Migrace na edici iNUVIO - Společné kapitoly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Video návod

https://youtu.be/Apsvu9yAc-c


Co je třeba před migrací zajistit

 • Zkontrolovat rozsah licence, zda neobsahuje některé z nepodporovaných modulů (viz. dále) či distribučních pluginů (seznam aktuálně podporovaných distribučních pluginů ověří obchodní garant v Helios Store). Nepodporované moduly jsou následující:
  • Projekty
  • Obecný export do HTML
  • Obchodní případy
  • Cizojazyčné verze (dále podporované jsou pouze čeština, slovenština, němčina, angličtina)
 • Je potřeba ověřit, zda zákazník nemá vytvořené externí řešení nebo reporty pracující s některou z dále uvedených oblastí (u vyjmenovaných oblastí došlo ke změně databázové struktury). Pokud má, je třeba řešení před migrací otestovat a případně externí řešení upravit:
  • Dodatečné související náklady
 • Obecně doporučujeme projít seznam externích řešení a s implementátorem je konzultovat.
 • Je třeba identifikovat napojení na externí software (eshopy, pokladní systémy, docházkové systémy apod.).
 • Nastavení přístupových práv - migrací na iNUVIO může dojít k tomu, že nastavení práv v Helios 2.0 nebude odpovídat nastavení práv v Helios iNUVIO. Nastavení práv je doporučeno po přechodu na iNUVIO překontrolovat.


Za standardních podmínek by externí řešení a napojení na produkty třetí stran měla fungovat zcela bezchybně i po migraci na edici iNUVIO. Přesto je výrazně doporučováno ověřit vše na testovacím prostředí verze Helios iNUVIO před realizací samotné migrace.'

Podmínky pro stažení Helios iNUVIO

 • Zákazník musí mít licenční číslo začínající písmeny HEOR. K tomu, aby mohl stáhnout edici Helios iNUVIO ze store, musí být ze strany Asseco toto povoleno v Helios Store.
 • Pokud má zákazník licenční číslo HEOR, aktuální verzi Heliosu 2.0 a povoleno v Helios Store stažení Heliosu iNUVIO, může stáhnout Helios iNUVIO tak, jako jakýkoliv jiný upgrade.
 • Před vlastní migrací je důležité zazálohovat databázi i Helios 2.0 tak, aby bylo kdykoliv možné se k nim vrátit.


Hromadná migrace více databází

Podpora migrace na iNUVIO pro účetní firmy s rozsahem licencí desítky až stovky DB.

 • Pokud firma cíleně migruje desítky až stovky DB, lze pomocí parametru -T zakázat dvojitou blokační hlášku, která zamezuje nechtěným migracím a nutí uživatele fyzicky potvrdit migraci u každé DB.
  • V kombinaci s parametrem -X tak půjde docílit plně bezobslužného hromadného přechodu na iNUVIO pomocí dávkových souborů (např. CMD, BAT).


Postup je následující:

 • Nejprve je třeba zmigrovat systémovou DB.
  • U té se dvojice hlášek zobrazí vždy.
 • Poté je možné migrovat další DB a využít uvedený parametr.
  • Parametr se uplatní jak samostatně, tak v kombinaci s parametrem -X, kdy právě tato kombinace přináší uživatelům (IT správcům) nejvyšší ergonomii při hromadné dávkové migraci desítek/stovek DB.


Poznámka:

 • Parametr -T doporučujeme po úspěšné migraci z dávek či zástupců opět odstranit.


Vzorový dávkový soubor

 • S využitím proměnných pro jednodušší modifikaci parametrů
 • Pro libovolný počet DB


@echo off
title Davka pro Migraci - Prechod z 2.0 na iNUVIO
echo.
echo Spust migraci na ostatnich DB stisknutim libovolne klavesy
echo ==========================================================
echo.
pause>nul

set /p pocet=Zadej pocet DB:
set /a okPocetDB=%pocet%-1

rem za "PTAKZD-PC2" dosadit jmeno sql serveru

FOR /L %%A IN (0,1,%okPocetDB%) DO (
  .\Helios.exe -T -sPTAKZD-PC2 -X -F %%A -L 2
  echo Databaze %%A je zmigrovana
)

echo.
echo Migrovani dokonceno.
echo Zavri stisknutim libovolne klavesy
echo ==========================================================
pause>nul


 • Ukázka dávkového spouštění:

D:\!\Helios10.3\EXE\Helios.exe -s %COMPUTERNAME%\SQL2016 -T -X -F 1 -L 2


Praktická ukázka (video je bez zvuku):Ostatní informace

Především u zákazníků se skladovou evidencí je třeba vyzkoušet spuštění akce "Rozšířené možnosti skladové evidence" a její úspěšné doběhnutí. Je dobré orientačně zaznamenat čas běhu akce a s tímto časem počítat při migraci v ostrém provozu. V extrémních případech to mohou být jednotky až desítky hodin.
Tato akce z různých důvodů nějaké nekonzistence v DB nemusí úspěšně doběhnout a na základě toho je pak blokovaná realizace všech příjemek!
Akci je třeba co nejdříve úspěšně spustit (v průběhu spuštěné akce nedoporučujeme realizovat pohybové doklady).
V případě že tato skutečnost nastane (velmi ojediněle) je třeba situaci řešit s implementátorem HELIOS Orange (Dohledávání příčiny může být časově náročné, proto nedoporučujeme migraci rovnou do ostrého provozu. Je třeba počítat s tím, že pak několik dní nemusí jít realizovat příjem, než se podaří příčinu odhalit.

 • Pokud máte instalaci připravenou předem, vytvořte z ní testovací instalaci/prostředí (tzn. adresář s Heliosem 2.0 ponechte běžící) a obnovte do ní ostrou databázi, aby mohlo dojít k otestování funkčnosti, externích řešení a různých napojení.
 • Možný je i postup stažení Helios iNUVIO přes Helios Store a provedení upgrade z Helios 2.0. V takovém případě ale nejdříve zazálohujte Helios 2.0 a databázi. Nevýhodou tohoto postupu je, že v průběhu testování iNUVIO nebudou moci zákazníci pracovat v Heliosu (resp. budou moci pracovat už na iNUVIO, ale pokud se objeví chyba, jejich práce bude ztracena obnovou Heliosu 2.0 ze zálohy)
 • POZOR, pokud se mění název serveru nebo databáze, některá externí řešení nebo napojení bude nutné přenastavit na nové údaje.Tipy

Upozornění

Před samotnou migrací je nezbytně nutné zálohovat jak databázi, tak i samotnou složku s původní verzí HeO'. V případě, že z nějakého důvodu havaruje průběh skriptu "rozšířené skladové evidence" je to jediná cesta jak vrátit HeO zpět do provozu.'

 • Veškeré externí akce je potřeba přidat do licence iNUVIO. (realizuje implementátor) To samé pro doplňky typu rpMailerService apod. - je potřeba přidat do licence.
 • Když se u zákazníka nenabízí verze iNUVIO ke stažení, i přes zadaný novou licenci a kod, je nutné kontaktovat obchodního garanta – Je nutné povolení stažení této verze na Store.
Tip Zakázkové editory zůstávají v původním vzhledu jako ve verzi 2.0! Vypadat to může jako na obrázku. Upravit do vzhledu iNUVIO nejde, protože není upravené jádro pluginů + jádro HeO.

Inuvio editor.gif

Odkazy

Postup update

Kompletní příručka pro migrace (i na jiný SQL server ap.)

Asoland - část týkající se Heliosu iNUVIO (obsahuje analýzy, návrhy změn navigačního stromu, ribbonů, plán vývoje aj.)