Kontrolní hlášení - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

BID1709 Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat (podle §101c). Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání DPH a Souhrnného hlášení (§102).


Upozornění Kontrolní hlášení nahrazuje od 1.1.2016 výkaz Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a!


Tip Informace ke Kontrolnímu hlášení naleznete na webových stránkách Finanční správy

Informaci k vyplnění Kontrolního hlášení http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Vzorový formulář kontrolního hlášení http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Kontrolní hlášení - časté omyly http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/KH_caste_omyly_20151112.pdf

Hlavní principy naplnění Kontrolního hlášení v Helios Orange

 • Helios Orange naplňuje Kontrolní hlášení přímo z Účetního deníku.
 • To platí i pro režim přenesení daňové povinnosti, kódy pro PDP čerpá z deníku.
 • Rozdělení do jednotlivých částí KH (příp. podrobnější členění) je primárně prostřednictvím:
- buď analytik účtů DPH
- nebo daňových klíčů
 • Rozdělení vzhledem k limitu (10 000 Kč) je provedeno podle:
- buď atributu Kontrolní hlášení do limitu – s výhodou
- nebo analytik účtů DPH resp. daňových klíčů

Pro zobrazení funkcionality Kontrolního hlášení je třeba mít označenu konstantu Kontrolní hlášení DPH – CZ Naleznete ji ve volbě Možnosti/Konfigurace/Správa systému-Účetnictví-záložka Účetnictví další

Kontrolní hlášení je vždy potřeba založit (akce Nový) pro požadované období, nezakládá se automaticky.

Počáteční nastavení

Záložka 1 – Kontrolní hlášení

Při založení prvního Kontrolního hlášení je nutné vyplnit údaje na první záložce, podzáložka Kontrolní hlášení.

Měsíc, Rok, případně Období – za jaké období se KH podává, v souladu s lhůtami pro podání KH podle §101e (měsíc nebo dále možnost pouze pro fyzické osoby čtvrtletí, nebo speciální období Od – do – např. v insolvenci nebo při řešení pozůstalosti plátce).

Název kontrolního hlášení – doplní se automaticky podle měsíce a roku.

Tiskový formulář – pouze pro kontrolní tisk, KH se podává jen elektronicky. Vyberete z nabídky.

Datum uzavření – Musí být vyplněno před vytvořením případného následného KH. Pro jedno období může existovat jen jedno neuzavřené hlášení. Datum uzavření je podmínkou pro uzavření kontrolního hlášení a to je zase podmínkou pro vygenerování xml souboru pro podání.

Druh kontrolního hlášení

 • Řádné – povinnost podat v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se vždy o první podání za dané období, i když je podáváno po termínu podání.

Termín podání je do 25. následujícího měsíce, neplatí 5-ti denní liberační lhůta jako u Přiznání DPH. Pokud 25. vychází na sobotu, neděli, svátek je termínem nejbližší pracovní den.

 • Řádné - opravné – pokud neuplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení můžeme podat k řádnému opravné. Uvádí se znovu všechny údaje za předmětné období, s promítnutím oprav. K předchozímu KH se nepřihlíží.

Pokud potřebujete podat Řádné opravné, otevřete hlášení (funkce Otevření kontrolního hlášení) a změníte druh na Řádné - opravné, uložíte a spustíte Aktualizaci - načítají se znovu všechny údaje.

 • Následné – v případě, že po uplynutí lhůty k podání řádného KH jsou zjištěny nesprávné nebo neúplné údaje je povinnost podat následné KH - do 5 dnů od zjištění chyby. Uvádí se znovu všechny údaje.
 • Následné – opravné – do 5 dnů od podání Následného. Jinak znovu Následné.

Důvody pro podání následného KH zjištěny dne: vyplňuje se v případě podání Následného KH

Číslo jednací výzvy - vyplňujete vždy pokud výzvu od správce daně obdržíte. Reakcí na výzvu správce daně může být buď odpověď formou Rychlé odpovědi na výzvu, nebo případně podání Řádného/Následného KH. Do XML je exportováno vždy pokud je zadáno, bez ohledu na to, zda je označeno pole Rychlá odpověď na výzvu.

Rychlá odpověď na výzvu a Druh rychlé odpovědi na výzvu – vyplní se pouze ve specifických případech, jako reakce na výzvu správce daně.

Pro Druh rychlé odpovědi se nabízí dvě možnosti, podle zadaného druhu KH:

 • Není povinnost podávat KH – protože není povinnost podávat negativní KH, může správce daně vyzvat, jen potvrdíte, že nevznikla povinnost (pro Řádné i Následné)
 • Potvrzení správnosti naposledy podaného KH – potvrzujete správnost již podaného (pouze pro Následné)

Dále vyplníte údaje o Finančním úřadu, identifikaci plátce, typ subjektu

Kontaktní informace pro účely kontrolního hlášení (vyplnění alespoň jedné varianty je jednou z povinných položek kontrolního hlášení)

ID datové schránky – pokud má subjekt zpřístupněnou datovou schránku, jinak se vyplní E-mail - je možné vyplnit oboje, ale datová schránka má v tomto případě přednost.


Telefon

Fyzická osoba oprávněná k podpisu
Kontaktní osoba

Pokud za vaši organizaci podává KH někdo jiný, vyplníte údaje na druhé podzáložce: Údaje o podepisující osobě Kód podepisující osoby – bude uveden číselný kód podle číselníku typů zástupců. Číselník si můžete zobrazit kliknutím na ikonku s otazníkem.


Po vyplnění první záložky je nutné KH uložit tlačítkem OK a znovu otevřít pro načtení řádků do Záložky 5.

Záložka 5 - Vazby na účty


Záložka 5

Nastavení vazeb čísel účtů/daňových klíčů do jednotlivých oddílů kontrolního hlášení

Musíte se rozhodnout, zda využijete možnosti Helios Orange pro kontrol limitu a příjemce na dokladech nastavením atributu. Pak většinou vystačíte s běžnými analytikami účtu 343 a ty pouze přiřadíte do KH, obdobně jako do přiznání DPH. V některých částech výkazu je ještě podrobnější členění (např. sloupec 11 v oddílu A.4. Kód režimu plnění. Pokud máte jiný režim plnění než běžné (Běžné plnění - 0, §89 - 1 - zvláštní režim pro cestovní službu a §90 - 2 - zvláštní režim pro použité zboží), je třeba pro ně založit nové analytiky k účtu 343. Týká se i oddílu B.2. pro poměrný koeficient § 75.

Pokud nevyužijete nastavení kontroly limitu a DIČ v HeO, je nutné analyticky rozlišit i plnění do/nad limit. Tato možnost znamená také nutnost rozšíření kontací – i v nich musíte mít rozlišeno účtování do/nad limit.

Podle toho zda používáte pro účtování DPH účty nebo Daňové klíče musíte pro naplnění výkazu nastavit pro jednotlivé části výkazu účty/daňové klíče, které se do nich mají načítat. Přiřazení účtů/daňových klíčů je podobné jako pro přiznání DPH. V příslušném řádku zvolíte Oprava, tlačítkem Přidat si zobrazíte účty DPH, požadovaný účet vyberete a zvolíte Přidat. Pro daňové klíče můžete využít funkci Automat daňových klíčů. Ta je k dispozici z menu Akce přímo nad záložkou 5. Po jejím potvrzení máte ještě možnost vybrat ze dvou možností - Doplnit vazby - stávající vazby budou zachovány - Přepsat vazby - stávající vazby budou zrušeny nahrazeny novými

Definice KH.jpg

Správné nastavení účtů pro přiřazení do KH

Účty DPH v účtovém rozvrhu musí být správně nastaveny, tak, aby se nabízely do jednotlivých oddílů KH.

A.1 PDP Dodavatele: Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 0
A.2 Účet DPH nastaven: Samovyměření, Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
A.3 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 0
A.4 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
A.5 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
B.1 PDP Odběratel: : Samovyměření, Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
B.2 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Vstup
B.3 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Vstup

Zároveň nesmí být účet použit v jiné části KH (vyjma A4/A5 a B2/B3, kde mohou být stejné).


Oddíly KH


Oddíl A.1. – Účet pro PDP dodavatele. Souhrn zde uvedených plnění odpovídá řádku 25 daňového přiznání k DPH. Bez limitu.

Oddíl A.2. – Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25) – pořízení (i zjednodušený postup) , přemístění zboží z EU nebo nového dopravního prostředku, služby podle §§ 9 – 10d, zboží s instalací a montáží, zboží dodané soustavami a sítěmi (Přiznání k DPH ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13)

Oddíl A.3. – Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle §101c odst.1 pism.c)bod2 – část z řádku 26 DP DPH.

Oddíl A.4. – Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit + Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a zvláštní režim pro použité zboží (§ 90) (Přiznání k DPH ř. 1 a 2). Zde musíte ještě rozlišit Kód režimu plnění – Analytikou 343 0 – běžné plnění 1 - §89 – zvláštní režim pro cestovní službu 2 - §90 – zvláštní režim pro použité zboží Další rozlišení může nastat, pokud se jedná o opravy výše daně podle §44ZDPH bez ohledu na limit. Uvádí se Snížení daně – základ 0 a snížení daně záporně – stejně jako v přiznání.

Oddíl A.5. – uskutečněná plnění, celková částka dokladu do 10000,-Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad. Uvádí se souhrnně na jeden řádek. Řádky 1 a 2 přiznání DPH.

Oddíl B.1. – Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a (Přiznání k DPH ř. 10 a 11) Kódy předmětu plnění.

Oddíl B.2. – Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit (Přiznání k DPH ř. 40 a 41). Použit poměr. Insolvence.

Oddíl B.3. – Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně (Přiznání k DPH ř. 40 a 41).

Oddíl C. – není potřeba nic nastavovat, automaticky se načítají hodnoty z jednotlivých částí KH, slouží pro kontrolu s přiznáním DPH.


Pro uložení nastavení stisknete OK.


Záložky 2 a 3

Na záložkách 2 a 3 jsou dle definice naplněny údaje z dokladů buď do detailních oddílů nebo do souhrnných. Záznamy v jednotlivých částech kontrolního hlášení jsou tříděny dle období, DUD a čísla dokladu. V tisku formulářem jsou poté řádky tříděny stejně.

Akce místní nabídky

Nový – nové řádné kontrolní hlášení

Nové následné kontrolní hlášení DPH - použijete pro založení následného kontrolního hlášení

Otevření kontrolního hlášení – pokud je uzavřeno, lze touto akcí otevřít.

Kontrola dokladů pro kontrolní hlášení DPH - účetní doklady stačí mít ve fázi Účtováno, nemusí být Uzavřeno. Doklady budou zkontrolovány a zobrazí se přehled zkontrolovaných dokladů a případných problémů (obdobně jako kontroly před tiskem přiznání k DPH). Kontroluje se např. existence DIČ, jeho formát, existence kódu zboží, ad.

Kontrola Kontrolního hlášení – kontrola údajů z první záložky, kontrola duplicita čísla dokladů, dle částí, kde je potřeba. Dále probíhá nápočet údajů z výkazu DPH do kontrolní části C KH.

Řádky dokladů KH DPH – zobrazení účetních řádků dokladů načtených do KH – buď nad jednotlivými částmi KH, nebo nad celým KH - Přímo v KH můžete zobrazit k řádku KH řádky účetního dokladu. Pomocí tlačítka Nastav můžete přehled řádků upravit, např. přidat sloupce Část kontrolního hlášení a Název kontrolního hlášení – tak zjistíte, kam se jednotlivé doklady načetly.

Tip Pokud zobrazujet řádky dokladů nad přehledy jednotlivých částí kontrolního hlášení, lze za označené řádky zobrazit účetní řádky hromadně

Řádky dokladů, které nejsou v KH – zobrazení účetních řádků dokladů, které nejsou v KH

Aktualizace kontrolního hlášení DPH - Pro výpočet výkazu zvolíte z hlavní nabídky Akce nebo z nabídky přes pravé tlačítko myši volbu Aktualizace kontrolního hlášení DPH. Před výpočtem budete dotázáni, zda provést kontrolu účetních dokladů kontrolního hlášení DPH. POZOR! Aktualizaci je nutné spustit pokaždé, pokud doklady přidáte nebo opravíte, neprobíhá automaticky.

Evidence dokladů KH DPH – podobně jako pro DPH, export/import dokladů pro skupinovou registraci KH DPH, zde může být duplicita Evidenčního čísla.

Aktualizované KH si lze zobrazit přes Opravu Jednotlivé záložky (oddíl A., B. a C.) a jejich podzáložky (A.1.-A.5., B.1.-B.3.) odpovídají oddílům KH. Pokud chcete KH uzavřít, vyplníte Datum uzavření. Otevření je možné přes funkci Otevření kontrolního hlášení DPH.

Tip V přehledech :
 • Řádky dokladů KH DPH (v přehledu Kontrolní hlášení)
 • Řádky dokladů, které nejsou v KH (v přehledu Kontrolní hlášení)
 • Řádky dokladů KH DPH (v přehledu jednotlivých oddílů KH DPH)

je v místní nabídce pod funkcí Změna přístupná akce "Hromadná změna údajů pro kontrolní hlášení DPH" pomocí níž lze doklady opravit.

Kontroly

Kontrola kontrolního hlášení

Akce provádí kontrolu kontrolního hlášení z několika hledisek. Při této akci dochází ke kontrole údajů z KH oddílu C proti výkazu DPH. Do kontroly jsou napočítávány základy daně ze všech výkazů DPH dané periody - tedy pokud existuje dodatečné přiznání k dané periodě přičítá se k údajům z řádného.

Výsledky kontroly zobrazí informační hlášení po doběhnutí kontroly. Detailní výsledky kontroly (základ daně na výkazu DPH, rozdíl a rozdíl v procentech) je možné zobrazit v přehledu oddílu C. Tato kontrola nelze provést nad kontrolním hlášením, které není poslední v rámci časové periody. V případě, že je kontrolní hlášení měsíční a výkaz DPH čtvrtletní, je možné kontrolu provést jen pro třetí kontrolní hlášení v rámci čtrvrtletí. Jako přípustný rozdíl vzhledem k různému zaokrouhlení je zvolena částka 1 Kč.


Dále se provádí kontrola formálního zadání - zda jsou vyplněny všechny potřebné údaje.

Kontrola období pro KH

Pro správný nápočet dokladů do kontrolního hlášení musí datumy Od-Do kontrolního hlášení ležet v intervalu datumů Od-Do období DPH. Jestliže je datum Od KH nižší než datum Od období DPH nebo datum Do KH vyšší než datum Do DPH nebo obojí, do KH nebudou napočítány žádné doklady. Kontrola probíhá, která hlídá uvedené zásady. Je zapojena na tato místa: 1) aktualizace kontrolního hlášení 2) kontrola KH 3) vytvoření XML pro el.podání Je-li nalezen nesoulad datumů, systém hlásí chybu a zobrazí dotaz, zda pokračovat dál.

Kontrola dokladů kontrolního hlášení

Kontrolu dokladů zahrnutých do KH můžete spustit buď z nabídky Akce, nebo se automaticky nabízí při Aktualizaci KH a při generování zprávy. Výpis chyb obsahuje jak chyby znemožňující zahrnutí dokladu do KH (červený křížek), tak upozornění (žlutý vykřičník).

Kontrola dokladu KH.jpg

Kategorie chyba:
Fáze pořízeno
Chybí období DPH
Chybí daňový klíč
Účet DPH nemá vazbu na část kontrolního hlášení DPH
Daňový klíč nemá vazbu na část kontrolního hlášení DPH
Chybí kód zboží (A.1. a B.1.)
Kód zboží obsahuje nenumerické znaky (A.1. a B.1.)
Kód zboží pro PDP není v číselníku (A.1. a B.1.)
Kód zboží pro danou zemi není aktuální (A.1. a B.1.)
Datum DUZP musí být vyšší než 31.12.2015 (A.1. a B.1.)
Chybí DIČ (A.1.-A.2., A.4., B.1
Chybí DIČ a kontaktní osoba (A.3. .-B.2.)
Nejednoznačné evidenční číslo dokladu (A.1.,A.3.-A.4., B.1.-B.2.)
Nejednoznačný párovací znak (A.1.,A.3.-A.4., B.1.-B.2.)
Chybí evidenční číslo daňového dokladu (A.1.,A.3.-A.4., B.1.-B.2.)
Je-li na dokladu nalezen jíný druh sazby DPH než Základní, Snížená a Snížená (nižší). Nápočet KH tyto doklady nezahrne do KH ani nevytvoží vazbu mezi deníkovým řádkem a KH.( A.2, A.4, B.1, B.2 a B.3.)


Kategorie varování: Chybí DUZP (A.1.-A.4., B.1.-B.2.)
Nejednoznačné DIČ (A.1.-A.4., B.1.-B.2.)
Nesmí být použit vlastní DIČ (A.1.-A.2., A.4., B.1.-B.2.)
Chybný formát DIČ (A.1.-A.4., B.1.-B.2.)
DIČ není aktuální (A.1.-A.4., B.1.-B.2.)
Daňový účet nemá nastavenu nulovou sazbu DPH (A.1., A.3.)
Daňový účet nemá nastavenu nenulovou sazbu DPH (A.2., A.4.-A.5., B.1.-B.3.)
Daňový klíč nemá nastavenu nulovou sazbu DPH (A.1., A.3.)
Daňový účet nemá nastavenu nenulovou sazbu DPH (A.2., A.4.-A.5., B.1.-B.3.)
Řádek není napočítán do kontrolního hlášení (nemá vazbu na kontrolní hlášení DPH) - před podáním XML

Tip Pro část A.3 kontrolního hlášení, která je speciální, funguje kontrola dokladů kontrolního hlášení (KH) a aktualizace KH následovně:

Primárně je z účetního dokladu načítáno jednoznačné DIČ. Není-li DIČ zadáno, je hledána jednoznačná organizace. Není-li ani organizace, je hledána jednoznačná kontaktní osoba. Není-li ani kontaktní osoba, systém hlásí chybu "Chybí DIČ, organizace nebo kontaktní osoba". Pole "Identifikace odběratele", "Název", "Datum narození" a "Sídlo" jsou naplněny dle požadovaných principů. Při přípravě dokladů do daňové evidence pro skupinové kontrolní hlášení je pro doklady spadající do části A.3 organizace rozkopírována do všech řádků dokladu. Při opravě úč.dokladu pro kontrolní hlášení je organizace rozkopírována do všech řádků dokladu.

Záložla 4 - Oddíl C Výkaz Kontrolní hlášení

Pokud spustíte nad výkazem KH funkci Kontrola kontrolního hlášení jsou napočteny do oddílu C kontrolní částky. Přímo v C je umístěn asistent, který obsahuje pokyny, jak napočítat hodnoty z výkazu DPH. Napočítané hodnoty z výkazu DPH, kontrolního hlášení a porovnání rozdílu můžete zobrazit ve sloupcích - viz. obrázek. Dále je v lokálním menu oddílu C akce "Aktualizace částek z výkazu DPH", která provede nápočet hodnot z výkazu DPH.
Kh kontrola.png

Nápočet kontrolních částek u čtvrtletního plátce DPH

Sloupec "Základ daně KH pro kontrolu". Je používán výhradně pro kontrolu proti výkazu DPH. Standardně je naplněn stejnou hodnotou, jako sloupec "Základ daně KH". V případě, že se jedná o KH prvního nebo druhého měsíce čtvrtletního plátce DPH, je sloupec prázdný, aby nedocházelo ke kontrolním výpočtům. V případě, že se jedná o poslední měsíc čtvrtletního plátce DPH, je sloupec napočítán jako suma základů daně ze všech posledních KH všech 3 měsíců (posledních je myšleno naposledy vytvořených v rímci měsíce).

Příklad Příklad 1 :

Období DPH 2.čtvtletí 2016 KH 4/2016, 5/2016 a 6/2016 Pro KH 6/2016 bude sloupec "Základ daně KH pro kontrolu" obsahovat sumu základů daně z KH 4/2016 + 5/2016 + 6/2016

Příklad Příklad 2 :

Období DPH 2.čtvtletí 2016 KH 4/2016, 4/2016 následné 1 a následné 2, 5/2016, 6/2016 a 6/2016 následné 1 Pro KH 6/2016 bude sloupec "Základ daně KH pro kontrolu" obsahovat sumu základů daně z KH 4/2016 následné 2 + 5/2016 + 6/2016 následné 1


Přehled deníku


V přehledu deníku je vhodné si pomocí tlačítka Nastav vytvořit sestavu pro kontrolu dokladů vzhledem ke KH. Doporučujeme se přidat minimálně sloupce "Název kontrolního hlášení DPH" - zobrazí název posledního KH, na které je řádek navázán "Část kontrolního hlášení DPH" - zobrazí část posledního KH, na které je řádek navázán
Prehled deniku.png

Elektronické podání KH

Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky. V Helios Orange vytvoříte soubor ve formátu XML, který potom je možné podat jak datovou schránkou tak pomocí EPO.

Nastavení formátu zprávy

Před prvním generováním zprávy musíte nastavit formát a další parametry zprávy. Pro nastavení elektronického podání musí být KH uzavřeno. To provedete tak, že se opravou dostanete do formuláře KH a vyplníte Datum uzavření, na dotaz zda uzavřít Kontrolní hlášení potvrdíte Ano.

Uzavreni.jpg

Nabídne se kontrola účetních dokladů.
Potom již můžete z nabídky zvolit Zprávy/Generování zpráv. Tlačítkem Nový založíte novou definici. Na první záložce vyberete Formát zprávy – pro podání KH je to formát

 • Kontrolní hlášení DPH podání EPO

Další možnosti jsou:

 • Skupinová registrace KH DPH (používá se pouze pro export údajů KH u členů skupiny a import údajů KH u zastupujícího člena skupiny)
 • Kontrolní hlášení DPH podání EPO – dotaz na stav

Název zprávy - vyplníte dle své potřeby.

Dále vyplňujete údaje podle toho, zda budete podávat pomocí Datové schránky nebo přímo na EPO.


1) Odeslání přes datovou schránku, popř. pomocí „ručního“ přihlášení na EPO – nastavujete pouze záložku 1 – Editace, nenavazujete žádný certifikát, ani el. podpis (tj. ani na záložce 4 – Certifikát nic nezatrháváte)

Datova schranka.png

2) Odeslání přímo na EPO Vlastní podání se provádí na adresu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani Kontrola stavu podání na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Na záložce 4 – Certifikát, podzáložka El. podpis je třeba navázat el. podpis (Kvalifikovaný certifikát) a zatrhnout „Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. (Podzáložka Certifikát zůstává prázdná!)

EPO.png

Nastavení uložíte tlačítkem Ok.

Vytvoření xml souboru

Zvolíte Zprávy/Generování zpráv, požadovaný formát vyberete a zvolíte Přenos. Nabídne Kontrola účetních dokladů.

Kontrola.jpg

Potom se vygeneruje XML soubor.


Tip Při skupinové registraci se ve formátu XML přenáší jen doklady, které spadají do konkrétního kontrolního hlášení. Do zpracování na straně zastupujícího člena jsou zahrnuty doklady konkrétního KH DPH a všech předchozích dané časové periody a země.

Před vygenerováním XML zprávy skupinové registrace KH DPH je provedena kontrola na uzavření KH DPH a zadáná IČO vlastní organizace.

Další podání KH - Řádné - opravné, Následné

V případě potřeby je možné podat Řádné – opravné KH. Potom je potřeba KH otevřít (funkce Otevření KH DPH) a v poli Druh kontrolního hlášení zvolit Řádné - opravné. Provedete aktualizaci kontrolního hlášení, napočítávají se znovu všechny údaje za období. Znovu uzavřete a vygenerujete XML.

Pokud již uplynula lhůta pro podání řádného KH je třeba vytvořit a odeslat Následné kontrolní hlášení.

Další možností jsou rychlé odpovědi na výzvu: "Není povinnost podávat kontrolní hlášení" a Potvrzení správnosti naposledy podaného kontrolního hlášení". Při zaškrtnutí rychlé odpovědi na výzvu je při ukládání kontrolováno, zda je zadáno číslo jednací výzvy. Dále je kontrolován formát čísla jednací výzvy. Pokud program hlásí chybný formát, ale číslo máte správně vyplněno dle zaslaného Finančním úřadem, je třeba na požadovaný počet míst doplnit nulami.

Podrobnější informace a postup při opravných a dalších podáních naleznete v článku v Poradně Kontrolní hlášení DPH (CZ) - Opravy, Následná podání