Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20542 BID20549


Pohyby leasingu

Informace o všech pohybech všech předmětů leasingu. Na každém pohybu jsou k dispozici kromě Druhu pohybu i finanční údaje jako je základ DPH, DPH a částka celkem, saldo a saldo předběžně, uhrazeno a uhrazeno předběžně, časové rozlišení atd.


Přehled Pohyby

Přehled Pohyby je seznamem všech pohybů všech předmětů leasingu. Jedná se o informativní přehled, v tomto přehledu není možné vytvářet nové pohyby nebo opravovat existující pohyby. Přehled pohyby otevřete z hlavní nabídky, modul Leasing, Pohyby leasingu"

Upozornění V přehledu Pohyby nelze vytvářet nové pohyby ani stávající opravovat.


Hlavním účelem přehledu Pohyby je spouštění některých hromadných akcí nad pohyby, dále provádění kontrol a vyhodnocování za pohyby všech předmětů.

Z přehledu Pohyby lze na označené pohyby (k více předmětům) spouštět akce:

 • Účtování
 • Vytvořit fakturu
 • Zrušit fakturu

Dále lze nad jednotlivými pohyby zobrazovat přehledy úhrad, platebních příkazů, bankovních výpisů, faktur, saldokonta a účetních dokladů.


Pás karet - karta Akce

 • Přehled úhrad - otevře se přehled úhrad k danému pohybu. Může se jednat o úhradu vystavením platebního příkazu (předběžná úhrada), úhradu na základě bankovního výpisu nebo úhrada zadaná "ručně" bez vazby na platební příkaz nebo bankovní výpis. Ruční úhradu vystavíte stiskem tlačítka Nový nebo klávesou <F2>:


Uhrada.png


 • Hromadná ruční úhrada - na označených pohybech lze provést akci Hromadná ruční úhrada. S možností zadání textu a toho, zda se jedná o předběžnou úhradu (obdoba vystavení platebního příkazu) nebo skutečnou úhradu (obdoba bankovního výpisu). Hromadná ruční úhrada se vždy provede tak, aby byl pohyb plně uhrazen, respektuje případné předchozí úhrady. Vhodné zejména pro zavádění Modulu Leasing, když je již část uhrazena.


 • Změna kurzu - pouze pro předměty v cizí měně se zůpsobem leasing nebo opakované platby. Na neuzavřených pohybech s typem pohybu rozpis lze hromadně provést změnu kurzu. Pouze pokud je v předmětu povolena editace kurzu.

Zadáte nebo vyberete příslušný kurz a akci potvrdíte stiskem tlačítka OK. Po akci budou příslušné pohyby uzavřené. Sloupec Dohledání kurzu se pro řadky, na kterých proběhla změna kurzu nastaví na Ručně.


 • Vytvořit fakturu - k označeným pohybům se vytvoří příslušný počet faktur, ke každému pohybu jedna faktura. Druh pohybu musí mít označeno Povolit fakturaci. Faktura se vytvoří v řadě faktur přijatých nebo vydaných, která je přiřazena na předmětu. Pokud v dialogovém okně zůstane nevyplněné políčko "Číslo kontace", dojde k vytvoření faktury s kontací přednastavenou na řadě dokladu. Jako položky zboží a služeb se na faktuřu přenesou položky zboží a služeb přiřazené k jednotlivým Částem předmětu.

Faktury po vytvoření budou nezrealizované. Pohyb, ze kterého je faktura vygenerovaná, je označen ve sloupci Existuje faktura. Akcí Přehled faktur se zobrazí přehled s vygenerovanou fakturou, kterou lze zrealizovat, vytisknout nebo zaúčtovat. K tomuto pohybu již nelze vygenerovat další fakturu. Lze je standardním způsobem tisknout a případně účtovat.

Upozornění Faktury nelze z přehledu faktur zrušit, musí se zrušit následující akcí Zrušit fakturu:


 • Zrušit fakturu - na označených pohybech se zruší faktury vegenerované předchozí akcí Vytvořit fakturu. Faktury nesmí být zrealizované. Po spuštění akce program požaduje ověření:
Dotaz nebo informativní hláška Skutečně zrušit fakturu ?

Stislem tlačítka Ano se faktury definitvně zruší.


 • Přehled faktur - k označenému pohybu se zobrazí přehled s vygenerovanou fakturou, kterou lze zrealizovat, vytisknout nebo zaúčtovat.


 • Saldokonto Ctrl+S - k označenému pohybu se zobrazí přehled saldokontních případů k danému pohybu ze saldokontní skupiny, která je přiřazena na předmětu.


 • Pohyby detail Ctrl+F9 - k označenému pohybu se zobrazí přehled Pohybů detail.


 • Hromadná změna kontace - pro označené pohyby se hromadně přidá nebo změní kód účtování - kontace. Pohyb nesmí být zaúčtován. Označíte pohyby, které chcete zaúčtovat a spustíte akci Hromadná změna kontace.

Stiskem tlačítka (...) nebo kombinací kláves Ctrl+Enter se otevře návazný přehled Kontace leasingu. Vyberete pořadovanou kontaci a přenesele stiskem tlačítka Přenos nebo kombinací kláves Ctrl+Enter. Potvrdíte stiskem klávesy OK. Objeví se dotaz pro potvrzení akce:


Dotaz nebo informativní hláška Chcete skutečně provést hromadné změny?

Když chcete změny provést, tak potvrdíte stiskem klávesy OK, v opačném případě stisknete klávesu Storno. Po dokončení akce budete upozorněni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Akce byla ukončena !
 • Účtování - standardní akce účtování:
  • Účtování F6
  • Odúčtování dokladu
  • Zrušení příznaku účtování
  • Pohled do účetnictví Ctrl+U


 • Platební příkazy - Nabídka k vystavení platebních nebo inkasních příkazů na řádcích předmětů, které jsou označeny akcí Označit předměty k úhradě:
  • Tuzemský platební příkaz - k vystavení tuzemského platebního příkazu
  • Tuzemský inkasní příkaz - k vystavení tuzemského inkasního příkazu
  • Tuzemský platební příkaz v cizí měně - k vystavení tuzemského platebního příkazu v cizí měně
  • Tuzemský inkasní příkaz v cizí měně - k vystavení tuzemského inkasního příkazu v cizí měně
  • Zahraniční platební příkaz - k vystavení zahraničníhoho platebního příkazu


  • Datum splatnosti příkazu - zadává se datum splatnosti na platebním příkazu - datum, kdy má být platba provedena.

Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK. Objeví se kontrolní Přehled pohybů k vystavení platebních příkazů. V tomto kontrolním Přehledu pohybů k vystavení platebních příkazů máte možnost zkontrolovat, zda se bude generovat platební příkaz na správné pohyby správných předmětů. V případě potřeby je možno pohyb navrhovaný k platbě zrušit stiskem tlačítka Zrušit nebo spuštěním akce místního menu Zrušit nebo klávesou Delete. Akci generování platebních příkazů dokončíte spuštěním akce místního menu Generování platebních příkazů Shift+Ctrl+G:

Místní menu Přehled pohybů k vystavení platebních příkazů


 • Přehled platebních příkazů tuzemských - k označenému pohybu se zobrazí přehled platebních nebo inkasních příkazů tuzemských


 • Přehled platebních příkazů zahraničních - k označenému pohybu se zobrazí přehled platebních příkazů zahraničních


 • Přehled bankovních výpisů - k označenému pohybu se zobrazí přehled přiřazených bankovních výpisů


Tip Pouze pro správce Heliosu! Nutná znalost T-SQL a struktur databáze! Při generování faktury z leasingu lze použít slepou proceduru, aby bylo možno eventuálně fakturu ještě modifikovat. Slepá procedura má název ep_LeaGenFak01 a parametry procedury @IdLeaPohyb INT - systémové číslo pohybu, ze kterého se generuje faktura a @IdFaktura INT - systémové číslo hlavičky vygenerované faktury.Další strana