Logování změn – Rozšiřující moduly obecné

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Popis

Editor logovaného atributu

Jedná se o univerzální nástroj pro logování změn vybraných atributů v databázi. Plugin je určen k zaznamenávání změn atributů, které uživatel potřebuje sledovat. Seznam sledovaných atributů se nachází v přehledu „Logované atributy“, který je dostupný v konfiguraci pluginu (Nástroje přizpůsobení — Externí akce — Speciální pluginy — Logování změn — Konfigurace). Pro přidání nového atributu, který chceme logovat, zvolíme „Nový“ (F2), následně se otevře editor logovaného atributu. Tento editor se rovněž otevře volbou „Oprava“ (Enter) pro již existující logovaný atribut.

Seznam atributů:
Systémový název tabulky a atributu
Systémové názvy tabulky a atributu zjistíme tak, že si otevřeme přehled s atributem, jehož změny chcete logovat. Na záhlaví tohoto atributu klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme možnost „Systémové informace“, čímž zobrazíme vlastnosti atributu a zároveň i tabulky. Např.: TabKmenZbozi — Nazev1 Pozn.: Je třeba použít systémový název tabulky nikoliv přehledu. Pokud je v systémových informacích jako tabulka uveden definovaný přehled, je třeba název tabulky zjistit z jeho definice. Atribut k logování nesmí být počítaný, generovaný systémem (ID, blokování editoru) a nesmí být datového typu text, ntext nebo image (v MSSQL nejsou v rámci trigerů podporovány).

Logovat založení/změnu/smazání záznamu
Dále vybereme akce, které chceme logovat. Alespoň jedna akce musí být zvolena, jinak logování nemá smysl.

Systémová čísla přehledů
Nepovinným atributem je seznam čísel přehledů (BID), ze kterých má být dostupný Log změn tohoto atributu. Nosná tabulka přehledů musí korespondovat se zvolenou tabulkou. BID (Systémové číslo přehledu) zjistíme v dotyčném přehledu po stisknutí Alt+B (informace o aktuálním záznamu). Např.: 2,11001 (pro tabKmenZbozi: 2 = BID přehledu „Zboží a služby“, 11001 = „Vyráběné dílce“)

Definice popisu záznamu
Nepovinný atribut, který lze využít k upřesnění logovaného záznamu. Definice musí být zadána v platné syntaxi jazyka T-SQL. Text definice je třeba zadat obdobně jako při definici uživatelského sloupce. Při uložení je prováděna kontrola správnosti definice a případná chyba je ohlášena chybovou hláškou SQL serveru. Nelze uložit popis s chybnou definicí. Nelze použít atribut typu text, ntext, image.

Při zavření přehledu „Konfigurace — Logované atributy“ dojde k automatické aktivaci logování všech požadovaných atributů. Spolu s tím budou vygenerovány akce na zobrazení přehledu „Logované informace“. Nad zadanými přehledy budou v přehledu akcí v záložce „Logování změn“ dostupné akce:
Zobraz logované informace záznamu
Zobrazí se log změn konkrétního záznamu dle jeho atributu ID.
Zobraz logované informace tabulky
Zobrazí se veškeré zaznamenané změny dotyčné tabulky. Identifikátorem sledovaných záznamů v logu jsou jejich atributy ID. Kompletní log všech změn všech atributů je dostupný přes Nástroje přizpůsobení — Definované přehledy — Přehled „Logované informace“ — Zobrazit.

Pozn.: Pokud nebude přehled "Konfigurace pluginu" zavřen klasickým způsobem (např. pád systému, pád Heliosu apod.), přegenerování triggerů se neprovede. Je pak nutné přehled konfigurace znovu otevřít a správně zavřít.