Obchodní kalkulace - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Modulem Obchodní kalkulace získává obchodní oddělení nástroj, který umožní pružně a rychle vytvářet obchodní kalkulace výrobků. Vytvořené kalkulace jsou pevně spojeny s obchodním případem.
Modulu Obchodní kalkulace pomáhá pracovníkům obchodních sestavit a v návaznosti na poptávku (aktivitu) uchovat, kalkulaci výrobku a vygenerovat na jejím základě nabídku v IS Helios Orange, v české nebo cizí měně. Výslednou kalkulovanou cenu lze přepočítat do zvolené měny podle vybraného kurzu.
Vzhled formulářů a práce s formuláři připomíná práci v programu Excel. Je možné přidávat řádky, sloupce, přepisovat dříve zadané hodnoty, přepočítávat zadané údaje, apod.
V modulu je pamatováno i na kalkulaci dopravy, obalů a položek, jejichž náklady není možné rozpočítávat podle počtu kalkulovaných kusů. Samostatný modul Obchodní kalkulace pracuje ve spojení s modulem CRM nebo číslem zakázky.


Kalkulační list

1. Otevření zakázkového listu je možné provést v nabídce „Záložka 7 – Zboží a služby“ – Vybrat výrobek a na něm použít Pravá Myš – Externí akce. Z nabídky vybrat možnost

– Evidenční list zakázky – Kalkulant

nebo

- Evidenční list zakázky – Obchodník .

Volbou Kalkulant nebo Obchodník se vymezí práva obsluhy na zadávání a změnu údajů obchodníka nebo údajů kalkulanta nebo obou. Práva k volbám Kalkulant nebo Obchodník budou nastavena uživatelem SA na právech k Externím akcím.

Nastavení práv znamená , že pracovat s kalkulačními listy mohou jen pracovníci , kteří budou mít zadáno právo k externí akci. Ostatní pracovníci uvedené externí akce neuvidí.

Kalkulacni list Obchodni kalkulace - Registrovane pluginy1.jpg


2. Po dvojím kliknutí na vybranou nabídku se zobrazí formulář Kalkulačního listu. Pod záložkou Různé jsou uloženy základní údaje o zakázce

3. Na záložce Obchodník jsou uvedeny údaje , které jsou vypočteny z kalkulací, jež provedl kalkulant. Obchodník může zadávat doplňující údaje , koeficienty, měnu a kurz, nerozpočítávané náklady.

4. Na záložce Balení a doprava provede kalkulant vypočet ceny za balení a dopravu

5. Záložky z označením KompX vyplňuje obchodník a slouží k zadání jednotlivých komponent (materiál, stojan, noha, práce …). Po zadání názvu komponenty na záložce se změní i název záložky.

6. Záložky se otevírají kliknutím myši

Kalkulacni list Obchodni kalkulace - Registrovane pluginy2.jpg

Založení kalkulovaného množství na kalkulačním listu (obchodník)

1. Založení kalkulovaného množství na kalkulačním listu provede obchodník na záložce Obchodník. Činnost obchodníka v okamžiku zadání kalkulačního listu spočívá v zadání množství, pro které má kalkulant vytvořit kalkulaci. Předpokládá se , že se kalkulace bude vytvářet pro několik různých množství konečného výrobku.

2. Zadání množství je prováděno přidáním sloupců k základnímu zobrazení. Přidání sloupce se provede klepnutím Pravou myší a vybereme nabídku Přidat sloupec

Záložka Obchodník

Zalozeni kalkulovaneho mnozstvi na kalkulacnim listu obchodnik - Registrovane pluginy1.jpg


Zadání komponenty výrobku (kalkulant)

1. Každá komponenta musí mít název. Jeto povinný údaj, pokud jej nezadáte , není možné pokračovat v navádění.

2. Po otevření je možné přidávat řádky do listu komponenty. Sloupce jsou již přednastaveny podle zadání obchodníka. Počet řádků může být pro každou komponentu různý. Pro zadání požadavku na založení řádku použijeme Pravou myš.

3. Řádky udávají složení komponenty.

Zadání řádku v tabulce kalkulanta

1. Na tabulce kalkulace se klepne pravou myší a objeví se tabulka , která zobrazí nabídky na akce.

- Přidat řádek

- Přepočítat (tabulku)

- Smazat řádek

2. Po výběru požadavku na zadání řádku se objeví tabulka do které je potřeba zadat název materiálu , identifikaci materiálu (materiál), počet kusů materiálu na jeden kus výrobku , váha jedné jednotky materiálu, cenu jednoho kusu materiálu v prvním sloupci, cenu jednoho kusu materiálu v druhém sloupci, cenu jednoho kusu materiálu v třetím sloupci, …., cenu jednoho kusu materiálu desátem sloupci.

3. Položka Název dílu/služby je položka , kterou obsluha zadá a je ji možné uložit do databáze položek.

4. Pro zadání do databáze názvů je potřeba použít tlačítko „Přidat název“. Teprve po uložení nového názvu do databáze názvů je možné dohledat Identifikaci materiálu (Skupina zboží).

5. Položka Materiál (Identifikace matriálu) je vybírána z položky skupiny zboží z IS Helios

6. Po zapsání všech údajů je potřeba potvrdit zadání tlačítkem OK. Uložením údajů dojde k vypočtení celkové ceny pro zadaná množství a váhy výrobku.

Záložka kalkulant (kompX)

Zadani komponenty vyrobku kalkulant - Registrovane pluginy1.jpg


Oprava zadaných údajů

1. Opravu zadaných údajů je možné provést tak , že se zruší celý řádek nebo sloupec nebo se opravovaná položka přepíše přímo v polích sloupců „ks/výrobek“ , „váha/ks“ a „Kč/ks“ (pro každý sloupec).

Oprava zadanych udaju - Registrovane pluginy1.jpg


2. Při rušení je potřeba „stát“ na poli v řádku resp. sloupci, který chceme rušit. Program se ještě jednou zeptá , zda rušení má skutečně provést.

3. V případě opravy položek je potřeba vybrat nabídku „Přepočítat“. Po jejím zadání program přepočte všechny údaje v tabulce.

4. Změny v jiných sloupcích než je uvedeno nebudou mít na výsledek přepočtu vliv.


Zadání balení

1. Cena za obaly se zadává na záložce Balení a doprava.

2. Na záložce jsou dvě tabulky. Tabulka pro stanovení ceny obalů a ceny dopravy.

3. Pro stanovení ceny obalu je potřeba vyplnit tabulku Balení. Vyplnění se provádí přidáním řádků tabulky dříve již popsaným způsobem.

4. Po zadání volby přidat se objeví formulář řádku, který je potřeba vyplnit.

- Druh obalu se vybere z nabídky. Nabídku nelze doplňovat

- JCena – cena za jeden kus obalu nebo palet

- Množství – počet obalů nebo palet

- Ks/Karton Paleta – počet ks výrobku do jednoho kartonu nebo na paletě

- Typ – označení obalu

- Vrstvy – počet vrstev u kartonu

- Šířka ,hloubka výška – rozměry kartonu

- Poznámka

Na záložce může být i několikrát použit Karton. Slovo Karton je klíč , podle kterého se pozná, že se jedná o takový druh obalu. Položky typ, vrstvení,šířka, hloubka, výška budou udávány jen u kartonu.

Celkový objem vypočítat za všechny kartony a zobrazit v jedné položce. Celkový objem bude v m3. Při výpočtu , se ke každému rozměru připočítá 20mm.

Cena každého obalu nebo práce na jeden kus - JCena*Množství/Ks-karton

Cena na jeden kus výrobku (vypočítat) – tato položka nebude předávána do záložky pro Obchodníka.

Záložka Balení a Doprava

Zadani baleni - Registrovane pluginy1.jpg


Zadání dopravy

1. Cena za dopravu se zadává na záložce Balení a doprava.

2. Místo dopravy doplní Obchodník , a to výběrem možných dopravních míst , navedených v tabulce Regiony nebo tabulce Způsob dopravy.

3. Tabulku Regiony lze editovat v nabídce Číselníky – Organizace – Regiony.

4. Tabulku Způsob dopravy lze editovat v nabídce Pomocné číselníky – Způsob dopravy. Tento údaj se kopíruje na formulář nabídky.

5. V obou případ je možné u každé uvedené položky navést informaci o ceně za dopravu do zadaného místa pro nákladní automobil a kamion. Údaje se zadávají do externích položek

Zadani dopravy - Registrovane pluginy1.jpg


Zadani dopravy - Registrovane pluginy2.jpg


Zadani dopravy - Registrovane pluginy3.jpg


6. Druh dopravy v modulu Kalkulace na záložce „Balení a Doprava“ lze doplnit z číselníku Vozidla. Číselník Vozidla je dosažitelný v nabídce „Doprava – Vozidla“. Přenášen je pouze údaj z položky „Popis.

Zadani dopravy - Registrovane pluginy4.jpg


Zadani dopravy - Registrovane pluginy5.jpg


7. Stanovení ceny dopravy provede kalkulant. Ten doplní údaj o ceně do tabulky „Cena za dopravu“ a to za celkový počet přepravovaných kusů , který je uveden nad každým sloupcem. Počty kusů jsou stejné , jako počty kusů, které zapsal obchodník na začátku případu a pro nějž jsou stanovovány kalkulační ceny. Cenou za dopravu se myslí celková ceny za přepravu všech uvedených kusů. Do tabulky obchodníka se tato cena přepočte na cenu za jeden kus.

8. Nad tabulkou „Cena za dopravu“ jsou tři řádky , které může kalkulant využít pro zaznamenání údajů o dopravě , které použil pro stanovení nejvýhodnější dopravy. Zadává se zde počet kusů , Druh (způsob) dopravy a cen zavybraný druh doprav.


Záložka obchodník

1. Na záložce „Obchodník“ se zobrazují náklady na výrobek, které navedl kalkulant, kumulované po jednotlivých komoditách (kov, dřevo, …). Tyto údaje se nedají na záložce obchodník měnit.

2. Obchodník může celkovou cenu měnit změnou na řádcích Koeficient, Skonto, Provize a Rozpočet vzorků. Položky Koeficient, Skonto a Provize udávají o kolik procent se má cena změnit (číslo 1,1 znamená zvýšení ceny o 10%). Rozpočet vzorků se udává v korunách a připočítává se k prodejní ceně.

3. Po provedení změny na formuláři je potřeba provést přepočet formuláře. Přepočet se zadá vyvoláním menu pomocí tlačítka pravá myš a výběrem volby Přepočítat. Co se přepočítá záleží na položce „Nepřepočítat cenu bez dopravy“ , která je umístěna pod položkou Kurz. Pokud není tato položka „zaškrtnuta“ , cena bez dopravy se bude přepočítávat stejně jako cena s dopravou. Pokud bude položka „zaškrtnuta“ , bude se přepočítávat jen vztah mezi Měnou a Kč. Obsluha tak může nastavit cenu „ručně“ a ani změna koeficient nebo změna ceny „s dopravou“ nevyvolá změnu ceny „bez dopravy“.

Nastavení cen

a. Pro nastavení cen je nejlépe postupovat tak, že se parametr „Nepřepočítat cenu bez dopravy“ nastaví tak , že se cena bude přepočítávat.

b. Pomocí nabídky „Změnit cenu/koeficient“ nastavit cenu „bez dopravy“ ve všech sloupečcích.

c. Potom parametr „Nepřepočítat cenu bez dopravy“ nastaví tak, že se cena nebude přepočítávat a nastavit cenu „s dopravou“.

d. Po nastavení parametru „Nepřepočítat cenu bez dopravy“ tak, že se cena nebude přepočítávat a nastavit je možné měnit cenu „bez dopravy“ jen přímo ve formuláři obchodník v Kč a pomocí nabídky Přepočítat ji převést do cizí měny. S výhodou lze použít nabídku „Změnit cenu/koeficient“ , kde je možné zadat cenu v cizí měně a pomocí Ctrl-C a Ctrl-V přenést vypočtenou cenu v Kč do tabulky obchodníka.

4. Nerozpočítávané náklady ( např. náklady na formy, apod.) se zadají do samostatné tabulky na záložce Obchodník.

Zalozka obchodnik - Registrovane pluginy1.jpg


5. Na řádku NerozPoložka1 použijeme tlačítko na pravou myš a vybereme některou z nabízených možností.

a. Přidat Nerozpočítávanou položku – přidání nové položky

b. Přepočítat – program přepočítá cenu podle zadaného koeficientu

c. Generovat – program vygeneruje pro Nerozpočítávanou položku nové Registrační číslo. Nové Registrační číslo je potřeba pro Generování nabídky. Registrační číslo bude vždy zařazeno do Skupiny zboží - 660 a bude zařazeno na sklad , která obsluha vybere při generování. Při Generování nabídky bude na řádku nabídky uvedeno vygenerované Registrační číslo, množství bude 1 a cena bude převzata ze sloupců Cena (Kč) a Cena (Měna) po přepočtu Koeficientem.

d. Smazat nerozpočítávanou položku – zrušení dříve vytvořené položky.

Zalozka obchodnik - Registrovane pluginy2.jpg


6. Zadání nové Nerozpočítávané položky. Obsluha vybere příslušnou nabídku a výběr potvrdí tlačítkem Enter. Objeví se zadávací formulář.

Zalozka obchodnik - Registrovane pluginy3.jpg


7. Do položky Název je potřeba vyplnit název nerozpočítávané položky.

8. Do položky Cena (Kč) - cenu za položku v českých korunách

9. Do položky Cena (Měna) - cenu za položku v českých korunách

10. Do položky Koeficient – číslo . Tímto Číslem se vynásobí hodnota Cena (Kč), resp. Cena (Měna) a výsledek bude uložen do položek Cena (Kč)*Koef., resp. Cena (Měna)*Koef.

11. Poznámka – v této položce může být libovolný text, např. cizojazyčný název výrobku.

12. Po navedení Nerozpočítávané položky je možné provádět opravy údajů a to přímo na řádku údaje. Po provedení úprav je potřeba provést funkci z nabídky – Přepočítat.

Doporučený postup pokud se budou generovat Nabídkové sestavy s Nerozpočítávanými položkami:

V případě , že jsou v Kalkulaci použity i nerozpočítávané položky , je potřeba dbát následujících pokynů.

1. Pomocí „Přidat Nerozpočítávanou položku“ vložit nové záznamy.

2. Volbou „Generovat“ vytvořit pro jednotlivé položky záznamy v Kmeni Zboží a na Skladu. Stačí když se spustí jednou, ale pokud se toto neprovede, nebudou nově přidané položky připojeny k nabídce.

3. Spustit externí akci „Generování nabídek“ pro vytvoření nové nabídky obsahující kromě aktuálního výrobku také nerozpočítávané položky.

Popis funkce – Přepočet Koeficientu a Ceny

Funkce umožní zadat výslednou cenu a vypočítá hodnotu Koeficientu. Nebo vypočítá hodnotu Prodejní ceny podle zadaného koeficientu. Přepočet je závislý na nastavení položky „Nepřepočítávat cenu bez dopravy“ (viz.Záložka Obchodník)

1. Je potřeba stát na některé buňce řádku Prodejní cena (Kč) nebo Prodejní cena (Měna) a tuto buňku označit Levým tlačítkem myši.

2. Kolem buňky se udělá rámeček (je málo zřetelný)

3. Teprve potom použijte nabídku na stisk Pravého tlačítka myši a vyberte volbu „Změnit cenu/koeficient“.

4. V tabulce , která se objeví můžete měnit Prodejní ceny nebo Koeficient. Ostatní položky se dopočtou.

5. Pro uložení změny v údajích je potřeba použít tlačítko OK.

Zalozka obchodnik - Registrovane pluginy4.jpg


Zalozka obchodnik - Registrovane pluginy5.jpg


Cizí měna

1. Cizí měna se zadává na záložce „Obchodník“.

2. Zadává se druh cizí měny a kurz cizí měny. Druh cizí měny se vybírá z číselníku měn z IS Helios.

3. Po zadání se přepočtou všechny údaje ve všech záložkách.

Cena za celou zakázku

Cena za celou zakázku je zobrazena na záložce „Obchodník“ a to jak v Kč tak v zadané měně v položkách nazvaných „Prodejní cena“.

Uložení údajů

Uložení zadaných údajů se provede pomocí tlačítka „Uložit“.


Kopie kalkulačního listu

1. Kopie Kalkulačního listu je možné vytvořit tak, že se nejprve vytvoří nová položka nabídky.

2. Pomocí pravého tlačítka myši se zobrazí nabídka a vybere - Externí akce. Z externích akcí se vybere možnost „Kalkulační list zakázky – kopie“.

Kopie kalkulacniho listu - Registrovane pluginy1.jpg


3. Po výběr nabídky se ukáže další formulář , ve kterém se nabídne možnost výběru jiného kalkulačního listu podle čísla výrobku , ke kterému byl list vytvořen.

4. Vybráním čísla výrobku , z kterého se má kalkulační list překopírovat a potvrzením výběru tlačítkem OK dojde k přenesení údajů a vytvoření nového kalkulačního listu.

5. POZOR. Program při přenosu překopíruje případný kalkulační list, který u výrobku již existuje. U každého výrobku může existovat jen jeden kalkulační list.

Kopie kalkulacniho listu - Registrovane pluginy2.jpg


Vytvoření nabídky (nová verze)

1. Pro vytvoření nabídky vybereme pomocí tlačítka pravá myš volbu „Externí akce – Generování nabídky“ nebo „Generování nabídky bez dopravy“.

2. Varianta „Generování nabídky bez dopravy“ vybere kalkulační ceny „bez dopravy“ a dále do způsobu dopravy vybere přednastavenou položku (např. EXW Brno).

3. Číslo skladu, pro který bude Nabídka vytvořena je potřeba zadat ke Kategorii aktivity. Pokud není číslo skladu zadáno , program oznámí chybu.

Vytvoreni nabidky nova verze - Registrovane pluginy1.jpg


4. Po zadání generování se objeví tabulka pro výběr řady pohybových dokladů.

Vytvoreni nabidky nova verze - Registrovane pluginy2.jpg


5. Zde je potřeby vybrat řadu nabídek a potvrdit výběr tlačítkem OK.

6. Program se vrátí do původního výběrového okna a potvrzením výběru tlačítkem OK se provede spuštění generování nabídky.

7. Program při generování nabídky setřídí položky tak , že nejprve jsou vygenerovány řádky s počty kusů (množství) ze sloupců Kalkulace a jsou seřazeny podle počtu kusů. Potom jsou zařazeny řádky generované s Nerozpočítávaných položek.

8. Vygenerovanou nabídku uvidíte na záložce 8 – Doklady – Nabídkové sestavy.

Vytvoreni nabidky nova verze - Registrovane pluginy3.jpg


Nastavení "Způsobu dopravy" pro variantu "bez dopravy"

1. V číselníku „Pomocné číselníky – Způsob dopravy“ vybereme nad vybraným způsobem dopravy nabídku „Externí akce – Nastav pro „bez dopravy““ a zmáčkneme Enter.

2. Tato akce provede označení vybraného způsobu dopravy pro variantu nabídky „bez dopravy“. Ze všech způsobů dopravy může být označen jen jeden způsob dopravy. Označení právě jednoho způsobu zajistí externí akce sama – pokud označíme jiný způsob dopravy , bude u předchozího způsobu dopravy označení zrušeno.

Nastaveni zpusobu dopravy pro variantu bez dopravy - Registrovane pluginy1.jpg


Forma úhrady, termín dodávky, splatnost

Na záložce Různé je možné přednastavit „Termín dodávky“ a „Splatnost“. Splatnost je přednastavena o 30 dní po „Termínu dodávky“. Tyto údaje budou předány do formuláře nabídky.

Dále je na této záložce možno vybrat Formu úhrady. Forma úhrady zde uvedená bude uvedena v Nabídce v položce – Forma úhrady.

Forma uhrady- termin dodavky- splatnost - Registrovane pluginy1.jpg