Důležité: Od dubnové verze iNUVIA 3.0.2020.0400 je možnost aktivovat barevné ikony v menu „Helios“ – „Možnosti“ – „Nastavení vzhledu“ – „Sada ikon“ - viz článek v Poradně.

 • Nový vzhled wiki je popsán ZDE.

Mzdy (CZ) - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Verze 3.0.2020.0405 ze dne 06.05.2020

Novinka Mzdový list - ošetřovné - Kalendářní dny nemoci

V souvislosti s úpravou nápočtu dnů ošetřovného z hlediska koronaviru (zrušení hranice 9 a 16 dnů), došlo nově také k úpravě nápočtu položky Kalendářní dny nemoci ve Mzdovém listu (aby se zobrazovaly všechny kalendářní dny ošetřovného, nikoliv pouze dny do původní hranice 9 a 16 kalendářních dnů).
Pokud jste provedli měsíční uzávěrku března dříve než na této verzi, proveďte, prosím, v nabídce Roční sestavy akci Přepočet mzdových listů.


Novinka RELDP - ošetřovné - likvidace v následujícím měsíci

Jestliže došlo k tomu, že v měsíci březnu bylo zadáno ošetřovné (koronavirové - se zatržení položky Karanténa) pouze na docházkovou mzdovou složku a k likvidaci došlo až v měsíci následujícím, zobrazovaly se na RELDP v měsici březnu špatně vyloučené doby (pouze do hranice 9 a 16 kalendářních dnů).
Pro nápravu tohoto stavu spusťte, prosím, Přepočet vybraných RELDP od začátku roku.

Pokud v jednom měsíci byla zadána docházka i likvidace současně, nápočet vyloučených dob byl v pořádku.


Novinka Evidence DNP import notifikací z VREPu

Pokud se jednalo o neschopenky, které lékař vystavil ručně a předal je ČSSZ poštou, docházelo při jejich importu do evidence DNP k chybě. Číslo rozhodnutí je v takovém případě složeno z písmene E a sedmi čísel.

Opraveno

Verze 3.0.2020.0402 ze dne 16.04.2020

Novinka Antivirus - podpora pro firmy

Na podporu firem vznikl program Antivirus.
Bližší info
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Režim A - druh překážky:
v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy

Režim B - druh překážky:
Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Aby uživatelé mohli jednoduše získat podklad pro tuto podporu, byla vytvořena následující funkcionalita:

 • Vstoupíte do nabídky Výpočet a zvolíte akci Vyúčtování ANTIVIRUS
 • Jste vyzváni k tomu, abyste nadefinovali mzdové složky, vztahující se k režimu A a B (viz výše plus detailní info na stránkách MPSV)
 • v režimu A budete mít nadefinováno likvidační mzdovou složku nemocenské (budou načítány ty, kde je zatržená karanténa) a dále mzdovou složku, kterou proplácíte 100% náhrad
 • v režimu B budete mít nadefinována odpovídající procenta - 60% - 100%
 • poté zvolíte zobrazení daného režimu
 • přehled vyexportujete do xls standardní cestou přes akci MS Office, MS Excel (CTRL + E)
 • výsledné seznamy nakopírujte do excelových souborů vyúčtování ze stránek MPSV
 • do přehledu se nezahrnují DPP a DPČ
 • v případě, že se jedná o svázané pracovní poměry, sumují se údaje dle rodného čísla
 • zdravotní a sociální pojištění se vypočítávají přímo z náhrady a jsou s přesností na dvě desetinná místa. Z náhrady za PN se pojištění nevypočítává.
 • ke zdravotnímu pojištění je přičtena i hodnota pojištění ze mzdové složky 083. Detailní rozpis částek lze zobrazit ve sloupcích ZP náhrada a ZP za zaměstnance

POZOR!

Přehledy zobrazují i zaměstnance, kteří jsou ve výpovědi ze strany zaměstnavatele a kteří by do přehledů načítání být neměli.
Toto je třeba ošetřit ručně!!! (úpravou xls souboru)


Novinka Ošetřovné - koronavirus - Příloha k žádosti o

ČSSZ upravila podmínky pro zasílání Přílohy k žádosti elektronicky v případě, že se jedná o ošetřovné související s koronavirem.

Doposud nebylo možné posílat tyto Přílohy elektronicky.

Vzhledem k tomu, že ošetřovné související s koronavirem nemá přiděleno Číslo rozhodnutí, cože je povinný údaj při komunikaci s ČSSZ, rozhodla se ČSSZ pro tuto metodiku:
Aby bylo možné tyto Přílohy odeslíat elektronicky, MUSÍ být na Příloze zatržen atribut Zahraničí mimo SK. V tomto případě není na Příloze vyžadováno Číslo rozhodnutí a tato Příloha odejde na ČSSZ bez chyby.

Nově jsme tedy umožnili tento atribut editovat v případě, že Číslo rozhodnutí je prázdné.


Novinka Ošetřovné - koronavirus - nápočet RELDP

Jestliže je na likvidační mzdové složce ošetřovného zatržen atribut Karanténa, dochází při nápočtu RELDP k jinému nápočtu vyloučených dob.
Není respektována hranice 9 a 16 dnů, ale jsou načteny všechny kalendářní dny tohoto ošetřovného.

Pokud atribut Karanténa na mzdové složce zatržen není, napočítává se RELDP standardním způsobem (respektují se u ošetřovného hranice 9 a 16 dnů).

Verze 3.0.2020.0400 ze dne 02.04.2020

Novinka Evidence DNP - docházka na více řádků

Jestliže byl vystaven lístek na peníze v průběhu měsíce, docházelo doposud k tomu, že se po akci DNP k proplacení do Předzpracování dostalo více docházkových mzdových složek (od začátku nemoci, po lístek na peníze, od lístku na peníze po ukončení nemoci). To způsobovalo komplikace při likvidaci nemocenských dávek - bylo nutné likvidovat více docházkových mzdových složek.

Abychom těmto situacím předešli, tak v případě, že je v konstantách zatržen atribut "Generování 1 MS za období a PN" (lze ho přepnout v editoru MK na 2.záložce "DNP a pojištění" v sekci "Sociální pojištění", podsekci "Evidence DNP - přiřazení MS".

Jestliže je tato konstanta zatržená, dochází automaticky k tomu, že se docházkové mzdové složky slučují do jednoho intervalu. Následně i likvidaci je možné provést jednou mzdovou složkou.


Novinka eNeschopenka - rozšíření zasílaných informací
 • upraven proces zpracovávající došlé/importované eNeschopenky pro novou strukturu XML - nově lze z ČSSZ získávat informace o Změně a Stornu záznamu
 • v přehledu Evidence DNP vznikl nový atribut "Stav dávky NP", který reaguje na nové typy notifikací Změna a Storno
 • Stavy dávky NP : Pořízeno, Přeneseno, Přeneseno(část.), Pořízeno(změna), Storno !, Přeneseno x Změna !, Přeneseno x Storno !, Přeneseno x Chyba !
 • došlé notifikace typu Storno mají nejvyšší prioritu a zneplatňují PN v Evidenci DNP (nastaví příznak, nenabízí nepřítomnosti PN pro přenos do Předzpracování)
 • došlé notifikace typu Změna modifikují již existující údaje v Evidenci DNP, zohledňují však Datum vzniku notifikace. Prioritu má vždy notifikace, která vznikla později (Změna x Konec PN)
 • při zpracování notifikace typu Změna, v případě, kdy již byly vygenerovány nepřítomnosti do Předzpracování z této PN, uživatel by toto měl zaregistrovat podle hodnoty atributu "Stav dávky NP"
 • nad přehledem Evidence DNP vznikla ve skupině Notifikace o PN nová akce "Změny/Storna vybrané DNP" - zobrazí přehled s změn a storen vybrané DNP s výhodným výchozím nastavením sloupců z hlediska těchto typů notifikace
 • editor Evidence DNP:
  • záložka 1: nové pole "Stav dávky NP". Kliknutím na ikonu "..." se zobrazí Přehled notifikací typu Změna a Storno dané PN
  • záložka 2:
   • Přehled notifikací - upraven seznam sloupců, přidán sloupec Datum vzniku ntf.
   • nový Přehled vycházek při PN : seznam všech vycházek, které došly v notifikacích typu Vnik a Změna
   • nový Přehled adres míst pobytu při PN : seznam všech adres pobytu, které došly v notifikacích typu Vnik a Změna
  • záložka 3 : nový přehled Přeneseno do Předzpracování - vybrané období
 • Evidence DNP - atribut "Přeneseno" rozšířen o stav Chybné datumy!. Tento stav indikuje situaci, kdy nepřítomnosti přenesené do Předzpracování nesedí proti datumům vzniku či ukončení PN v Evidenci DNP. K tomu může dojít např. při vygenerování nepřítomností do konce měsíce bez dokladu a následním importu ukočení PN před koncem měsíce.
 • upraven Přehled nepřítomností přenesených do Předzpracování za vybrané období, aby uživatel mohl lépe řešit situace, kdy vznikla kolize přenesených nepřitomnosti a Změny nebo Storna
  • v přehledu je nový atribut "Nepřítomnosti - stav v období" (hodnoty : OK, Chyba, Storno)


Novinka Evidence DNP - DNP k proplacení - výběr záznamů
 • V přehledu Nepřítomností DNP k proplacení za období (akce "DNP k proplacení") vznikla nová akce Vlož označené
 • Původní akce je přejmenována na Vlož všechny
 • Záznamy z tohoto přehledu již nelze mazat

Kontroluje se, zda vkládané záznamy navazují na případné předchozí záznamy

Upozornění V případě, že zaměstnanec první den PN odpracuje část dne a nabízejí se tedy přes volbu DNP k proplacení pro přenos do Předzpracování minimálně dva řádky, není možné pro přenos těchto PN použít volbu Vlož označené, ale musí se použít volba Vlož všechny.


Volba Vlož označené zafunguje na prvním dnu nemoci, ale na dalším záznamu zahlásí:

Dotaz nebo informativní hláška Označené záznamy obsahují nepřítomnost, která pokrývá celou dávku NP v rámci vybraného mzdového období.

Akce nebude provedena.''

V daném případě je nutné záznamy přenést volbou Vlož všechny.


Novinka Evidence DNP - atribut Karanténa

Nově lze v editoru v Evidenci DNP zatrhnout atribut Karanténa i u generovaných záznamů z ČSSZ.
Tento atribut se při přijetí informací z ČSSZ nezatrhne automaticky nikdy, není součástí struktury ČSSZ.
Lze proto editovat ručně.
Zatržení atributu má pouze informativní charakter, neovlivňuje způsob výpočtu.


Novinka Evidence DNP - Aktuálně běžící nemocenské dávky

V přehledu Evidence DNP vznikla v Nastav nová sestava, která se jmenuje Aktuálně běžící nemocenské dávky.
Tato sestava zobrazuje ty nemocenské dávky, které mají Datum konce DNP prázdné NEBO Datum konce DNP je větší nebo roven datumu prvního dne vybraného období.


Novinka Exekuce - nové výše nezabavitelných částek

Vzhledem k tomu, že od 1.4.2020 dochází ke zvýšení životního minima na částku na 10 362 Kč, dochází od 1.4.2020 ke změně nezabavitelných částek.

 • Na osobu povinného 6 908 (2/3 z částky 10 362)
 • Na vyživovanou osobu 1 727 (1/4 z částky 6 908)

Dále se od 1.7. 2020 mění způsob výpočtu nezabavitelných částek (životní minimum zůstává stejné)
V důsledku toho, se od 1.7.2020 mění výše nezabavitelných částek takto:

 • Na osobu povinného 7 771,50 (3/4 z částky 10 362)
 • Na vyživovanou osobu 2 590,50 (1/3 z částky 6 908)


Novinka Hlášení změn na ZP - Stavy elektronického podání

Editorech přehledů hlášení změn na ZP a měsíční export za organizaci byla vytvořena záložka dvě, která obsahuje stavy elektronického podání. Zároveň přibyla akce pro změnu stavu elektronického podání.
Současně v přehledu hlášení změn na ZP, ČSSZ - příloha k zádosti o DNP a Hlášení při ukončení PN přibyly akce pro hromadnou změnu stavu elektronického podání pro označené záznamy.


Novinka Definované importy do předzpracování - kontrola překryvu datumů v docházce

Při importu do předzpracování pomocí definovaných importů nedocházelo ke kontrole, zda se u jednoho pracovního poměru nepřekrývají docházkové mzdové složky.
Nyní při vkládání do předzpracování je v importní tabulce uživatel upozorněn stavem na obou překrývajících se případech. Uživatel se pak musí rozhodnout, který ze záznamů smazat v importní tabulce nebo opravit zdrojový soubor a znova data načíst.


Novinka Statistické sestavy ISPV

Do prováděných kontrol byla doplněna kontrola na vyplnění položky obor vzdělání. Obor vzdělání musí být vyplněn, pokud zaměstnanec má minimálně nižší střední vzdělání.


Novinka Odesílání výkazů na VREP server : přidána podpora odesílání přes proxy server.

Lze nastavit v Globální konfiguraci / Systémové konstanty / Firemní např. : http://172.29.0.0:8080


Novinka Ošetřovné - koronavirus

Po dobu platnosti mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem dochází k tomu, že (zjednodušeně):

 • ošetřovné lze vyplácet až do 13 let věku dítěte
 • délka vyplácení ošetřovného se prodlužuje na dobu trvání mimořádných opatření (z dosavadních 9 nebo 16 dnů)

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-133.htm

Tato změna se z hlediska programu projeví pouze v načítání délky vyloučených dob v RELDP.
Aby se tyto dny načítaly správně, byly provedeny tyto úpravy:

Při zadávání Ošetřovného týkající se uzavření školních zařízení je nutné na likvidační mzdové složce Ošetřovné zatrhnout atribut Karanténa. Mzdovou složku zadáváte stejnou, jako doposud.

POZOR! Pokud tento atribut nezatrhnete, bude program do RELDP načítat klasický počet vyloučených dnů (9 nebo 16)

Pokud se stane, že novou verzi, která tento atribut umožňuje zatrhnout, stáhnete až poté, co uzavřete mzdy za březen 2020, nezoufejte :-)

I v tomto případě lze zatržení provést přímo ve výpočtu mzdy:
Výpočet mzdy - editor výpočtu mzdy - označíte MS pro akci - zvolíte v horní liště : Akce - Hlavní menu - Karanténa OČR - Nastavit příznak


Novinka Příloha k žádosti o - bankovní spojení

Byl upraven způsob dotahování bankovního spojení na Přílohu k žádosti o.

V případě, že je v Paušálech a srážkách více mzdových složek "Peníze na účet", dotahuje se bankovní spojení ze mzdové složky, která je aktuálně platná.


Novinka Příloha k žádosti o - Způsob platby

U druhu dávky Nemocenská a Úrazy (pracovní, nepracovní) přibyla při exportu Přílohy k žádosti kontrola na to, že musí být vyplněn Způsob platby a tomu odpovídající údaje (bankovní spojení, adresa...).


Novinka Příloha k žádosti o - Otcové - rodičovská dovolená

Aby bylo možné tisknout Přílohu k žádosti o k určitému datu (nejčastěji k datu narození dítěte), vznikla v přehledu Evidence DNP nová akce, která se jmenuje Přílohy k datu.

Jakmile zvolíte tuto akci a vyberete zaměstnance, jste vyzváni k zadání Datumu sociální události (např. datum narození dítěte v případě, že potřebujete vytisknout Přílohu pro otce, který bude žádat o rodičovskou dávku). Následně je dle tohoto data vytvořena Příloha dle klasických pravidel.
Přílohu lze tisknout.
Přílohu nelze exportovat (ve většině případů bude sloužit pro Úřad práce).


Novinka Rodinní příšlušníci - dokumenty

Nad přehledem Rodinní příslušníci byla doplněná akce Dokumenty.


Novinka Definované importy do předzpracování – kontrola denního úvazku

Pokud se použije import do předzpracování přes definovaný import a v jeden den je u jednoho zaměstnance více docházkových mzdových složek, kde součet hodin překračuje denní úvazek, Helios na toto neupozorní a složky naimportuje a vypočítá mzdu.

Upraveno


Novinka Črvrtlet. výkaz práce P2-04, 2020

Tento formulář byl upraven na základě tohoto podkladu:

http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdfsoub?xid=2685&xtyp=V


Novinka RELDP - mezera v názvu pošty

Pokud v názvu pošty byla mezera (např. Dub nad Moravou), v exportním souboru se zobrazovala mezera ("DUBN "), což neprocházelo kontrolami na ČSSZ. Upraveno, aby se mezera zredukovala. Nyní se do exportního souboru dostane "DUBNA".


Oprava Daň zálohová - měsíční přehled odvodů

Do tohoto tiskového formuláře, který je umístěn nad Výpočtem mzdy se nedostávali zaměstnanci, kteří měli nulový příjem (např. roční zúčtování po konci pracovního poměru apod.).

Opraveno.

Verze 3.0.2020.0101 ze dne 13.02.2020

Oprava HZUPN - Hlášení zaměstnavatele o ukončení PN - odesílání na portál ČSSZ

V případě hlášení typu nenastoupení do zaměstnání po ukončení nemoci vracel portál chybu, že datum návratu není platné datum.
Opraveno


Novinka Evidence DNP - Stav Přílohy k žádosti a Stav Hlášení o ukončení

Z hlediska přehlednosti byla do přehledu Evidence DNP do Nastav doplněna vazba do ČSSZ - žádost o DNP a Hlášení o ukončení.
Díky tomu si můžete do přehledu Evidence DNP zobrazit Stav jak Přílohy, tak Hlášení o ukončení. Tzn. na první pohled v Evidenci DNP vidíte, v jakém stavu daná sociální událost je (Pořízená, Chyba, Zpracována na ČSSZ...).


Oprava Hlášení o ukončení - konec pracovního poměru

Jestliže zaměstnanec současně s nemocí ukončil i pracovní poměř a tudíž v Hlášení o ukončení nebyla vyplněna položka Návrat do zaměstnání datum, vracela ČSSZ tato hlášení jako chybná. Upravili jsme na naší straně.


Novinka eNeschopenka - generování Předzpracování pomocí akce DNP k proplacení

Funkcionalita DNP k proplacení byla rozšířena při generování záznamů pro Předzpracování o funkcionalitu, kdy dochází ke generování docházky i u nemocí, které mají zadáno pouze datum začátku nemoci. Takové záznamy se objeví v případě, pokud systémové datum přesahuje vybrané období a vybrané období je právě aktuální období. Datem konce docházky bude konec měsíce.
Týká se to pouze dávek typu NEMOC.
Takové záznamy poznáte, podle stavového sloupce Bez dokladu, který je nově v přehledu nepřítomností DNP k proplaceni za období... (akce DNP k proplacení).

Pro uživatele, kteří v roce vybraného období mají alespoň jeden dotaz na portál ČSSZ, probíhá při generování docházky měkká kontrola, zda byl na portál již zaslán a zpracován dotaz pokrývající poslední den vybraného (aktuálního) období.


Oprava NEMPRI - Příloha k žádosti o DNP - struktura XML

V případě, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu, tak v XML souboru se vyskytovala 0. Pokud není zaměstnání malý rozsah nemá být prvek v XML zprávě přítomen.
Upraveno


Oprava Příloha k žádosti o - Hodiny první den

V případě, že v editoru Evidence DNP byly vyplněny Hodiny v Začátku nemoci (tzn. odpracované hodiny první den) a docházelo k vytváření Přílohy k žádosti o pomocí akce Doplň nové z Evidence DNP, mohlo v některých případech docházet k tomu, že se údaj o hodinách první den přenášel do vygenerovaných Příloh k žádosti o i k jiným zaměstnancům.
Opraveno.


Novinka Evidence DNP, Přílohy k žádosti o, Doplň nové z Evidence DNP

V přehledu Evidence DNP se zobrazoval ve sloupci P správně vykřičník (!) v případě, že od počátku nemoci uplynulo 15 dnů, ale v akci Doplň nové z Evidence DNP se zobrazovaly údaje až tehdy, pokud od začátku nemoci uplynulo 16 dnů. Sjednoceno, aby na obou místech bylo dohledáváno 15 dnů.
Upraveno.


Oprava eNeschopenka - import notifikací pracovní úraz

Vyskytla se chyba v importu notifikací do Evidence DNP. Jedná se o případ, kdy se jedná o pracovní úraz. Záznam pracovního úrazu se objeví v evidenci jako klasická Nemoc.
Opraveno


Novinka Hlášení o ukončení - kdy posílat

Doposud se Hlášení o ukončení zobrazovalo v přehledu Evidnece DNP a v akci Hlášení o ukončení vždy, když došlo k ukončení nemoci a zobrazoval se u všech typů dávek.
Nově:

 • se v přehledu Evidence DNP zobrazuje vykřičník (!) jen tehdy, pokud se jedná o nemoc delší než 14 dnů (tedy o nemoc, která zajímá ČSSZ).
 • se v přehledu zobrazuje za výše uvedených podmínek vykřičník jen tehdy, pokud se jedná o dávku typu Nemoc

Taktéž v akci Hlášení o ukončení se zobrazuji pouze záznamy, jak je uvedeno výše.


Oprava Evidence DNP - zkrácené úvazky, přenos do Předzpracování

V případě, že se jednalo o zaměstnance, který měl ve Mzdových údajích nastaven zkrácený úvazek (tzn. Týdenní úvazek ve Mzdových údajích byl nižší než v hlavičce kalendáře), přenášel se do Předzpracování a následně do Výpočtu úvazek plný (tzn. např. při polovičním úvazku se přenášelo za jeden den 8 hodin, nikoliv 4).
Opraveno.


Oprava eNeschopenka - Importy XML notifikací z datových schránek

Opraveny nesrovnalosti v importech notifikací z datových schránek. Neprocházely importy notifikací druhu Pokračování a Ukončení nemoci.


Novinka eNeschopenka - změna a editace generovaných záznamů Evidence DNP

Aby bylo možné ručně upravit záznam v Evidenci DNP, který byl vygenerován z eNeschopenky (notifikací), vznikla skupina akcí Změna typu záznamu, která obsahuje:

 • Ruční zadání
 • Generováno z eNeschopenky

Ruční zadání - přepne vybraný záznam z typu Generováno z eNeschopenky na typ Ruční zadání. Týká se pouze druhů DNP Pracovní neschopnost. Po přepnutí lze pak tento záznam editovat stejně jako ručně zadaný záznam. Výjimkou jsou položky Trváni DNP (Lístky na peníze) vygenerované z notifikací, ty nelze editovat ani smazat.

Generováno z eNeschopenky - přepne vybraný záznam z typu Ruční zadání na typ Generováno z eNeschopenky. Týká se pouze druhů DNP Pracovní neschopnost. K přepnutí dojde pouze v případě, že záznam je ve shodě s notifikacemi podle příslušného čísla rozhodnutí.

Pozor!
Změnu lze provést vždy pouze na jednom vybraném záznamu.


Oprava Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti

V případě, že je prováděn export z Hlášení o ukončení na disk /nikoliv pomocí elektronického zasílání na VREP/ nedocházelo ke změně Stavu.
Upraveno.


Oprava Tiskový formulář Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti

Opraven překlep v části C.


Novinka Roční sestavy - Formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o srážkách srážkové daně

Před tiskem formuláře je možné zadat datum "Potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne", k následnému tisku na formulář.


Oprava Příloha k žádosti o DNP - odesílání více záznamů najednou

Při odeslání více záznamů Příloh k žádosti o DNP najednou došlo k chybě:
NEMPRI: 101 - Pořadové číslo dotazu 1 není unikátní
Opraveno


Novinka Příloha k žádosti o - editace Způsobu platby

Jestliže v editoru Přílohy k žádosti zvolíte akci Editovat načtené údaje, lze nově editovat také Způsob platby.


Oprava Tiskopis přílohy k žádosti o DNP včetně stavu exekučních srážek

Nezobrazoval se údaj o počtu vyživovaných osob a uplatněná nezabavitelná částka.
Opraveno

Verze 3.0.2020.0001 ze dne 16.01.2020

Tip Legislativní připravenost mzdové agendy pro rok 2020

Tato verze obsahuje nejen správné nastavení konstant, ale i všechny potřebné formuláře.
Jedná se o verzi, na které lze správně vypočítat mzdy roku 2020.


Novinka Příloha k žádosti o DNP

Datová zpráva NEMPRI (Příloha k žádosti o DNP), v elementu rodného čísla obsahuje rodné číslo s lomítkem, což ČSSZ neakceptuje.

Opraveno


Novinka Oznámení exekutorovi o odchodu zaměstnance

Doplněno datum nabytí právní moci a upraveno zalomování textu v případě dlouhého čísla rozhodnutí.


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod

V případě nevyplněného datumu přiznání důchodu se netiskl variabilní symbol. Nyní se při nevyplněném datu získají údaje z vybraného mzdového období.


Novinka Tiskové formuláře - Potvrzení o zdanitelných příjmech, Potvrzení o srážkách srážkové daně a Příloha č.1 k vyúčtování zálohové daně

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů jsou upravené formuláře pro potrvzení 2019

 • Potvrzení o zdanit. příjmech (vzor č. 26, 27, 28)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech AJ (vzor č. 27, 28)
 • Potvrzení o srážkách sráž. daně (vzor č. 5, 6, 7)
 • Potvrzení o srážkách sráž. daně AJ (vzor č. 6, 7)
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1- vz. č. 18,19


Oprava Práva na přehledy - Hromadná změna v Doplňujících údajích

Jestliže byla nastavena negativní práva, zahlásil při pokliku na položku Kód území program chybu - Nejsou práva na přehled 721.

Opraveno.


Oprava eNeschopenka - Import notifikací z datové schránky

Na volbu import z XML souboru v přehledu Evidence DNP má proběhnout import notifikace ze souboru distribuovaného přes datovou schránku. Z důvodu změny struktury import neproběhl.

Opraveno