Nastavení konfigurace TPV - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

V globální konfiguraci je nutné nastavit před vlastním použitím programu základní vlastnosti a konstanty.

Konfiguraci otevřete volbou Možnosti, Konfigurace z menu v hlavním okně systému Helios Orange. V dialogovém okně konfigurace zvolíte ve stromové struktuře volbu Příprava výroby a v pravé části okna se objeví přehled konstant:

Způsob výpočtu kalkulace

Určuje způsob výpočtu přípravného nebo ukončovacího času v rámci výpočtu kalkulační ceny výrobku. Způsob výpočtu lze kdykoliv změnit.

Jednotlivé možnosti nastavení:

 • Přípravný (ukončovací) čas se nepoužívá

V technologických postupech se nezadává, do kalkulace vstupuje za nulovou cenu (např. přípravné časy jednotlivých operací nejsou evidovány v rámci technologického postupu, ale jsou rozpouštěny v rámci režie střediska).

 • Přípravný (ukončovací) čas je v kalkulaci pouze 1x, bez ohledu na optimální výrobní dávku

Do kalkulace vstupuje pouze 1x na celou výrobní dávku. Optimální výrobní dávka je v tomto nastavení pouze informativní údaj.

 • Přípravný (ukončovací) čas je rozpočítaný na 1 ks

Výpočet je shodný jako u jednicového času - každý kus bude obsahovat přípravný (ukončovací) čas.

 • Přípravný (ukončovací) čas pro kalkulaci dělit optimální výrobní dávkou

Přípravný (ukončovací) čas je definován na optimální výrobní dávku.
Systém nejdříve rozpočítá čas na 1 kus (podílem přípravného (ukončovacího) času a optimální výrobní dávky). Výslednou hodnotu vynásobí požadovaným množstvím.


Aplikovat KVO pouze na jednicový čas obsluhy

V editoru operací technologického postupu se zadávají časy stroje a obsluhy. Poměr mezi těmito časy je možné nastavit mimojiné i pomocí Koeficientu vícestrojové obsluhy (KVO). Tento parametr v konfiguraci stanovuje, zda se při změně hodnoty KVO má autoamticky přepočítat pouze jednicový čas obsluhy a nebo i čas obsluhy pro přípravu a ukončení.

Tarif

Volba určuje, zda budou ve výrobě používány výrobní tarify. ! Nastavení nelze změnit, pokud je již v systému vytvořen jediný technologický postup !
Jednotlivé možnosti nastavení:

 • Výpočet mzdy se děje podle tarifu – Přes koeficient tarifu, který je zadaný na operaci, se přepočítává výrobní čas na peníze. Tato volba je nastavena jako výchozí.
 • Mzda se zadává přímo v postupu a nepočítá se podle tarifu - V případě nastavení této volby systém s výrobními tarify nepočítá a není proto nutné číselník tarifů udržovat. Na všech operacích technologického postupu je však nutné mzdu (přípravnou, jednicovou, ukončovací) plnit ručně. Tento systém má značnou nevýhodu při přeceňování, kdy je nutné každou operaci technologického postupu ručně editovat.

Způsob zarovnání operace

Určuje způsob automatického zarovnání operace v technologickém postupu po jejím zadání v editoru.

 • Zarovnání mezerami zleva
 • Zarovnání nulami zleva

Úroveň max. vnoření

Konstanta určuje maximální možnou hloubku vnoření kusovníkových vazeb. Jedná se pouze o kontrolní údaj. Zadaná hodnota musí být vyšší než 10. Doporučuje se ponechat implicitní hodnotu přednastavenou programem. Hodnota se používá při výpočtu kusovníku, kde slouží k detekci zacyklených vazeb. Pokud budete používat větší hloubku vnoření v kusovníkových vazbách než je max. vnoření zde zadané, bude při výpočtu kusovníku zobrazeno chybové hlášení - zacyklení kusovníkových vazeb. Potom stačí nastavit maximální úroveň vnoření na vyšší hodnotu. Maximální hloubka vnoření není omezena.

Délka pozice v kusovníku

Konstanta určuje počet alfanumerických znaků pro označení čísla pozice v kusovníkových vazbách. Může nabývat hodnot 2 - 20.

Způsob zarovnání pozice

Určuje způsob automatického zarovnání pozice v kusovníkových vazbách po jejím zadání v editoru.

 • Bez zarovnání
 • Zarovnání mezerami zleva
 • Zarovnání nulami zleva

Automatické číslování kusovníkové pozice

Definuje, zda při zakládání nových kusovníkových vazeb systém bude automaticky přednabízet nové číslo kusovníkové pozice.


další