Mzdy - Antivirus C - Poradna (CZ)

Z WikiOrange
Verze z 8. 7. 2020, 16:28, kterou vytvořil Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ve verzi 3.0.2020.0605 ze dne 2.7.2020 vznikla v přehledu Výpočet mzdy v oblasti Vyúčtování ANTIVIRUS nová volba Režim C - snížení odvodu sociálního pojištění.

Upozornění Tato akce bude přístupná pouze v období 06/2020 - 08/2020.


Funkcionalitu využijete tehdy, pokud dle zákona 300/2020 Sb. splňujete podmínky pro uplatnění slevy na sociálním pojištění.

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-300.htm


Základní otázky jsou zpracovány zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/informace-k-prominuti-pojistneho-a-odkladu-platby-pojistneho


Z hlediska programu HELIOS Orange:


1. Nárok na uplatnění:

To, zda nárok na uplatnění slevy firma má či nikoliv určujete v přehledu Výpočet mzdy, Antivirus - Vyúčtování, Režim C - snížení odvodu sociálního pojištění. Potvrzení, zatržením u daného (vybraného) měsíce. Rozhodovat se budete vždy v rámci konkrétního vybraného období (v některém měsíci slevu např. uplatnit můžete, v jiném nikoliv)

Upozornění Atribut není možné editovat v případě, že je vygenerovaný platební příkaz na odvod sociálního pojištění.


Program neprovádí kontrolu na počet zaměstnanců, pravidlo 90 - 90% zaměstnanost, 90% úhrn vyměřovacích základů.....


2. Koho přehled zahrnuje:

Do přehledu Režim C - snížení odvodu sociálního pojištění se zobrazují zaměstnanci, kteří:

a) mají nastaveno Sociální pojištění = Počítat nebo Počítat od hranice a zároveň

b) jsou v daném měsíci ve výpočtu


3. U koho dochází ke snížení odvodu:

Ke snížení odvodu sociálního pojištění dochází pouze u pracovních poměrů (jsou vyloučeny dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti...)


4. Kdy dochází ke snížení odvodu:

Ke snížení odvodu sociálního pojištění dochází pouze tehdy, pokud je zaměstnanec k poslednímu dni daného měsíce v pracovním poměru (včetně posledního dne měsíce)


5. Vliv důvodu ukončení PP/výpovědi na snížení odvodu:

Ke snížení odvodu sociáního pojištění nedochází, pokud je u zaměstnance vyplněn jako Důvod výpovědi par. 52a)-52c) nebo Důvod ukončení par. 52a)-52c)

Upozornění Pokud u zaměstnance existuje jako důvod ukončení, výpovědi jeden z výše uvedených paragrafů, zadávejte tuto informaci až v měsíci, ke kterému se vztahuje. Pokud vyplníte v předstihu, program tohoto zaměstnance vyloučí ze snížení odvodu sociálního pojištění.


5. Platební příkaz na SP:

Jestliže je v Potvrzení (viz bod 1) konkrétní měsíc zatržen, dochází k promítnutí sníženého odvodu také v platebních příkazech. Před vytvořením platebního příkazu jste ještě jednou vyzvání k tomu, abyste potvrdili, že snížený odvod chcete na platebním příkaze uplatnit. V definici platebního příkazu, na položce Sociální pojištění lze zobrazit akci, pomocí které uvidíte, jakým způsobem byla výsledná částka odvodu vypočítána.


6. Úprava XML souboru:

Došlo k úpravě xml výstupu pro ČSSZ (zahrnuty slevy).


Upozornění V případě, že je po uplatnění slevy na sociální pojištění za firmu upravený základ nulový a odvod za firmu je tím pádem také nulový, vrátí VREP portál chybu a potvrzení nepřijme. V takovém případě položka upraveného základu v XML chybí. Portál vyžaduje, aby položka v XML existovala a byla v ní hodnota nula.

Obejít to lze prozatím tak, že PVPOJ bude odesláno pomocí e-portálu sociální zprávy. Jak tedy postupovat:

a) V definici zpráv v přehledu Měsíčními exporty za organizaci' si vytvořit definici, která uloží soubor PVPOJ.XML na disk počítače. V přehledu stisknete Zprávy, Generování zpráv a dáte Nový. Vyplníte Název, jako Formát zprávy zvolíte „Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML – podání“. Do Adresy místa určení zpráv vyplníte cestu pro uložení souboru. Zvolíte pro generování tuto zprávu a soubor PVPOJ.XML se vytvoří.

b) V prohlížeči si zobrazíte adresu https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2020, kde na tlačítko „Načíst tiskopis“ vyberete vygenerovaný soubor.

c) V interaktivním formuláři lze provést kontroly a opravy. Celý výkaz se dá vyplnit i ručně a tím přeskočit první bod.

d) Odeslat pak lze přes tlačítko Přejít k elektronickému odeslání. Zde je možné soubor odeslat přes přihlášení od e-Portálu, přes datovou schránku nebo podepsat elektronickým podpisem.


Verze, která bude obsahovat opravené XML, bude k dispozici 15.7.2020.


7. Přehled o výši pojistného:

Nad Výpočtem mzdy vznikl nový tiskový formulář - Přehled o výši pojistného - Antivirus C.

Upozornění Pokud se Vám formulář do přehledu tiskových formulářů nedostal, je možné si ho stáhnout ze souboru PVPOJ2020.HFMX a naimportovat do HELIOS Orange (přes volbu Tisk formulářem zvolíte v přehledu Definice tiskových formulářů volbu Import).


8. Účtování SP:

Upozornění Program neúčtuje automaticky snížení odvodu sociálního pojištění, tzn. do účetnictví se dostane původní, nesnížená částka. Toto je nutné upravit ručním zápisem v účetnictví.


Při účtování při slevě na SP a zapnutých pobočkách se aktuálně objevuje při pokusu o vygenerování účetních předkontací chyba:

Dotaz nebo informativní hláška POLOŽKA socpoj musí být zadána!

SQL:515,16 dbo.hp_MzdDOPLNSocPoJNaPobocky,line42
Cannot insert the value NULL into column "socpoj,table
HELIOS001,DBO.TabMzPobocky,column does not allow nulls, update fails.

Problém se týká případů, kdy se účtuje na pobočky a alespoň na jedné poboček není mzda zakládající sociální pojištění. Chyba nejde obejít. Byla vytvořena záplata, kterou můžete nainstalovat ze souboru Patch 0320200605 hp MzAntivirusCZ C.hql. Stejná chyba se projeví v daném případě i při generování platebního příkazu.


9. Rekapitulace, výplatní pásky a mzdové listy:

Snížení odvodu sociálního pojištění se neprojeví do rekapitulací v generátoru mzdových sestav, do výplatních pásek ani do mzdových listů.


Pro lepší pochopení zpracování výkazu Antivirus - režim C můžete shlédnout video: