Obalová konta - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Verze z 19. 6. 2013, 23:34, kterou vytvořil Veronika.porodova (diskuse | příspěvky) (odkaz na sk)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Registrovaný plugin Obalová konta (dále OK) slouží pro sledování pohybů obalů.


Z pohledu organizací lze Obalová konta rozdělit na:

 • Odběratelská obalová konta - jsou vyjádřena kladnou hodnotou salda v přehledu Organizace a obalová konta.
 • Dodavatelská obalová konta - jsou vyjádřena zápornou hodnotou salda v přehledu Organizace a obalová konta.


Z pohledu cen obalů lze Obalová konta rozdělit na:

 • Sledování obalů bez cen.
 • Sledování obalů s cenami.


Obalová konta jsou umístněna ve stromové struktuře hlavní nabídky IS Helios Orange.

obr.1 Hlavní menu

ObalKonta menu.png

Nastavení

Pro správnou funkci obalových kont musí být provedeno následující nastavení:

 • Obalová konta -> Konstanty
 • Obalová konta -> Řady dokladů OK
 • Stav obalů
 • Stav obalů – sklad
 • Organizace skladu
 • Organizace a obalová konta – počáteční stavy
 • Organizace a obalová konta – sklady, nastavení počátečních stavů


Obalová konta -> Konstanty

obr.2 Obalová konta - konstanty

ObalKonta konst 2.png

V submodulu Konstanty (obr.2) se definují řady dokladů pohybu zboží pro generování dokladů pohybů obalů z přehledu Organizace a obalová konta. Zadávací formulář je možné zobrazit nad označeným řádkem přehledu pomocí tlačítka Oprava. (viz obr. 3)


obr. 3 Obalová konta editace

ObalKonta opr 03.png


Záložka 1 - Vlastnosti

Místo organizace uvádět přepravce je-li vyplněn – pokud bude tato volba zatržena, bude možné v přehledech Příjemky a Výdejky zadat přepravce (dále viz kapitola Přepravce).

Vynucovat vyplnění přepravce – v případě, že bude tato volba zatržena, je nutné zadávat přepravce, v opačném případě nebude doklad relizován.

Vyplňovat organizaci v pořadí Přep. Mu, Příj. Org. – v případě zatržení je adresa přebírána v pořadí přepravce, místo určení, příjemce, organizace.

Evidence po skladech – v případě zatržení budou obaly evidovány dle rozložení v jednotlivých skladech, viz menu Stav obalů – sklad a Organizace a obalová konta - sklad, v opačném případě jsou evidovány pouze za všechny sklady a výše uvedených menu není možné pracovat.

Záložka 2 - Doklady obalových kont bez cen

Zde je nutné vyplnit řady dokladů a čísla středisek pro generování vratek obalů bez uvedené ceny.

Do polí Řada dokladu je nutné zadat řady dokladů s druhem pohybu zboží Nabídka. Pro doklady o vrácení obalů přijatých a doklady o vrácení obalů vydaných by měly být zavedeny zvlášní řady. (viz obr. 4)

Jestliže nejsou v IS Helios Orange takovéto řady dokladů zavedeny je nutné je nejprve založit. Doklady budou generovány na středisko dle zadání. (viz obr. 5)


obr.4 - Ilustrační příklad

ObalKOnta doklady 04.png


obr.5 - Ilustrační příklad

ObalKOnta dokl 06.png

Záložka 3 - Doklady obalových kont s cenami

Zde je nutné vyplnit řady dokladů a čísla středisek pro generování vratek obalů s uvedenou cenou. Pro vrácení obalů přijatých je nutné zadat řadu dokladu s druhem pohybu zboží Výdej ze skladu.

Pro vrácení obalů vydaných je nutné zadat řadu dokladu s druhem pohybu zboží Příjem na sklad. (viz obr. 6)

Pokud nejsou v IS Helios Orange takovéto řady dokladů zavedeny je nutné je nejprve založit.

Doklady budou generovány na středisko dle zadání.


obr. 6 - Ilustrační příklad

ObalKOnta dokl 05.png

Obalová konta -> Řady dokladů OK

obr.7 Řady dokladů obalových kont

ObalKonta rady 08.png

Definice řady dokladů

V submodulu Řady dokladů OK se definují řady dokladů, ze kterých dochází k načítání obalů. Definice se provede stiskem tlačítka Nový (viz obr. 8) a následně výběrem vhodné řady dokladu pohybu zboží (viz obr. 9)


obr.8 - Řady dokladů OK

ObalKonta novarada 09.png


obr. 9 - Ilustrační příklad

ObalKOnta prenos 10.png


Stiskem tlačítka Přenos dojde k přenesení označených dokladů do přehledu Řady dokladů OK.


Upozornění Musí být vybrána minimálně jedna řada dokladu oběhu zboží pro sledování příjmu obalů a jedna řada dokladu oběhu zboží pro sledování výdejů obalů .

Taktéž v případě potřeby uskutečnit storno dokladu, je potřebné zde mít zařazenou řadu využívanou pro doklady typu storno.

Volby místní nabídky

*Editace – nad přehledem Řady dokladů OK je možné zadat Druh salda (Obr.10).

Tento atribut říká, zda-li se konkrétní řada dokladů bude načítat jako přijaté, popřípadě vydané saldo, popřípadě zda-li zůstává ve vztahu k původnímu dokladu nezměněno. Storno doklady by měly být svázány s původním dokladem, směr plnění lze změnit právě uvedeným způsobem.

obr. 10 - Výběr druhu salda


ObalKonta dokl11.png

Stav obalů

Obaly uvedené přehledu Stav obalů jsou z hlediska výpočtu salda obalových kont považovány za obaly. Položky, které nejsou uvedeny v tomto přehledu nejsou považovány za obaly!

Do přehledu je možné přidávat obaly pomocí tlačítka Nový. Volbou se zobrazí přehled kmenových karet. Uživatel označí požadované kmenové karty a pomocí tlačítka Přenos je převede do přehledu.

Pokud obal nemá založenou kmenovou kartu, je nutné ji nejdříve založit.


V přehledu je dále možné sledovat množství obalů (viz obr. 11). Aby bylo možné sledovat množství obalů je nutné přiřadit kmenové karty obalů na příslušné sklady. Provádí se pomocí tlačítka Nový nad příslušným Stavem skladu.

 • Množství všech skladů

Zobrazí sečtenou hodnotu množstí obalu s cenami ze všech skladů.


 • Množství celkem

Zobrazí sečtenou hodnotu množství obalu ze všech skladů s ohledem na obaly bez cen.


 • Množství přijaté bez cen

Zobrazí množství přijatého obalu bez cen.


 • Množství vydané bez cen

Zobrazí množství vydaného balu bez cen.


obr.11 Přehled sledovaných obalů

ObalKOnta obr 11.jpg

Stav obalů – sklad

V přehledu Stav obalů – sklad je možné zobrazit evidence obalových kont s ohledem na zvolený sklad. Aby bylo možné evidovat OK v jednotlivých skladech je nutné v přehledu Konstanty zatrhnout Evidence po skladech. Zobrazení za sklad je možné měnit na stavovém řádku.

Upozornění Atribut Evidence po skladech v Konstantách obalových kont není vhodné měnit, pokud jsou obalová konta již využívána. Pokud je to ovšem potřebné je možné stávající evidenci OK smazat a zavést znovu počáteční stavy po skladech..


Volby místní nabídky

*Editace Stiskem volby Nový je možné zařadit požadovaný obal z kmenových karet.

*Přehledy Přehled pohybů obalových kont – přehled zobrazí všechny pohyby týkající se zvoleného obalového konta.

Organizace skladu

V případě využívání konsignačních skladů je nutno nastavit vazbu tohoto skladu k organizaci. Následně pak při převodu na konsignační sklad dochází k nápočtu vydaných, popřípadě přijatých obalů k této organizaci a je možné zobrazení v přehledu Organizace a obalová konta (Organizace a obalová konta – sklad).

Stiskem tlačítka Nový je zobrazen formulář, ve kterém se vyplní následující údaje(Obr.12):

Číslo střediska – zde je uveden konsignační sklad.

Číslo organizace – zde je uvedená organizace, ke které se vztahuje konsignační sklad.

Obr.12 Obalová konta konsignace


ObalKonta konsignace.png

Organizace a obalová konta – počáteční stavy

V přehledu Organizace a obalová konta je nutné před začátkem práce nastavit počáteční stavy obalů, které budou sledovány v rámci obalových kont.


Upozornění V případě nastavení evidence po skladech (viz kapitola Konstanty) se počáteční stavy nastavují v menu Organizace a obalová konta – sklad


V místní nabídce popřípadě tlačítkem Akce (viz obr. 13) a následnou volbou *Počáteční stav – Počáteční stav obalů se zobrazí formulář pro zadání počátečního stavu sledovaného obalu. (viz obr.14)

Obr. 13 Počáteční stavy obalů

ObalKonta pocatecni stav.png

Atributy

Typ evidence – s cenami nebo bez cen podle toho zda chceme na položce sledovat množství i cenu.

Druh evidence - určujeme, zda se jedná o přijaté, vydané obaly.

Číslo a název organizace – uvádí se organizace, ke které se obal vztahuje.

Obal – zvolí se obal, který byl zařazen z kmenových karet do přehledu Stav obalů . Pokud zde daný obal dosud neexistuje je možné jej stiskem tlačítka Nový založit.

Množství - uvádí se množství počátečního stavu.

JC bez daní – pokud je zvolen typ evidence s cenami zadává se cena sledovaného obalu.

Obr. 14 Formulář počáteční stav obalových kont

ObalKonta psok.png

Organizace a obalová konta – sklady, nastavení počátečních stavů

V případě, že se sledují obalová konta v jednotlivých skladech a v přehledu Konstanty je zvolena Evidence po skladech, nastavují se počáteční stavy obalů v přehledu Organizace a obalová konta – sklady.

V přehledu Organizace a obalová konta – sklady je nutné před začátkem práce nastavit počáteční stavy obalů, které budou sledovány v rámci obalových kont.

V místní nabídce popřípadě tlačítkem Akce a následnou volbou *Počáteční stav – Počáteční stav obalů se zobrazí formulář pro zadání počátečního stavu sledovaného obalu. Na stavovém řádku musí být zvolen sklad na kterém bude obal evidován. Sklad lze změnit na stavovém řádku pravým tlačítkem myši a následnou volbou a výběrem jiného střediska. Vyplněním formuláře a následným uložením dojde následně k přiřazení zadaného obalu v rámci obalových kont k organizaci a skladu, na který byl obal zadán.


Atributy

Typ evidence - s cenami nebo bez cen podle toho zda chceme na položce sledovat množství i cenu.

Druh evidence - určujeme, zda se jedná o přijaté, vydané obaly.

Číslo a název organizace – uvádí se organizace, ke které se obal vztahuje.

Obal – zvolí se obal, který byl zařazen z kmenových karet do přehledu Stav obalů . Pokud zde daný obal dosud neexistuje je možné jej stiskem tlačítka Nový založit.

Množství - uvádí se množství počátečního stavu.

JC bez daní – pokud je zvolen typ evidence s cenami zadává se cena sledovaného obalu.

Práce s obalovými konty

Práci s obalovými konty lze rozdělit do dvou základních kategorií:


Pohyby obalů bez cen :

 • Příjem obalů - dodavatelské obalové konto
 • Výdej obalů - odběratelské obalové konto
 • Vratky obalů


Pohyby obalů s cenami lze dále rozdělit:

 • Příjem obalů - dodavatelské obalové konto
 • Výdej obalů - odběratelské obalové konto
 • Vratky obalů


Speciální případ sledování obalového konta:

 • Přepravce

V případě, že jsou provedena patřičná nastavení obalových kont, je možné zažít s nimi pracovat.Pohyby obalů bez cen

Pohyb obalů bez cen nemění přehled Stav skladu. Mění přehledy Stav obalů a Organizace a obalová konta. Pohyby obalů jsou evidovány pomocí druhu pohybu zboží Nabídka. (viz kapitola Záložka 2 - Doklady obalových kont bez cen)


Příjem obalů - dodavatelské obalové konto

Příjem obalů se provádí pomocí dokladu oběhu zboží typu - příjem na sklad. Řada příjemky musí být uvedena v přehledu Řady dokladů OK. Příjemka se vytvoří standardním způsobem. Obaly se do dokladu nezadávají standardně jako položky, ale pomocí externí akce *Obalová konta -> Obaly bez cen(viz obr. 15)

obr. 15 Umístění obalu bez ceny na doklad

ObalKOnta obr 19.png


Spuštěním externí akce se zobrazí přehled palet bez cen pro označený doklad. V případě, že je přehled prázdný, není k příjemce připojen žádný obal. Pomocí tlačítka Nový lze přidat k příjemce požadované druhy obalů a jejich množství. (viz obr. 16)

obr. 16 Zadávací formulář obalu bez ceny k příjemce

ObalKonta obr 20.png

Jestliže jsou k příjemce výše uvedeným způsobem připojeny obaly, její realizací se tyto položky zapíší se zápornou hodnotou množství do přehledu Obalová konta -> Organizace a obalová konta (Organizace a obalová konta - sklady).

Výdej obalů - odběratelské konto

Výdej obalů se provádí pomocí dokladu oběhu zboží typu - výdej ze skladu.

Řada výdejky musí být uvedena v přehledu Řady dokladů OK. Výdejka ze skladu se vytvoří standardním způsobem. Obaly se do dokladu nezadávají jako položky, ale pomocí externí akce *Obalová konta -> Obaly (bez cen) .

Spuštěním externí akce se zobrazí přehled obalů bez cen pro označený doklad. V případě, že je přehled prázdný, není k výdejce připojena žádný obal. Pomocí tlačítka Nový lze přidat k výdejce požadované druhy obalů a jejich množství podobně jako na straně příjmu.

Jestliže jsou k výdejce výše uvedeným způsobem připojeny obaly, její realizací se tyto položky zapíší s kladnou hodnotou do přehledu Obalová konta ->Organizace a obalová konta (Obalová konta ->Organizace a obalová konta - sklady).

Vratky obalů

Vratky obalů se provádí pomocí generování dokladů. Druh generovaného dokladu je přímo závislý na nastavení v submodulu Konstanty. Doklady se generují z přehledu Organizace a obalová konta. (viz obr.17)

obr. 17 Organizace a obalová konta

ObalKonta obr 22.png


Stiskem tlačítka Zobrazení stavu obalů pro vratku vybrané organizace se zobrazí Přehled pro vrácení obalů.

Z přehledu je patrné jaké druhy obalů a jaké množství obalů jsou započteny do salda obalového konta organizace.

Stiskem tlačítka Oprava nad označenou položkou v přehledu Přehled pro vrácení obalů se zobrazí zadávací formulář Nastavení množství pro vratku. (Obr.18)


obr.18 Nastavení množství pro vratku

ObalKonta obr 23.png


Na zadávacím formuláři jsou tyto údaje:

 • o jaký druh obalu se jedná,
 • množství salda obalu přijatých i vydaných,
 • zadávací pole Množství pro generování dokladu oběhu zboží.


Po vyplnění pole Množství pro generování dokladu a potvrzení formuláře pomocí tlačítka OK je opět zobrazen Přehled pro vrácení obalů. Nad tímto přehledem je umístěna externí akce *Generování dokladu - bez cen. Tuto akci je nutné spustit pro vygenerování dokladu oběhu zboží. (viz obr. 19)


Výběrem akce Vrácení obalů přijatých bude vygenerován doklad Vratka obalů přijatých a sníženo záporné saldo obalového konta.

Výběrem akce Vrácení obalů vydaných bude generován doklad Vratka obalů vydaných a bude sníženo kladné saldo obalového konta.

Doklady se vygenerují na středisko nastavené v submodulu Konstanty.

obr. 19 Generování vrácení obalů

ObalKOnta obr 24.png

Pohyby obalů s cenami

Pohyby obalů s cenami jsou využívány tehdy, je-li požadována evidence obalů s ohledem na vývoj ceny obalu. Pohyb obalů s cenami mění přehledy Stav skladu, Stav obalů a Organizace a obalová konta.


Příjem obalů - dodavatelské obalové konto

Příjem obalů se provádí automaticky z řady příjemky uvedené v přehledu Řady dokladů OK. Uživatel vytvoří příjemku stadardním způsobem, obaly uvede jako položky dokladu s příslušnou cenou. (viz obr. 20) Realizací příjemky se zvýší záporné saldo obalového konta organizace.

obr. 20 Zadání obalu na příjemku

ObalKOnta obr 18.jpg

Výdej obalů - odběratelské obalové konto

Výdej obalů se provádí pomocí řady výdejky uvedené v přehledu Řady dokladů OK. Uživatel vytvoří výdejku standardním způsobem, obaly uvede jako položky dokladu s příslušnou cenou.

Realizací výdejky se zvýší kladné saldo obalového konta organizace.

Vratky obalů

Vratky obalů se provádí pomocí generování dokladů. Druh generovaného dokladu je přímo závislý na nastavení v submodulu Konstanty . Doklady jsou generovány z přehledu Organizace a obalová konta (Organizace a obalová konta - sklad) . (viz obr. 21)


obr. 21 Organizace a obalová konta

ObalKonta obr 22.png


Stiskem tlačítka Zobrazení stavu obalů pro vratku vybrané organizace se zobrazí Přehled pro vrácení obalů (viz obr. 22). Z přehledu je patrné, jaké druhy obalů a jaké množství obalů jsou započteny do salda obalového konta organizace.

obr. 22 Zobrazení stavu obalů pro vratku

Soubor:ObalKOnta obr 28.png

Stiskem tlačítka Oprava nad označenou položkou v přehledu Přehled pro vrácení obalů se zobrazí zadávací formulář Nastavení množství pro vratku . (viz obr. 23)

obr. 23 Nastavení množství pro vratku

ObalKOnta obr 24.png


Na zadávacím formuláři jsou tyto údaje:

 • o jaký druh obalu se jedná
 • množství salda obalu přijatých i vydaných
 • zadávací pole pro generování dokladu oběhu zboží


Po vyplnění pole Množství pro generování dokladu a potvrzení formuláře pomocí tlačítka OK je opět zobrazen Přehled pro vrácení obalů. Nad tímto přehledem je umístěna externí akce *Generování dokladu - s cenami. Tuto akci je nutné spustit pro vygenerování dokladu oběhu zboží. (viz obr. 24)


Výběrem akce Vrácení obalů přijatých bude vygenerován doklad Vratka obalů přijatých a sníženo záporné saldo obalového konta.

Výběrem akce Vrácení obalů vydaných bude generován doklad Vratka obalů vydaných a bude sníženo kladné saldo obalového konta.

Doklady se vygenerují na středisko nastavené v submodulu Konstanty.

obr. 24 Přehled pro vrácení obalů, generování dokladů s cenami

ObalKonta obr 30.png

obr. 25 Přehled dokladů obalového konta

ObalKonta obr 31.png

Korekce stavu obalových kont

Korekce stavu obalových kont se provádí v submodulu Organizace a obalová konta nad označenou organizací *Položky -> Položky salda obalů v přehledu Přehled zapůjčených obalů. Stiskem tlačítka nový je vyvolán zadávací formulář. (viz obr.26)

obr. 26

ObalKOnta obr 21a.jpg


Zadávací formulář obsahuje tato pole:

 • Typ evidence
 • Druh evidence
 • Počáteční stav
 • Skupina zboží
 • Registrační číslo
 • Název
 • Množství
 • JC bez daní
 • Poznámka


Typ evidence

Tato volba určuje, zda bude korekce vytvořena pro sledování obalovýh kont S cenami nebo Bez cen. V případě zvolení volby Bez cen není možné editovat pole JC bez daní .


Druh evidence

Tato volba určuje, zda bude provedena korekce přijatých nabo vydaných obalů.


Počáteční stav

Zatržením této volby bude záznam založen jako počáteční stav obalových kont.


Skupina zboží, Registrační číslo, Název

Do těchto polí se zadává příslušný obal, pro který požadujeme provést korekci.

Přepravce

Může nastat situace, kdy je požadováno sledovat stav obalů organizace, která provádí přepravu, nikoliv organizace, která je uvedena v hlavičce příjemky jako dodavatel. Volba se provede v menu Příjemky pomocí externí akce *Obalová konta -> Přepravce. (viz obr. 27)

obr. 27

ObalKOnta obr 22.jpg

Tip Volba Přepravce je aktivní pouze pro nerealizované příjemky a je přímo závislá na nastavení v submodulu Konstanty.

Přehled externích akcí

Modul obalová konta obsahuje množství externích akcí a přehledů. V této kapitole je uveden jejich soupis.


Modul obalová konta

Organizace a obalová konta (Organizace a obalová konta - sklad)

Popis

V přehledu je k dispozici přehled obalových kont jednotlivých organizací.

Záporná hodnota salda obalů značí kolik obalů je zapůjčeno od označené organizace. (Obaly dlužím.)

Kladná hodnota salda obalů značí kolik obalů je zapůjčeno označenou oranizací. (Obaly jsou mi dlužny.)


Externí akce

V přehledu jsou obsaženy externí akce:


*Menu -> Zobrazení stavu obalů pro vratku

Zobrazí Přehled pro vrácení obalů.

Přehled pro vrácení obalů obsahuje tyto externí akce: *Generování dokladu - bez cen -> Vrácení obalů přijatých
V případě zadání množství pro vratku vygeneruje patřičný doklad oběhu zboží. *Generování dokladu - bez cen -> Vrácení obalů vydaných
V případě zadání množství pro vratku vygeneruje patřičný doklad oběhu zboží. *Generování dokladu - s cenami -> Vrácení obalů přijatých
V případě zadání množství pro vratku vygeneruje patřičný doklad oběhu zboží. *Generování dokladu - s cenami -> Vrácení obalů vydaných
V případě zadání množství pro vratku vygeneruje patřičný doklad oběhu zboží. *Menu -> Nastavení množství pro vratku
Zobrazí formulář pro zadání množství pro vratku.

*Počáteční stav -> Počáteční stav obalů Slouží k nastavení počátečních stavů obalových kont.


*Přehledy -> Položky salda obalů

Zobrazí Přehled zapůjčených obalů.

Přehled zapůjčených obalů obsahuje tyto externí akce: *Menu -> Oprava položky
Zobrazí formulář pro ruční korekci Nevráceného množství označeného druhu obalu. *Menu -> Nový
Zobrazí formulář pro korekci množství a zadání počátečních stavů označeného druhu obalu.

Stav obalů (Stav obalů - sklad)

V přehledu uvedené položky jsou z hlediska výpočtu salda obalových kont považovány za obaly. Položky, které nejsou uvedeny v tomto přehledu nejsou považovány za obaly!

Externí akce

V přehledu je obsažena externí akce:

* Editace -> Nový

Umožní výběr obalu z přehledu kmenových karet. V případě, že položka neexistuje je možné ji odsud založit.

*Editace -> Zrušit

Zruší označený záznam v přehledu. Na této skladové kartě nebude nadále obalové konto sledováno.

*Přehledy ->Přehledy pohybů obalových kont

Zobrazí Přehled zapůjčených obalů.

Přehled zapůjčených obalů

*Editace -> Opravy

Zde je možné provést ručně korekci množství u konkrétního dokladu.

*Přehledy -> Doklady

Přehled zobrazí doklady týkající se obalového konta.

Řady dokladů OK

V přehledu jsou zobrazeny doklady oběhu zboží, ze kterých budou napočítávány obaly s cenami.

V přehledu jsou obsaženy externí akce:

*Editace -> Nový
Zobrazí přehled řady dokladů oběhu zboží.

*Editace -> Zrušit
Zruší označený záznam v přehledu.

*Editace -> Oprava
Umožní nastavit druh salda (Nezměněno, Příjem, Výdej) pro řadu storno dokladů

Konstanty

V přehledu je zobrazen záznam pro nastavení modulu Obalová konta.

V přehledu je obsažena externí akce:

*Menu -> Oprava
Zobrazí zadávací formulář Řady obalových kont - vratka.

Modul Příjemky

V přehledu Příjemky je obsažena v rámci modulu Obalová konta externí akce:


*Obalová konta -> Obaly (bez cen)
Zobrazí zadávací formulář Obaly bez cen k dokladu.

*Obalová konta -> Přepravce
Zobrazí zadávací formulář pro evidenci přepravce. Doklad nesmí být realizován.

Modul Výdejky

V přehledu Výdejky je obsažena v rámci modulu Obalová konta externí akce:


*Obalová konta -> Obaly (bez cen)
Zobrazí zadávací formulář Obaly bez cen k dokladu.

*Obalová konta -> Přepravce
Zobrazí zadávací formulář pro evidenci přepravce. Přepravce se nepodaří zadat, pokud je již doklad realizován.