Nakupované materiály - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11002

Popis

V přehledu Nakupovaných materiálů se zobrazí seznam všech kmenových karet z Oběhu zboží - Zboží a služby, u nichž je nastaven příznak Materiál. Z toho vyplývá, že se jedná o běžnou kmenovou kartu jejíž vlastnosti jsou popsány v oběhu zboží.
Mezi nakupované materiály řadíme výchozí, dosud neopracovaný materiál pro výrobu. Do této skupiny patří také veškeré nakoupené součástky, polotovary i celky, které se nakoupí a namontují bez jakékoliv úpravy.

Nové materiály můžete založit přímo v tomto přehledu volbou <F2> nebo načtením z již existujících kmenových karet Oběhu zboží funkcí "Přidání položky z kmene zboží". Nový materiál se automaticky zobrazí v seznamu kmenových karet v oběhu zboží. S takto založenou položkou můžete dále pracovat v Oběhu zboží podle standardních zvyklostí.

Kmenová karta může mít příznak dílce, materiálu, nářadí a vedlejšího produktu. Tyto příznaky se můžou různě kombinovat s jedinou výjimkou - karta nemůže označovat současně dílec a materiál.

U materiálu je možné nadefinovat také jeho cenu. Cena podléhá rovněž změnovému řízení a má vliv na kalkulační cenu výsledného výrobku. Současně lze materiál přiřadit do konkrétní kalkulační skupiny (A,B,C). Toto přiřazení umožní sledovat materiálové náklady výrobků po těchto skupinách.

Seznam atributů

Jak již bylo napsáno - materiály jsou pouze podmnožinou tabulky Kmen zboží. Obsahují tedy standardní atributy kmene zboží. V následujícím výčtu se proto omezíme pouze na atributy, které mají přímou vazbu na výrobu, případně ovlivňují chování některých funkcí ve výrobních modulech.

 • Skupina zboží - Toto pole se odkazuje na číselník skupin zboží. Jedná se o povinný údaj. Skupina zboží musí obsahovat 3 alfanumerické znaky.
 • Registrační číslo – Spolu se skupinou zboží tvoří registrační číslo jednoznačnou identifikaci nakupovaného materiálu. Způsob zarovnání a maximální délku registračního čísla si můžete nastavit v globální konfiguraci oběhu zboží. Registrační číslo může obsahovat až 30 alfanumerických znaků. Jako registrační číslo lze použít např. číslo výkresu podle výkresové dokumentace, katalogové číslo, JKPOV nebo interní označení materiálu.
 • Název 1-4 – Slouží k přesnému pojmenování materiálu. Každý z názvů může obsahovat až 100 alfanumerických znaků.
 • MJ evidence – Měrnou jednotku lze vybrat z číselníku měrných jednotek. Pokud se daná měrná jednotka nenachází v seznamu, založte ji jako novou položku do číselníku měrných jednotek. Jedná se o skladovou měrnou jednotku. V těchto jednotkách je zboží uloženo na skladech. Pokud se zboží nachází na skladě, nelze MJ Evidence změnit. Kdekoliv se ve výrobních modulech setkáme s množstvím zboží a není-li řečeno jinak, jedná se právě o množství v této MJ evidence.

V číselníku měrných jednotek také můžete na dané měrné jednotce zaškrtnout příznak Nedělitelná MJ. Při automatickém generování výrobních požadavků na sklad, systém zaokrouhlí požadované množství na celé číslo (zaokrouhlí vždy směrem nahoru).

 • Výkres – Obrázek ve formátu BMP, JPG nebo GIF, uložený přímo na kartě kmene zboží. Tento obrázek lze využít i v tiskových výstupech systému Helios Orange.
 • Blokováno – Tento atribut může nabývat dvou hodnot – Běžný záznam nebo Archivní záznam. Při vytvoření nové položky se jedná vždy o běžný záznam. Příznak archivní záznam nastavte, pokud již nebudete chtít s danou položkou pracovat. Systém vás při každém výběru archivní položky upozorní, že chcete pracovat s neplatnou položkou. Současně tato položka je vyřazena z některých výpočtů např. generování objednávek atd.

Stav Archivní záznam většinou využijete tehdy, když danou kartu nechcete používat - chtěli byste ji smazat, ale vzhledem k tomu, že již byla navázaná např. v kusovníku, nelze ji smazat.
Většinou se při používání Archivních záznamů vytváří sestava, která tyto záznamy odfiltruje a zobrazuje uživatelům pouze Běžné záznamy.

 • Aktuální dodavatel – Odkaz do číselníku organizací. Jedná se o aktuálního dodavatele daného materiálu. Využívá se při automatickém generování objednávek.
 • Dodací lhůta, Typ dodací lhůty - Využívá se při automatickém generování objednávek.
 • Minimum dodavatel – Minimální množství, které je mi dodavatel ochoten dodat. Využívá se při automatickém generování objednávek.
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Záložka rozměry - Na této záložce je možné zadat rozměry materiálu do jednotlivých rozměrových polí. Jedná se o informativní údaje, které můžete použít v tiskových výstupech. Rozměry můžete použít i jako vstupní parametry ve vzorcích pro výpočet spotřeby materiálů (viz Číselník vzorců).
 • Varianta - Specifikace dané varianty materiálu. Variantnost se využívá hlavně u vyráběných dílců. U nakupovaných materiálů postrádá praktický význam.

Parametry kmene zboží

(skupina výrobních atributů, které rozšiřují vlastnosti kmenové karty):

 • Zadáno ve výrobě – Zobrazuje celkový počet živých čistých kusů na výrobních příkazech, které se nacházejí v modulu Řízení výroby. Předpokládá se jejich odvedení na sklad hotových výrobků nebo na výrobní mezisklad. Pro nakupované materiály nemá tento atribut význam.
 • Blokováno pro výrobu – Zobrazuje nevydané množství materiálových/polotovarových požadavků zadaných nebo předzpracovaných výrobních příkazů.
 • Výchozí sklad pro výdej do výroby – Přednastavený sklad, ze kterého bude prováděn výdej do výroby. Je nadřazen nastavení z kmenového střediska vyráběného dílce.
 • Kalkulační skupina - Přiřazená kalkulační skupina materiálů, která umožní detailnější rozklíčování materiálových nákladů konkrétních výrobků.
 • Dodatečné % ztrát kusovníku - Pomocí tohoto údaje je možné navýšit spotřebu dané položky ve všech kusovníkových vazbách, kde se daná položka nachází na pozici nižšího. Při jednotlivých výpočtech v modulu TPV má uživatel možnost definovat, zda se dané navýšení má či nemá aplikovat. Při generování materiálových/polotovarových požadavků v modulu Řízení výroby se toto navýšení aplikuje vždy a to tak, že se původní "% ztrát" z kusovníkové vazby navýší o zadané "Dodatečné % ztrát".
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů
 • Přednastavené fixní množství - Hodnota fixního množství, která se přednastaví při zakládání nové kusovníkové vazby s tímto materiálem.
 • Přednastavené % ztrát - Hodnota procenta ztrát, která se přednastaví při zakládání nové kusovníkové vazby s tímto materiálem.
 • Přednastavený vzorec pro výpočet spotřeby materiálů - Jedná se o přednastavení pro nové kusovníkové vazby, ve kterých bude použit tento materiál. Pomocí tohoto vzorce je možné provést výpočet spotřeby množství v závislosti na libovolných vstupních údajích. Např. z rozměru plechu A x B x koef. lze vypočítat množství potřebného plechu v kg (viz Číselník vzorců).

Funkce

Následuje popis funkcí spojených s výrobním modulem. Popis funkcí převzatých z kmenové karty z oběhu zboží naleznete v dokumentaci oběhu zboží.


Přidání položky z kmene zboží

Funkce Přidání položky z kmene zboží umožní přidat do přehledu nakupovaných materiálů položky z kmene zboží. Funkci je vhodné využít v případě, kdy již máte všechny potřebné karty materiálů nadefinovány v kmeni zboží a služeb (nebo na skladech). Funkce nastaví u vybraných položek kmene zboží parametr Materiál a tím se zobrazí v seznamu nakupovaných materiálů.
Doporučujeme nové materiály zadávat přímo v přehledu nakupovaných materiálů. Tím se položka automaticky zobrazí ve výrobě i v Oběhu zboží.


Odebrání položky ze seznamu materiálů

Funkce zruší položku pouze ze seznamu nakupovaných materiálů. Zanechá ji však v číselníku kmene zboží a služeb. Funkce neproběhne, bude-li položka navázaná ve výrobních modulech.


Zrušit

Touto funkcí vymažete nakupovaný materiál ze seznamu nakupovaných materiálů i z kmene zboží. Funkce se nejprve pokusí zrušit vazby na výrobu. Pokud proces úspěšně skončí, přejde do fáze odmazání záznamu z kmene zboží. To znamená, pokud materiál bude mít skladovou kartu, tak se korektně zruší příznak materiálu, karta již nebude zařazena mezi nakupované materiály, ale smazat z kmene zboží nepůjde z důvodu navázání na skladovou kartu - ze seznamu materiálů zmizí, ale v seznamu kmenových karet bude i nadále figurovat.


Přehledy pohybů

Dispozice na skladech

Viz funkce Dispozice na skladech v přehledu Vyráběných dílců.

Dokumenty

Ke každé položce lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, náčrty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč.
Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.


Kopie

Funkce slouží k vytvoření nového nakupovaného materiálu s možností zkopírování některých údajů z aktuálního materiálu.
Zobrazí se formulář, ve kterém musíte zadat skupinu zboží a registrační číslo nového materiálu. Dále se můžete rozhodnout, které návazné údaje se mají z aktuálního materiálu zkopírovat. Základní údaje z karty nakupovaného materiálu se kopírují automaticky. Zkopírované hodnoty je samozřejmě nutné zkontrolovat, případně upravit.
Pokud funkci kopie vyvoláte v přehledu "Varianty kmene zboží", kde vidíte pouze varianty konkrétní karty, musíte zadat i kód varianty nové karty. V tomto případě bude nový materiál automaticky zařazen mezi varianty právě zobrazeného materiálu.


Hromadné změny

Hromadné změny parametrů materiálů Funkce u všech označených materiálů umožňuje změnit speciální výrobní atributy z kmenové karty. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


Náhrada materiálu v kusovníkových vazbách

Funkce umožní nahradit právě označený materiál ve všech kusovníkových vazbách, kde se nachází na pozici nižší. Ve formuláři v kolonce "Čím nahradit" vybereme náhradní dílec či materiál. V přehledu "Seznamu dílců" je zobrazen seznam všech dílců, které ve svých kusovníkových vazbách mají požadovaný materiál k náhradě. V tomto seznamu označíme ty dílce, u kterých výměnu požadujeme. Současně musíme také vybrat změnu, pod kterou se výměna materiálu provede.
Tato funkce současně vedle výměny materiálu umožňuje i odebrání vybraného materiálu. Pokud do kolonky "Čím nahradit" nevybereme náhradní kusovníkovou položku, dojde pouze k odmazání vazeb, které obsahují inkriminovaný materiál.


Změna materiálu na vyráběný dílec

Funkce se pokusí převést označené materiály na vyráběné dílce. Pokud se jedná o variantní materiál, tak je převedena celá skupina variant tohoto materiálu.

Zobrazení všech variant

Tento přepínač určuje, zda v přehledu mají být zobrazeny jen základní varianty materiálů nebo všechny materiály včetně jejich variant.


Varianty

Zobrazit varianty

Funkce zobrazí přehled s celou skupinou variant daného materiálu. Každý materiál, který se zde založí funkcí F2-Nový se automaticky přiřadí do právě zobrazené skupiny variant.


Přidání do varianty

Tato funkce je přístupna jen v přehledu vyvolaném funkcí "Zobrazit varianty". Umožní do právě zobrazené skupiny variant přidat již existující položky kmene zboží, které splňují přesně definovaná kritéria:
- daná kmenová karta má stejné výrobní příznaky - dílec, montáž, materiál, nářadí, vedlejší produkt
- karta má nastaven kód varianty, který ještě v této skupině variant nebyl použit
- karta není v jiné skupině variant
- karta nemá vlastní definici konstrukce a technologie - platí pro dílce


Odebrání z variant

Funkce provede odebrání daného materiálu ze skupiny variant. Tento materiál nadále bude figurovat v seznam materiálů.


Změna kalkulačních cen

BID11033

Tato funkce umožňuje přiřadit danému materiálu kalkulační cenu. Ke každému materiálu je možné přiřadit tři různé kalkulační ceny - cena, cena1 a cena2. Tato cena se používá pro výpočet plánované kalkulace výrobků. O tom, která ze tří cen bude využita při výpočtu, rozhoduje kalkulační vzorec. Kalkulační cena materiálu nemá vliv na stav skladu, má dlouhodobější platnost. Vedle kalkulační ceny se v tomto místě může evidovat i procento materiálové režie.
Kalkulační ceny materiálů podléhají změnovému řízení. V daném okamžiku může být na kalkulačních cenách rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že změny nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu v řadě "Změna kalkulační ceny" jako permanentní. Tato změna bude stále platná a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny kalkulačních cen". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které kdy ovlivnily kalkulační ceny materiálů. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:


Přidat
Funkce umožní zahájit změnování v kalkulačních cenách nakupovaných materiálů. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.


Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu v kalkulačních cenách. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.


Zobrazit
Funkce zobrazí stav kalkulačních cen k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, tak se data zobrazí pouze pro čtení. Pokud se jedná o neplatnou změnu, tak se zobrazí poslední rozpracovaný stav kalkulačních cen, kde je možné měnit všechny potřebné údaje.

Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti "Změny kalkulačních cen", odpadá dotaz na změnu a funkce automaticky přejde do stavu editace kalkulačních cen.

Přehled kalkulačních cen materiálů zobrazí seznam všech nakupovaných materiálů a jejich kalkulační ceny.


Seznam atributů:

 • Cena, Cena1, Cena2 – Kalkulační ceny materiálu. O tom, která ze tří cen bude využita při výpočtu kalkulací, rozhoduje kalkulační vzorec.
 • Materiálová režie [%] – viz Materiálová režie. Pokud materiálová režie není vyplněna na konkrétním materiálu, přebírá se do výpočtu kalkulace procento materiálové režie ze skupiny zboží.

Pokud jsou definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.


Funkce:

Hromadná změna kalkulační ceny
Funkce umožňuje u označených záznamů provést změnu požadovaného atributu podle stanovených kritérií. Po aktivaci této funkce se zobrazí formulář, kde se vybere atribut, který chceme měnit a dále způsob změny:

 • Vynásobit koeficientem - Vynásobí atribut zadaným koeficientem.
 • Nastavit podle průměrné ceny skladu - Přepočte kalkulační cenu podle průměrné ceny na zadaném skladu. Pokud sklad není zadán, tak se vyhledání průměrné ceny provádí na všech skladech. Volba "Včetně SN" určuje, že hledaný průměr má být včetně souvisejících nákladů.

Pokud označenou položku ze seznamu na skladě nenajde, pak ponechá původní hodnotu kalkulační ceny. Pokud bude vypočtený průměr nulový, doplní se do kalkulační ceny průměr zadaný(hodnota zadaná na skladové kartě).

 • Nastavit podle posledně nakupované ceny skladu - Přepočte kalkulační cenu podle posledně nakupované ceny na zadaném skladu. Pokud sklad není zadán, tak se vyhledání posledně nakupované ceny provádí na všech skladech. Volba "Včetně SN" určuje, že hledaná posledně nakupovaná cena má být včetně souvisejících nákladů.

Pokud označenou položku ze seznamu na skladě nenajde nebo průměrná cena na skladě je rovna nule, pak ponechá původní hodnotu kalkulační ceny.

 • Nastavit podle nabídkové ceny - Přepočte kalkulační cenu podle zadané cenové úrovně. Cenovou úroveň je nutné vybrat z číselníku cenových úrovní. Ke každému zboží volbou Nabídkové ceny je možné přiřadit několik cenových úrovní s cenou (viz Oběh zboží). Pokud nabídková cena pro označenou položku ze seznamu není definovaná nebo je rovna nule, pak ponechá původní hodnotu kalkulační ceny.
 • Nastavit - Nastaví daný atribut na konkrétní hodnotu.
 • Prohodit s- Umožní zaměnit hodnotu mezi různými kalkulačními cenami materiálu.

Načtení posledních platných cen
Pro označené záznamy provede přepočet kalkulační ceny podle posledně platné změny ve změnovém řízení v kalkulačních cenách materiálů. ! Pokud opravujete kalkulační ceny pod permanentní změnou, nemá tato funkce význam.

Historie změn kalkulační změny
Funkce zobrazí pro aktuální materiál všechny změny, které se ho dotkly a současně stav cen k jednotlivým změnám.

Alternativy

Viz Alternativy v přehledu vyráběných dílců.


Výrobní přehledy

Pro každý nakupovaný materiál je možné provést různé druhy výpočtů. Přehledy jsou napočítávány pouze z platných dat TPV k zadanému datu.


Inverzní kusovník - strom

Viz Inverzní kusovník - strom v přehledu Vyráběných dílců.


Inverzní kusovník

Viz Inverzní kusovník v přehledu Vyráběných dílců.


Inverzní alternativy kmene zboží

Tato sestava zobrazuje seznam všech materiálů a dílců, které mohou být nahrazeny aktuálním materiálem v přehledu. Jedná se o inverzní pohled na alternativní náhrady materiálů a dílců. Viz Alternativy v přehledu vyráběných dílců.

Materiály a polotovary na výrobní příkaz

Pro vybraný materiál z přehledu zobrazí seznam existujících požadavků nad výrobními příkazy.


další