Kontroly ekonomiky - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1848 V této nabídce jsou sdruženy akce pro kontrolu dokladů. Kontroly jsou předdefinovány, nelze v nich mazat ani přidávat. Akcí Oprava otevřete vybranou kontrolu a provedete její definici, např. výběrem období, které se má kontrolovat. Více v kapitolách k jednotlivým kontrolám.

Pás karet - karta Automat

Výběr automatů

Pro aktuálního uživatele Pro všechny uživatele

Pás karet Přehled

Přidat, Nový - definice pro spouštění Kontrol automatem.


Pás karet - karta Přehled

Oprava

Použijete pro nastavení kontroly: období, případně rozsahu dokladů, podle typu kontroly.

Pás karet - karta Akce

Ruční kontrola

Spuštění kontroly nad aktuální či více označenými kontrolami.

Kontrola automatem

Spuštění kontroly dle předem nastaveného automatu.


Kontrola nastavení kontrol


Zkontroluje nastavení kontrol, tedy jestli je nastaveny potřebné údaje, tak, aby mohla proběhnout kontrola - zda je vybráno období/výkaz, rozsah dokladů.

Kontrola kontrol.png

Zobrazení protokolu

Zobrazí protokol provedených kontrol. Protokol je uložen, do chvíle než spustíte kontrolu znovu, potom je nahrazen aktuálním protokolem. Přímo v protokolu pak můžete doklady opravovat. Doklady s výsledkem OK nebo Chyba, akci naleznete na kartě Akce.

Označení pro kontrolu automatem

Označí vybrané kontroly pro Automat.

Zrušení označení pro kontrolu automatem

Odznačí kontroly pro Automat.

Kontrola dokladů pro výkaz DPH

Kontrola dokladů pro výkaz DPH

Kontroly DPH.png

 • Období DPH pro kontrolu - vyberete z období DPH, které chcete kontrolovat.
 • Parametry
 • Do protokolu zapisovat i doklady bez chyb - zda v seznamu zobrazit i doklady, na kterých nebyla nalezena chyba
 • Provést kontrolu formuláře výkazu - kontroluje náležitosti formuláře DPH
 • Stupeň kontroly
Průběžná kontrola
Kontrola před podání XML

Po provedení kontroly je zobrazen Protokol kontrol ekonomiky. Podle označení obsahuje buď všechny doklady nebo doklady s chybou. Ve sloupci Výsledek kontroly potom můžete fitrovat na OK, Chyba, Varování, Informace. Nad zobrazeným protokolem můžete jednotlivé doklady i opravit - karta Akce - Oprava dokladu.

Protokol kontroly DPH.png

Kontrola dokladů pro Kontrolní hlášení

Nastavení i průběh odpovídají kontrolám DPH.Kontrola dokladů v účetním deníku

Kontrola dokladu.png

Nastavení kontroly

 • Chyby vyrovnanosti - OK (doklad vyrovnán celkově, bilančně i podrozvahově), Celkově a bilančně nevyrovnaný doklad, Celkově a podrozvahově nevyrovnaný doklad, Celkově, bilančně a podrozvahově nevyrovnaný doklad, Celkově vyrovnaný, bilančně a podrozvahově nevyrovnaný doklad
 • Chyby údajů DPH - Účet DPH není daňový / Chybí Období DPH, DUZP / Přebývá Období DPH, DUZP
 • Chyby údajů Saldo - Přebývá datum splatno/úhrady / Chybí datum splatno/úhrady
 • Nesoulad měny na řádku a účtu - je-li na účtu v účetním řádku nastaveno sledování cizí měny a měna není (NULL) nebo hlavní měna, mohou nastat 2 chyby:
  • na účetním řádku není zadána cizí měna vůbec - chyba: Na řádku není zadána cizí měna, účet sleduje cizí měnu.
  • na účetním řádku je zadána jiná cizí měna, než na účtu - chyba: Na řádku je zadána jiná cizí měna, než na účtu
 • Chyby údajů návazných údajů - chybí útvar,.... / přebývá útvar,....
 • Chyby časových údajů - liší se datum případu / liší se DUZP / liší se období DPH / liší se období stavu.
 • Obecné dokladové chyby - zjišťuje obecné chyby na dokladech (např. zda se řádky dokladu nenachází v různé fázi rozpracovanosti nebo chybí DIČ nebo není jednoznačné v rámci dokladu (u dokladů spadajících do souhrn.hlášení)).
 • Rozdíl daňové a účetní evidence


Chyby vyrovnanosti se vztahují vždy k celému dokladu. Chyby údajů DPH, návazných údajů, údajů saldo se vztahují k jednotlivým řádkům a chyby časových údajů se vztahují zčásti k dokladu (datum případu, období stavu) a zčásti k vyplněným řádkům dokladu (DUZP, období DPH).

Výběr dokladů

 • Datum případu od - do
 • Časová perioda pro posun - na výběr je týden, měsíc, čtvrtletí.
 • Období stavu od - do
 • Definované filtry - do kontroly lze zahrnout doklady z předem definovaného filtru nad účetním deníkem.

Parametry

 • Do protokolu zapisovat i doklady bez chyb

Kontrolní chod probíhá nad označenými doklady, vždy pro celý doklad, a pokud není označen žádný doklad, proběhne pro aktuální doklad.

Po ukončení kontroly se zobrazí okno s výsledky, které je možno vytisknout. Po stisku tlačítka Konec je zobrazen přehled chybných dokladů, kde jsou u jednotlivých řádků vypsány chyby a vy máte možnost doklady okamžitě opravit.

Kontrola dokladů PAP

Tato akce zobrazí okno, ve kterém je možné nastavit kontroly dokladů PAP. Je k dispozici pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Kontroly PAP.png

Nastavení kontroly

 • Kontrola druhého účtu - při zaškrtnuté volbě bude v kontrolovaných dokladech ověřováno u účtu pole druhý účet.
 • Kontroly PAP - při zaškrtnuté volbě budou prováděny kontroly PAP.
 • Kontrola nevyplňovaných položek - je-li zaškrtnuto, proběhne kontrola, zda v číselníku kontrol PAP existuje záznam pro daný účet PAP, Typ změny a Přípustnost nesmí být nastavena na "Zakázáno". Není-li zaškrtnuto, proběhne kontrola, zda v číselníku kontrol PAP existuje záznam pro daný účet PAP a Typ změny bez kontroly nastavení Přípustnosti.


 • Kontrola strany typu změny - při zaškrtnuté volbě bude kontrolováno pole "typ změny" u jednotlivých řádků kontrolovaných dokladů. Podmínkou je zaškrtnutá volba "Kontroly PAP"
 • Partnera transakce dohledávat i dle organizace - při zaškrtnuté volbě bude kontrolován "partner transakce" nebo "partnera aktiva/pasiva" i podle pole organizace. Podmínkou je zaškrtnutá volba "Kontroly PAP"
Upozornění Po spuštění funkce se v případě, že organizace není zadána přímo na deníkovém záznamu, načte organizace z účetního rozvrhu z pole Organizace PAP (dle čísla účtu a období). Také se načte IČO a ID partnera. Tyto hodnoty dále vstupují do všech následných kontrol.
 • Kontrola IČO partnera - při zaškrtnuté volbě dojde ke kontrole IČ partnera transakce nebo partnera aktiva/pasiva v návaznosti na číselník "Partneři PAP - IČO".

Výběr dokladů

 • Datum případu od - do - rozmezí data bude kontrola provedena
 • Časová perioda pro posun
 • Včetně počátečního stavu - bude-li zaškrtnuto, proběhne kontrola i na dokladech ve stavu "počátečního stav".
 • Období stavu od - do - je-li využíváno období stavu, existuje možnost kontrolovat v rozpětí "od"
 • Definované filtry - do kontroly lze zahrnout doklady z předem definovaného filtru nad účetním deníkem.
Tip Předvyplnění těchto voleb je možné provést v hlavní konfiguraci Konstanty - Společné kapitoly - Výkazy pro PO

Parametry

 • Do protokolu zapisovat i doklady bez chyb


Upozornění Před spuštěním vlastní kontroly systém testuje, zda jsou naplněny číselníky Analytiky PAP, Partneři PAP, Kontroly PAP a typy změn pro dané období. Jestliže nejsou, systém kontroly nespustí a je potřeba naplnit uvedené číselníky buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importme z příslušného TXT souboru.

Výsledkem kontroly je Protokol, kde jsou zobrazeny případné chyby typu :

 • Obecné dokladové chyby (doklad je v konečném stavu / doklad není zaúčtován)
 • Chyby - účet PAP (Neexistuje účet PAP)
 • Chyby - rozdílná povaha syntetických účtů
 • Chyby - partner aktiva / pasiva (Není vyplněn partner aktiva/pasiva / Není vyplněno IČ partnera aktiva/pasiva / ID partnera aktiva/pasiva je chybné)
 • Chyby - partner transakce (Není vyplněn partner transakce / Není vyplněno IČ partnera transakce / ID partnera transakce je chybné)
 • Chyby - typy změny (Není vyplněn typ změny / Typ změny není povolen / Typ změny není povolen na straně MD/Dal)
 • Chyby - nepovolené hodnoty (Povoleny jsou pouze číselné údaje)


Tip Deníkové doklady lze opravit přímo v Protokolu, po opravě je kontrola automaticky spuštěna znovu a zobrazí se aktualizovaný chybový přehled.


Provádí se tyto kontroly :

 • Kontrola, zda syntetické účty v rámci daných skupin (tj. v rámci záznamů, které se exportují, resp. zpracovávají při exportu) mají nastavenu stejnou povahu (kontrola číselníku účtů). Chybová hláška: „Detekována rozdílná povaha syntetických účtů"
 • Kontrola atributů Id partnera vůči přehledu/tabulce Partneři PAP. Chybová hláška: „Atribut "ID partnera" (Partner aktiva/pasiva nebo Partner transakce) obsahuje hodnoty, které se nepodařilo dohledat v Přehledu Partneři PAP!“
 • Kontroly, atributů Třetí účet, ID Partnera/IČO a Id Partnera/IČO transakce obsahuje pouze číselné hodnoty. Kontrolují se pouze hodnoty, které nejsou NULL. Chybová hláška: „Atribut <XY> obsahuje nepovolené hodnoty. Povoleny jsou pouze číselné údaje.“

Doklady MOSS

Nastavení a obsluha je stejné jako u kontrol DPH a KH.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail