Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Kontakty - Obchodní partneři a CRM

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID116

 • V různých částech systému Helios můžete zadávat různé druhy kontaktů:
  • V přehledu Zaměstnanci zadáváte kontakty k zaměstnancům (viz kap. Zaměstnanci).
  • V přehledu Organizace zadáváte kontakty k vybrané organizaci (viz kap. Organizace).
  • V přehledu Kontaktní osoby zadáváte kontakty ke kontaktním osobám (viz kap. Kontaktní osoby).
  • Mezi organizací a kontaktní osobou vytváříte vazby tzv. Vztah organizace a kontaktní osoby a k tomuto vztahu zadáváte kontakty také (viz kap. Kontaktní osoby).
   • Výsledkem je, že zvlášť vidíte kontakty k organizaci, zvlášť vidíte kontakty u kontaktní osoby a zvlášť vidíte kontakty u Vztahu organizace a kontaktní osoby.
 • Aby bylo možné vyhodnocovat všechny kontakty bez ohledu na to, na jaký záznam jsou navázány, vznikl samostatný přehled Kontakty.


Editor

Upozornění Kontakt pořízený v přehledu Kontakty nemá vazbu na žádnou organizaci ani na žádnou kontaktní osobu. Nicméně je možné tuto vazbu zde vytvořit.

Záložka 1 - Kontakt

EditorKontaktu1.png

[1] Kontakt

Druh spojení

 • Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem druhů spojení.
 • Většina typů je pouze informativních. Některé jsou zapojeny do funcionalit systému.
  • Telefon - mobilní
  • Telefon - pevná linka
  • E-mail
  • WWW stránky
  • Hromadně pro e-mail
  • Fax
  • Telex
  • Operátor (pager)
  • SMS
  • ICQ
  • Adresa IP
  • Skype
  • Windows Live Messenger
  • Login Id
  • Datová schránka
  • Nespecifikováno

Typ subjektu

 • Toto pole je viditelné pouze u druhu spojení "Datová schránka".
 • Je možné vybrat jednu z těchto hodnot: Orgán veřejné moci, Právnická osoba, Podnikající fyzická osoba, Fyzická osoba.

Druh kontaktu

 • Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem druhů kontaktů.
  • Do zaměstnání
  • Domů
 • Toto pole je pouze informativní.

E-mail NP

 • Toto pole je viditelné pouze u druhu spojení "E-mail".
 • Pole je třeba zaškrtnout, pokud se jedná o E-mail pro náhradní plnění.

Spojení

 • Název pole závisí na výběru Druhu spojení.
  • Telefonní číslo, Číslo faxu, Adresa elektronické pošty atd., tedy již konkrétní spojení.
 • U druhu spojení E-mail, Fax a Hromadně pro e-mail je možno zadat více adres, které se oddělují čárkou nebo středníkem.

Spojení2

 • Druhé telefonní, faxové číslo, E-mailová adresa atd.
 • Alternativní informace k hlavnímu kontaktu

Popis

 • Libovolný, informativní až 255 znaků dlouhý popis kontaktu.

Definice hromadně pro e-mail

 • Toto pole je viditelné pouze u druhu spojení "Hromadně pro e-mail".
 • V tomto poli je možné nastavit vlastní definici hromadně pro e-mail - je možný výběr z přehledu založených definic.


Tip Jako druh spojení je možné zadat i "Login Id", které má přístupné pole "Login Id" pro zadání uživatelského jména a pole Popis. Tento druh spojení je možné využít například pro funkcionalitu (filtrování,...) ve firemních aktivitách.


[2] Přiřazení kontaktu

 • Možnost přiřazení nebo vytvoření vztahu přímo v editaci kontaktu. Zadávaný kontakt je možno nastavit k jednomu ze čtyř subjektů:
 1. Zaměstnanec
 2. Kontaktní osoba
 3. Organizace
 4. Vztah kontaktní osoby k organizaci


 • Pokud je zadán "Vztah kontaktní osoby k organizaci", pak se automaticky doplní "Kontaktní osoba" a "Organizace".
 • Pokud je zadána "Kontaktní osoba" a "Organizace", pak se automaticky doplní údaj "Vztah kontaktní osoby k organizaci".
  • V případě, že vztah neexistuje, bude automaticky vytvořen po uložení kontaktu.


 • Pro větší přehlednost se druh přiřazených kontaktů graficky zobrazuje vpravo, vedle tohoto editoru, ve formě stromu.
  • Přiřazený druh kontaktu je zobrazen tučně.


Záložka 2 - Dodatky

EditorKontaktu2.png

[1] Šifrovací certifikát kontaktu

 • Zde můžete k danému kontaktu přiřadit šifrovací certifikát výběrem z úložiště.
 • Bližší informace naleznete v popisu k Podepisování a šifrování PDF.


[3] Skupiny kontaktů

 • Kontakt je možné zařadit do libovolného počtu skupin.
 • Kontakt lze do existující skupiny vložit volbou "Přidat".
 • Skupina kontaktů obsahuje atributy: Skupina (3místné označení), Popis (30 znaků dlouhý popis), Poznámky (neomezeně dlouhé textové pole).
 • V editoru skupiny je zobrazen přehled s kontakty náležejícími do dané skupiny.


Pás karet

PasKaretKontaktu.png

Přednastavit

 • Potvrzením této volby přednastavíte kontakt, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem, jako hlavní.
 • Tohoto přednastavení pak využijete např. v okamžiku, kdy vystavíte fakturu, zobrazíte si náhled před tiskem a budete chtít provést např. odeslání formuláře faktury E-mailem.
  • Program vám v tomto případě nabídne tu E-mailovou adresu, kterou máte u dané organizace přednastavenou.
  • V případě, že není nalezen přednastavený kontakt přímo na organizaci, použije se kontakt přiřazený vztahu kontaktní osoby k organizaci.
 • Z funkce vyplývá, že volba má význam pouze u těch kontaktů, které jsou navázané (na organizaci, kontaktní osobu, vztah kontaktní osoby, zaměstnance).
 • Pokud vytvoříte kontakt přímo v přehledu Kontakty bez vazby, postrádá tato volba svůj význam.

Ověření datové schránky

Vyhledávání datových schránek

 • Podle parametrů je možné vyhledávat datové schránky a ukládat je do kontaktů či přiřazovat k organizacím.
 • Pro vyhledávání je nutné přihlášení k ISDS.

Internet

 • Tato volba otevře WWW stránku těch kontaktů, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu WWW stránky (a samozřejmě existující adresu stránky).
 • U ostatních druhů spojení je tato volba neaktivní.

Poslat SMS

 • Volba slouží k posílání krátkých textových zpráv na mobilní telefon.
 • Volba je funkční pouze pro ty kontakty, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu Telefon – mobilní.
 • K odeslání zprávy je třeba mít vyplněné telefonní číslo.
 • SMS zprávu vytvoříte tak, že se nejprve nastavíte kurzorovým řádkem na kontakt s vyplněným číslem na mobilní telefon a vyberete z místní nabídky volbu Poslat SMS.
 • Poté vám program otevře novou E-mailovou zprávu s již vyplněnou adresou pro odeslání zprávy.
 • Telefonní číslo musíte uvést i s předčíslím země, např. 00420602111222.
 • Pokud předčíslí neuvedete, systém vám po potvrzení volby Poslat SMS oznámí: "Poskytovatel čísla XXXX+XXX nebyl rozpoznán, adresa bude pravděpodobně neúplná."
  • Po potvrzení této hlášky vám systém nabídne novou E-mailovou zprávu s chybnou adresou. Tato zpráva však bude nedoručitelná.

Napsat dopis

 • Tato volba otevře automaticky okno nové E-mailové zprávy s již vyplněnou adresou, která je vyplněná u kontaktu v poli Adresa elektronické pošty.
 • Volba je funkční pouze pro ty kontakty, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu E-mail.
Upozornění Funkce Internet, Poslat SMS a Napsat dopis využívají ostatní aplikace prostředí Windows. Např. Modem, Microsoft Outlook, Internet Explorer a další. Uvedené funkce tedy tyto aplikace v žádném případě nenahrazují. Pouze zvyšují uživatelský komfort.

Import

 • Tato volba je zachovaná z důvodů zpětné kompatibility (historický převodový můstek), nyní tato volba nemá navázanou žádnou uživatelskou funkcionalitu.

Emaily odeslané z aktivitu

 • Je zobrazen přehled s emaily, které mají vazbu na označený kontakt.


Pás karet u vnořeného přehledu

PasKaretKontaktyVnorene.png

Přednastavené

PrednastaveneKontakty.png

 • Přednastavené slouží pro zadávání/opravy 8 vybraných přednastavených kontaktů prostřednictvím jednoho formuláře
  • aktivuje se nyní klávesou F2 (místo původní kombinace Alt+K),
  • nebo dvojklikem v případě, že aktuální záznam kontaktu je ve stavu Přednastaveno
 • Nové (přednastavené) kontakty jsou založeny, stávající kontakty jsou případně upraveny.

Nový

 • Nový zakládá jednotlivý kontakt
  • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+F2

Oprava

 • Oprava opravuje jednotlivý kontakt
  • aktivuje se nyní kombinací kláves Ctrl+O
  • nebo dvojklikem v případě, že aktuální záznam kontaktu není ve stavu Přednastaveno

Připojit

 • Funkce umožňuje připojení volného kontaktu, který není připojen k žádné organizaci, osobě, vztahu.
 • Volné kontakty lze zadat v přehledu Kontakty.
 • Po zvolení se otevře přehled všech volných kontaktů, kde můžete k vybrané organizaci připojit jeden nebo více označených kontaktů pomocí tlačítka Přenos.

Uvolnit

 • Funkce umožňuje uvolnění jednoho nebo více označených kontaktů.
 • Kontakty se uvolní do přehledu volných kontaktů (jsou bez vazby na organizaci, osobu, vztah), nedojde k jejich úplnému vymazání z databáze.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail