Místní nabídka, účetní deník - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID47 Pokud chcete zrušit celý doklad, případně více dokladů, označíte rušený doklad (rušené doklady) v přehledu účetních dokladů a klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete menu místní nabídky a vyberete volbu Smazat doklad (zrušení celého dokladu). Další možností ke spuštění této akce je stisk kombinace kláves <Ctrl><Alt><D>. Objeví se okno s dotazem:


Opravdu si přejete smazat všechny vybrané doklady?

Nebo v případě výběru jediného dokladu:


Opravdu si přejete smazat aktuální doklad?

Pro zrušení označeného dokladu (označených dokladů) potvrdíte dotaz stiskem tlačítka Ano, stiskem tlačítka Ne nebo Storno se zrušení neprovede.


Řádek (Zrušení řádku dokladu)

Pokud chcete pouze zrušit řádek dokladu (či více jeho řádků), musí být účetní zápis ve fázi Pořízeno. Potom označíte rušený řádek (rušené řádky) v přehledu účetních dokladů a klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete menu místní nabídky a vyberete volbu Smazat řádek (Zrušení řádku dokladu). Další možností ke spuštění této akce je stisk klávesy <Del>. Objeví se okno s dotazem:


Opravdu si přejete smazat všechny vybrané řádky?

Nebo v případě výběru jediného řádku dokladu:


Opravdu si přejete smazat aktuální řádek?

Pro zrušení označeného řádku (označených řádků) potvrdíte dotaz stiskem tlačítka Ano, stiskem tlačítka Ne nebo Storno se zrušení neprovede.


Rozúčtování dle účetní kontace

Tato nabídka slouží k zrychlenému ručnímu pořizování účetních zápisů podle předem zadaného předpisu – účetní kontace – viz kapitola Účetní kódy – kontace. Tímto způsobem se pořizují zejména doklady, na nichž se částka pravidelně opakuje (např. platby nájemného, účtování leasingu apod.) nebo doklady, které jsou dány předepsaným procentním poměrem (rozúčtování nákladů na útvary, zakázky nebo rozúčtování základu a DPH z částky vč. DPH apod.). Při použití předpisů pro rozúčtování DPH program respektuje pravidla pro zaokrouhlování DPH.

Akci rozúčtování dle účetní kontace spustíte klepnutím pravým tlačítkem myši v přehledu Účetní deník, otevře se místní nabídka a vyberete volbu místní nabídky Rozúčtování dle účetní kontace nebo stisknete kombinaci kláves <Ctrl><F2>. Otevře se dialogové okno Příprava automatického rozúčtování.

Příprava automatického rozúčtování

Doklad Zruseni celeho dokladu - Ucetnictvi1.png


Číslo kontace – slouží k výběru požadovaného předpisu pro rozúčtování. Stiskem tlačítka Tritecky.jpg otevřete přehled Účetní kódy – kontace.

Účetní kódy – kontace pro rozúčtování

Doklad Zruseni celeho dokladu - Ucetnictvi3.gif


V přehledu Účetní kódy – kontace označíte požadovaný předpis a přenesete stiskem tlačítka Přenos nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. V Dialogovém oknu Příprava automatického rozúčtování doplníte další údaje:

 • Částka – Částka v hlavní měně, nezadává se u předpisů, kde je částka zadána napevno (např. nájem)
 • Datum případu - Datum účetního případu
 • Datum splatnosti - Datum splatnosti nebo úhrady, Saldo bez datumu - vyplňuje se jen tehdy, pokud se jedná o saldokontní předpisy.
 • DUZP – Datum uskutečnění zdanitelného plnění - vyplňuje se jen tehdy, pokud se jedná o daňové doklady (zejména zjednodušené daňové doklady).
 • Měna – používá se v případě rozúčtování dokladu v cizí měně, viz kapitola Účetní deník, cizí měna.
 • Datum kurzu – používá se v případě rozúčtování dokladu v cizí měně.
 • Množství – používá se v případě rozúčtování dokladu v cizí měně,( V současné době nevyplňujete, nechte hodnotu 1.)
 • Kurz – používá se v případě rozúčtování dokladu v cizí měně.
 • Kurz EUR – dříve se používalo v případě rozúčtování dokladu v cizí měně.(V současné době nevyplňujete, nechte hodnotu 1.)

Zadané údaje potvrdíte stiskem tlačítka OK. Tím se otevře formulář účetního dokladu, kde jsou již všechny řádky podle zvoleného předpisu předvyplněny – viz kapitola Formulář pro pořízení účetního dokladu. V tomto formuláři můžete provést libovolné změny (např. zadat jiné číslo účtu, přiřadit útvar, organizaci atd.) a doklad uložíte stiskem tlačítka OK.

Tvorba nových předpisů pro rozúčtování v účetním deníku je popsána v kapitole Předpisy pro rozúčtování.

Rozpad dle salda

Akce provede rozpad aktuálního deníkového záznamu do více deníkových řádků téhož dokladu v poměru částek nalezených na deníkových záznamech tvořících odpovídající úhradu resp. fakturu (rozlišeno dle druhu data).
Systém se pokusí dohledat v saldokontu odpovídající úhradu resp. fakturu, je-li nalezena právě jedna, je zahrnuta do dalšího zpracování. Je-li nalezeno více odpovídajících saldokontních případů, je zobrazen přenosový přehled s možností výběru požadovaného saldokontního případu. Dohledání probíhá ze všech saldokontních skupin dle příslušných párovacích kritérií a částky (jsou preferovány saldokontní skupiny s párováním na organizaci a párovací znak).

Vlastní rozpad deníkového záznamu probíhá dle částek od deníkového záznamu s nejnižším datumem splatno / uhrazeno.
Před provedením rozpadu je kontrolován zdrojový doklad :
- je-li saldokontní
- není-li uzavřen
- není-li uzavřeno období, období stavu, kalendářní období
- nespadá-li do archivního salda
- právo na zápis do DUD


Kopie, storno, oprava pro SH nebo KH

Kopie dokladu - pomocí této funkce můžete vygenerovat kopii, storno nebo kopii a storno zároveň. Kopie se bude vytvářet podle dokladu a řádku, na kterém je nastaven kurzor. Budou vytvořeny všechny řádky dokladu.

Kopie uctdokl.jpg


Nejprve bude zobrazena obrazovka s parametry pro nový doklad, které jsou přednabídnuty podle výchozího dokladu, po potvrzení tlačítkem OK bude vytvořen nový doklad.

Pokud na nabídnuté obrazovce vyberete Storno, bude vygenerován doklad, kde částky původního dokladu budou záporné.

Pokud vyberete Kopie a storno vytvoří se jeden doklad v němž budou řádky storna (původní doklad mínusem) a nové řádky kladné.

Pokud bude označeno více dokladů, bude provedena hromadná kopie dokladů. V nabídnuté obrazovce pro zadání parametrů kopie bude navíc přístupné zaškrtávací pole Časový posun dokladů. Po jeho zaškrtnutí budou ve spodní části přístupné údaje, podle kterých se následně vygenerují nové doklady. Časově můžete kopie odsunout dle počtu dnů nebo dle počtu měsíců, popř. jejich kombinací.

Oprava dokladu pro SH (souhrnné hlášení) - akci je možné spustit jen z řádku účetního dokladu obsahujícím DUZP (aby systém mohl nabídnout vhodné nové období DPH). Po potvrzení heslem je nabídnuto nové (dodatečné) období DPH. Akce vytvoří kopii dokladu, na kterém je nastaven kurzor. Tento nový doklad obsahuje současně kopii i storno původního dokladu. Storno dokladu slouží ke zrušení původního stavu dokladu. Kopie slouží pro opravu dokladu pro SH. Storno dokladu se tedy nesmí opravovat a mělo by se zachovat ve stavu, jak ho systém vygeneroval. V kopii dokladu lze provádět požadované opravy pro SH - tedy opravy : Organizace, DIČ, účtu a částky.

Storno (zrušení) dokladu se provede také pomocí akce "Oprava dokladu pro SH". V editační obrazovce akce se navíc zatrhne příznak Storno. Akci je možné spustit jen z řádku účetního dokladu obsahujícím DUZP (aby systém mohl nabídnout vhodné nové období DPH). Po potvrzení heslem je nabídnuto nové (dodatečné) období DPH. Akce vytvoří storno dokladu. Storno dokladu slouží ke zrušení původního stavu dokladu.Storno dokladu se tedy neopravuje a mělo by se zachovat ve stavu, jak ho systém vygeneroval. Doklad musí být minimálně ve fázi účtováno.

Oprava dokladu pro kontrolní hlášení Akci je možné spustit jen z řádku dokladu obsahující DUZP a vstupujícího do uzavřeného Kontrolního hlášení. Akce vyžaduje potvrzení heslem. V následném editoru lze zadat datum případu, vybrat období DPH a určit, zda se jedná o kopii a storno nebo jen storno. Jestliže není zaškrtnuta volba "Storno", je zobrazen další editor, který umožňuje zadání údajů pro KH DPH do nové části dokladu.

Opr ucdokl KH.jpg

Systém zkopíruje zdrojový doklad a vytvoří Storno část (částky mínusem) a případně i novou část (částky plusem). Doklad je otevřen do editace (pokud není přehled zafiltrován). V rámci vytvoření kopie je i rozkopírování údajů pro kontrolní hlášení (organizace + DIČ, evidenční číslo daň.dokladu a kontaktní osoby) na jednotlivé daňové řádky doklady (kde nejsou údaje zadány) pro jednodušší následné úpravy.

Změna rozpracovanosti

Z hlediska chování účetních dokladů se rozlišují 3 fáze rozpracovanosti. Jednotlivé fáze rozpracovanosti se liší tím, zda se doklady promítají do stavů účtů a saldokonta, a zda je možno je editovat, případně rušit.

 • Fáze rozpracovanosti pořízeno - nejnižší fází rozpracovanosti je stav pořízeno. Účetní zápisy na těchto dokladech se nepromítají do salda, stavů účtů a do DPH. Účetní doklady lze opravovat a rušit. Účetní doklad nemusí být vyrovnaný.
 • Fáze rozpracovanosti účtováno - prostřední fází rozpracovanosti je stav účtováno. Účetní zápisy na těchto dokladech se promítají do salda, stavů účtů a DPH. Účetní doklady lze opravovat. Nelze rušit (mazat) jednotlivé řádky účetních dokladů. Účetní doklad musí být vyrovnaný z hlediska obratů stran Má dáti a Dal, pokud není povoleno v Konfiguraci účetnictví ve fázi účtováno mít i nevyrovnané účetní zápisy.
 • Fáze rozpracovanosti uzavřeno - nejvyšší fází rozpracovanosti je stav uzavřeno. Účetní zápisy na těchto dokladech se promítají do salda, stavů účtů a do DPH. Účetní doklady nelze opravovat a rušit. (Je-li třeba doklad opravit, je nutno ho převést do nižší fáze - tj. min. do fáze účtováno.)

Změna fáze rozpracovanosti se provádí následujícím způsobem:
Označíte doklad (doklady), u kterých chcete změnit fázi rozpracovanosti. Klepnutím pravého tlačítka myši otevřete menu místní nabídky a vyberete volbu Změna rozpracovanosti. Otevře se dialogové okno Změna rozpracovanosti:

Změna rozpracovanosti

Doklad Zruseni celeho dokladu - Ucetnictvi5.gif


V levé části okna zatržením označíte fáze rozpracovanosti, ze které chcete převádět (jednu nebo dvě, tj.původní výchozí fáze) a v pravé části označíte požadovanou fázi rozpracovanosti, do které chcete doklady převést. (Pokud měníte rozpracovanost jen na jednom dokladu, levou stranu okna neměníte.) Volbu potvrdíte stiskem klávesy OK. Průběh změny rozpracovanosti bude dokumentován v procesním oknu, kde budou vypsány případné chyby. Potvrzením tlačítka Konec akci změny fáze rozpracovanosti dokončíte.

Změna druhu účetního dokladu …

Pokud se chcete přepnout do jiného druhu dokladů, klepnutím pravým tlačítkem myši se otevře místní nabídka a vyberete volbu místní nabídky Změna druhu účetního dokladu. (Další možností ke spuštění této akce je stisk kombinace kláves <Ctrl><Alt><Z>.) Otevře se přehled Druhů účetních dokladů, kde si vyberete požadovaný Druh dokladu buď poklepáním myši,nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> na požadovaném řádku přehledu.

Stav

Stav označuje, zda jde o běžné doklady účetního období (Stav běžný doklad) nebo doklady otevření účetních knih (Stav počáteční stav), příp. doklady uzavření účetních knih (Stav koncový stav).
Při běžném pořizování dokladů jsou doklady pořízeny do stavu běžný doklad. Operace roční uzávěrky pořídí doklady počátečního stavu, příp. koncového stavu. (Vkládáte- li ručně počáteční stavy při počátku práce s Helios Orange, musíte je zadat se stavem = počáteční stav.)
Klepnutím pravého tlačítka myši na Stav volbu místního menu se otevře další nabídka, kde vybíráte z následujících možností:

 • Počáteční stav
 • Běžný doklad
 • Koncový stav

Stav, ve kterém se doklad právě nachází, není přístupný.
Pokud chcete ručně změnit stav dokladu (více dokladů), je nutno daný doklad (doklady) označit kurzorem a převést do fáze Pořízeno. Dále klepnutím pravého tlačítka myši je nutno otevřít menu místní nabídky a vybrat požadovaný cílový stav dokladu. O průběhu akce budete informováni v procesním okně. Až bude akce ukončena, bude výsledek v procesním okně označen OK, případně bude vypsáno, proč akce nemohla být uskutečněna.

Dokumenty

Tato akce obsahuje dvě nabídky - Dokumenty a Poznámka k dokladu.


Dokumenty

Potvrzením nabídky Dokumenty se otevře přehled dokumentů připojených k účetnímu dokladu, na kterém byl nastaven kurzor. Zde můžete připojit nový dokument k účetnímu dokladu. Práce s dokumenty je popsána ve společné kapitole Dokumenty.


Poznámka k dokladu <Ctrl><Alt><P>

Pro vložení textové poznámky k dokladu je třeba klepnutím pravým tlačítkem myši otevřít místní nabídku a vybrat volbu místní nabídky Dokumenty/Poznámka k dokladu. (Další možností ke spuštění této akce je stisk kombinace kláves <Ctrl><Alt><P>). Otevře se formulář Poznámka k účetnímu dokladu.

Poznámka k účetnímu dokladu

Doklad Zruseni celeho dokladu - Ucetnictvi6.gif


V tomto formuláři si můžete k účetním dokladům zadat textovou poznámku. Poznámku uložíte stiskem tlačítka OK, pokud poznámku nebudete chtít uložit, stisknete tlačítko Storno. Stejným postupem lze vytvořenou poznámku k účetnímu dokladu otevřít a případně editovat. Tato poznámka se tiskne na formuláři účetního dokladu.


Pozastaveno

Pozastaveno nabývá stavů Ano, Ne. Systém pozastávek funguje takto: účetní zápisy, převedené do stavu Pozastaveno (lokální menu nad deníkem), se odečítají z atributů salda Částka splatno, Částka uhrazeno a Saldo 2 a napočítají se do nových atributů Částka splatno pozastaveno, Částka uhrazeno pozastaveno a Saldo 2 pozastaveno. Tyto zápisy nemají vliv na datum Splatno a Uhrazeno v Saldu. V upomínkách a příkazech k úhradě je respektováno Saldo 2 pozastaveno a nabízí se částka o toto snížená.

Změny

V nabídce jsou sdruženy akce, pomocí kterých je možno provádět změny na dokladech, aniž by se musel doklad otevírat a opravovat ručně. Ve většině případů tyto akce využijete pro změny na více označených dokladech.

Změna čísla dokladu

Pokud chcete změnit číslo dokladu v účetním deníku, vyberete tuto volbu. Zobrazí se okno, kde se vám nabídne první volné číslo dokladu v daném druhu účetních dokladů. Toto číslo můžete dle potřeby přepsat. Pokud budete chtít sloučit dva doklady do jednoho čísla, zadáte číslo dokladu, ke kterému se má doklad přiřadit, řádky budou přečíslovány dle nového dokladu. Je také umožněno rozdělení dokladů.

- není-li označen žádný řádek, akce je provedena pro celý doklad
- jsou-li označeny řádky z jednoho dokladu, je akce provedena pro tyto řádky
- jsou-li označeny řádky z více dokladů, není akce provedena
- je-li zadáno stejné číslo dokladu jako bylo původní, není akce provedena
- je-li zadáno chybné číslo dokladu (<0 nebo znaky], není akce provedena
- vzniká-li nový doklad, řádky nejsou přečíslovány

Akci lze provést jen ve fázi Pořízeno.

Příklad Doklad číslo 10 s řádky 1,2,3 chcete sloučit s dokladem číslo 9 s řádky 1,2. Akci Změna čísla dokladu spustíte nad dokladem 10, do zobrazeného okna zadáte číslo 9. Výsledný doklad bude mít číslo 9 a řádky 1,2,3,4,5.


Setřesení čísel řádků dokladů

Tato funkce se používá, pokud v řadě řádků daného dokladu jsou mezery. (např. 2, 4, 5, 8). Dojde ke srovnání číselné řady řádků dokladu od 1 dále. Např. na dokladu s řádky č. 2, 4, 5, 8, se setřesením přečíslují na 1, 2, 3, 4.


Přiřazení období DPH ve vybraných záznamech

Akce je neaktivní, je-li nastaveno, že nejsem plátcem DPH.

Po potvrzení této nabídky je nutno zadat heslo a následně je zobrazena tabulka, kde vyplňujete způsob přiřazení.

Přiřazení období DPH

Pozastaveno - Ucetnictvi1.jpg


Pokud vyberete volbu Období DPH dle účetních pravidel, systém dosazuje období DPH sám. Zvolíte -li volbu Přepsat období DPH, můžete si vybrat sami konkrétní období.

Po ukončení akce je zobrazeno okno s výsledky, mohou nastat následující chybové stavy:

Nelze přiřadit období DPH - chybí DUZP nebo daň.účet nebo není k dispozici vhodné období DPH Období DPH již zadáno - v případě bez přepisu Původní období DPH uzavřeno - v případě s přepisem


Přiřazení období stavu ve vybraných záznamech

Po potvrzení této nabídky je nutno zadat heslo a následně je zobrazena tabulka, kde vyplňujete způsob přiřazení.

Pozastaveno - Ucetnictvi2.jpg


Přesun dokladů do jiného DUD

Pomocí této nabídky máte možnost přesunout označené doklady z aktuálního DUD (druhu účetního dokladu) do jiného. Po potvrzení této nabídky se zobrazí formulář pro zadání podmínek přesunu.

Cílový druh dokladu - určení, do které druhu dokladu budou doklady přesunuty. Pomocným tlačítkem máte možnost vstoupit do číselníku a vybraný DUD přenést.

Přečíslovat doklady - volba, zda se mají doklady v cílovém DUD přečíslovat.

Změnit rozpracovanost dle cílového DUD - volba, zda se mají doklady v cílovém DUD nastavit dle typu rozpracovanosti určeném v typu druhu dokladu.

Vyplněné podmínky potvrdíte tlačítkem OK a doklady budou přeneseny. Potvrzením tlačítka Storno doklady přeneseny nebudou a budete vráceni zpět do přehledu.


Hromadné změny

Tato nabídka umožňuje provádět hromadné změny na vybraných řádcích dokladů v deníku. Po jejím potvrzení se zobrazí okno, kde vybíráte příslušné položky a jak je chcete změnit.

Pozastaveno - Ucetnictvi3.jpg


V prvním sloupci je název položky, která se má změnit (nutno zaškrtnout). Je možno změnit tyto položky:

 • Datum případu
 • Druh data
 • Datum splatnosti
 • Účet
 • Účet DPH
 • DUZP
 • Uplatnění DPH
 • Číslo organizace
 • Párovací znak
 • Útvar
 • Číslo zakázky
 • Zaměstnanec
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo
 • Text
 • Organizace 2 (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • Typ změny (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • Údaj příjmy a výdaje (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)

V druhém sloupci je potřeba zadat nové hodnoty daných položek. U většiny položek máte možnost použít návazný číselník, případně kalendář.


Pouze aktuální řádek - toto zaškrtávací pole určuje, zda se má změna provést pro všechny označené řádky nebo pouze pro řádek, na kterém je nastaven kurzor.

Potvrzením tlačítka OK bude provedena změna dle zadaných podmínek, potvrzením tlačítka Storno budete vráceni zpět do přehledu dokladů beze změny.

Při změně je prováděna kontrola na:

 • období
 • období stavu
 • kalendářní období
 • blokování záznamu (někdo jiný edituje daný záznam)
 • uzavřenost dokladu
Upozornění V případě, že řádek tvoří zaarchivované saldo nebo spadá do zápočtu, lze měnit pouze pole, které nemají na saldo/zápočet vliv.

Hromadné změny podléhají těmto pravidlům :

 • je-li požadována změna účtu, musí být účet zadán
 • je-li požadována změna druhu datumu na splatno/uhrazeno, musí být zadáno datum splatnosti
 • je-li požadována změna druhu datumu na "není", nesmí být zadáno datum splatnosti (na řádku s datumem musí být označena volba Změnit na "ANO")
 • je-li požadována pouze změna z druhu data "splatno" na druh data "uhrazeno" (nebo obráceně), ale datum ponechat původní, stačí provést pouze změnu druhu data
 • je-li požadována změna uplatnění DPH "není" na konkrétní období, musí být zadáno DUZP
 • je-li požadována změna uplatnění DPH na "není", nesmí být zadáno DUZP

Aktualizace daňových dokladů dle kurzů

Akce přepočítá hodnoty DPH na účetních dokladech spadajících do daného období DPH dle aktuálně vyplněného kurzovního lístku a DUZP.


Změna kurzu DPH

Spuštění této akce je podmíněno zadáním hesla. Provede změnu kurzu pro výpočet DPH na vybraných záznamech.


Doplnění datumu párování

Po potvrzení této nabídky se zobrazí formulář pro zadání podmínek doplnění datumu:

 • Datum párování salda - možno zadat pouze při nezaškrtnuté volbě Automatem
 • Automatem - zda-li doplnit datum párování automaticky systémem nebo zadat ručně.

Automaticky znamená:

  • pokud má účetní řádek vyplněn druh data = datum splatnosti (tzn.pro faktury) - do datumu párování se vyplní datum splatnosti
  • pokud má účetní řádek vyplněn druh data = datum úhrady (tzn.pro úhrady) - systém dohledé odpovídající nezaplacenou fakturu a z ní datum párování přenese (stejná funkce jako v editoru zadání datumu párování v editoru deníku, tlačítko Přenos ze Salda)
 • Přepsat - zda pouze doplnit nevyplněné datumy párování nebo přepsat všechny. Akce doplní nebo přepíše příslušné datum párování na označené účetní řádky.

Doplnění se neprovede pokud :
- účetní doklad je uzavřen
- uzavřeno období
- uzavřeno období stavu
- uzavřeno kalendářní období
- účetní řádek je navázán na archivní saldo
- účetní řádek je navázán na zápočet nad saldem
- uživatel nemá právo zápisu do DUD
- účetní řádek není saldokontní
- účetní řádek nespadá do žádného salda, které je párováno dle datumu
- datum párování je již zadáno (pouze při nezatržené volbě Přepsat)
- nenalezena odpovídající faktura (pouze pro úhrady a při zvolené volbě Automatem)

Hromadná změna údajů pro výkaz MOSS

Nad označenými řádky lze doplnit údaje pro MOSS:

Hr zm moss.jpg

Hromadná změna údajů pro kontrolní hlášení

U označených dokladů lze hromadně doplnit údaje týkající se kontrolního hlášení:

Hrom zm uct den.jpg

Platí tato pravidla:

Změna DIČ
a) změnu DIČ je možné zadat pouze při současně zadané organizaci (je zaškrtnuto Organizace)
b) DIČ lze vybrat jen patřící zadané organizaci
c) je-li zadáno DIČ, musí být zadána organizace, jinak systém zahlásí chybu
d) není-li zadáno DIČ a je zadána organizace, systém zároveň mění DIČ - buď doplní DIČ, které je přímo zadáno na organizaci nebo jednoznačné ze seznamu DIČ k dané organizaci s nastavením příznaku "Aktuální" nebo "Aktuální pro neplátce" (původní funkcionalita)
e) současným zadáním organizace a DIČ lze tedy určit, které DIČ bude zapsáno na účetní doklady

Párovací znak
Pokud je zaškrtnuto Evidenční číslo daňového dokladu zpřístupní se řádek:
Vyplnit PZ dle evidenčního čísla - s výběrem voleb:

 • Neměnit - výchozí, PZ ponechá beze změny bez ohledu, zda je PZ vyplněn nebo ne
 • Doplnit podle evid.čísla daň.dokladu - když bude PZ nevyplněn, doplní se podle evid.čísla daň.dokladu
 • Přepsat podle evid.čísla daň.dokladu - bez ohledu, zda je PZ vyplněn nebo ne, do PZ doplni podle evid.čísla daň.dokladu

Stav účtu a útvaru deníkového zápisu

Po potvrzení této nabídky se zobrazí editor denních stavů k datumu případu se stejným účtem a střediskem, jako je na deníkovém zápisu (případně i s cizí měnou) na kterém je nastaven kurzor. Akce je povolena jen pro zápisy ve fázi účtováno nebo uzavřeno.

Kontroly

V této nabídce jsou sdruženy akce pro kontrolu dokladů.

Kontrola dokladů

BID359 Po potvrzení této akce se zobrazí tabulka, kde se zaškrtává možnost kontrol:

 • Chyby vyrovnanosti - OK (doklad vyrovnán celkově, bilančně i podrozvahově), Celkově a bilančně nevyrovnaný doklad, Celkově a podrozvahově nevyrovnaný doklad, Celkově, bilančně a podrozvahově nevyrovnaný doklad, Celkově vyrovnaný, bilančně a podrozvahově nevyrovnaný doklad
 • Chyby údajů DPH - Účet DPH není daňový / Chybí Období DPH, DUZP / Přebývá Období DPH, DUZP
 • Chyby údajů saldo - Přebývá datum splatno/úhrady / Chybí datum splatno/úhrady
 • Chyby údajů návazných údajů - chybí útvar,.... / přebývá útvar,....
 • Chyby časových údajů - liší se datum případu / liší se DUZP / liší se období DPH / liší se období stavu.
 • Obecné dokladové chyby - zjišťuje obecné chyby na dokladech (např. zda se řádky dokladu nenachází v různé fázi rozpracovanosti nebo chybí DIČ nebo není jednoznačné v rámci dokladu (u dokladů spadajících do souhrn.hlášení)).
 • Nesoulad měny na řádku a účtu - je-li na účtu v účetním řádku nastaveno sledování cizí měny a měna není (NULL) nebo hlavní měna, mohou nastat 2 chyby:
  • na účetním řádku není zadána cizí měna vůbec - chyba: Na řádku není zadána cizí měna, účet sleduje cizí měnu.
  • na účetním řádku je zadána jiná cizí měna, než na účtu - chyba: Na řádku je zadána jiná cizí měna, než na účtu
 • Celý přehled nezafiltrovaný - pokud zaškrtnete, provede se kontrola pro celý přehled dokladů nezávisle na tom, zda jsou některé doklady označené.

Chyby vyrovnanosti se vztahují vždy k celému dokladu. Chyby údajů DPH, návazných údajů, údajů saldo se vztahují k jednotlivým řádkům a chyby časových údajů se vztahují zčásti k dokladu (datum případu, období stavu) a zčásti k vyplněným řádkům dokladu (DUZP, období DPH).

Kontrolní chod probíhá nad označenými doklady, vždy pro celý doklad, a pokud není označen žádný doklad, proběhne pro aktuální doklad.

Po ukončení kontroly se zobrazí okno s výsledky, které je možno vytisknout. Po stisku tlačítka Konec je zobrazen přehled chybných dokladů, kde jsou u jednotlivých řádků vypsány chyby a vy máte možnost doklady okamžitě opravit.

Kontrola celistvosti číselné řady

BID528 Tato akce provede kontrolu číselné řady v aktuálním druhu účetního dokladu (v tom, v kterém byla akce spuštěna). Po ukončení bude zobrazeno okno s přehledem čísel dokladů, které chybí (narušují celistvost řady dokladů).


Kontrola dokladů PAP

Tato akce zobrazí dialogové okno, ve kterém je možné nastavit úroveň kontroly dokladů PAP. Je k dispozici pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


 • Datum od(včetně) - od jakého data bude kontrola provedena
 • Datum do(včetně) - do jakého data bude kontrola provedena
 • Včetně počátečního stavu - bude-li zaškrtnuto, proběhne kontrola i na dokladech ve stavu "počátečního stav".
 • Období stavu od(včetně) - je-li využíváno období stavu, existuje možnost kontrolovat v rozpětí "od"
 • Období stavu do(včetně) - je-li využíváno období stavu, existuje možnost kontrolovat v rozpětí "do"
 • Označené doklady - při zaškrtnuté volbě dojde k zneaktivnění polí datum od, datum do a polí pro výběr období stavu. Kontrola bude provedena pouze u označených dokladů
 • Kontrola druhého účtu - při zaškrtnuté volbě bude v kontrolovaných dokladech ověřováno u účtu pole druhý účet.
 • Kontroly PAP - při zaškrtnuté volbě budou prováděny kontroly PAP.
 • Kontrola nevyplňovaných položek - je-li zaškrtnuto, proběhne kontrola, zda v číselníku kontrol PAP existuje záznam pro daný účet PAP, Typ změny a Přípustnost nesmí být nastavena na "Zakázáno". Není-li zaškrtnuto, proběhne kontrola, zda v číselníku kontrol PAP existuje záznam pro daný účet PAP a Typ změny bez kontroly nastavení Přípustnosti.


 • Kontrola strany typu změny - při zaškrtnuté volbě bude kontrolováno pole "typ změny" u jednotlivých řádků kontrolovaných dokladů. Podmínkou je zaškrtnutá volba "Kontroly PAP"
 • Partnera transakce dohledávat i dle organizace - při zaškrtnuté volbě bude kontrolován "partner transakce" nebo "partnera aktiva/pasiva" i podle pole organizace. Podmínkou je zaškrtnutá volba "Kontroly PAP"
Upozornění Po spuštění funkce se v případě, že organizace není zadána přímo na deníkovém záznamu, načte organizace z účetního rozvrhu z pole Organizace PAP (dle čísla účtu a období). Také se načte IČO a ID partnera. Tyto hodnoty dále vstupují do všech následných kontrol.
 • Kontrola IČO partnera - při zaškrtnuté volbě dojde ke kontrole IČ partnera transakce nebo partnera aktiva/pasiva v návaznosti na číselník "Partneři PAP - IČO".
Tip Předvyplnění těchto voleb je možné provést v hlavní konfiguraci Konstanty - Společné kapitoly - Výkazy pro PO
Upozornění Před spuštěním vlastní kontroly systém testuje, zda jsou naplněny číselníky Analytiky PAP, Partneři PAP, Kontroly PAP a typy změn pro dané období. Jestliže nejsou, systém kontroly nespustí a je potřeba naplnit uvedené číselníky buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importme z příslušného TXT souboru.

Výsledkem kontroly je chybový přehled, kde jsou zobrazeny případné chyby typu :

 • Obecné dokladové chyby (doklad je v konečném stavu / doklad není zaúčtován)
 • Chyby - účet PAP (Neexistuje účet PAP)
 • Chyby - rozdílná povaha syntetických účtů
 • Chyby - partner aktiva / pasiva (Není vyplněn partner aktiva/pasiva / Není vyplněno IČ partnera aktiva/pasiva / ID partnera aktiva/pasiva je chybné)
 • Chyby - partner transakce (Není vyplněn partner transakce / Není vyplněno IČ partnera transakce / ID partnera transakce je chybné)
 • Chyby - typy změny (Není vyplněn typ změny / Typ změny není povolen / Typ změny není povolen na straně MD/Dal)
 • Chyby - nepovolené hodnoty (Povoleny jsou pouze číselné údaje)


Tip Deníkové doklady lze opravit přímo v chybovém přehledu, po opravě je kontrola automaticky spuštěna znovu a zobrazí se aktualizovaný chybový přehled.


Provádí se tyto kontroly :

 • Kontrola, zda syntetické účty v rámci daných skupin (tj. v rámci záznamů, které se exportují, resp. zpracovávají při exportu) mají nastavenu stejnou povahu (kontrola číselníku účtů). Chybová hláška: „Detekována rozdílná povaha syntetických účtů"
 • Kontrola atributů Id partnera vůči přehledu/tabulce Partneři PAP. Chybová hláška: „Atribut "ID partnera" (Partner aktiva/pasiva nebo Partner transakce) obsahuje hodnoty, které se nepodařilo dohledat v Přehledu Partneři PAP!“
 • Kontroly, atributů Třetí účet, ID Partnera/IČO a Id Partnera/IČO transakce obsahuje pouze číselné hodnoty. Kontrolují se pouze hodnoty, které nejsou NULL. Chybová hláška: „Atribut <XY> obsahuje nepovolené hodnoty. Povoleny jsou pouze číselné údaje.“

Zprávy

Systém Helios Orange umožňuje komunikaci s jinými systémy nebo s jinou instalací Helios Orange pomocí zpráv, především ve formátu XML. Zprávy se vytvářejí a načítají volbou místní nabídky Zprávy v jednotlivých přehledech systému.

Pro Generování zpráv platí: Z označených účetních dokladů je vytvořen TXT soubor ve formátu Helios Orange - účetnictví TXT nebo Helios DOS - účetnictví TXT. Struktura textového souboru je popsána v příručce.

Pro Načtení zpráv platí: Z textového souboru, který má strukturu Helios Orange - účetnictví TXT nebo Helios DOS - účetnictví TXT, lze volbou Načtení zpráv importovat účetní doklady. Struktura souboru je popsána v příručce. Lze použít například k načtení textových souborů, které vzniknou při účtování z jiných modulů (např. Fakturace, Pokladna) do TXT souboru. V dialogovém okně parametrů importu máte možnost nastavit, zda se má při načtení dodržet druh účetního dokladu, zda se doklady mají přečíslovat a které návazné údaje se mají generovat v souvisejících číselnících v případě jejich neexistence (např. číslo účtu v účtovém rozvrhu).

Obecné informace o definici zpráv naleznete zde

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail