Materiály a polotovary pro výrobu - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11050

Popis

Tento přehled zobrazuje materiálové a polotovarové požadavky výrobních příkazů.
Tyto požadavky jsou generovány buď při předzpracování nebo při zadání výrobního příkazu do výroby. Současně při generování těchto požadavků z platné dokumentace TPV je brán zřetel na nadefinované alternativní kusovníkové vazby a dále také na alternativy kmene zboží.

Tyto jednotlivé požadavky výrobních příkazů lze měnit, vytvářet nové nebo rušit pomocí tzv. odchylkového řízení. Každá tato změna v dokumentaci je zakonzervována pod konkrétní odchylkou z Číselníku odchylek. V přehledech je zobrazován vždy poslední existující stav této dokumentace - platný či neplatný, ale pouze u platné dokumentace (daná odchylka má nastavenou platnost) je možné provádět návaznou evidenci (např. výdej materiálu). Pokud si uživatel nepřeje archivovat jednotlivé změny v dokumentaci, tak je možné odchylkové řízení vypnout pomocí tzv. permanentní odchylky.


Seznam atributů

 • Příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému náleží daný požadavek.
 • Kmen zboží - nižší - Specifikace konkrétního materiálového/polotovarového požadavku.
 • Kmen zboží - vyšší - Odkaz na vyšší dílec sestavy, jenž se skládá z dané položky. Jedná se o dílec přímo z výrobního příkazu nebo o montážní podsestavu daného příkazu.
 • Sklad - Přednastavený sklad pro výdej požadavku ze skladu. Tento sklad je u nových záznamů automaticky vyhledáván v pořadí, které je popsáno ve funkci Automatické přednastavení skladu.
 • Uživatelské nastavení skladu - Tento příznak signalizuje, že přednastavený sklad byl ručně změněn uživatelem. Pokud je příznak nastaven, tak se sklad při automatických aktualizacích již nemění a je zachován ručně vybraný sklad.
 • Výrobní středisko - Odkaz na středisko, na kterém probíhá operace vyžadující tento materiál/polotovar.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá operace vyžadující tento materiál/polotovar.
 • Stav skladu - Odkaz na skladovou kartu dané položky nižší z přednastaveného skladu.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Výrobní operace - Odkaz na výrobní operaci, která vyžaduje tento materiál/polotovar.
 • Dílce výrobního příkazu - Odkaz na dílec výrobního příkazu, ke kterému náleží daný požadavek (viz přehled Dílce výrobního příkazu).
 • Doklad - Jednoznačná číselná identifikace požadavku v rámci jednoho příkazu. !!! Všechny alternativní náhrady daného požadavku jsou označeny stejným číslem. Alternativy jednoho požadavku se rozlišují podle zadaného materiálu/polotovaru ("Kmen zboží - nižší").
 • Přednastaveno - V případě, kdy u daného požadavku existují alternativní náhrady, tento příznak stanovuje, která z alternativ je přednastavená - výchozí.
  Ve všech návazných funkcích se automaticky pracuje s přednastavenými požadavky (generování objednávek, výdej požadavku, blokace požadavku atd.).
 • Předzpracováno - Informuje, zda výrobní příkaz daného požadavku je ve stavu "Předzpracováno".
 • Množství zadané - Celkové požadované množství (včetně předpokládaných ztrát) na celou výrobní dávku.
 • Celkem kusů z přířezu - Celkový "Počet kusů z přířezu" na celou výrobní dávku.
 • Množství nepotřebné - Množství požadavku, které již nebude zapotřebí a není nutné jej tedy vydávat ze skladu.
  Tento údaj se plní při evidenci zmetků na výrobní operaci. Pokud zaevidujete zmetek na operaci 10, tak následující operace již nebude třeba provádět a tedy nebude zapotřebí ani materiál, který je potřebný pro tyto operace.
 • Množství požadované - Celková velikost požadavku na materiál/polotovar po odečtení nepotřebného množství. (Množství požadované = Množství zadané - Množství nepotřebné)
 • % splnění - Zobrazuje procentuální splněnost daného požadavku na základě vydaného množství do výroby.
 • Množství nevydané - Množství, které ještě zbývá vydat. (Množství požadované - Množství vydané). Tento údaj zohledňuje "Množství vydané" z alternativních náhrad tohoto požadavku.
 • Množství generované - Pouze informativní údaj. Vyjadřuje množství na dokladech zboží (výdej, rezervace, exp. příkaz), které bylo vygenerováno z dané položky.
 • Nerealizované množství na výdejkách - Zobrazuje celkové množství, které se nachází na nachystaných nerealizovaných výrobních výdejkách, pomocí kterých se provádí výdej požadavku ze skladu.
 • Množství na rezervacích - Zobrazuje celkové množství požadavku, které se nachází na nachystaných rezervacích/exp. příkazech.
 • Množství vydané - Celkové množství požadavku, které již bylo pokryto. Jedná se o množství z realizovaných materiálových/polotovarových výdejek nebo o množství z přímého převodu polotovarů z podřízeného na nadřízený příkaz.
 • Množství odvedené - "Množství vydané", které již bylo odvedeno z nedokončené výroby pohybem typu úbytek nedokončené výroby např. při odvádění hotového výrobku na sklad.
  Rozdíl hodnot "Množství vydané" a "Množství odvedené" stanovuje, jaké množství požadavku zatěžuje rozpracovanou výrobu.


Náklady plánované

 • Materiál plánovaný - Plánovaná cena za materiál - pouze u položek typu materiál.


Náklady realizované - Následuje cena vydaného množství požadavku v jejím kalkulačním rozpadu:
(U materiálů se plní pouze cena materiálu a materiálová režie - jedná se o přímé náklady. U polotovarů se jedná o náklady nepřímé.)

 • Materiál realizovaný, Materiál realizovaný (A/B/C), Materiálová režie realizovaná, Kooperace realizovaná, Mzda realizovaná, Režie střediska realizovaná, Režie provozu realizovaná, Režie pracoviště realizovaná, Náklady pracoviště realizované, OPN realizované, Výnos vedlejších produktů realizovaný, Opotřebení nářadí realizované, Nespecifikované náklady realizované a jejich součet Cena realizovaná


Náklady odvedené - Následuje cena vydaného množství požadavku v jejím kalkulačním rozpadu, která již byla odvedena z nedokončené výroby:
(Rozdíl hodnot ceny realizované a odvedené stanovuje, jaká cena zatěžuje rozpracovanou výrobu.)

 • Materiál odvedený, Materiál odvedený (A/B/C), Materiálová režie odvedená, Kooperace odvedená, Mzda odvedená, Režie střediska odvedená, Režie provozu odvedená, Režie pracoviště odvedená, Náklady pracoviště odvedené, OPN odvedené, Výnos vedlejších produktů odvedený, Opotřebení nářadí odvedené, Nespecifikované náklady odvedené a jejich součet Cena odvedená


 • Uzavřeno - Každý požadavek je možné ručně uzavřít a tak prohlásit, že daný požadavek není již zapotřebí neboli je již vykrytý - splněný.
 • Autor uzavření - Uživatel, který provedl uzavření požadavku.
 • Odchylkováno - Informuje, zda daný požadavek byl odchylkován.
 • Splněno - Informuje, zda daný požadavek je již splněn. To znamená, že již bylo vydáno požadované množství nebo požadavek byl ručně uzavřen nebo že se jedná o režijní položku. Tento údaj zohledňuje i vydané množství v alternativních náhradách tohoto požadavku.
 • Priorita - Informativní údaj stanovující prioritu náhrady dané alternativy ve skupině alternativ daného požadavku.


Následuje specifikace kusovníkové vazby na jednu Dávku TPV vyšší sestavy. Jedná se o údaje známé z popisu kusovníkových vazeb v TPV.

 • Konstrukční a technologická dávka (Dávka TPV), Pozice, Operace, Fixní množství, Množství, % ztrát, Množství se ztrátou, Počet kusů z přířezu, Spotřební rozměr, Režijní položka, Vyřadit z kalkulace, Vzorec pro výpočet spotřeby materiálů, A, B, C, D, E, Poznámka


 • Vytištěno - Informuje, zda daný požadavek má nastaven příznak "Vytištěno".
 • Autor tisku - Zobrazuje uživatele, který provedl nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Datum tisku - Zobrazuje čas nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Vytištěna související dokumentace - Informuje, zda je nastaven příznak "Vytištěno" u daného příkazu nebo u daného požadavku nebo u dílce výrobního příkazu.
 • Alternativy - Informuje, zda existuje alternativní náhrada k dané položce.


Pokud jsou definovány externí atributy nad materiálovými/polotovarovými požadavky, podléhají tyto externí atributy také odchylkovému řízení. Pokud si přejete přenášet externí atributy z kusovníkových vazeb z TPV při generování požadavků, je zapotřebí nad přehledem kusovníkových vazeb definovat stejné externí atributy jako v těchto požadavcích (testuje se shoda systémového názvu atributů).

Funkce

Zobrazení

Pomocí této funkce se provede zobrazení záznamu v editoru v režimu pouze pro čtení.


Oprava

Pomocí této funkce je možné provést odchylku ve výrobní dokumentaci. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se provede odchylkování aktuálního záznamu a následné otevření záznamu v editoru. I když se v editoru zvolí akce "Storno", tak záznam zůstane odchylkován.
Pokud záznam je již odchylkován neplatnou odchylkou, tak odpadá dotaz na požadovanou odchylku a záznam je přímo zobrazen v editoru.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku také odpadá a odchylkování je provedeno automaticky pod touto permanentní odchylkou.


Nový

Pomocí této funkce je možné založit nový výrobní požadavek. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se pod vybranou odchylkou založí nový záznam a tento záznam je následně otevřen v editoru.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku odpadá a nový záznam je automaticky vytvořen pod touto permanentní odchylkou.
Jakmile není možné určit pro jaký výrobní příkaz je zobrazen přehled Materiálů a polotovarů, tak je navíc zobrazen dotaz na výrobní příkaz, ke kterému si přejeme přidat nový výrobní požadavek.
Jestliže daný přehled zobrazuje alternativy konkrétního požadavku (viz přehled Alternativní materiály a polotovary), tak se pomocí této funkce založí nová alternativa k požadavku, jehož alternativy jsou právě zobrazeny.


Zrušit

Tato funkce provede zrušení výrobního požadavku. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se provede odmazání aktuálního záznamu pod vybranou odchylkou.
Pokud záznam je již odchylkován neplatnou odchylkou, tak odpadá dotaz na požadovanou odchylku a záznam je přímo smazán pod jeho rozpracovanou odchylkou.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku také odpadá a odmazání je automaticky provedeno pod touto permanentní odchylkou.
Odmazáním přednastaveného záznamu v "rodině" odchylek se provede odmazání i všech jeho alternativních náhrad.


Tisk - Nastavení/Zrušení příznaku tisku

Pomocí této funkce je možné u označených záznamů nastavit/zrušit příznak "Vytištěno". Tento příznak je možné nastavovat i automaticky při tisku dokumentace. Tento automat se aktivuje na Řadě výrobních příkazů.


Dokumenty

Ke každému záznamu lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, náčrty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč.
Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.


Zobrazení alternativ

Jedná se o přepínač, pomocí kterého je možné stanovit, zda v právě zobrazeném přehledu mají být zobrazeny jen přednastavené výrobní požadavky nebo všechny požadavky včetně jejich alternativních náhrad.

Nastavení platnosti odchylky

Funkce u vybraných záznamů v přehledu provede nastavení platnosti neplatné odchylky.

Změna skladu

Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit přednastavený sklad pro výdej.
Funkce se zeptá na sklad, který si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení do atributu "Sklad".


Automatické přednastavení skladu

Tato funkce provede automatické nastavení přednastaveného skladu u všech označených záznamů v přehledu. Příznak "Uživatelské nastavení skladu" je v tomto případě ignorován a je při spuštění této funkce zrušen.
Sklad je vyhledáván v následujícím pořadí:

 • Výchozí sklad pro výdej do výroby z kusovníkové vazby
 • Výchozí sklad pro výdej do výroby z parametrů na kmenové kartě materiálu/dílce.
 • Přednastavený sklad z Kmenového střediska na výrobním příkaze - u polotovaru se jedná o "Výrobní mezisklad", u materiálu se jedná o "Sklad materiálů".
 • Přednastavený sklad ze střediska, na kterém probíhá operace vyžadující tento materiál/polotovar - u polotovaru se jedná o "Výrobní mezisklad", u materiálu se jedná o "Sklad materiálů". Operace je vyhledána podle atributu "Operace". Pokud tento údaj není vyplněn, tak daný požadavek bude automaticky náležet první operaci daného vyššího dílce.

Generování rezervace/výdejky

BID11091

Tato funkce slouží ke generování skladových dokladů (Výdej, Výdej v evidenční ceně, Expediční příkaz, Rezervace, Objednávka) z označených záznamů v přehledu.
Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech vybraných položek - přípravná fáze. V tomto přehledu je možné provést korekci množství či změnu skladu. V případě objednávek nastavení dodavatele zboží.

Seznam atributů:
Atributy tohoto přehledu kopírují část atributů přehledu Materiály a polotovary pro výrobu. Z tohoto důvodu bude následovat výčet jen atributů, které jsou navíc nebo jsou jinak důležité pro tuto funkci.

 • Sklad - Přednastavený sklad pro výdej požadavku. Sklad je možné dodatečně v tomto přehledu změnit.
 • Dodavatel - Odkaz na dodavatele pro případ generování objednávek. Dodavatel je přednastaven podle údajů na kmenové kartě. V editoru dané položky je možné dodavatele změnit dvěma způsoby: buď výběrem z Číselníku organizací nebo výběrem z přednastavených dodavatelů daného zboží.
 • Požadované množství - Dané množství určené ke generování skladového dokladu. Tato hodnota je přednastavena na hodnotu zbývajícího nevydaného množství daného požadavku s přihlédnutím na již vydané množství alternativních náhrad tohoto požadavku.
 • Max. množství - Určuje maximální velikost množství. Pokud na řadě příkazu na záložce "Materiály a polotovary pro výrobu" je nastavena vlastnost "Nekontrolovat vydané množství materiálů a polotovarů", tak maximální hodnota není definována.


Funkce:

Přidat
Tato funkce umožní dodatečně přidat do zobrazeného seznamu požadavků další požadavek na materiál/polotovar ze systému.
Zobrazí se přehled všech dostupných požadavků. V tomto přehledu se provede výběr a funkcí "Přenos" se tento výběr potvrdí.

Odebrat
Tato funkce odebere označené požadavky ze seznamu pro generování.

Přehled skladových karet
Funkce zobrazí všechny skladové karty daného zboží.

Přepočet množství podle stavu skladu
Tato funkce upraví hodnotu požadavku (sníží ji) u označených záznamů podle skutečného množstevního stavu dané skladové karty.
Po aktivaci této funkce je možné vybrat typ skladového množství (množství, množství k dispozici, ...) na jehož základě se má provést korekce požadavku. Dále je možné vybrat způsob přepočtu požadovaného množství. Na výběr jsou tyto možnosti:

 • Bez využití alternativ - Funkce provede pouze snížení aktuálního požadavku podle aktuálního stavu skladu.
 • Vybrat alternativu s nejvyšším dostupným množstvím - Pokud daný požadavek obsahuje alternativní náhrady, tak se funkce navíc pokusí zjistit, která z těchto náhrad má nejlepší pokrytí ze strany skladu. Tímto způsobem určí nejvhodnější alternativu a touto alternativou nahradí původní požadavek. Je také možné, že nejlepší pokrytí má původní požadavek, a tak k výměně za alternativu nemusí dojít.
 • Chybějící množství doplnit alternativami - Funkce provede snížení aktuálního požadavku podle aktuálního stavu skladu. Množství, o které snížila požadavek se pokusí doplnit pomocí jeho alternativních náhrad, které mají pokrytí ze stany skladu.

Změna skladu
Pomocí této funkce je možné u označených záznamů změnit sklad.
Funkce zobrazí seznam všech skladů. Po výběru skladu a potvrzením funkcí "Přenos" se provede přiřazení.

Alternativní materiály a polotovary
Pomocí této funkce je možné zobrazit přehled všech alternativních náhrad k danému požadavku. Současně je možné v tomto přehledu provést pomocí funkce "Přenos" výběr konkrétní náhrady a tím původní požadavek v přehledu touto alternativou nahradit.

Výrobní čísla
Funkce zobrazí přehled výrobních čísel, v kterém uživatel může definovat výrobní čísla k danému požadavku.

Změna dodavatele
Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit dodavatele pro generování objednávek.
Funkce se zeptá na dodavatele, kterého si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení k záznamům.

Nastavit dodavatele dle posledního nákupu
Tato funkce přiřadí k vybraným záznamům dodavatele z posledního realizovaného příjmu daného zboží na daný sklad - určeno pro generování objednávek.


Generování skladových dokladů se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program zkontroluje, zda existuje pro všechny vybrané záznamy přednastavená dokladová řada na Řadě výrobního příkazu (Řada dokladu pro výdej materiálu, Řada dokladu pro výdej polotovaru). Pokud dokladová řada není přednastavena, tak následuje dotaz na Řadu dokladu pro tvorbu skladového dokladu - daným typem řady se určí, o jaký druh skladového dokladu se jedná.
Po stanovení dokladové řady funkce vygeneruje pro každý sklad a v případě objednávek i pro každého dodavatele samostatný doklad oběhu zboží. Pokud si uživatel přeje vytvořit i samostatné doklady pro jednotlivé zakázky, učiní tak zaškrtnutím volby Dělit po zakázkách. Pomocí volby Dělit po výrobních příkazech se docílí vytváření samostatných dokladů i pro jednotlivé výrobní příkazy. Datum případu generovaných dokladů bude nastaveno dle hodnoty ve formuláři. Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované doklady, tak je zapotřebí zaškrtnout volbu Zobrazit výsledek.
Při aktivaci funkce "Generuj pro označené záznamy" se po generování dokladů vynulují požadavky, které již byly vygenerovány a program se vrátí do přehledu položek v přípravné fázi. Tímto postupným generování je možné generovat doklady vždy pod jinou dokladovou řadou.
Každý vygenerovaný doklad oběhu zboží si s sebou nese informace, které jej svazují s konkrétní výrobním příkazem i daným požadavkem. Při převodu jednoho dokladu na druhý, např. převod vygenerované rezervace na výdejku, se tyto informace zachovávají. Daná výdejka bude mít stejné vlastnosti, jako by byla generována přímo touto funkcí.

Upozornění Výrobní čísla lze generovat k dokladu oběhu zboží jen tehdy, pokud je v konfiguraci modulu "Oběh zboží" nastavena vlastnost "Přepočet MJ i na výrobních číslech" a nebo pokud je na Řadě výrobního příkazu na záložce "Materiály a polotovary pro výrobu" nastavena vlastnost "Generovat výdejky v evidenčních MJ". Pokud tato podmínka není splněna, tak systém na tento stav upozorní a neumožní generovat doklad OZ s vybranými výrobními čísly.

Generování vratky

BID11137

Jedná se o generování příjemky na sklad z označených požadavků, která slouží jako vratka materiálu/polotovaru z výroby. Je to obdoba storna výdejky. Vratku však lze vygenerovat na libovolném skladě. Vrátit lze maximálně to množství, které bylo již vydáno, ale nebylo ještě odvedeno z nedokončené výroby ("Množství vydané" - "Množství odvedené").
Průběh této funkce je takřka shodný s funkcí Generování rezervace/výdejky.

Generování objednávek

Pomocí této akce se spustí funkce Generování objednávek z přehledu Objednávky v Oběhu zboží. Parametry této funkce budou přednastaveny tak, aby generování probíhalo pouze pro skladové karty, z kterých se předpokládá výdej označených požadavků z přehledu.

Uzavření dokladu

Pomocí této funkce je možné ručně provést nastavení/zrušení uzavření vybraných požadavků a tak je prohlásit předčasně za splněné. Na uzavřenou položku se ve výrobě neblokuje materiál/polotovar ani na ni nelze vydávat do výroby.

Přednastavit alternativu

Každý požadavek na materiál/polotovar může obsahovat skupinu alternativních náhrad. V této skupině je jeden záznam nastaven jako výchozí pomocí atributu "Přednastaveno". Pomocí této funkce je možné v dané skupině ručně stanovit, která z náhrad bude výchozí - přednastavená.

Změna priority

Ve skupině alternativních náhrad k danému požadavku jsou tyto náhrady seřazeny podle priority. Jedná se více méně o informativní údaj. Pomocí této funkce je možné měnit prioritu jednotlivých náhrad. Funkce je aktivní pří zobrazení alternativních náhrad funkcí Alternativní materiály a polotovary.

Kontrola pokrytí

Funkce u označených záznamů (požadavků na výdej) prověří dostupnost těchto požadavků na skladě. Po spuštění funkce je uživatel vyzván k zadání druhu skladového množství, s kterým má být daný požadavek porovnán. Po dokončení výpočtu ja každý požadavek doplněn o nový údaj "Stav pokrytí", který definuje výsledek výpočtu a v případě položek, které mají nedostatek skladového množství je zobrazen i údaj o "Nepokrytém množství".

Přehledy

Alternativní materiály a polotovary

Tato funkce zobrazí přehled všech alternativních náhrad k danému aktuálnímu požadavku včetně tohoto požadavku.

Výrobní čísla materiálů a polotovarů

Při výdeji daného požadavku do výroby je možné provést výdej včetně napojení na konkrétní výrobní čísla tohoto požadavku. Všechna tato výrobní čísla, která prošla výrobou jsou zaznamenána a seznam těchto výrobních čísel k aktuálnímu požadavku zobrazuje právě tato funkce.

Seznam atributů:

 • Příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému náleží daný požadavek.
 • Materiály a polotovary - Odkaz na materiálový/polotovarový požadavek, ke kterému náleží dané výrobní číslo.
 • Výrobní číslo - Označení konkrétního výrobního čísla.
 • Datum expirace - Datum použitelnosti.
 • Množství realizované - Množství výrobního čísla, které bylo vydáno do výroby na daný požadavek.
 • Množství odebrané - Na výrobním příkaze je možné definovat výrobní čísla vyráběných dílců. Na těchto výrobních číslech dílců je možné stanovit, z kterých výrobních čísel materiálů/polotovarů se skládají. Tento atribut pak vypovídá o tom, jaké množství tohoto výrobního čísla bylo již přiřazeno na výrobní čísla výrobního příkazu.

Přehled skladů

Funkce zobrazí všechny skladové karty aktuálního požadavku.

Souhrnný přehled materiálů a polotovarů

Tato funkce sečte a zobrazí stejné požadavky z označených záznamů. Dva požadavky jsou shodné, pokud jsou na stejný materiál/polotovar a mají definovaný shodný sklad.

Dispozice na skladech

Viz funkce Dispozice na skladech v přehledu Vyráběných dílců.

Vygenerované položky pohybových dokladů

Potvrzením této volby se zobrazí přehled všech položek dokladů oběhu zboží, (výdejky, rezervace, expediční příkazy, příjemky-vratky), které mají vazbu na aktuální položku. V tomto přehledu je možné vyvolat následující funkce:

 • Zobrazit - Pomocí této funkce se zobrazí odpovídající přehled (Příjemky,Výdejky,...) s dokladem, který obsahuje aktuální položku z přehledu. Jedná se o plně funkční přehled, kde je možné aktivovat všechny funkce jako v přehledu oběhu zboží.
 • Pohyby výrobních čísel - Tato funkce zobrazí přehled výrobních čísel navázaných k aktuální pohybové položce.

Vygenerované položky přímého převodu polotovarů

Potvrzením této volby se zobrazí speciální pohybové položky, pomocí kterých se provádí převod hotových polotovarů z podřízených příkazů na daný požadavek nadřízeného příkazu. Viz ekvivalentní funkce Vygenerované položky přímého převodu polotovarů v přehledu Výrobních příkazů.

Historie

Tato funkce zobrazuje historii odchylkování v materiálových/polotovarových požadavcích daného příkazu. V zobrazeném přehledu je zobrazen poslední stav každého požadavku. Položky zrušené pod odchylkou jsou zobrazeny šedým písmem. Detailní přehled o odchylkách na konkrétní položce je možné zobrazit pomocí funkce Historie dokladu. V tomto přehledu je také možné zrušit rozpracovanou odchylku na konkrétním požadavku a vrátit se tak na původní stav. Slouží k tomu volba Zrušení neplatné odchylky.


další