Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Nastavení parametrů - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Česká republika jako členský stát EU je součástí jednotného celního území a celní řízení se řídí následujícími zásadami platnými pro všechny členské státy:

Platí jednotné celní předpisy vydané v EU, to je především Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 – Celní kodex Společenství, Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 – provádění Celního kodexu Společenství a Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla.

Při dovozu a vývozu zboží je uplatňováno stejné zařazení do jednotného celního sazebníku včetně stanovených sazeb cla při dovozu zboží.

Všemi členskými státy je vůči třetím zemím uplatňována společná celní politika. Dodání zboží, které má status Společenství, mezi jednotlivými členskými státy EU není předmětem celního řízení. Některé oblasti celního řízení, jako např. způsoby zajištění celního dluhu a oblast porušování celních předpisů, spadající do působnosti jednotlivých členských států, jsou řešeny zákonem č. 13/1993 Sb., celní zákon v platném znění.


Všechny tyto normy dávají celním úřadům prostor k různým variantám některých úkonů celního řízení. V praxi se říká, že „co celník, to jiný názor“. Proto program dává možnost nastavit pro některé činnosti různé varianty řešení. Pokud budete potřebovat sledovat více zjednodušených postupů můžete mít i více jednotlivých Nastavení parametrů. Je pak však velmi výhodné, mít je rozlišeny pomocí Názvu. Název se poté zobrazuje ve stavovém řádku programu v přehledech, kde se pořizují jednotlivé doklady.

Nastaveni parametru - Celni pripady1.jpg


Záložka - Obecné

Formulář záložky Nastavení parametrů - Obecné

Nastaveni parametru - Celni pripady2.jpg

V této záložce můžete nastavit všeobecné chování modulu Celní případy pro oblast ICS dovoz, ECS Vývoz a NCTS. Další vlastnosti/parametry pro dané oblasti nastavíte na záložce 7 - NCTS/ECS.

Zkratka názvu deklaranta

Jedná se o čtyřmístnou zkratku deklaranta, podle níž jsou vaše elektronicky odeslané dovozní deklarace rozpoznávány programem celní správy. Zkratku přiděluje CÚ.

PEI; TCP

Uživatelé modulu SCP a zjednodušené postupy zde mohou vybrat mezi pojmenováním SCP podle evidenčního čísla nebo podle zkratky deklaranta. Stejně lze volit u TCP. Tyto volby se již v současnosti nevyužívají!!!!

Automatické počítání celní hodnoty

Možnost volby mezi manuálním a automatickým počítáním celní hodnoty. Vzhledem ke změnám celních předpisů se vypočítává pouze prohlašovanou celní hodnotu a to v závislosti na nastavení Fakturované ceny vč. dopravy. Je-li Fakt. cena včetně dopravy - pak je Odst. 47 = Odst. 42 - PONT - PONEU; Je-li fakt. cena bez dopravy pak je Odst. 47 = odst.42+PONZ

Automatické počítání dopravného

Automatický rozpočet dopravného zvolte v případě, kdy má program při změně počtu položek nebo některé hmotnosti automaticky přepočítat dopravné.

Automatické předvyplňování odst. 31.

Pokud chcete doplňovat orientační text do odstavců 31 JSD podle celního zařazení zboží, zaškrtněte možnost „Automatické předvyplňování odst.31 z EČIT“.

Přenášet Ev. číslo při převodu TPP -> SCP

Tato možnost zajišťuje stejné pořadové číslo TPP na SCP při použití funkce Převod na jiný typ z dokladu Tranzit (TPP) na SCP. Tato volba se již v současnosti nevyužívá!!!!

Evidence Zj. p. pouze u deklaranta

Volba umožňuje vést evidenci zjednodušeného postupu "Schváleného příjemce" tak, že v případě používání funkcí Převodu na jiný typ (SCP -> ZJSD dovoz; SCP -> SCP -> JSD dovoz) nebo Odpis z SCP na Záložce položky v dokladech modulu Celní případy přenáší do odstavce č. 40 Předchozí doklad/ Datum / Pol. návazných dokladů odstavec č. 40 Předchozí doklad z dokladu SCP.

Poznámka

Místo pro poznámku využijí především deklaranti – profesionálové pro uložení základních informací o svých klientech, kterým připravují celní řízení (čísla různých rozhodnutí, termíny k předávání deklarací …).

NCTS - generovat předchozí doklady

Tato možnost zabezpečí přenos předchozích dokladů do odst. 40.

Záložka - Evidenční čísla

Formulář Nastavení parametrů - Evidenční čísla

Nastaveni parametru - Celni pripady3.jpg

V této záložce můžete nastavit výchozí pozice pro evidenční čísla deklarací ve starých postupech. Jedná se o konstantu – 8 či 9 stabilních počátečních čísel či písmen a start pozici – hodnotu, od které má program udržovat souvislou číselnou řadu.

Upozornění Nastavení číslování dokladů pro ICS dovoz, ECS vývoz/výstup a NCST nastavíte na záložce 7 - NCTS/ECS.

Při vystavování zjednodušených JCD při vývozu (2-řada), při dovozu (5-řada), a dále při vystavování TCP schváleným odesílatelem (3-řada) či ukončování tranzitu schváleným příjemcem (4-řada) vyplňuje deklarant i evidenční číslo JCD do odstavce A či TCP do odstavce C. Evidenční číslo má tvar XUUUUPPRccccc

Kde

  • X kód označující typ deklarace (2 – vývoz, 1,5 – dovoz, 3,4 – tranzit)
  • UUUU kód celního úřadu
  • PP číslo pracoviště
  • R poslední číslice letopočtu
  • Ccccc pořadové číslo
Upozornění Součástí evidenčního čísla je i poslední číslice letopočtu. Začátkem ledna proto nezapomeňte tuto číslici (8. pozice) změnit.

Evidenční čísla musí tvořit souvislou řadu bez duplicit. O případných mezerách musí být informován celní úřad. V nastavení parametrů můžete nastavit začátek XUUUUPPR i počátek číslování a dále pomocí zaškrtávacích políček způsob přidělování čísel a požadavek na výpočet kontrolní číslice (modula). Dále je nutné určit, jakým způsobem má program udržovat číselnou řadu, tedy jak má přidělovat následující evidenční čísla.

1.varianta - políčka u Start pozice i Max z použitých nejsou zaškrtnuta - program postupuje od nuly tak, že zaplní 1. nalezenou mezeru nebo přidělí nejbližší vyšší číslo

2.varianta – políčko u Start pozice je zaškrtnuté, u Max z použitých nikoli - program postupuje od start pozice tak, že zaplní 1. nalezenou mezeru nebo přidělí nejbližší vyšší číslo

3.varianta – políčko u Start pozice je prázdné, u Max z použitých je zaškrtnuté - program přidělí číslo následující po nejvyšším použitém čísle

4.varianta - obě políčka jsou zaškrtnutá - program přidělí číslo následující po nejvyšším použitém čísle kromě případu, kdy je start pozice větší. Potom přidělí číslo o 1 větší než je start pozice.

Program neumožní uložit dvě deklarace se shodným evidenčním číslem. Pokud do formuláře JCD vypíšete číslo ručně, hodnota Max z použitých se nezmění.

Záložka - Tisk

Nastavení parametrů – tiskové konstanty

Nastaveni parametru - Celni pripady4.jpg


V této záložce můžete ovlivnit tisk celních formulářů. Jedná se především o tisk základů, sazeb a poplatků v odstavci 47 JSD dovozní. Můžete pro každý řádek odstavce 47 zvolit, zda má být tištěn v povinném rozsahu nebo včetně údajů, které mají podle prováděcí vyhlášky vyplňovat celníci. Jedná se o tisk sazeb a výše poplatků.

Pro správný tisk NCTS vydaný s ložnými listy je nutné ještě před prvním tiskem NCTS vydaný a ložných listů zapsat jméno tiskové sestavy pro tisk Ložných listů a sestavy pro tisk NCTS vydaný s ložnými listy. Při vlastním tisku vícepoložkového TCP je nutné začít tiskem Ložných listů, aby program zjistil, kolik jich bylo skutečně vytištěno (program se snaží na jeden Ložný list umístit co nejvíce položek zboží).

Záložka - Převody dokladů

Formulář Nastavení parametrů - Převody dokladů

Nastaveni parametru - Celni pripady5.jpg

NCP -> ICS dovoz

V případě Zjednodušených postupů bude jednou za čas potřeba sestavovat Dodatečné JCD (dále DJCD) z vystavených ZCP/NCP. Na DJCD je třeba znovu deklarovat veškeré vyvezené či dovezené zboží. Údaje již musí být úplné, nikoli částečné jako na ZCP/NCP. Teprve DJCD je daňovým dokladem a při dovozu je podle něj vyměřen celní dluh.

Pokud obchodujete za různé měny, s různými zeměmi a v různých dodacích podmínkách, musíte sestavit více DJCD. Různé celní úřady stanovují různé podmínky pro sumarizaci na DJCD, program proto umožňuje uživatelskou konfiguraci těchto podmínek. K tomu právě slouží tato záložka v Nastavení parametrů. Odstavec, který musí být na DJCD jedinečný (podle kterého se musí rozdělovat DJCD) označte zatržením. Podle režimu a kódu měny se rozděluje vždy.

V případě, že CÚ nebude vyhovovat uvádění do odstavce 40 Předchozí doklad v položkách DJCD Evidenční číslo ZCP a bude požadovat uvádění jako předchozího dokladu Evidenční číslo SCP či TPP (více viz Evidence Zj. p. pouze u deklaranta)


Schv.odes.-tisk TDD - slouží k zadání kódu schváleného odesílatele, který se tiskne do dokladu TDD s razíztkem.

Celní orgán pro tisk razítka - slouží k zadání celního organánu, který povolení pro schváleného odesílatele vydal. Lze vybrat z číselníku celních úřadů a dále text upravovat/editovat. Pokud je tento údaj vyplněn, pak bude mít při tisku TDD s razítkem přednost před údajem 'CÚ Odeslání', pokud vyplněn nebude, do ´daje na razítku dokladu TDD s razítkem se dotáhne 'CÚ odeslání'.

Kopie dokladů

V pravé části obrazovky lze nastavit, jaké údaje se mají zkopírovat při vytvoření dokladů ICS, ECS a NCTS prostřednictvím funkce "Nová z aktuální" a "Nová ze vzoru". Tímto způsobem lze nastavit nejen zkopírování předchozích a předložených dokladů nebo kontejnerů, ale je možné zkopírovat/přenést také částku dopravného včetně jeho způsobu rozpočtu a dále také definici odeslání informací o stavu.

Způsob odpisu z doč. skladu

Konstanta, dle které je při převodu z dočasného skladu /NCTS přijatý/ na návazný doklad řízen způsob odpisu. Po přepnutí na odpis dle hr.hmotnosti se při akci Odpisu z doč. skladu přeberou místo nákladových kusů hrubé hmotnosti položek.

Týká se akcí odpisu z dočasného skladu v přehledu položek, i akce odpisu v přehledu předchozích dokladů.

Záložka - Ostatní

Na této záložce lze nastavit konfiguraci k modulu Přípravné fakturace a provést nastavení Kumulaci zásilek z přepravních služeb. Dále zde máte možnost nastavení číselných řad/číslování dokladů CIM, CMR a EUR.

Nastaveni parametru - Celni pripady6 1.jpg

Záložka - Záruky

Nastavení parametrů – údaje pro sledování záruk

Nastaveni parametru - Celni pripady6.jpg


V této záložce můžete nastavit údaje o výši zaručené částky celního dluhu, počtu dnů pro sledování a procento pro výpočet celního dluhu z celkové ceny zboží. Aktuální údaje o stavu tranzitních případů, jako je ukončení nebo přestup hranic, se získávají pomocí elektronických dotazů na stav tranzitu přes VAN operátora (viz Doručenky a odpovědi). Informace o aktuálním stavu čerpání záruk získáte v Nastavení parametrů, Tisk formulářem a sestava nazvaná Výše záruk.

Do pole ID Subjektu zadejte tzv.JZ číslo z rozhodnutí celní správy pro povolení konkrétní celní záruky. Daným číslem se identifikujete vůči aplikaci Globální záruky celní správy při elektronických dotazech na stav záruky odesílaných prostřednictvím definice zpráv přímo nad konkrétní zárukou.

Pokud zaškrtnete pole Generovat Celní záruky ze zprávy CI_ZAJRU a odešlete celníkům zprávou DI_ZAJRU obecný dotaz na stav všech celních záruk evidovaných k danému EORI, Helios po importu odpovědi - zprávy CI_ZAJRU dohledá neexistující záruky a založí je do přehledu Celní záruky.

Záložka - NCTS/ECS

Tato záložka slouží ke konfiguraci modulů, kterými komunikujete s celní správou již plně elektronicky. Jedná se o moduly NCTS přijatý, NCTS vydaný, ECS Vývoz, ECS Výstup, Souhrnnou deklaraci, ICd dovoz.

Nastaveni parametru - Celni pripady7.jpg

LRN - slouží k nastavení číselné řady referenčních čísel vydaných deklarací

Konstanta - udává fixní část čísla, pořadí v požadovaném počtu cifer program udržuje sám

Pořadové číslo - sem můžete zapsat počáteční nenulovou hodnotu, pokud na náš program přecházíte z jiného software. LRN bude identifikovat zprávu do doby, než jí bude přiděleno MRN (celní evidenční číslo).

ID subjektu - je identifikační číslo, které dostanete v povolení k elektronické komunikaci pro danou oblast /ICS/, ECS/ NCTS, .../ a které musí být součástí každé NCTS zprávy.

Číslo povolení - je identifikační číslo schváleného odesílatele nebo příjemce.

Parametry komunikace - je identifikační číslo, které dostanete v povolení k elektronické komunikaci.

Kódové číslo schváleného odesílate - pro tisk TDD - slouží pouze k tisku TDD u schváleného odesílatele.

Záložka - EMCS

Tato záložka slouží ke konfiguraci modulu EMCS Vydaný, kterým komunikujete s celní správou již plně elektronicky v oblasti přepravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, tzv.elektronické AAD.

Nastaveni parametru - Celni pripady8.jpg

ID subjektu - je identifikační číslo, které dostanete v povolení k elektronické komunikaci pro danou oblast /ICS/, ECS/ NCTS, .../ a které musí být součástí každé NCTS zprávy.

Číslo povolení - je identifikační číslo schváleného odesílatele nebo příjemce.

Parametry komunikace - je identifikační číslo, které dostanete v povolení k elektronické komunikaci.

Číslo povolení daňového skladu z rozhodnutí příslušného orgánu celní správy.


Globální konfigurace

Nad vybranými celními parametry lze přes funkci Akce/Globální konfigurace nastavit:

Nastavení parametrů - globální konfigurace

Exportní dávky číslovat dle Řad Nast.parametrů - při exportu zpráv Helios respektuje nastavení LRN konstanty jednotlivých druhů dokladů /ICS, ECS, atd./

Automatické uzavírání dokladů po generování zpráv - po exportu zprávy na celnici dojde k uzavření deklarace - nelze provést editaci záznamu /obdoba funkce spouštěné nad daným dokladem ICS, ECS, atd. volbou Akce/Uzavření případu/.

Automatické uzavírání dokladů po příjmu zpráv CRPROx - po importu zpráv CRPROx z celnice dojde k uzavření deklarace - nelze provést editaci záznamu /obdoba funkce spouštěné nad daným dokladem ICS, ECS, atd. volbou Akce/Uzavření případu/.

- ICS dovoz - Zpráva CZ429A - Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu

- ECS vývoz - Zpráva CZ529A - Rozhodnutí o propuštění

- NCTS trantit vydaný - Zpráva CZ029A - Rozhodnutí o propuštění

Import - založit organizaci při neurčitosti - v případě, že při vytváření/aktualizaci dokladu je dohledáno více organizací dle stejného TIN, EORI, SEED,..... pak bude záznam navázán na první nalezený. Pokud bude volba zaškrtnuta, bude nová organizace vytvořena a do dokladu navázána.