Nářadí pro výrobu - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11397

Popis

Tento přehled zobrazuje požadavky na přípravky / nářadí, které jsou potřebné pro výrobu daného dílce výrobních příkazů.
Tyto požadavky jsou generovány buď při předzpracování nebo při zadání výrobního příkazu do výroby. Současně při generování těchto požadavků z platné dokumentace TPV je brán zřetel na nadefinované alternativní vazby nářadí.

Tyto jednotlivé požadavky výrobních příkazů lze měnit, vytvářet nové nebo rušit pomocí tzv. odchylkového řízení. Každá tato změna v dokumentaci je zakonzervována pod konkrétní odchylkou z Číselníku odchylek. V přehledech je zobrazován vždy poslední existující stav této dokumentace - platný či neplatný, ale pouze u platné dokumentace (daná odchylka má nastavenou platnost) je možné provádět návaznou evidenci (např. evidenci skutečného opotřebení nářadí). Pokud si uživatel nepřeje archivovat jednotlivé změny v dokumentaci, tak je možné odchylkové řízení vypnout pomocí tzv. permanentní odchylky.

Seznam atributů

 • Příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému náleží daný požadavek.
 • Nářadí - Specifikace konkrétního nářadí požadavku.
 • Dílec - Odkaz na dílec, který bude při své výrobě požadovat dané nářadí. Jedná se o dílec přímo z výrobního příkazu nebo o montážní podsestavu daného příkazu.
 • Sklad - Přednastavený sklad nářadí. Tento sklad je u nových záznamů automaticky vyhledáván v pořadí, které je popsáno ve funkci Automatické přednastavení skladu.
 • Uživatelské nastavení skladu - Tento příznak signalizuje, že přednastavený sklad byl ručně změněn uživatelem. Pokud je příznak nastaven, tak se sklad při automatických aktualizacích již nemění a je zachován ručně vybraný sklad.
 • Výrobní středisko - Odkaz na středisko, na kterém probíhá operace vyžadující toto nářadí.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá operace vyžadující toto nářadí.
 • Stav skladu - Odkaz na skladovou kartu dané položky nářadí z přednastaveného skladu.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Výrobní operace - Odkaz na výrobní operaci, která vyžaduje toto nářadí.
 • Dílce výrobního příkazu - Odkaz na dílec výrobního příkazu, ke kterému náleží daný požadavek (viz přehled Dílce výrobního příkazu).
 • Doklad - Jednoznačná číselná identifikace požadavku v rámci jednoho příkazu. !!! Všechny alternativní náhrady daného požadavku jsou označeny stejným číslem. Alternativy jednoho požadavku se rozlišují podle zadaného nářadí.
 • Nářadí alternativní operace - Příznak, který informuje zda daný požadavek patří k běžné výrobní operací a nebo pouze k alternatovní výrobní operaci.
 • Přednastaveno - V případě, kdy u daného požadavku existují alternativní náhrady, tento příznak stanovuje, která z alternativ je přednastavená - výchozí. Ve všech návazných funkcích se automaticky pracuje s přednastavenými požadavky.
 • Předzpracováno - Informuje, zda výrobní příkaz daného požadavku je ve stavu "Předzpracováno".
 • Celkový počet užití - plán - V případě nářadí s množstevní životností zobrazuje plánovaný počet užití daného nářadí na celý výrobní příkaz.
 • Celková doba použití [min] - plán - V případě nářadí s časovou životností zobrazuje plánovanou dobu použití daného nářadí (v minutách) na celý výrobní příkaz.
 • Celkový počet užití - skutečnost - V případě nářadí s množstevní životností zobrazuje skutečný počet užití daného nářadí na daném výrobním příkazu. Údaj vychází z evidence skutečného opotřebení nářadí, která je součástí evidenci operací.
 • Celková doba použití - skutečnost - V případě nářadí s časovou životností zobrazuje skutečnou dobu použití daného nářadí na daném výrobním příkazu. Údaj vychází z evidence skutečného opotřebení nářadí, která je součástí evidenci operací.
 • Cena plánovaná - Plánovaná cena za opotřebení daného nářadí za celý výrobní příkaz.
 • Cena realizovaná - Skutečná cena za opotřebení daného nářadí, která vznikla při evidenci skutečného opotřebení nářadí v evidenci operací.
 • Uzavřeno - Každý požadavek je možné ručně uzavřít a tak prohlásit, že daný požadavek není již zapotřebí.
 • Autor uzavření - Uživatel, který provedl uzavření požadavku.
 • Odchylkováno - Informuje, zda daný požadavek byl odchylkován.
 • Priorita - Informativní údaj stanovující prioritu náhrady dané alternativy ve skupině alternativ daného požadavku.

Následuje specifikace vazby nářadí na jednu Dávku TPV vyráběného dílce. Jedná se o údaje známé z popisu vazeb nářadí v TPV.

 • Konstrukční a technologická dávka (Dávka TPV), Operace, Alternativní operace, Množství, Počet užití, Doba použití podle, Doba použití, Koeficient opotřebení, Úkon, Poznámka
 • Vytištěno - Informuje, zda daný požadavek má nastaven příznak "Vytištěno".
 • Autor tisku - Zobrazuje uživatele, který provedl nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Datum tisku - Zobrazuje čas nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Vytištěna související dokumentace - Informuje, zda je nastaven příznak "Vytištěno" u daného příkazu nebo u daného požadavku nebo u dílce výrobního příkazu.
 • Alternativy - Informuje, zda existuje alternativní náhrada k dané položce.


Pokud jsou definovány externí atributy nad nářadím pro výrobu, podléhají tyto externí atributy také odchylkovému řízení. Pokud si přejete přenášet externí atributy z vazeb nářadí z TPV při generování požadavků, je zapotřebí nad přehledem vazeb nářadí definovat stejné externí atributy jako v těchto požadavcích (testuje se shoda systémového názvu atributů).

Funkce

Zobrazení

Pomocí této funkce se provede zobrazení záznamu v editoru v režimu pouze pro čtení.

Oprava

Pomocí této funkce je možné provést odchylku ve výrobní dokumentaci. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se provede odchylkování aktuálního záznamu a následné otevření záznamu v editoru.
Pokud záznam je již odchylkován neplatnou odchylkou, tak odpadá dotaz na požadovanou odchylku a záznam je přímo zobrazen v editoru.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku také odpadá a odchylkování je provedeno automaticky pod touto permanentní odchylkou.

Nový

Pomocí této funkce je možné založit nový výrobní požadavek na nářadí. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se pod vybranou odchylkou založí nový záznam a tento záznam je následně otevřen v editoru.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku odpadá a nový záznam je automaticky vytvořen pod touto permanentní odchylkou.
Jakmile není možné určit pro jaký výrobní příkaz je zobrazen přehled Nářadí pro výrobu, tak je navíc zobrazen dotaz na výrobní příkaz, ke kterému si přejeme přidat nový výrobní požadavek na nářadí.
Jestliže daný přehled zobrazuje alternativy konkrétního požadavku (viz přehled Alternativní nářadí), tak se pomocí této funkce založí nová alternativa k požadavku, jehož alternativy jsou právě zobrazeny.

Zrušit

Tato funkce provede zrušení výrobního požadavku. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se provede odmazání aktuálního záznamu pod vybranou odchylkou.
Pokud záznam je již odchylkován neplatnou odchylkou, tak odpadá dotaz na požadovanou odchylku a záznam je přímo smazán pod jeho rozpracovanou odchylkou.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku také odpadá a odmazání je automaticky provedeno pod touto permanentní odchylkou.
Odmazáním přednastaveného záznamu v "rodině" odchylek se provede odmazání i všech jeho alternativních náhrad.

Tisk - Nastavení/Zrušení příznaku tisku

Pomocí této funkce je možné u označených záznamů nastavit/zrušit příznak "Vytištěno". Tento příznak je možné nastavovat i automaticky při tisku dokumentace. Tento automat se aktivuje na Řadě výrobních příkazů.

Zobrazení alternativ

Jedná se o přepínač, pomocí kterého je možné stanovit, zda v právě zobrazeném přehledu mají být zobrazeny jen přednastavené výrobní požadavky n anářadí nebo všechny požadavky včetně jejich alternativních náhrad.

Nastavení platnosti odchylky

Funkce u vybraných záznamů v přehledu provede nastavení platnosti neplatné odchylky.

Změna skladu

Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit přednastavený sklad daného nářadí.
Funkce se zeptá na sklad, který si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení do atributu "Sklad".

Automatické přednastavení skladu

Tato funkce provede automatické nastavení přednastaveného skladu u všech označených záznamů v přehledu. Příznak "Uživatelské nastavení skladu" je v tomto případě ignorován a je při spuštění této funkce zrušen.
Sklad je přednastaven z údaje Výchozí sklad pro výdej do výroby, který se nachází v parametrech na kmenové kartě nářadí.

Uzavření dokladu

Pomocí této funkce je možné ručně provést nastavení/zrušení uzavření vybraných požadavků a tak je prohlásit předčasně za nepotřebné.

Přednastavit alternativu

Každý požadavek na nářadí může obsahovat skupinu alternativních náhrad. V této skupině je jeden záznam nastaven jako výchozí pomocí atributu "Přednastaveno". Pomocí této funkce je možné v dané skupině ručně stanovit, která z náhrad bude výchozí - přednastavená.

Změna priority

Ve skupině alternativních náhrad k danému požadavku jsou tyto náhrady seřazeny podle priority. Jedná se více méně o informativní údaj. Pomocí této funkce je možné měnit prioritu jednotlivých náhrad. Funkce je aktivní pří zobrazení alternativních náhrad funkcí Alternativní nářadí.

Přehledy

Alternativní nářadí

Tato funkce zobrazí přehled všech alternativních náhrad k danému aktuálnímu požadavku na nářadí včetně tohoto požadavku.

Přehled skladových karet

Funkce zobrazí všechny skladové karty aktuálního požadavku.

Historie

Tato funkce zobrazuje historii odchylkování požadavcích na nářadí daného příkazu. V zobrazeném přehledu je zobrazen poslední stav každého požadavku. Položky zrušené pod odchylkou jsou zobrazeny šedým písmem. Detailní přehled o odchylkách na konkrétní položce je možné zobrazit pomocí funkce Historie dokladu. V tomto přehledu je také možné zrušit rozpracovanou odchylku na konkrétním požadavku a vrátit se tak na původní stav. Slouží k tomu volba Zrušení odchylky.


další