Mzdy (SK) - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Verze 3.0.2020.1200 ze dne 29.12.2020

Novinka ÚPRAVA - Definícia mzdových nákladov - kontrola na unikátnosť zamestnanca a mzdovej zložky

V editore Definície mzdových nákladov sa doteraz kontroloval výskyt rovnakej mzdovej zložky aj rovnakého zamestnanca vo všetkých definíciách, okrem definície, ktorá mala atr. Zamestnanci - Všetci. Odteraz táto kontrola kontroluje unikátnosť Mzdovej zložky a zamestnanca vo všetkých definíciách. V prípade, že zistí porušenie unikátnosti zobrazí hlášku:

"Mzdová zložka č. XXX sa v definícii rozpadu nákladov vyskytuje aj na inej definícii."


Novinka ÚPRAVA - Zoznam profesií

Nad prehľadom "Zoznam profesií" sa po spustení akcií:

"Priradiť zamestnancom Kód profesie" zobrazoval CZ prehľad č. 207 a nie SK prehľad č. 379
"Priradiť zamestnancom Kód profesie, SK ISCO-08, KZAM" zobrazoval CZ prehľad č. 207 a nie SK prehľad č. 379

Upravené


Novinka NOVINKA - Zamestnanci vs Hromadne pre e-mail

Vznikla nová väzba na prednastavený Druh spojenia "Hromadne pre e-mail" nad prehľadmi:

Zamestnanci
Odoslanie zaheslovaného PDF

Tzn. že pomocou tlačidla Nastav si môže používateľ do týchto prehľadov zobraziť údaje z druhu spojenia "Hromadne pre e-mail".


Novinka NOVINKA - Prepočítané stavy - viac triediacich atribútov

Nad prehľadom Prepočítané stavy po spustení akcie Stavy za obdobie je odteraz možné nastaviť 3 sumačné a triediace atribúty (doteraz bol 1), s tým že rozpad za Druh PP zostal zachovaný.Novinka NOVINKA - Odoslanie zaheslovaného PDF s prílohou

V Definícii zaheslovaného PDF v sekcii 2 - E-mail atribút Text pre e-mail je možné na záložke Dokumenty pridať existujúci dokument, ktorý sa následne odošle ako príloha mailu so zaheslovaným PDF.


Novinka NOVINKA - Definícia mzdových nákladov - nové akcie

Nad prehľadom Definícía mzdových nákladov (cesta: Uzávierky a účtovanie miezd/Účtovanie miezd) vznikla nová akcia Mzdové zložky, ktorá sa rozvetvuje na:

Priradené do definícií pomocou tejto akcie používateľ zistí, v ktorých definíciách mzdových nákladov sa nimi vybraná MZ-ka nachádza. Vo výslednom prehľade Definície mzdových nákladov - výskyt mzdovej zložky XXX je možné pomocou akcie "Vyradiť" hromadne vyradiť danú mzdovú zložku z vybraných definícií.

Nepriradené do definícií pomocou tejto akcie používateľ zistí, v ktorých definíciách mzdových nákladov sa nimi vybraná MZ-ka nenachádza. Vo výslednom prehľade Definície mzdových nákladov - chýba mzdová zložka XXX je možné pomocou akcie "Zaradiť" hromadne zaradiť danú mzdovú zložku do vybraných definícií.

UPOZORNENIE: vždy je možné hľadať len 1 mzdovú zložku.


Novinka NOVINKA - Definícia mzdových nákladov - nová akcia

Nad prehľadom Definícia mzdových nákladov (cesta: Uzávierky a účtovanie miezd/Účtovanie miezd) vznikla nová akcia Zamestnanci, ktorá sa rozvetvuje na:

Priradený do definícií
pomocou tejto akcie používateľ zistí, v ktorých definíciách mzdových nákladov sa nimi zvolený zamestnanec nachádza. Vo výslednom prehľade Definície mzdových nákladov - výskyt zamestnanca č. XXXXXX XY je možné pomocou akcie "Vyradiť" hromadne vyradiť daného zamestnanca z vybraných definícií.


Nepriradený do definícií
pomocou tejto akcie používateľ zistí, v ktorých definíciách mzdových nákladov sa nimi vybraný zamestnanec nenachádza. Vo výslednom prehľade Definície mzdových nákladov - chýba zamestnanec č. XXXXXX XY je možné pomocou akcie "Zaradiť" hromadne zaradiť daného zamestnanca do vybraných definícií.


UPOZORNENIE: vždy je možné hľadať len 1 zamestnanca.


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav. postih. za rok 2020

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403319 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 01.01.2020

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialógové okno s nasledovnými položkami:

(C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
(C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
(C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
(D1) Celková výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní - používate zadá celkovú výšku vyhradenej zákazky
(E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
(E) Dátum úhrady
ÚPSVR - ulica a číslo
ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2021 - mzdové konštanty

Na základe novely č. 294/2020 Z.z. zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde zo dňa 20.10.2020 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2021 na nasledovné hodnoty:

MININÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2021

Stupeň ... Koeficient ... Hod. MMN pri 40 hod./týžd. ... Mesačný MMN    
1. ....... 1,0 .......... 3,580 ........................ 623,00 
2. ....... 1,2	.......... 4,247 ........................ 739,00 
3. ....... 1,4	.......... 4,914 ........................ 855,00 
4. ....... 1,6	.......... 5,580 ........................ 971,00 
5. ....... 1,8	.......... 6,247 ...................... 1 087,00 
6. ....... 2,0	.......... 6,914 ...................... 1 203,00 

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2021 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2021.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať pod prehľadom Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčt. príjmoch (POT39_5v21) od 1/2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch platné od roku 2021, ktoré už neobsahuje riadky súvisiace s príjmom vyplateným pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov.

Na základe tejto novinky boli vykonané v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:

1. nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys. č. / Názov / Platnosť od
-403231 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2021


Novinka ZMENA - Pomocník vyhľadávania SK ISCO-08

V editore Klasifikácie SK ISCO-08 je pomocník pre fulltextové vyhľadávanie, link na toto vyhľadávanie je odteraz zmenený na:

https://www.hisco.sk/


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o práci 2021 (Práca 2-04)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2021, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2021:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403513 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2021

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk


Novinka INFO - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 2021 (ÚNP 1-01)

Pre vystavenie Ročného výkazu o úplných nákladoch práce pre rok 2021 (ÚNP 1-01) sa naďalej používa výkaz platný od roku 2019.

Výkaz používateš nájde nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403316 / Ročný výkaz ÚNP 1-01 / 01.01.2019

Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:

ÚNP 1-01 - XML

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2021 na webovej stránke Trexima: http://www.trexima.sk/mojeunp


Novinka INFO - Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04 pre rok 2021

Napriek novému tlačivu platnému od r. 2021 sa elektronická forma Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04 nemení, tj. použije sa výkaz platný od roku 2018.

Výkaz vygenerujete nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ISCP 1-04 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 - XML

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz je možné zo systému HELIOS Orange vyexportovať len v XML formáte a odoslať cez portál firmy TREXIMA:

https://zbery.trexima.sk/


Novinka ZMENA - Paušály a zrážky - Stav zrážok - História vybraných zrážok

Odteraz je možné zobraziť históriu nie len jednej zrážky, ale je možné zobraziť históriu vybraných (označených) zrážok. Systém kontroluje, či všetky označené mzdové zložky sú zo skupiny mzdových zložiek "Zrážky zo mzdy". Pokiaľ nie sú všetky označené v skupine "Zrážky zo mzdy", tak históriu nezobrazí a upozorní na to používateľa hláškou:

"Pre zobrazenie nebola vybraná zrážka zo mzdy."


Novinka NOVINKA - Registračný list FO platný od 1. 1. 2021

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy RLZEC v2021, ku ktorému dôjde dňa 29. 12. 2020 v čase od 17 - 18,30 hod.. Avšak nová verzia RLFO 2021 bude automaticky aktivovaná dňa 31.12.2020, 00:00:00, uvedené značí, že do 30.12.2020, 23:59:59 bude platiť súčasný stav (verzia 2019).


Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny nad prehľadom Registračné listy FO:

1. bol upravený formát správ:
Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)

POZOR:
Pri generovaní správy sa systém spýta:
"Použiť štruktúru XML pre rok 2021?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, bude súbor vygenerovaný v novej štruktúre v2021, ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, vygeneruje sa v štruktúre v2019.

2. vznikol nový distribučný tlačový formulár a doteraz používanému bola doplnená platnosť do:

Sys. číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-400424 / Registračný list FO / 29. 12. 2020


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2020

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2020 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2020 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2020 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2020 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si daňové konštanty používateľ skontroluje nad mzdovým obdobím 12/2020:

1. Zúčtovanie dane (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane sekcia Zam. prémia):

6-násobok minimálnej mzdy € 3480,-
12-násobok minimálnej mzdy € 6960,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 6027,36

2. Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Odpočítateľné položky a bonusy) maximálna ročná čiastka:

Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) (symbol NČM) pre rok 2020 € 4035,84
Nezdaniteľná čiastka na DDS (symbol DDS) pre rok 2020 € 180,-
Daňový bonus na zaplatené úroky (symbol DBUR) pre rok 2020 € 400,-
Kúpeľná starostlivosť (symbol KS) pre rok 2020 € 50,-
Kúpeľná starostlivosť - rodinní príslušníci (symbol KSRP) pre rok 2020 € 50,-/osoba

Poznámka: Pri krátení symbolu ZNČ a NČM bolo upravené zaokrúhľovania na matematicky na 2 DM.

UPOZORNENIE: Pred samotným prenosom výsledkov RZD do výpočtu mzdy aktuálneho mzdového obdobia je nutné skontrolovať, či sú MZ-ky určené pre prenos výsledkov RZD priradené pre prenos v číselníku Dane na symbole ZD na záložke Zúčtovanie dane.

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové/boli upravené distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od/Poznámka
-403510 / Žiadosť o RZD / 01.01.2020
-403511 /Ročné zúčtovanie dane/ 01.01.2020
-403496 / Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane / 01.01.2018/Upravené zaokrúhľovanie riadku č. 13 od roku 2020 matematicky

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:

https://help.helios.eu/wikisk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)


Novinka ÚPRAVA - Mesačná kontrola MÚ - Nárok na dôchodok

Mesačná kontrola MÚ - Nárok na dôchodok bola upravená tak, že odteraz neprebieha u zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom.


Novinka NOVINKA - Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2021 - mzdové konštanty a IČPV

1.Výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 7 644,00

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2021 vo výške € 731,64 €

3. Max. DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej PN v roku 2021 je € 71,8027

4. Sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 (t. j. je sporiteľom SDS v II. pilieri) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok od roku 2021 vo výške 8,75 % z vymeriavacieho základu.

5. Vznikol nový identifikátor pracovného pomeru, tzv. Identifikačné Číslo Právneho Vzťahu. Najneskôr do 31. januára 2021 Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľom IČPV zamestnancov, ktorí sú k 1. januáru 2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnávateľ ich z tohto dôvodu prihlásil pred 1. januárom 2021 do registra. Pri právnych vzťahoch zamestnancov, ktoré nahlásil zamestnávateľ po 31. decembri 2020, oznámi Sociálna poisťovňa IČPV zamestnávateľovi bezodkladne. Uvádzať IČPV v RLFO, MVPP, VPP je možné odo dňa, ktorý Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľovi ako dátum začiatku zobrazovania IČPV.

Podrobnejšie informácie nájdete na portáli Sociálnej poisťovni:
https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2021 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 7 644,00 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 731,64 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

3. Maximálny DVZ novej DNP = 71,8027 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky

4. Sadzba starobného poistenia zamestnávateľa za sporiteľa v II. pilieri = 8,75 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

5. V editore Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Poistenie vznikol od mzdového obdobia 1/2021 nový atribút IČPV.

POZOR: Používatelia, ktorí používajú vlastný editor si musia tento atribút do editora zobraziť.


Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021


Použité skratky:
VZ - vymeriavací základ
NP - nemocenské poistenie
ND - nemocenská dávka
DP - dôchodkové poistenie
GP - garančné poistenie
PN - pracovná neschopnosť
PvN - príspevok v nezamestnanosti
RFS - rezervný fond solidarity
PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
DNP - dočasná pracovná neschopnosť
DVZ - denný vymeriavací základ
IČPV - identifikačné číslo právneho vzťahu


Novinka INFO - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň .... za mesiace roku 2021

Tlačivo ako aj XSD schéma "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ....za mesiac" a "Potvrdenie o podaní prehľadu" ostáva v platnosti a je bez zmien.

(zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/vzory-tlaciv/vzory-urcenych-tlaciv-podla-5-zakona-dani-z-prijmov/rok-2020/)

Používateľ teda použije pre rok 2021 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane:

Sys.č. Názov Platnosť od
-403497 MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF) 1.1.2019
-403168 MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF) 1.1.2019

Pre elektronickú komunikáciu použijete aj pre rok 2021 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane nasledovný formát správy:

Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013


Novinka NOVINKA - Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2021 - mzdové konštanty a vykazovanie

1. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend vyplatených v roku 2021 za účtovné obdobie 2013-2016 je € 65520,00

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2021 je € 731,64 €.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2021 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Dividendy - maximálny VZ = 65520,00 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 731,64 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

UPOZORNENIE:
Od 01.01.2021 je v zmysle § 20 ods. 1 povinnosťou zamestnávateľa zasielať „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov ako aj v zmysle § 24 písm. c.,k.,l.,m.,o.,n. je povinné zasielať „Hlásenia zmien ZP“ výlučne v elektronickej forme bez ohľadu na počet zamestnancov.

Z uvedeného vyplýva, že mesačné výkazy/hlásenia zmien ZP zaslané po 01.01.2021 majú byť zaslané v elektronickej forme bez ohľadu na vykázané obdobie, t. j. mesačný výkaz napríklad za obdobie 12/2020 zaslaný po 01.01.2021 má byť zaslaný v elektronickej forme.

(zdroj: https://www.vszp.sk/novinky/zmeny-od-01-01-2021.html )

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021

Použité skratky:
VZ - vymeriavací základ
ZP - zdravotné poistenie
DN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka INFO - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti .... za rok 2020

Tlačivo ako aj XSD schéma "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti....za rok" a "Potvrdenie o podaní hlásenia" ostáva v platnosti a je bez zmien.

(zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/vzory-tlaciv/vzory-urcenych-tlaciv-podla-5-zakona-dani-z-prijmov/rok-2020/)

Používateľ systému HELIOS Orange teda použije pre rok 2020 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane:

Sys.č. Názov Platnosť od
-403504 ROČNÉ hlásenie (V. časť) 1.1.2019
-403503 ROČNÉ hlásenie (IV. časť) 1.1.2019
-403502 ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF) 1.1.2019
-403469 ROČNÉ hlásenie - potvrdenie 1.1.2012


Pre elektronickú komunikáciu použije aj pre rok 2020 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane nasledovný formát správy:

Ročné hlásenie DÚ (XML) od 2013 do trvá


Novinka ZMENA - Oznamovanie kategórie práce 2 od 21. 7. 2020 - zrušené

Na základe zákona č. 198/2020 Z. z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji zdravia sa s účinnosťou od 21.7.2020 ruší oznamovacia povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak sa používateľ pokúsi vygenerovať formát správy "Oznamovanie kategórie práce 2" na období vyššom ako je 12/2019, tak sa mu zobrazí upozornenie:

"Pokúšate sa generovať neplatný formát správy. Platnosť tohto formátu skončila 31. 12. 2019. Chcete aj tak vygenerovať výkaz? Áno/Nie".

Ak používateľ zvolí tlačidlo "Áno", tak dôjde k vygenerovaniu správy, po zvolení tlačidla "Nie" ku generovaniu nedôjde.


Novinka NOVINKA - Import IČPV zo súboru .CSV

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla nová akcia Import IČPV, ktorá má 2 podakcie:
1. CSV súbor
2. Webová služba (čakáme na zverejnenie Sociálnou poisťovňou)

Používateľ si môže vyexportovať pridelené IČPV priamo na portáli Sociálnej poisťovni v menu „Register“ tlačením tlačidla "na stiahnutie do súboru“, čím spustí generovanie a download .CSV súboru.

Štruktúra súboru:

rodne_cislo ... typ_roly ... datum_zaciatku ... datum_ukoncenia icpv

Súbor následne je možné naimportovať do systému HELIOS Orange pomocou tejto novej akcie Import IČPV/CSV súbor, ktorá sa pokúsi spárovať jednotlivé IČPV s príslušným pracovným pomerom.

O výsledku importu je používateľ informovaný v procesnom okne.

UPOZORNENIE:
Pri otvorení vyexportovaného súboru v exceli sa hodnoty upravia a nebudú zodpovedať požadovanému formátu pre import do systému HELIOS Orange.Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1. 1. 2021 - mzdové konštanty

1. V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 174/2020 sa od 1. 7. 2020 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 214,83, z toho dôvodu sa menia nasledovné mzdové daňové konštanty pre rok 2021:

1. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení je € 37981,94/rok (t.j. € 3165,16/mesiac)
2. daňový bonus na dieťa nad 6 rokov je € 278,64/rok (t.j. € 23,22/mesiac/dieťa)
3. daňový bonus na dieťa do 6 rokov je € 557,28/rok (t.j. € 46,44/mesiac/dieťa)
4. základná nezdaniteľná časť na daňovníka je € 4511,43/rok (t.j. € 375,95/mesiac)
5. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre je € 4124,74/rok

Tieto zmeny boli v systéme Helios Orange zapracované nasledovne:

1. aktualizačný súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt bol zaktualizovaný, t.j. po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2021 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

a. symbol dane ZD položka Hranica mesačná = 3165,16 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

b. symbol dane ZD položka Hranica ročná = 37981,94 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

c. symbol DB položka Ročná čiastka = 278,64 a Ročná čiastka 2 = 557,28 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

d. symbol ZNČ položka Ročná čiastka = 4511,43 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

e. symbol NČM položka Ročná čiastka = 4124,74 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)


Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2021

Použité skratky:
ZNČ - základná nezdaniteľná časť
NČM - nezdaniteľná časť manžel/-ka
DB - daňový bonus
ZD - základná daň


Novinka NOVINKA - Oznámenie o zrážkovej dani (OZN4311_21) platné od 1/2021

FR SR vydalo nové tlačivo pre Oznámenie o zrážkovej dani (OZN4311_21) platné od 1/2021.

V systéme HELIOS Orange vznikli nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - Zrážková daň:

1. nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403508/ Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) / 1.1.2021
-403509 / Oznámenie o zrážkovej dani (II. časť) / 1.1.2021

2. nová štruktúra xsd schémy platná od mzdového obdobia 1/2021 bola zapracovaná do definícia správy : Oznámenie o zr.dani (XML)


Novinka NOVINKA - Dovŕšenie dôchodkového veku a priznanie dôchodku od 1. 1. 2021

Oproti stavu po tzv. zastropovaní dôchodkového veku pôvodne platnému od 1. januára 2020, dochádza od 1. januára 2021 k zmenám, ktoré sú súčasťou príloh zákona č. 275/2020 Z.z. o sociálnom poistení.


Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Nárok podakcia Generuj nanovo a Aktualizuj vybrané boli upravené tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.


Novinka NOVINKA - Zmena minimálnej sadzby pre mzdové príplatky od 1/2021

V súlade so zákonom č. 294/2020 zo dňa 20. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi nasledovné druhy príplatkov:
· mzdové zvýhodnenie na prácu nadčas,
· mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
· mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu,
· mzdové zvýhodnenie za prácu v noci,
· mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce,
· náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska.

Do 31.12.2020 sa minimálna výška príplatkov určovala ako príslušné % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, alebo ako príslušné % zo sumy priemerného hodinového zárobku zamestnanca (pri príplatku za prácu nadčas a za prácu vo sviatok), pričom priemerný hodinový zárobok zamestnanca nemohol byť nižší ako suma platnej minimálnej mzdy (ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve) alebo nemohol byť nižší ako suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce (ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve). Ak došlo k nárastu minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, automaticky sa zvýšili aj mzdové príplatky za vykonanú prácu.

Počnúc 1.1.2021 dochádza k zmene a to takej, že príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, za prácu v noci, za sťažený výkon práce, náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska a príplatky pre dohodárov už nebudú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, ale budú ustanovené pevnou sumou priamo v Zákonníku práce. Inak ako u zamestnancov v pracovnom pomere je naďalej ustanovená u dohodárov odmena za prácu vo sviatok, kedy po 1.1.2021 dohodárovi patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 € (do 31.12.2020 išlo o odmenu zvýšenú najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej Nariadením vlády SR).

Minimálne sadzby vybraných príplatkov sa menia nasledovne:

Typ príplatku ............................. Klasická sadzba ... Derogačná klauzula
Príplatok za sobotu ....................... € 1,79 ............ € 1,61
Príplatok za nedeľu ....................... € 3,58 ............ € 3,22 
Príplatok za nočnú prácu .................. € 1,43 ............ € 1,25        
Príplatok za nočnú prácu (riziková práca) . € 1,79             
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon ....... € 0,72
Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska ... € 0,72

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. Mesačná uzávierka za 12/2020 nastaví od v 1/2021 distribučné mzdové zložky (DMZ) nasledovne:

Číslo MZ ... Názov ...................................... Základ pre výpočet ... Percento ... Hod. sadzba
450 ........ Príplatok za sobotu ........................ žiadny ............... 100 ........ 1,79 €
455 ........ Príplatok za nedeľu ........................ žiadny ............... 100 ........ 3,58 €
452 ........ Príplatok za nočnú prácu ................... žiadny ............... 100 ........ 1,43 €
457 ........ Príplatok za nočnú prácu (riziková práca) .. žiadny ............... 100 ........ 1,79 €  
442 ........ Mzdová kompenzácia za sťažený výkon ........ žiadny ............... 100 ........ 0,72 € 
453 ........ Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska .... žiadny ............... 100 ........ 0,72 € 

Po úspešnej mesačnej uzávierke za 12/2020 na tejto verzii sa používateľovi zobrazí vykonané zmeny v protokole o zmenách MZ. Protokol je možné zobraziť aj neskôr priamo nad prehľadom Mzdové zložky pomocou tlačidla Protokol o zmenách MZ.


2. Ak používateľ vykonal mesačnú uzávierku za 12/2020 na staršej verzii, tak k vyššie popísanému nastaveniu DMZ dôjde po spustení výpočtu mzdy za 1/2021.

Zároveň po spustení výpočtu mzdy za 1/2021 dôjde ku kontrole nastavenia tých používateľských mzdových zložiek (PMZ), ktoré majú nastavenú referenčnú mzdovú zložku č. 450,455,452,457,442,453:

a./v prvej fáze kontrola hľadá PMZ, ktoré sú nastavené podľa nami dodávanej legislatívy platnej pre rok 2020 a tieto nastaví podľa nami dodávanej legislatívy platnej pre rok 2021. O tomto automatickom nastavení je používateľ upozornení hláškou:

"Legislatíva platná od 1. 1. 2021- Mzdové zložky príplatkov.

V číselníku mzdové zložky boli nastavené platné sadzby týchto príplatkov:

XXX - XXXXXXXXXX

b./ v druhej fáze kontrola hľadá PMZ, ktoré NIE SÚ nastavené podľa nami dodávanej legislatívy platnej pre rok 2020 ani pre rok 2021. Ak také nájde zobrazí dialógové okno:

"Legislatíva platná od 1. 1. 2021 - Mzdové zložky príplatkov.

V číselníku mzdové zložky sa nachádzajú príplatkové mzdové zložky, ktorých nastavenie bolo používateľom zmenené oproti nastaveniu ich referenčnej MZ. Zvážte prosím, či sa ich tiež netýkajú zmeny sadzieb. Ide o tieto príplatkové MZ:

XXX XXXXXXXXXX

Chcete pokračovať vo výpočte mzdy aj napriek týmto nezrovnalostiam?
(Ak nechcete už túto otázku zobrazovať, aktivujte klávesom ikonu Storno).

ÁNO/NIE/STORNO"

Ak používateľ použije tlačidlo "ÁNO", tak sa napriek zisteným rozdielom spustí výpočet mzdy a zároveň sa táto hláška opäť zobrazí vždy pri prvom pokuse o výpočet mzdy v daný deň ľubovoľným používateľom.

Ak používateľ použije tlačidlo "NIE", tak preruší zahájenie výpočtu mzdy a zároveň sa táto hláška opäť zobrazí pri prvom pokuse o výpočet mzdy v daný deň ľubovoľným používateľom. Používateľ by mal následne vykonať kontrolu príp. opravu týchto nájdených mzdových zložiek, ktoré nemajú nami dodávané nastavenie.

Ak používateľ použije tlačidlo "STORNO", tak sa napriek zisteným rozdielom spustí výpočet mzdy a zároveň sa táto hláška už nikdy nikomu nezobrazí.

UPOZORNENIE 1:
Nami dodávané nastavenie nastavuje vždy klasickú sadzbu, nie degoračnú klauzulu.

UPOZORNENIE 2:
Ak si používateľ vytvoril PMZ pre výplatu príplatkov z úplne iných referenčných MZ-iek napr. pre "dohodárov" je potrebné aj tieto PMZ skontrolovať a nastaviť.

Príklad:

"PMZ - Príplatok za sviatok - dohoda" vznikla z DMZ MZ č. 700 - 702, v ktorej je nastavené pre rok 2020:
Vstupný formulár - Hodiny x Sadzba
Hodinová sadzba - 1. stupeň hodinovej minimálnej mzdy

Pre rok 2021 by mala byť pri týchto MZ-kách vykonaná nasledovná zmena:
Hodinová sadzba - 3,58


Novinka NOVINKA - Stav pracovného pomeru - Nedefinovaný

Nad prehľadom Mzdové údaje, Zamestnanci je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribút "Stav pracovného pomeru". Tento atribút hovorí o aktuálnom stave pracovného pomeru zamestnanca, ponúka nasledovné stavy:

0-v stave

1-vyňatý z ES

2-PP nezahájený

3-PP ukončený

4-PP archivovaný (doteraz bol tento stav označený ako "nedefinovaný", jedná sa o pracovné pomery, ktoré boli ročnou uzávierkou zarchivované na základe nastavenia mzdovej konštanty "Roky uchovania")

5-príprava PP (doteraz bol tento stav označený ako "nedefinovaný", tj mzdové údaje neexistujú a zamestnanec sa nachádza v prehľade Príprava nástupov do PP)

6-bez PP (doteraz bol tento stav označený ako "nedefinovaný", tj mzdové údaje neexistujú)

10-nedefinovaný

Verze 3.0.2020.0919 ze dne 12.11.2020

Novinka ÚPRAVA - Generovanie RLFO - prerušenie po uplynutí 52 týždňov trvania DPN

V mesiaci, v ktorom dôjde k uplynutiu 52. týždňov trvania DPN dôjde k vygenerovaniu RLFO typ evidencia = Prerušenie, tento záznam sa, ale vygeneruje v každom ďalšom mesiaci az po ukončenie PP a nemal by sa.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Súbeh dôchodkov

Odteraz sa Druh dôchodku = starobný s vyplneným atr. Dátum nároku a Nevyplneným atr. Dátum priznania nepovažuje za aktívny dôchodok.


Novinka ZMENA - Prehľad Zamestnanci vs mzdové práva po migrácii na iNUVIO

Používateľ, ktorý má nastavené mzdové práva odteraz nevidí v prehľade Zamestnanci, tých zamestnancov, ktorí majú v atr. Stav pracovného pomeru uvedenú hodnotu "PP archivovaný". Tj jedná sa o tých zamestnancov, ktorým ročná uzávierka zarchivovala mzdové údaje podľa nastavenia mzdovej konštanty "Roky uchovania", čiže mzdové údaje sú vidieť len v mzdovom období pred ich archiváciou.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od OKTÓBRA 2020

Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" boli vzhľadom k zmene vo výkazoch od obdobia 10/2020 upravené nasledovne:

1. Opatrenie 1,3A má odteraz nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho

2. Opatrenie 3B má odteraz nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace

Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:

 • ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane
 • ak je vybrané mzdové odobia 10/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu edície iNUVIO: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_2%22#Menn.C3.BD_zoznam_zamestnancov_pre_.C3.BA.C4.8Dely_vyplatenia_korona_pr.C3.ADspevku

Verze 3.0.2020.0907 ze dne 15.10.2020

Novinka ÚPRAVA - Práva na Výber typu založenia PP

V prípade, že má používateľ nastavené negatívne práva, tak pri zakladaní pracovného pomeru priamo z editora Pracovné pomery a následnom potvrdení Kópie karty zamestnanca a Výberu typu založenia PP do aktuálneho/bežného obdobia sa objavila chybová hláška: "Nemáte právo na túto akciu.

Upravené

Verze 3.0.2020.0903 ze dne 07.10.2020

Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdové zložky vs. Definícia editora

Ak používateľ vytvori nad editorom číselníka Mzdové zložky vlastnú Definíciu editora, v ktorej zaškrtne atribút "Editor je pri oprave len na čítanie", tak toto nastavenie je prebité vlastnosťami samotného editora.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Mesačná kontrola MÚ - chybová hláška

V niektorých prípadoch akcia Mesačná kontrola mzdových údajov hlásí chybovú hlášku:

"Položka '#TabMzKontrolaMUErr_00000003E1 D3.Info' musí byť zadaná !

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Založenie PP cez editor Zamestnanci

Ak sa zakladal pracovný pomer z editora Zamestnanci a zároveň vznik PP nebol 1. dňa v mesiaci, nedošlo k výpočtu nároku na dovolenku v bežnom roku.

Upravené

Verze 3.0.2020.0901 ze dne 02.10.2020

Novinka NOVINKA - Kalkulačka na určenie dôchodkového veku

Nad prehľadom Dôchodky vznikla nová akcia Kalkulačka, ktorá po zadaní vstupných údajov vypočíta dátum dôchodkového veku podľa dôchodkovej tabuľky platnej v daný deň.


Novinka NOVINKA - Zmeny základnej mzdy - hromadne

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikli nové akcie pre hromadný import zmien ZM importom z xls súboru:

 • Import zo súboru
 • Import zo schránky

Pre úspešný priebeh importu je nutné dodržať nasledovné podmienky:

1.
Obdobie:
Zmeny je možné importovať s platnosťou od bežného obdobia ďalej (tzn. nieje možné naimportovať zmeny do aktuálneho obdobia).

2.
Štruktúra:
Je nutné dodržať nasledovnú štruktúru:

 • Platnosť (PlatnostOd) - udáva od akého dátumu má ku zmene základnej mzdy dôjsť (formát dátumu: DD.MM.RRRR)
 • Osobné číslo (Cislo ) - jednoznačný identifikátor toho k akému zamestnancovi sa importovaný záznam vzťahuje
 • Základná mzda (ZM_Castka) - konkrétná hodnota základnej mzdy (buď mesačná alebo hodinová)
 • Mena - (ZM_CM_Kod) - v prípade, že používateľ evidujete mzdu v cudzej mene, zadá konkrétnu menu (podmienkou pre prepočet po importe je existencia zadaného kurzu)
 • Priezvisko (Prijmeni) - tento stĺpec nie je povinný, slúží len pre orientáciu používateľa o importovaných záznamoch v xls súbore.

3.
Proces importu:

 • používateľ označí oblasť v xls súbore a skopíruje ho do schránky (kl.skratka Ctrl + C)
 • vstúpi do prehľadu Mzdové údaje akcia Zmena základnej mzdy, kde spustí akciu Import zo schránky alebo spustí akciu Import zo súboru a vyberie si importný súbor
 • ak systém narazí pri vkladaní na chybu - naimportuje len záznamy bez chyby, v procesnom okne zobrazí nenaimportované aj naimportované záznamy

POZOR: je možné importovať aj bez hlavičky (ak existuje hlavička, tak musia byť použité systémové názvy uvedené v zátvorke), ale je nutné mať data pre import zadané v prvom riadku od prvého stĺpca .

4.
Kontroly:
Pri importe systém kontroluje či:

 • existuje Osobní číslo
 • obdobie, do ktorého sa importuje (Platnosť) je od bežného obdobia ďalej
 • v danom období ešte neexistuje zápis so zmenou mzdy


Novinka ÚPRAVA - Používateľské editory - Doplňujúce údaje

V editore Doplňujúcich údajov karta Používateľské editory po spusteni akcie Definícia usporiadania sa zobrazí hláška:

"Access violation at address 023B69BD in module Helios.exe. Read of address 000000A9."

Upravené


Novinka NOVINKA - Nárok na starobný dôchodok - väzba

Nad prehľadom Mzdové údaje a ELDP je odteraz možné pomocou tlačidla Nastav zobraziť položky o nároku na starobný dôchodok pre vybrané mzdové obdobie.

Tieto položky načítavajú údaje z prehľadu Dôchodky.

Nedporúčame mať tieto položky vo východzom prehľade z dôvodu zpomalenia načítavania prehľadu.


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie exekutorovi o odchode zamastnanca

Pri všetkých zrážkach sa uvádzalo, že nie sú deponované, napriek nastaveniu v paušáloch.

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Druhy pracovných pomerov - výber MZ, kalendár

V editore Druhov pracovných pomerov (Vzory PP) sa po stlačení tlačidla "tri bodky" pri atribúte:

 • Kalendár zobrazoval CZ prehľad č. 107 a nie SK prehľad č. 391
 • Číslo MZ zobrazoval CZ prehľad č. 214 a nie SK prehľad č. 389

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Generovanie mzdových kalendárov od roku 2021 - sviatky

Pri generovaní mzdových kalendárov od roku 2021 sa nevygeneroval sviatok na deň 6. 1.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet RZD a Odvody dane - vs letná/vianočná odmena

Vzhľadom na úpravy výpočtu základu dane pri vyplatení letnej/vianočnej odmeny, pri ktorej nie je uplatnené odvodové zvýhodnenie na sociálne poistenie, ale súčasne je uplatnené na daň, bol upravený aj nápočet položiek RZD a daňového prehľadu v atribúte Sociálne poistenie, tak aby neobsahoval sociálne poistenie vypočítané z tej časti odmeny, ktorá nepodlieha dani, tj do výšky € 500,-.


Novinka ÚPRAVA - Prehľad exekučných zrážok - súčinnosť s exekútorom

Distribučný tlačový formulár:
-403170 Prehľad exekučných zrážok - súčinnosť s exekútorom

bol upravený tak, aby sa nenačítavali exekúcie, ktorých platnosť bola ukončená.


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Mzdový list - odpočítateľné položky

Nad prehľadom Mzdový list (cesta: Ročné zostavy akcia Mzdový list) je odteraz možné pomocou tlačidla Nastav si zobraziť stĺpček Odpočet od dane celkom.


Novinka ÚPRAVA - Ročná uzávierka pred rokom 2007

Ročná uzávierke za roky, ktoré spadajú pred rok 2007 (tj roky 2000-2006) hlási:

Procedure or function hp_ZrusMzdovouVetu3 has too many arguments specified.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Rozlíšenie poistného za zamestnanca

Nad prehľadom Mzdové údaje je odteraz možné si zobraziť atribúty:

 • Poistenie zamestnanec - daň (pôvodný názov Poistenie zamestnanec, slúži pre účely výpočtu základu dane)
 • Poistenie zamestnanec - celkom (celkový odvod zdravotného a sociálneho odvodu za zamestnanca)

Keď používateľ podrží myšku pri záhlaví týchto stĺpčekov zobrazí sa bublinka, ktorá detailnejšie informuje o aký stlpček sa jedná.

Na základe tejto úpravy sa odteraz správne zobrazuje hodnota v položke Zamestnanec - odvody v nasledovných distribučných formulároch (doteraz sa v tejto položke zobrazovalo poistné za zamestnanca, o ktoré sa znižoval základ dane):

Sys. č. / Názov / Verzia HEO
-403156 / Výplatný lístok (2) / iNUVIO
-403128 / Výplatný lístok - projekt / 2.0


Novinka ÚPRAVA - Skupina Vodičského preukazu

Odteraz je možné do atribútu Skupina VP zadať max. 55 znakov (doteraz 20) (cesta: editor Zamestnanci).


Novinka ÚPRAVA - Stravné lístky - zmena sady straveniek zamestnanca vs platnosť

V prípade, kedy dochádzalo ku zmene na inú sadu stravných lístkov v prehľade Paušály a zrážky, kde zrážky boli zadané na 2 mzdových zložkách pre stravné lístky, ale s rôznymi dátumami platnosti, nerešpektoval sa tento Dátum platnosti od.

Upravené


Novinka ZMENA - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky z minulých rokov v decembri aktuálneho roka

Na základe § 116 ods 2. Zákonníka práce:

"Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

bol úpravený výpočet mzdy za DECEMBER tak, že ak systém zistí, že má zamestnanec nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúcich rokov, tak mu preplatí tú časť, ktorá presahuje 20 dní základnej výmery. Podmienkou, aby došlo k preplateniu tejto dovolenky je, aby mal zamestnanec v mzdových údajoch zaškrtnutý atribút Preplácať dov. na konci roka (cesta: Mzdové údaje záložka Dovolenka pozáložka Čerpanie). Doteraz preplatil vždy tých 5 dní nevyčerpanej dovolenky, ktoré presahovali 20 dňový základný nárok, tj len u zamestnancov s vyšším nárokom ako 20 dní.

Príklad

Zamestnancovi vznikol v roku 2018 nárok na dovolenku v rozsahu 6 týždňov. V roku 2018 si vyčerpal 15 dní dovolenky (tri týždne), v roku 2019 čerpal štyri dni dovolenky z dovolenky na rok 2018. K 31.decembru 2019 mu zostalo:

 • 11 dní nevyčerpanej dovolenky z roka 2018
 • 30 dní (6 týždňov) nevyčerpanej dovolenky z roka 2019.

Zamestnávateľ mu preplatí len tú časť nevyčerpanej dovolenky z nároku na rok 2018, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, a ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať do konca roka 2019,t.z., že mu preplatí 10 dní dovolenky (30-20) a 1 deň dovolenky z nároku na rok 2018 mu prepadne. Nevyčerpaná dovolenka na rok 2019 v rozsahu 6 týždňov sa mu prenesie do roku 2020. Ak v roku 2020 nebude zamestnanec čerpať ani jeden deň z tejto dovolenky, k 31.decembru 2020 mu zamestnávateľ vyplatí náhradu mzdy za 10 dní (dva týždne) nevyčerpanej dovolenky z roka 2019 a 4 týždne základnej výmery dovolenky z roka 2019 mu prepadnú.

Verze 3.0.2020.0605 ze dne 02.07.2020

Novinka NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2020 - mzdové konštanty

V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 174/2020 zo dňa 19. 6. 2020 sa od 1. 7. 2020 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 214,83. Táto hodnota je potrebná pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií), z toho dôvodu je nutné nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2020 spustiť akciu "Aktualizácia mzdových konštánt", čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2020.

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2020 nájdete na našom webe v Poradni SK:

verzia 2.0:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2020

verzia iNUVIO:
https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2020


Novinka ÚPRAVA - Celomesačné pandemické ošetrovné a vyplatený príjem

V prípade, kedy v mesiaci, v ktorom je zadané celomesačné pandemické ošetrovné je vyplatený príjem podliehajúci sociálnym odvodom, dochádza k spätnému rozpočítaniu sociálneho poistenia z tohto príjmu, čo by nemalo vzhľadom k tomu, že pandemické ošetrovné nie je prerušením sociálneho poistenia.

Upravené tak, aby nedochádzalo k spätnému rozpočítaniu sociálneho poistenia.


Novinka ÚPRAVA - Dôvod vyňatia z ES - Absencia

Odteraz je možné priradiť do číselníka "Dôvody vyňatia z ES" pri dôvode "svojvoľné opustenie práce" mzdovú zložku Skupina dochádzka = Absencia, pre automatické generovanie do výpočtu mzdy.


Novinka ÚPRAVA - Položka BS - zoskupenie podľa bankového spojenia

Odteraz je možné použiť nastavenie "Zoskupiť podľa bankového spojenia" na položke definície platobného príkazu aj v prípade, kedy nie je na bankovom spojení vyplnená hodnota "Číslo účtu", ale len hodnota "IBAN - elektronický formát" (doteraz bolo vyžadované vyplenenie oboch hodnôt).

Verze 3.0.2020.0600 ze dne 18.06.2020

Novinka ZMENA - Predspracovanie - klávesové skratky

V editore Predspracovania boli priradené nové klávesové skratky pre akcie "Ulož + Nová MZ" a "Ulož + Rovnaká MZ": "Ulož+Nová MZ"  : Ctrl + N "Ulož+Rovnaká MZ" : Ctrl + S

Klávesovú skratku je možné zobraziť v bublinke, ktorá sa zobrazí po podržaní myšky nad tlačidlami týchto akcií.


Novinka INFO - Fúzia počas roka vs zostatok dovolenky z MR

Príklad: 1.ostré obdobie 1/2017 Vznik PP 5. 5. 2016 (do Mzdovej karty používateľ zadá pôvodný vznik PP) Dátum fúzie 1. 3. 2020 (do Mzdovej karty používateľ zadá Dátum fúzie) Zostatok dovol. MR k 31.12.2019 22 dní (do Mzdovej karty používateľ zadá celý zostatok z rokov, ktoré predchádzajú roku fúzie ak boli prenesené z dôvodu napr. čerpania MD/RD) Základný nárok BR 20 dní (nárok sa vypočíta automaticky zo vstupných údajov) Čerpanie pred dátumom fúzie: 0 dni (v prípade čerpania by používateľ zadal do Počiatočných hodnôt mzdovej karty čerpanie BR spadajúce pred dátum fúzie) Výkon práce pred fúziou 0 dní (v pripade výkonu práce by používateľ zadal do Počiatočných hodnôt mzdovej karty dni výkonu práce BR spadajúce pred dátum fúzie) Ospravedlnené absencia 43 dní (od začiatku roka fúzie do dátumu fúzie je na rodičovskej dovolenke)

Ak by si tento zamestnanec od dátumu fúzie dokonca roka 2020 nevyčerpal ani jeden deň z dôvodu RD, tak po uzavretí roka 2020 by mal v mzdovej karte 1/2021 zostatok MR ako aj ako v tvorbe dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku hodnotu 22.


Novinka NOVINKA - Importy do Predspracovania cez XML súbor

Ak importný súbor neobsahuje údaje pre import, napríklad:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<TabPredzp>
</TabPredzp>

alebo

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<TabPredzp>
<Obdobi>
<Rok>2020</Rok>
<Mesic>4</Mesic>
</Obdobi>
</TabPredzp>

Nedôjde k importu a používateľ je upozornený nato, že súbor neobsahuje žiadne údaje pre import.
Doteraz to skončilo chybou a zamrznutím systému.


Novinka NOVINKA - Kontrola na neprenesenú dovolenku z minulých rokov

Pri zahájení výpočtu mzdy za JANUÁR sa odteraz kontroluje aj to, či nedošlo pri decembrovej uzávierke predchádzajúceho roka k nepreneseniu zostatku dovolenky z minulých rokov, ktorá nebola vyčerpaná ani do konca roka návratu z MD/RD/celoročnej PN. Ak systém nájde čo i len jedného takéhoto zamestnanca, bude používateľa informovať nasledovnou hláškou:

"Existujú zamestnanci so zostatkom nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúcich rokov, ktorých nárok vznikol pred a po MD/RD/PN a zároveň do konca roku návratu do ES nedošlo k jeho vyčerpaniu.
Pre zobrazenie zoznamu týchto zamestnancov vstúpte do prehľadu Dohadné položky a použite distribučný tlačový formulár Neprenesené zostatky dovolenky z MR.
Pred samotným výpočtom mzdy za január je možné zostatok z minulých rokov navýšiť priamo v Mzdových údajoch na záložke Dovolenka v atribúte Zostatok MR. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, tak pokračuje vo výpočte mzdy (tj ignoruje túto hlášku), ak zvolí tlačidlo NIE, tak sa výpočet mzdy nezaháji a systém očakáva, že používateľ si pred samotným výpočtom miezd za JANUÁR skontroluje tieto neprenesené zostatky dovoleniek, aby bolo možné nahľad tlačového formulára Neprenesené zostatky dovolenky z MR, je potrebné mať vygenerované Dohohadné položky. V prípade, že sa rozhodne, že navýši zostatok dovolenky z MR v Mzdových údajoch zamestnanca v JANUÁRI o neprenesené nevyčerpané zostatky z minulých rokov, je potrebné, aby nezabudol následne pregenerovať prehľad Dohadné položky.

Nad prehľadom Dohadné položky vznikol distribučný tlačový formulár: Sys. č. / Názov -400422 / Neprenesené zostatky dovolenky z MR

Tento tlačový formulár zobrazí zoznam zamestnancov, ktorí sa počas minulého roka vrátili do evidečného stavu (napr. z MD/RD alebo dlhodobej PN) a nevyčerpali si dovolenku z minulých rokov k 31. 12. minulého roka a tento nevyčerpaný zostatok sa nepreniesol do nového roka.

Zamestnávateľ môže po zvážení v týchto prípadoch neprenesenú dovolenku do aktuálneho roka preniesť tým, že navýši v mzdovej karte za JANUÁR na záložka Dovolenka atr. Zost. MR. Následne ak vygeneruje dohadné položky na nevyčerpanú dovolenku, tak sa zostatok z MR zaktualizuje podľa hodnoty v mzdových údajoch.


Novinka ÚPRAVA - Číselník Dane - atribúty pre Potvrdenie o zdan. mzde

V editore číselníka Dane so symbolom ZD na záložke Zúčtovanie dane sa od mzdového obdobia 1/2016 nebudú odteraz zobrazovať atribúty (už nie sú súčasťou tohto tlačiva):

 • MZ - príjem podľa § 32 ods. 1a bod 4
 • MZ - príspevok na udržanie zamestnanosti


Novinka ÚPRAVA - Záporný VZ na ZP a SP

V prípade záporného vymeriavacieho základu pre ZP a SP, ktorý vo väčšine prípadov vzniká pri prečerpanej dovolenke, nie je povolený záporný vymeriavací základ v riadnom mesačnom výkaze. Z toho dôvodu, ak vo výpočte mzdy vznikne záporný VZ pre ZP aj SP, tak sa vynuluje a záporný VZ nevznikne.

Takejto situácii by sa malo podľa metodického oddelenia ZP UNION vyhnúť a ak to nie je možné, tak by mal zamestnávateľ postupovať podľa nasledovných usmernení, ktoré sa viažu ku konkrétnemu prípadu, kedy zamestnanec v 6/2017 ukončil PP a zároveň mu bolo zrazené prečerpanie dovolenky, vďaka ktorému vznikli záporné VZ na ZP a SP:

zdroj: VšZP

V mesiaci 6/2017 bude vykázaný daný poistenec s nulami. Suma vymeriavacieho základu zamestnanca vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa nesmie byť v mínusovej položke.
Vysporiadať prečerpanú dovolenku je potrebné vo Výkaze preddavkov zamestnávateľa ( dávka 514 s charakterom A - aditívny, alebo O - opravný ) v ktorom mal daný zamestnanec príjem - vymeriavací základ, kde opravíte sumu vymeriavacieho základu zamestnanca, tzn. znížite vymeriavací základ o sumu prečerpanej dovolenky.
Napr. ak v marci 2017 čerpal dovolenku a po skončení pracovného pomeru (PP) sa ukáže že prečerpal dovolenku, tak oprava sa vykoná nie v mesiaci jún 2017 kedy sa ukončil PP ale v mesiaci marec 2017, kde bola dovolenka čerpaná.

V prípade, že následne vznikne preplatok v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 písm. h) zákona č. 580/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť sumu preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu, takúto sumu možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi; povinnosť vrátiť preplatok nevzniká, ak výška preplatku nedosiahne najmenej päť eur.

Pre informáciu Vám uvádzame, že nie u každého poistenca sa vykonáva RZ a teda čakať na vykonanie RZ v uvedenom prípade nie je potrebné, ale postupuje sa v zmysle vyššie uvedeného.
Ďalej Vám uvádzame, že pokiaľ bude mať uvedený zamestnanec neplatené voľno, tak počas neplateného voľna sa fyzická osoba nepovažuje na účely zákona o zdravotnom poistení za zamestnanca, nakoľko nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti (§ 11 odsek 3, druhá veta). Zamestnávateľ má na zmenu platiteľa uvedenú v § 11 odsek 3, druhá veta podľa § 24 písmeno c) oznamovaciu povinnosť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľ zamestnanca odhlasuje a následne prihlasuje kódom 2N a to v oznamovacej lehote do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnanec si určí iného platiteľa poistného do 8 dní.


zdroj: ZP UNION
V prípade, že zamestnanec čerpal dovolenku, na ktorú mu nevznikol nárok, musí mu zamestnávateľ na predmetné obdobie zaevidovať ospravedlnenú neprítomnosť v práci, tzv. neplatené voľno. Zamestnanec si za toto obdobie musí odviesť preddavky na verejné zdravotné poistenie sám.
Súčasne musí zamestnávateľ opraviť výkaz preddavkov za obdobie, kedy k takému čerpaniu dovolenky došlo.


zdroj: ZP Dovera
v riadnom mesačnom výkaze nemôže byť uvedený mínusový vymeriavací základ. Poistencovi je možné tento mínusový príjem uviesť len v aditívnom výkaze.


zdroj: www.socpoist.sk
V situácií týkajúcej sa „prečerpanej dovolenky” sa postupuje tak, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je suma príjmu zo závislej činnosti zamestnanca znížená o náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, minimálne ale nulový vymeriavací základ.

Uvedené platí pre vymeriavací základ za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnávateľ vykoná vysporiadanie v súvislosti s „prečerpanou dovolenkou”. To znamená, že vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie nemôže byť záporný, t.j. nemôže byť v mínusových hodnotách.

V prípade, ak v dôsledku zrazenia náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku je výsledný vymeriavací základ za kalendárny mesiac, za ktorý sa zráža táto náhrada mzdy, záporný, na tlačivách Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha za tento kalendárny mesiac zamestnávateľ uvedie vymeriavací základ vo výške 0 a poistné na sociálne poistenie v sume 0.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19)

Východzie prehľady Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku bol vzhľadom k zmene vo výkazoch za obdobie 4/2020 upravený nasledovne:

1. Opatrenie 1,3A:

 • atribút Základ SP bol odstránený
 • atribút Hrubý príjem bol pridaný

2. Opatrenie 3B:

 • atribút Základ SP bol odstránený
 • atribút Vyplatená mzda bol odstránený
 • atribút Hrubý príjem bol pridaný

Covid - 19 definícia bola upravená, že položka "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (MZ)" bola premenovaná na "Odpočítaj z príjmu (MZ) - platí pre všetky opatrenia (MZ)". Zároveň pomocou tejto definície je možné odteraz tu vymenovanými MZ-kami znížiť stĺpčeky Hrubá mzda, Hrubý príjem a Úhrn príjmov z prehľadu Podklad pre účely vyplenenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku.

Nad prehľadmi Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku vznikli systémové zostavy:

 • Distribučný výkaz za 3/2020
 • Distribučný výkaz za 4/2020

Výberom z týchto zostáv si používateľ zobrazí stĺpčeky platné pre konkrétny výkaz.

UPOZORNENIE:
Vzhľadom k tomu, že sa rôznia názory na to, čo je očakávané v stĺpčeku Vyplatená mzda/Hrubá mzda, zostavy zobrazujú v týchto stĺpčekoch Úhrn príjmov pre daň, používateľ si môže tento stĺpček podľa potreby zmeniť pomocou tlačidla Nastav a znížiť o konkrétne MZ-ky pomocou Covid-19 definície.

POZOR: Ak ste si sťahovali používateľské filtre z nášho webu z Poradni SK, je potrebné tieto filtre vymazať.


Novinka ZMENA - Prenos RZD 2019

Nakoľko lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie 31. marca 2020, v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie zamestnávateľ vykoná najneskôr do 31. augusta 2020.

Na základe tohto ustanovenia sme upravili možnosť prenosu RZD za rok 2019 až do mzdového obdobia 9/2020 (štandardne je prenos umožnený max. do 4. mesiaca nasledujúceho po roku, za ktorý sa RZD vykonáva).


Novinka ZMENA - Tvorba dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku pri MD/RD/celoročnej PN

Odteraz sa pri do tvorby dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku z minulého roka bude kumulovať doteraz nevyčerpaný zostatok z minulých rokov (doteraz sa do tvorby dostali len zostatky z nárokov predchádzajúceho roka). Ide o zostatky, ktoré nemohli byť čerpané lebo zamestnanec bol do konca roka, za ktorý sa dohadné položky tvoria, na MD, RD alebo celoročnej PN. Čiže zostatok dovolenky z MR v mzdových údajoch za január bude odteraz totožný s tvorbou dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku v prehľade Dohadné položky.

Príklad:
Zostatok z MR k 31.12. 2018 je 22 dní
Počas celého roka 2019 je zamestnanec na RD, tj nečerpá si dovolenku na zotavenie
Zostatok z MR k 31.12. 2019 je 22 dní (je to zostatok, ktorý vznikol z nárokov pred rokom 2019, počas roka 2019 nevznikol žiadny nárok)

Riešenie:
Zostatok z MR v MÚ 1/2020 bude 22 dní, tvorba dohadných položiek za rok 2019 bude taktiež 22 dní. V prípade návratu zamestnanca z RD do ES počas roka 2020 by malo dôjsť k čerpaniu tohto zostatku dovolenky z minulých rokov.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo došlo k tejto zmene je to, že je tu snaha vytvoriť rezervu na tieto dovolenky v čo najpribližnejšej výške, v ktorej by sa táto nevyčerpaná dovolenka čerpala v novom roku.

UPOZORNENIE:
Na základe tejto zmeny je potrebné vystornovať interným dokladom dohadné položky za tieto nevyčerpané dovolenky k 31. 12. roka, ktorý predchádza roku novej tvorby dohadných položiek (inak by boli v tvorbe toľkokrát koľkrát sa prenášali do nasledujúcich rokov).

Verze 3.0.2020.0405 ze dne 06.05.2020

Novinka ÚPRAVA - Generovanie štatistického výkazu ISCP 1-04

Generovanie výkazu s kódom ISCP_SK_2018 bolo upravené nasledovne:

1. zucmzdao, mzdnadcaso, mzdzvyho, psn, plathodo, osn, nadcashodo - odteraz sa tieto položky načítajú len za OKTÓBER, ak je toto obdobie v rozmedzí zvoleného obdobia generovania

2. cassviatky, cassobotanedela, casnoca - odteraz sa do týchto položiek načítajú hodiny (doteraz sa načítali čiastky)

3. cistmzda - odteraz sa načíta zhodná hodnota s hodnotou vo výpočte mzdy


Novinka NOVINKA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 3B

Nad prehľadom Výpočet mzdy bola rozšírená akcia "Covid-19" na 2 podakcie:

Opatrenie č. 1, 3A
Opatrenie č. 3B

Po ich spustení sa zobrazí prehľad "Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti" pre vybraný typ opatrenia.

Po prvom vstupe do týchto prehľadov sa používateľovi ponúkne "Covid-19 - Definícia", kde je nutné zadať/vybrať z náväzného číselníka mzdové zložky pre Vami vybraný typ opatrenia. Definícia bola rozšírená o sekciu:

(1) Opatrenie č. 3B

položka: "Prekážky na strane zamestnanca (zoznam MZ)" - sem treba zadať tie dochádzkové mzdové zložky, z ktorých hodinami sa má porovnávať mesačný pracovný fond zamestnanca pre účely zistenia, či zamestnanec odpracoval viac ako 50% mesačného pracovného času (PN, OČR, dovolenka...).

položka: "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (zoznam MZ)"- sem treba zadať tie mzdové zložke, o ktoré chce používateľ znižiť Hrubú mzdu, ktorá sa napočítava do stĺpčeka Vyplatená mzda.

Definíciu mzdových zložiek je možné priamo nad prehľadom Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti zobraziť pomocou akcie Definícia.

Ak je nastavená definícia tak, sa do prehľadu pre prehľad opatrenia č. 3B načítajú automaticky všetci zamestnanci z vybraného mzdového obdobia, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane (táto podmienka bola upravená aj pre Opatrenie č. 1, 3A, kde sa doteraz načítali zamestnanci, ktorých pracovný pomer vznikol do 29. 2. 2020) a zároveň, ktorí mali prekážku na strane zamestnanca alebo čerpali dovolenku menej ako 50% mesačného pracovného fondu.

Prehľad Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti obsahuje stĺčeky:

Základ SP - vymeriavací základ na starobné poistenie neohraničený max. mesačným VZ Vyplatená mzda - načítavame hrubú mzdu, ktorú je možné znížiť o MZ zadané do definície do sekcie (1) Opatrenie č. 3B v položke "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (zoznam MZ)".

Tento prehľad je možné vyexportovať do excelu a odtiaľ vložiť priamo do spodnej časti Výkazu pre priznanie finančného príspevku.

Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete na webovej stránke: www.https://www.neprepustaj.sk/
Podrobnejšie informácie k tejto téme z pohľadu HELIOS Orange nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok%22


Novinka ÚPRAVA - Ročné daňové hlásenie - príloha č. 5

Načítanie zoznamu zamestnancov do prílohy č. 5 bolo upravené tak, aby sa tam dostal aj zamestnanec, ktorý nemal počas zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, žiadny zdaniteľný príjem, ale zároveň vrámci RZD mu bol vyplatený/zrazený daňový bonus na zaplatené úroky.


Novinka NOVINKA - Prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce (80% z PHZ)

Na základe novely zákonníka práce platí odo dňa 4. 4. 2020 § 250b ods. 6 nasledovne:

"Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté."

Na základe výkladu MSVaR SR v prípade § 250b ods. 6 Zákonníka práce ide o minimálnu mzdu ustanovenú právnym predpisom (pre rok 2020 nariadením vlády SR – 3,333,- eura/hodina) a nie je potrebné ju prepočítavať podľa pravidla v § 2 ods. 4 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. To znamená:

 • neupravuje sa smerom hore, ak má zamestnanec zo zákona (§ 85 ods. 5 až 7 Zákonníka práce) skrátený pracovný čas napr. zo 40 hodín/týždenne na 37,5 hodiny/týždenne (t. j. neprepočíta sa pomerom 40h/37,5h) - ale vychádza sa zo sumy 3,333,- eura/hodina,
 • neprepočítava sa ani na základe koeficientov stupňov náročnosti práce podľa § 120 Zákonníka práce (ak je zamestnanec zaradený do 2. - 6. stupňa náročnosti práce).

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Predspracovanie, Mesačné zostavy a editor Výpočet mzdy nový stĺpček "Prestoj pod MM".

Ak si používateľ tento stĺpček pomocou tlačidla Nastav zobrazí, tak po zafiltrovaní na hodnotu "1" sa mu zobrazia zamestnanci, u ktorých bola použítá mzdová zložka na prestoje s % = 80 (, ktorá vznikla z distribučnej MZ 236 -Prestoje) a zároveň u nich 80% z PHZ kleslo pod hranicu 1. stupňa hodinovej minimálnej mzdy.

Ak sa v databáze nachádzajú takýto zamestnanci, je potrebné u nich použiť inú mzdovú zložku pre tento typ prekážky na strane zamestnávateľa. Túto mzdovú zložku si používateľ vytvorí tiež z distribučnej MZ 236 - Prestoje, ale jej nastavenie bude mať nasledovné rozdiely:
Základ pre výpočet = Nie je
Percento = 0
Hodinová sadzba = 3,3330

Verze 3.0.2020.0402 ze dne 16.04.2020

Novinka NOVINKA - Pandemické ošetrovné - ELDP - prerušenie - II. fáza

Generovanie/Aktualizácia ELDP bola upravená tak, aby nedochádzalo k prerušeniu riadku pri pandemickom ošetrovnom, tj. pri ošetrovnom, ktoré má vo svojej likvidácii zaškrtnutý atribút Karanténa.


Novinka NOVINKA - Pandemické ošetrovné - ELDP - vylúčená doba - II. fáza

Generovanie/Aktualizácia ELDP bola upravená tak, aby sa správne napočítavala vylúčená doba pri pandemickom ošetrovnom, tj. pri ošetrovnom, ktoré má vo svojej likvidácii zaškrtnutý atribút Karanténa.


Novinka NOVINKA - Pandemické ošetrovné - Mzdový list - prerušenie - II. fáza

Distribučné tlačové formuláre pre tlač Mzdového listu boli upravené tak, aby sa do sekcie PRERUŠENIE POISTENIA nedostávalo pandemické ošetrovné, tj. ošetrovné, ktoré má vo svojej likvidácii zaškrtnutý atribút Karanténa.


Novinka ÚPRAVA - Pandemická PN, ktorá trvá 1 deň

Pri likvidácii pandemickej PN (t.j. PN, ktorá má vo svojej definícii zaškrtnutý atr. Karanténa), ktorá trvá 1 deň systém hlási:
"Nemocenská je pokrytá mzdovou zložkou typu Dochádzka - nemoc. Nesúhlasí však číslo mzdovej zložky pre likvidáciu."

Upravené tak, aby k tejto kontrole nedochádzalo pri pandemickej PN.


Novinka NOVINKA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikla akcia "Covid-19", po jej spustení sa zobrazí prehľad "Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti".

Po prvom vstupe do tohto prehľadu sa používateľovi ponúkne "Covid-19 - Definícia", kde je nutné zadať/vybrať z náväzného číselníka mzdové zložky, ktoré boli zadané do výpočtu mzdy zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) a poskytol im náhradu mzdy.

Definíciu mzdových zložiek je možné priamo nad prehľadom Covid-19 zobraziť pomocou akcie Definícia.

Ak je nastavená definíci tak, sa do prehľadu načítajú automaticky všetci zamestnanci, ktorým bola mzdová zložka z definície zadaná vo vybranom období do výpočtu mzdy a zároveň ich pracovný pomer vznikol pred 1. 3. 2020.

Tento prehľad je možné vyexportovať do excelu a odtiaľ vložiť priamo spodnej časti Výkazu pre priznanie finančného príspevku.

Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete na webovej stránke: www.https://www.neprepustaj.sk/
Podrobnejšie informácie k tejto téme z pohľadu HELIOS Orange nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok%22

Verze 3.0.2020.0400 ze dne 02.04.2020

Novinka ÚPRAVA - RLFO - cannot find the declaration

Pri odoslaní RLFO cez ePodateľňu Sociálnej poisťovni sa môže zobraziť hláška: "Cannot find the declaration of element spRegListZec."

Upravené


Novinka NOVINKA - Kontrola konštánt pre RZD

Odteraz pri vstupe do prehľadu Ročné zúčtovanie dane v 12. mesiaci, ktorý predchádza aktuálnemu roku, prebieha kontrola na aktuálnosť konštánt potrebných pre spracovanie RZD.

1. Ak kontrola zistí, že hodnoty nie sú aktuálne, tak zobrazí hlášku:
"Neaktuálne hodnoty konštánt pre výpočet RZD za rok XXXX. Chcete teraz automaticky nastaviť tieto konštanty? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí Áno, spustí sa akcia Aktulizácia konštánt pre RZ a následne môže počítať RZD. Ak zvolí Nie, konštanty budú pre vykonanie RZD neaktuálne, ale pracovať v prehľade RZD môže. Až do zaktualizovania týchto konštánt a bude táto hláška zobrazovať pri každom vstupe do prehľadu Ročné zúčtovanie dane, aby nedošlo k nechcenému vykonaniu RZD s nesprávnymi konštantami.

2. Ak kontrola zistí, že používateľ vstupuje do prehľadu RZD na verzii, ktorá nie je pripravená pre výpočet RZD, zobrazí sa hláška:
"Neaktuálne hodnoty konštánt pre výpočet RZD za rok 2020. Táto verzia programu neobsahuje aktuálne konštanty pre RZD. OK"

Keď používateľ stlačí tlačidlo OK, môže pracovať v prehľade RZD, ale s vedomím, že nemá verziu systému HELIOS Orange, ktorá obsahuje konštanty pre RZD daného roka.


Novinka ZMENA - Kontrola pri tlači/exporte RLFO v mesiaci ukončenia PP, kde sa zároveň oznamuje ZMENA.

V prípade, že zamestncovi v jednom mesiaci skončil PP a zároveň skončila RD, tj došlo k vygenerovaniu Odhlášky a ZÁROVEŇ Zmeny, zobrazilo sa nasledovné upozornenie:

"Záznam typu Zmena v mesiaci nástupu/Ukončenia pracovného pomeru".

Toto upozornenie bolo odstránené.


Novinka NOVINKA - Invalidný dôchodca, ktorý začne poberať starobný dôchodok

V editore Dôchodku pri druhu dôchodku Invalidný dôchodok (ID) alebo Čiastočný invalidný dôchodok (ČID) vznikol nový atribút "Invalidita trvá po odobratí dôchodku". Zaškrtnutím tohto atribútu používateľ hovorí, že napriek odobratiu ID/ČID v danom období jeho invalidita trvá a má byť započítaný do počtu zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím.


Novinka NOVINKA - MVPP od 4/2020

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Sociálna poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP) vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov
-403317 / SP - komplet (MVPP)


Novinka NOVINKA - Pandemická nemocenská od 27. 3. 2020

Na základe novely č. 63/2020 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zo dňa 27. 3: 2020 zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne práceneschopného (ďalej "DPN") z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

POZOR zmena oproti informáciám z webinára zo dňa 31. 3. 2020:
Nárok na nemocenské v prípade dotknutých zamestnancov vzniká od 1. dňa len v prípade, ak DPN vznikla po účinnosti zákona. Takéto znenie však nevylučuje, aby nárok na nemocenské vznikol napr. od druhého dňa DPN v prípade ak DPN vznikla deň pred nadobudnutím účinnosti zákona

Z hľadiska systému HELIOS Orange:

Podrobnejšie informácie nájdete v Poradni SK:

1. Postup platný pre zadanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá začala pred 27. 3. 2020 a ZÁROVEŇ pokračuje po 27. 3. 2020:
Postup

2.Postup platný pre zadanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá začala 27. 3. 2020 vrátane:
Postup


Novinka NOVINKA - Pandemické ošetrovné - RLFO prerušenie - I. fáza

Poistencovi, ktorý v čase krízovej situácie splnil podmienky nároku na ošetrovné, sa počas celej doby trvania osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, povinné poistenie zamestnanca prerušovať nebude

Nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti sa štandardne podľa § 26 zákona prerušuje od 11. dňa potreby ošetrovania/starostlivosti]. Uvedené vyplýva z ust. § 293es ods. 2 novely zákona. Zamestnávateľ tak nebude povinný zasielať Sociálnej poisťovni ani „Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prerušenie“.

Z pohľadu systému HELIOS Orange bolo upravené generovanie RLFO druh evidencie = Prerušenie tak, aby sa v prípade ošetrovného, ktoré ma vo svojej likvidácii zaškrtnutý atr. Karanténa negeneneroval.

Poznámka:
V ďalšej fázy (v priebehu 4/2020) ošetríme evidenciu prerušenia poistenia v prípade pandemického ošetrovného:

 • na ELDP
 • na mzdovom liste


Novinka NOVINKA - Pridelenie práv na akciu Kópia

Odteraz je možné nastaviť práva na akciu Kópia nad prehľadmi:

Školenia, lekárske prehliadky
Školiace akcie a prehliadky


Novinka NOVINKA - Rodinní príslušníci - dokumenty

Nad prehľad Rodinní príslušníci bola doplnená nová akcia Dokumenty.


Novinka NOVINKA - VPP od 4/2020

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Sociálna poisťovňa/Výkaz (VPP) vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403318 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020


Novinka ÚPRAVA - Definované importy do Predspracovania - kontrola prekrytia dátumov v dochádzke

Pri importe do Predspracovania pomocou akcie Definované importy nedochádzalo ku kontrole, či sa u jedného pracovného pomeru neprekrývajú dochádzkové mzdové zložky.

Odteraz pri vkladaní do Predspracovania je v importnej tabuľke používateľ upozornený stavom na oboch prekrývajúcich sa prípadoch. Používateľ sa potom musí rozhodnúť, ktorý zo záznamov zmaže v importnej tabuľke alebo v zdrojovom súbore a následne zopakuje import.


Novinka ÚPRAVA - Definované importy do Predspracovania – kontrola denného úväzku

Pokiaľ sa použije nad prehľadom Predspracovanie akcia Definované importy a v importovaných údajoch je v jeden deň u jedného zamestnanca viac dochádzkových mzdových zložiek, kde súčet hodín prekračuje denný úväzok, systém na toto neupozorní a zložky naimportuje a vypočíta mzdu.

Upravené

Verze 3.0.2020.0105 ze dne 27.03.2020

Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP za rok 2019 - nový výpočet

Vzhľadom k tomu, že existuje viac odporúčaní (z rôznych UPSVaR) ako počítať "časť B - Skutočný stav" tohto výkazu, tak sme sa priklonili k jemnejšiemu počítaniu počtu zamestnancov so ZP a to na kalendárne dni počas, ktorý bol občan so ZP v pracovnom pomeru a zároveň trvala jeho invalidita (doteraz sa tento počet zamestnancov počítal na kalendárne mesiace počas, ktorých bol v pracovnom pomere a zároveň trvala jeho invalidita).

Na základe vyššie uvedeného bol nad prehľadom Ročné zostavy upravený distribučný tlačový formulár:

Sys. č. / Názov / Platnosť od
-400374 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 1. 1. 2019

POSUN TERMÍNU:

Zároveň Vas informuje o posune termínu odovzdania tohto výkazu za rok 2019:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020.

Zamestnávatelia preukazujú plnenie povinného podielu na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré emailom alebo telefonicky poskytnú všetky informácie.

zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/


Novinka NOVINKA - Evidencia občanov so zdravotným postihnutím za rok

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár, ktorý vracia zoznam občanov so zdravotným postihnutím za vybraný rok:

Sys. č. / Názov
-400375 / Evidencia občanov so ZP za rok


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz poistného a príspevkov od 4/2020

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre výkaz MVPP a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy:

- MVPP za obdobie 04/2020 bude v novej schéme (MVPP sa podáva štandardne v máji)
- MVPP za obdobie 03/2020 bude v súčasnej schéme (MVPP sa podáva štandardne v apríli, nasadenie do podateľni koncom apríla 2020)

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny nad prehľadom Odvody do poisťovní/akcia Sociálna poisťovňa/podakcia Mesačný výkaz (MVPP): 1. bol upravený formát správ:
MVPP - XML

POZOR: Generovanie správy bolo upravené tak, aby rešpektovalo platnosť schémy podľa vybraného mzdového obdobia (tj ak budete generovať na tejto verzii správu pre MVPP na mzdovom období 3/2020 a nižšej, tak bude generovaná v pôvodnej verzii, tj. platnej do 31. 3. 2020, ak bude generovaná po 31. 3., tak bude generovaná už v novej verzii platnej od 1. 4. 2020).

UPOZORNENIE:
Sociálna poisťovňa aktuálne nemá ešte k dispozícii nové tlačivo pre MVPP.


Novinka NOVINKA - Výkaz poistného a príspevkov od 4/2020

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre výkaz VPP a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy:
- VPP za obdobie 04/2020 bude v novej schéme, nasadenie do podateľni koncom apríla 2020
- VPP za obdobie 03/2020 bude v súčasnej schéme

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny nad prehľadom Odvody do poisťovní/akcia Sociálna poisťovňa/podakcia Výkaz (VPP):
1. bol upravený formát správ:
VPP - XML

POZOR: Generovanie správy bolo upravené tak, aby rešpektovalo platnosť schémy podľa vybraného mzdového obdobia (tj ak budete generovať na tejto verzii správu pre VPP na mzdovom období 3/2020 a nižšej, tak bude generovaná v pôvodnej verzii, tj. platnej do 31. 3. 2020, ak bude generovaná po 31. 3., tak bude generovaná už v novej verzii platnej od 1. 4. 2020).

UPOZORNENIE:
Sociálna poisťovňa aktuálne nemá ešte k dispozícii nové tlačivo pre VPP.


Novinka NOVINKA - Registračný list FO platný od 31. 3. 2020

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy RLZEC v2019, ku ktorému dôjde zo dňa na deň o pol noci dňa 31.3.2020, 00:00:

- do 30.3.2020, 23:59 bude fungovať súčasne platná schéma

- od 31.3.2020, 00:00 bude fungovať nová schéma

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny nad prehľadom Registračné listy FO:

1. bol upravený formát správ:
Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)

POZOR: Generovanie správy bolo upravené tak, aby rešpektovalo platnosť schémy podľa systémového dátumu (tj ak budete generovať na tejto verzii správu pre RLFO do 30. 3. vrátane, tak bude generovaná v pôvodnej verzii, tj. platnej do 30. 3. 2020, ak bude generovaná po 30. 3., tak bude generovaná už v novej verzii platnej od 31. 3. 2020).

2. vznikol nový distribučný tlačový formulár a doteraz používanému bola doplnená platnosť do:

Sys. číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-400421 / Registračný list FO / 31. 3. 2020
-400420 / Registračný list FO / 1. 7. 2018 / 30. 3. 2020


Novinka ZMENA - Základ dane pri letnej/vianočnej odmene

Ak je zamestnancovi vyplatený 13. alebo 14. plat (plnenie podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce) a sú splnené zákonné podmienky, časť letného resp. vianočného platu (max. do výšky 500 €) sa nezdaňuje. Poistné na sociálne poistenie (vianočný plat v roku 2018 a letný plat v roku 2019), je však potrebné zaplatiť aj z tej časti, ktorá sa nezdaňuje. V zmysle usmernenia MF SR a FR SR nemožno o poistné, ktoré bolo zaplatené z tej časti vianočného, či letného platu, ktorá sa nezdaňuje, znížiť základ dane.

Ako postupovať pri oprave dani za obdobie 11/2018 a 5/2019:

1. Oprava dane v súvislosti s výplatou vianočného platu z roku 2018

Ak zamestnávateľ neopravil preddavok na daň z roku 2018, ktorý zrazil v nižšej sume ako mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného vianočného platu, ktorý bol od dane oslobodený) do 31.3.2019, stáva sa nedoplatok na preddavku na daň daňou. To znamená, že po vykonaní RZD za rok 2018, zamestnávateľ "pracuje už s daňou" a opraviť treba daň, a nie preddavok na daň. Podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak neuplynula lehota 5 rokov (lehota určená podľa daňového poriadku), t.j. opravu dane treba vykonať najneskôr do konca roka 2024. Nová lehota na opravu dane je účinná od 1.1.2020, a nakoľko nie je prechodné ustanovenie, že oprava dane sa podľa tejto novej lehoty vzťahuje aj na opravu nesprávne zrazenej dane za zdaňovacie obdobie roku 2018. To znamená, že zamestnávateľ je povinný vykonať opravu dane, ktorá sa týka roku 2018 a uviesť ju do riadku 03 mesačného prehľadu o dani za ten mesiac, kedy bola oprava dane vykonaná.

2. Oprava dane v súvislosti s výplatou letného platu z roku 2019

Zamestnávateľ môže opraviť preddavok na daň z roku 2019, ktorý zrazil v nižšej sume ako mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného letného platu, ktorý bol od dane oslobodený) do 31.3.2020. V takomto prípade pôjde o opravu preddavku na daň, ktorá sa uvedie do riadku 01 mesačného prehľadu o dani.

Poznámka: Zamestnávateľ mohol opraviť preddavok na daň z roku 2019, ktorý zrazil v nižšej sume ako mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného letného platu, ktorý bol od dane oslobodený) aj počas bežného zdaňovacieho obdobia, t.j. počas roku 2019, pričom oprava už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia, sa uvádza na r. 1 mesačného daňového prehľadu.

Ak zamestnávateľ neopraví/neopravil preddavok na daň z roku 2019, ktorý zrazil v nižšej sume ako mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného letného platu, ktorý bol od dane oslobodený) do 31.3.2020, stane sa nedoplatok na preddavku na daň daňou. To znamená, že po vykonaní RZD za rok 2019, zamestnávateľ "pracuje už s daňou" a opraviť treba daň, a nie preddavok na daň. Podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona, ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak neuplynula lehota 5 rokov (lehota určená podľa daňového poriadku), t.j. opravu dane treba vykonať najneskôr do konca roka 2025. To znamená, že zamestnávateľ je povinný vykonať opravu dane, ktorá sa týka roku 2019 a uviesť ju do riadku 03 mesačného prehľadu o dani.

Za predpokladu, že sa pri oprave použije postup daný v § 40 ods. 3. písm. a) zákona, tak používateľ postupuje nasledovne:

1. nad prehľadom Výpočet mzdy použije pomocný distribučný tlačový formulár, ktorý slúži na vyčíslenie rozdielu dane nad mzdovými obdobiami, v ktorých boli vyplatené tieto odmeny:

Sys.č. / Názov
-403172 / Podklad opravy dane - letná a vianočná odmena (pre verziu systému HELIOS Orange 2.0)
-403173 / Podklad opravy dane - letná a vianočná odmena (pre verziu systému HELIOS Orange edícia iNUVIO)

2. vyčíslený rozdiel zadá do aktuálneho mzdového obdobia (ktoré nasleduje po období vykonania RZD) do výpočtu mzdy na distribučnú mzdovú zložku 908 - Úprava dane - minuly rok.


Novinka ZMENA - Výpočet základu dane - letný a vianočný plat

Ak je zamestnancovi vyplatený letný alebo vianočný plat (plnenie podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce) a sú splnené zákonné podmienky, časť letného resp. vianočného platu (max. do výšky 500 €) sa nezdaňuje. Poistné na sociálne poistenie (vianočný plat v roku 2018, letný plat v roku 2019 a v roku 2020), je však potrebné zaplatiť aj z tej časti, ktorá sa nezdaňuje. V zmysle usmernenia MF SR a FR SR nemožno o poistné, ktoré bolo zaplatené z tej časti vianočného, či letného platu, ktorá sa nezdaňuje, znížiť základ dane, pričom sa MF SR a FR SR odvolávajú najmä na metodický pokyn FR SR z novembra 2017. Na uvedenú problematiku, aj vzhľadom na nejasnú legislatívu, sa názory rôznia.

Na základe tohto usmernenia bola vykonaná úprava výpočtu zákkladu dane v mesiacoch, v ktorých bol vyplatený vianočný/letný plat, ktorý sa nezdaňuje max. do výšky € 500,- a zároveň tento plat podlieha sociálnemu poistenie.

V praxi tzn., že ak by ste spustili prepočet mzdy za 11/2018, 5/2019 (samozrejme za splnenia podmienok, ktoré umožňujú prepočet už vypočítaných miezd v systéme HELIOS Orange) alebo spustíte výpočet mzdy za 5/2020 sa základ dane vypočíta v zmysle spomínaného usmernenia MF SR a FR SR.


Novinka NOVINKA - Ošetrovné počas obdobia uzavretia školských/predškolských zariadení

S prihliadnutím na vyhlásený mimoriadny stav v SR v súvislosti s nákazou koronavírusu COVID-19 a s uzavretím školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa, resp. po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, Sociálna poisťovňa bude priznávať ošetrovné pri potrebe osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku počas celého obdobia určeného orgánom, príslušným prijímať rozhodnutia súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou/núdzovým stavom. Po uplynutí 10 dní potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku teda nedôjde k prerušeniu povinného sociálneho poistenia zamestnanca (od 11. dňa pôjde naďalej o vylúčenie povinnosti platiť poistné).

Na základe tohto rozhodnutia používateľ zadá do systému HELIOS Orange ošetrovné, ktoré súvisí s vyššie uvedeným rozhodnutím na štandardnú mzdovú zložku určenú pre ošetrovné (distribučná mzdová zložka 201 - Ošetrovné - dochádzka) a pri likvidácii tohto ošetrovného označí/zaškrtne atribút Karanténa.

UPOZORNENIE:
Samotná likvidácia ošetrovného, ktoré trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní automaticky vygeneruje do prehľadu Registračné listy FO druh evidencie Prerušenie, preruší riadok v ELDP a zapíše do Mzdového listu obdobie tohto prerušenia.

Z toho dôvodu, prosíme, všetky RLFO s Druhom evidencie = Prerušenie vygenerované z tohto dôvodu ignorujte, tj. neodosielajte do Sociálnej poisťovni.

V týchto dňoch sa pripravuje zmena legislatívy a zároveň aj my pripravujeme verziu systému HELIOS Orange (v priebehu 4/2020), pomocou ktorej pri ošetrovnom, ktoré bude mať zaškrtnutý atr. Karanténa, bude možné zaktualizovať kompletnú evidenciu prerušenia poistenia aj dodatočne.

INFORMÁCIE ku koronavírusu a prekážkam v práci nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Koronav%C3%ADrus_-_prek%C3%A1%C5%BEky_v_pr%C3%A1ci

Verze 3.0.2020.0101 ze dne 13.02.2020

Novinka ÚPRAVA - Dodatočne uplatnený DB v RZD

Ak chce používateľ vrámci ročného zúčtovania dane zamestnancovi vyplatiť daňový bonus na dieťa, ktoré nemalo počas kalednárneho roka, za ktorý sa vykonáva RZD, vyplatený daňový bonus vôbec, postupuje nasledovne:

1. do editora RZD zadá novú položku, do ktorej je potrebné vyplniť nasledovné atribúty :

 • Dátum od-do (napr. rozmedzie nároku, príp. celého roka) - je to len informatívny údaj, ale povinný
 • Názov - identifikácia položky (napr. Dodatočne uplatnený DB) - povinný
 • v sekcii Odpočítateľné položky a bonusy - zadáte:
  • symbol DB
  • dieťa pre daňový bonus - tu vyberiete dieťa (, ktorého sa dodatočné vyplatenie týka), cez tlačidlo "tri bodky" z Prehľadu detí zamestnanca:

a./ ak sa v tomto prehľade dieťa nenachádza, tak pomocou tlačidla Nový ho vytvoríte, pri vytváraní je nutné uviesť nárok na DB. Takto vytvorené dieťa sa automaticky zapíše do prehľadu Rodinní príslušníci v aktuálnom mzdovom období.
Ak mu chcete obmedziť platnosť dodatočne vyplácaného DB, je nutné uviesť jeho platnosť (napr. začalo chodiť na vysokú školu od 9/2019, tak sa uvedie Dátum od 1. 9. 2019) alebo od aktuálneho mzdového obdobia si neuplatňuje DB (uvediete Dátum do 31. 12. 2019). Platnosť je možné zadať len v editore rodinného príslušníka v aktuálnom mzdovom období.

POZOR:
Ak má zamestnanec v aktuálnom mzdovom období vypočítanú mzdu, nie je možné sem pridať nové dieťa.

b./ ak sa v tomto prehľade dieťa nachádza a zároveň nemá na sebe naviazaný nárok na DB je potrebné mu nárok na DB zadať. Opäť platí, že nárok sa automaticky zapíše do aktuálneho mzdového obdobia bez obmedzenia platnosti.

c./ ak sa v tomto prehľade dieťa nachádza a zároveň má na sebe naviazaný nárok na DB, ale ktorého platnosť spadá do obdobia pred rokom vykonávania RZD (napr. je to záznam z minulých rokov), tak je nutné vstúpiť do mzdových údajov zamestnanca za každé mzdové obdobie, za ktoré si dodatočne chce uplatňovať daňový bonus a na záložke Odvody podzáložke Dane nad sekciou 2 - Odpočty a bonusy spustiť nad príslušným nárokom akciu "Označ/odznač DB pre RZD". Nad touto sekciou je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť nový stĺpček "DB pre RZD spätne".

2. následne po uložení editora položky sa na záložke Základné údaje sekcia Ročné odpočty vytvorí záznam so symbolom DB. Po otvorení editora môže používateľ stlačiť tlačidlo Kontrola alebo OK a systém zobrazí hlášku pre prípadné dorovnanie nevyplateného nároku na DB. Hláška k prípadnému dorovnaniu sa zobrazí aj v prípade ukladania editora RZD. Po potvrdení dorovnania sa automaticky prenesie čiastka nevyplateného nároku na záložku Zúčtovanie dane do sekcie Úprava daňového bonusu. Pod sekciou Úprava daňového bonusu je tlačidlo Detail, ktorý zobrazí zoznam detí s nárokom na daňový bonus, ktoré je nutné skontrolovať a ich počet je potrebné doplniť do sekcie Úprava daňového bonusu - Deti. Okrem iných atribútov v detaile sú:

 • stĺpček Rozdiel - čiastka - suma, ktorá sa preniesla do sekcie Úprava daňového bonusu.
 • stĺpček Rozdiel - počet mesiacov dorovnania, ktorý je v prípade takto dodatočného vyplatenia DB nutné skontrolovať a zadať do sekcie Úprava daňového bonusu - Mesiace.


Novinka NOVINKA - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.1.2020

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - zrážková daň vznikla nová definícia správy platná od mzdového obdobia 1/2020:
Oznámenie o zr.dani (XML)


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - Zákazka/Nákladový okruh

Bol upravený tlačový zdroj xMzListZamMzd pre zobrazovanie kmeňovej zákazky a nákladového okruhu pracovného pomeru v tlačovom formulári pre Mzdový list. Doteraz sa v riadku Zákazka zobrazoval Nákladový okruh a opačne.


Novinka ÚPRAVA - Prepisovanie hodnoty v TabMzdOdpPol.Castka_2

Hodnota zadaná do TabMzdOdpPol.Castka_2 sa nepripusuje do nasledovných období.
Upravené


Novinka ZMENA - Hlásenie zmien ZP počas RD v mesiaci vyplatenia príjmu

Na základe nasledújúceho usmernenia MZ SR sa mení generovanie hlásení zmien ZP v prípade zamestnanca, ktorému je vyplatený príjem počas trvania vyradenia z ES na "rodičovskú dovolenku":
Zamestnankyňa počas RD sa v zmysle §11 ods. 3 nepovažuje za zamestnanca tzn. že zamestnávateľ ju na HOZ oznámi ako 2K 14.01.2015.
Od tohto dátumu je teda v ZP prihlásená len ako poistenec štátu z titulu poberania materského. Následne ak takejto žene zamestnávateľ vo februári 2015 vypláca nejakú odmenu z pracovnoprávneho vzťahu mal by ju podľa nášho názoru prihlásiť kódom 2Z a 2K na posledný deň mesiaca február nasledovne:
2Z 28.02.2015
2K 28.02.2015

Žena počas RD síce v zmysle zákona nie je považovaná za zamestnanca ale v prípade, že jej bude vyplatený počas RD príjem z pracovného pomeru tak sa zamestnanca považuje (a dochádza k odvodu poistného)."

Doteraz sa takýto zamestnanec prihlasoval a odhlasoval na posledný kalendárny deň mesiaca vyplatenia príjmu s kódom 2YZ a 2YK.

Verze 3.0.2020.0001 ze dne 16.01.2020

Tip OZNAM - Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za JANUÁR 2020 podľa novej legislatívy.


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2019 a 2020 vs príjem oslobodený o dane

V nasledovných distribučných tlačových formulároch bol upravený riadok 01 - Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov..., tak aby do neho nevstupoval príjem uvedený v riadkoch "07 - Suma peňažného plnenia oslobodená o dane (tzv. 13. plat)" a "08 - Suma peňažného plnenia oslobodená o dane (tzv. 14. plat)":

Systémové číslo / Názov / Dátum zmeny / Platnosť od / Platnosť do
-403315 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 8.1.2020 9:25:08 / 1.1.2020
-403309 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 8.1.2020 9:26:01 / 1.1.2019 / 31.12.2019


Novinka NOVINKA - Ročné daňové hlásenie za rok 2019

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane bol:

1. upravený formát správ v zmysle novej XSD schémy platnej od roku 2019:

Ročné hlásenie DÚ (XML) od 2013

2. vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403502 / ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF) / 1.1.2019
-403504 / ROČNÉ hlásenie (V. časť) / 1.1.2019
-403503 / ROČNÉ hlásenie (IV. časť) / 1.1.2019
-403512 / ROČNÉ hlásenie - potvrdenie / 1.1.2019


Novinka NOVINKA - Oznámenie o zrážkovej dani (OZN4311_20) platné od 1/2020

FR SR vydalo nové tlačivo pre Oznámenie o zrážkovej dan (OZN4311_20) platné od 1/2020.

V systéme HELIOS Orange vznikli nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - Zrážková daň nové distribučné tlačové formuláre: Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403506 / Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) / 1.1.2020
-403507 / Oznámenie o zrážkovej dani (II. časť) / 1.1.2020


Novinka NOVINKA - Elektronické doručovanie dokumentov [§ 38 ods. 1 a § 39 ods. 16]

Od 1.1.2020 platí, že „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (§ 38 ods. 1) doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami. To znamená, že žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti bude môcť zamestnanec doručiť zamestnávateľovi nielen v písomnej forme, ale po vzájomnej dohode so zamestnávateľom aj elektronickou formou.

Od 1.1.2020 sa po vzájomnej dohode zamestnávateľa so zamestnancom umožňuje zamestnávateľom vystaviť a doručiť doklady, ktorými sú Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (§ 39 ods. 5 zákona), Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona) a Potvrdenie o zaplatení dane (§ 39 ods. 7 zákona), elektronickou formou. Zamestnávateľ môže doklady doručiť zamestnancovi elektronickou formou len pri zabezpečení ochrany osobných údajov (napr. šifrovaním), pokiaľ s tým zamestnanec súhlasí. Zavádza sa tak možnosť vystaviť daňové doklady elektronicky, vrátane predtlačeného otlačku pečiatky a faksimile podpisu oprávnenej osoby zamestnávateľa a doručiť ich zamestnancom elektronicky do e-mailovej schránky. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 39 nového odseku 16 novely zákona, ktorý znie: "Doklady podľa odsekov 5 až 7 vystaví a doručí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na ich doručení elektronickými prostriedkami. Doklad doručený elektronickými prostriedkami obsahuje predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa a nie je možné ho dodatočne meniť ani upravovať. Pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom",

V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 20 novely zákona sa ustanovenia § 36 ods. 6 a 7, § 38 ods. 1 a § 39 ods. 16, ktorými sa upravuje spôsob doručovania v elektronickej podobe, v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použijú pri oznamovaní zmien a doručovaní dokladov medzi zamestnávateľom a zamestnancom elektronickými prostriedkami po 31. decembri 2019.

Na základe tejto zmeny systém HELIOS Orange ponúka nasledovné riešenia:
1. Elektronický podpis a šiftrovanie pomocou funkcionality Hromadne pre email
funkcionalitu je možné použiť nad prehľadmi:

 • Výpočet mzdy
 • Ročné zostavy
 • Ročné zúčtovanie dane

Podrobnejší popis nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Podepisov%C3%A1n%C3%AD_a_%C5%A1ifrov%C3%A1n%C3%AD_PDF_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly


2. Odosielanie zaheslovaného PDF
funkcionalitu je možné použiť nad prehľadmi:

 • Výpočet mzdy
 • Ročné zostavy
 • Ročné zúčtovanie dane

Bližšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Osobn%C3%BD_kalend%C3%A1r_-_Mzdy_(SK)#Odoslanie_zaheslovan.C3.A9ho_PDF