace“ a „k“ se konvertují na 1
„FIFO“ a „f“ se konvertují na 2
„průměry“ a „p“ se konvertují na 3
„celní sklad“ a „c“ se konvertují na 4
- Záruka vstup (typ) – „den“ a „d“ se konvertuje na 0
„měsíc“ a „m“ se konvertuje na 1
„rok“ a „r“ se konvertuje na 2
- Záruka výstup (typ) – totéž jako u vstupu
- Dodací lhůta (typ) – totéž jako záruka
- Skupina zboží – délka atributu je automaticky doplněna nulami na délku 3 znaků
- Registrační číslo – importní procedura doplní délku registračního čísla nulami zleva či zprava dle globální konfigurace

Doklady Oběhu zboží a fakturace:
- Skupina zboží – délka atributu je automaticky doplněna nulami na délku 3 znaků
- Registrační číslo – importní procedura doplní délku registračního čísla nulami zleva či zprava dle globální konfigurace

Sortiment:
bez konverzí

Údaje pro výpočet DVZ, Mzdové údaje, Nemoci v minulých zaměstnáních, Majetek
bez konverzí

Externí uložené procedury

V importním procesu je zabudován mechanismus externích uložených procedur, které si pokročilý uživatel může sám vytvořit.

Procedury s pořadovým číslem 01 (pokud existují) se plugin pokusí spustit v okamžiku, kdy se data přes importní editor načtou do importní tabulky, a ještě před samotným spuštěním importní procedury. Procedura může data v importní tabulce ještě nějakým způsobem modifikovat a teprve poté se spustí importní procedura. Pokud při běhu uživatelské procedury dojde k nějaké chybě, nedojde následně ke spuštění importní procedury, data ale do importní tabulky načtena budou.

Procedury s pořadovým číslem 02 (pokud existují) se spouští na začátku samotného importu v rámci importní procedury, tj. lze ovlivnit data v importní tabulce ještě před samotným importem i v případě, že importní tabulka je naplněna skriptem a ne editorem.

Procedury s pořadovým číslem 03 (pokud existují) se spouští ihned po založení záznamu do cílového přehledu Helios Orange, přičemž jim je předáno ID založeného záznamu.

Jediným požadavkem na externí uloženou proceduru je její název, autor musí dodržet předepsané jméno. Procedura nemá žádné parametry, pracuje se s importní tabulkou jako s celkem. Název procedur je odvozen od hlavní importní procedury příslušné agendy, má jiný prefix a na konci pořadové číslo.

dbo.epx_<nazevimportniprocedury><poradovecislo>

Konkrétně tedy

 • Organizace: dbo.epx_UniImportOrg0x
 • Zaměstnanci: dbo.epx_UniImportZam0x
 • Zakázky: dbo.epx_UniImportZak0x
 • Číselník účtů: dbo.epx_UniImportUcty0x
 • Kmenové karty: dbo.epx_UniImportKmen0x
 • Oběh zboží: dbo.epx_UniImportOZ0x
 • Sortiment: dbo.epx_UniImportSort0x
 • Údaje pro výpočet DVZ: dbo.epx_UniImportDVZ0x
 • Mzdové údaje: dbo.epx_UniImportMzdy0x
 • Nemoci v minulých zaměstnáních: dbo.epx_UniImportNemoc0x
 • Majetek: dbo.epx_UniImportMaj0x
 • Účetní deník: dbo.epx_UniImportDenik0x

Omezení pro import - Doklady Oběhu zboží

Obecné importy jsou univerzální nástroj se všemi výhodami i nevýhodami z toho plynoucími. Pro většinu tabulek není problém naimportovat desítky tisíc řádků v relativně krátké době, ale výjimkou jsou doklady oběhu zboží. V oběhu zboží je nastavena řada kontrol, které mohou import podstatně zpomalit.
Pro doklady oběhu zboží platí následující pravidla:

 • Nezáleží na množství importovaných řádků
 • Záleží na množství položek (řádků) k jednomu dokladu.

Takže například import 100 dokladů, každý se 100 položkami bude relativně rychlý.
Ale import jednoho dokladu, s 2000 položkami bude mnohem pomalejší.
Import dokladu navíc běží v transakci, takže dochází k blokování ostatních uživatelů.

Záleží samozřejmě na hardware a vytížení serveru, ale orientační hodnoty jsou:

 • 200 položek na dokladu ... OK, rychlé, bezproblémové
 • 500 položek na dokladu ... OK, ale jde o mezní hodnotu pro běžné použití
 • 10.000 položek na dokladu ... Extrémní, nedoporučujeme takovéto doklady importovat a už rozhodně ne během běžné pracovní doby.

Pokud je potřeba importovat opakovaně doklady s velkým množstvím položek, pak doporučujeme buď využít API funkce namísto obecných importů, nebo vytvořit import na míru a importovat položky na doklad postupně a ne v jedné velké transakci.