Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Konstanty a číselníky - Obchodní partneři a CRM

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Forma úhrady

BID32

 • Tento číselník využíváte:
  • v přehledu Organizace při zadávání způsobů platby pro jednotlivé organizace
  • jako přednastavenou formu úhrady pro určitou řadu dokladů v modulech sklady, nákup a prodej, fakturace
  • připravenou formu úhrady z tohoto číselníku nastavit přímo v editoru dokladu (v modulech sklady, nákup a prodej, fakturace)
 • V přehledu Obchodní partneři a CRM > Konstanty a číselníky > Forma úhrady zadáte novou formu kliknutím na tlačítko Nový. Vyplňujete následující údaje:
  • Forma úhrady - textový popis
  • Bezhotovostní - možnost označit formu úhrady jako bezhotovostní.
   • Příznak se kontroluje při generování pokladního dokladu k faktuře, v případě bezhotovostní formy úhrady se objeví dotaz, zda se má skutečně pokladní doklad generovat.
  • Lhůta splatnosti - toto pole ovlivní předvyplnění data splatnosti v modulu fakturace, uvedete počet dnů od data vystavení faktury.
   • Hodnota 0 znamená, že datum splatnosti je shodné s datem vystavení faktury.
   • Prázdné pole znamená, že splatnost zde není definovaná.
  • Doplňkový kód - číselné zadání kódu pro formu úhrady.
   • Využívá se především pro identifikaci správné formy při importech a exportech dokladů, např.ISDOC.
  • Způsob zaokrouhlení (0,50/1,00) - zaokroulení, které vzniklo při rušení mincí 0,10 a 0,20 a později i 0,50. používá se při platbách v hotovosti.
   • Toto zaokrouhlení je specifické v tom, že se rozpadá do DPH a to tak, že se vezme celá zaokrouhlená částka faktury včetně DPH a znovu se daň spočítá SHORA KOEFICIENTEM.
   • V kontaci faktury pak musí být řádky Základ daně - korekce a Částka daně - korekce pro všechny použité sazby DPH.
  • Pokladna - do tohoto atributu vybíráte pokladnu, do které se vygeneruje pokladní doklad s úhradou faktury akcí generování pokladního dokladu.
  • Datum pokl.dokl. - do tohoto atributu nastavujete, jaký datum bude mít pokladní doklad s úhradou faktury, který vznikne akcí Pokladní doklady - Generování. Jsou dvě možnosti nastavení:
   • Datum faktury
   • Aktuální datum
  • Dodržet shodné pořadové číslo - jestliže je toto zaškrtávací pole prázdné, pak vzniklý pokladní doklad respektuje číslování nastavené u pokladny v Číselníku pokladen.
   • Pokud toto pole zaškrtnete, bude mít vzniklý pokladní doklad stejné číslo jako má faktura, ze které doklad tvoříte.
   • Jestliže v pokladně existuje doklad, který má shodné číslo s fakturou, nepůjde z této faktury pokladní doklad vygenerovat.
 • Novou formu úhrady zadáte volbou Nový .
  • Ve formuláři zadáváte údaje do pole Forma úhrady (textový popis) a Lhůta splatnosti (počet dnů).
   • Hodnota pole Lhůta splatnosti nastaví datum splatnosti při vystavování vydané faktury (záložka Hlavička, pole Splatnost).


Skupiny organizací

BID70

 • Organizace lze zařazovat do různých skupin vzhledem k charakteru, podle kterého je chcete vyhodnocovat.
 • Vytváříte např. skupiny Rozpočtové organizace, Supermarket, Dlužníci přes 10 tis. atd.
 • Jednu organizaci je možné zařadit do více skupin najednou.
 • Význam zařazení organizace do Skupiny spočívá především v možnosti vyhodnotit organizace pomocí funkce Nastav (viz kapitola Sestavy).
  • Tedy např. „chci vidět všechny organizace zařazené do skupiny XXX“.
 • Zařazení organizace do skupiny může probíhat dvojím způsobem:
  • Automaticky – organizace splní podmínky nastavené v definici Skupiny.
   • Tato podmínka je zaměřena na sledování salda organizace.
  • Ruční zařazení organizace do Skupiny.
 • S každou Skupinou lze pracovat pouze jedním z uvedených způsobů.
  • Ke skupině s automatickým zařazováním organizací nelze zadat organizaci ručně a naopak.
 • U Skupiny, kterou budete chtít k organizacím zařazovat ručně, definujete pouze Název skupiny.
 • U Skupiny, ke které budete organizace přiřazovat automaticky (tj. spuštěním aktualizace skupiny) dále kromě názvu definujete, v jaké výši salda, se mají organizace ke skupině načítat - viz dále.
  • Skupiny automaticky vytvářené aktualizací mají ještě jednu speciální vlastnost.
   • Název skupiny se vždy objeví jako hlášení = upozornění ve chvíli, kdy na doklad zadáte organizaci, která do skupiny patří.
   • Např. Organizace č. 10 dluží celkem 30.000,- Kč. Program ji automaticky zařadil do skupiny s názvem „Dlužníci nad 10 tis. Kč“, protože skupina je definovaná pro organizace se saldem vyšším jak 10.000,- Kč.
    • Jakmile tuto organizaci č. 10 zadáte na libovolný doklad, tak program zobrazí hlášení: "Dlužníci nad 10. tis. Kč, dluh XXXX ke dni DDMMRRRR.
     • XXXX je celková výše dluhu organizace, DDMMRRRR je datum aktualizace skupiny ve formátu den, měsíc, rok.
   • Obdobné upozorňování lze nastavit i pro skupiny s ručním zařazením organizací.
  • Funkce, která při spuštění aktualizace skupin automaticky zařazuje organizace do skupin dle výše salda, využívá údaje z modulu Účetnictví z přehledu Saldokonta systému Helios.
   • Pokud nevlastníte modul Účetnictví nebo nepoužíváte přehled Saldokonta, nemůžete funkci automatického načítání organizací do skupiny používat.


 • Příklady skupin organizací
  • Odběratel maloobchod
  • Odběratel velkoobchod
  • Člen asociace realitních kanceláří
  • Obchodní dům
  • Dodavatel zeleniny
  • Dluží více než 10.000,-
  • Dlužník
  • Příspěvková organizace
  • Supermarket


Editor

Název

 • Název Skupiny organizací. Text, který skupinu charakterizuje.
 • U skupiny, která se organizacemi naplňuje automaticky při aktualizaci, se tento text stává „hláškou“, která se zobrazí při zařazení organizace na doklad.

Podmínka zařazení do skupiny

 • Tento parametr rozlišuje, zda bude Skupina používána pro automatické zařazování organizací, nebo zda budete organizace zařazovat ke skupině ručně. Pole umožňuje zadat tyto hodnoty:
  • Vypnuto – je-li nastavena tato hodnota, žádné automatické zařazování organizací do skupiny při aktualizaci skupiny neprobíhá. Organizace do této skupiny zadáváte ručně.
  • Žádná – nastavíte-li tuto hodnotu, tak se aktualizací do skupiny zařadí všechny organizace, které mají částku salda ve výši uvedené v poli Mezní částka saldokonta (a vyšší), bez ohledu na to, zda je částka před splatností nebo po splatnosti.
  • Po splatnosti – nastavíte-li tuto hodnotu, tak se při aktualizaci do skupiny zařadí všechny organizace, které mají částku salda ve výši uvedené v poli Mezní částka saldokonta (a vyšší).
   • V tomto případě program vybírá pouze saldo, kterému vypršela lhůta splatnosti.
  • Po splatnosti s tolerancí – nastavíte-li tuto hodnotu, tak se při aktualizaci do skupiny zařadí všechny organizace, které mají částku salda ve výši uvedené v poli Mezní částka saldokonta (a vyšší).
   • Zde program vybírá pouze saldo, kterému vypršela lhůta X dní po splatnosti. X dní zadáváte v poli Počet dnů tolerance.
  • Jednoznačná skupina - nastavíte-li tuto hodnotu, zařadí se do skupiny při aktualizaci všechny organizace, které jsou po splatnosti. Tj. podle stejného pravidla jako Po splatnosti nebo Po splatnosti s tolerancí, ale s nulovou mezní částkou a nulovou tolerancí.
   • Po napočtení této skupiny lze dále doplňovat další organizace ručně, stejně jako je tomu u podmínky Vypnuto.
   • Po spuštění aktualizace jsou však ručně přiřazené organizace vyřazeny.
   • Jde tedy o kombinaci napočtení organizací a ručního přiřazení.
Upozornění Pro nastavení podmínky Žádná, Po splatnosti, Po splatnosti s tolerancí a Jenoznačná skupina se výše porovnávaného salda počítá ze saldokontních případů, spadajících do saldokontních skupin, které mají zaškrtnuto "Napočítat do skupin organizací" (nastavení viz Účetnictví > Saldokonta> Oprava). Sčítá se částka Saldo1 nebo Saldo2 dle konstanty "Nápočet salda celkem k organizaci a skupinám organizací provádět ze:" (viz Možnosti > Konfigurace/Správa systému > Účetnictví).

Upozorňovat

 • Toto pole je přístupné pouze pro skupiny s možností ručního zařazování organizací, tedy pokud máte nastavené v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnoty Vypnuto nebo Jednoznačná skupina.
 • Pokud je toto pole zaškrtnuté, pak název skupiny se vždy objeví jako hlášení = upozornění ve chvíli, kdy na doklad zadáte organizaci, která do skupiny patří.

Mezní částka saldokonta

 • Toto pole je přístupné pouze tehdy, pokud máte nastavené v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnoty Žádná nebo Po splatnosti nebo Po splatnosti s tolerancí.
 • Vyjadřuje dolní hranici výše salda, podle které se mají organizace do skupiny zařazovat.
 • Tedy do skupiny zařadí organizace, které mají částku salda shodnou nebo vyšší než částku uvedenou v poli Mezní částka saldokonta.
 • Např. Organizace č. 10 dluží 10.000,- Kč. Částka je po splatnosti.
  • Jestliže má skupina s názvem „Dlužníci nad 5 tis.“ v poli Mezní částka saldokonta zadanou hodnotu 5.000,-, tak program automaticky zařadí organizaci č. 10 do skupiny „Dlužníci nad 5 tis.“
Upozornění Částku můžete zadávat i se záporným znaménkem. Program však saldo a mezní částku porovnává matematicky. Tzn. že zadáte-li do skupiny mezní částku –5.000,- a organizace má saldo –10.000,-, tak program organizaci do skupiny nezařadí, protože částka –10.000,- je menší než –5.000,-.

Počet dnů tolerance

 • Toto pole je přístupné pouze tehdy, pokud máte nastavenou v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnotu Po splatnosti s tolerancí.
 • Vyjadřuje počet dní po splatnosti salda.
 • Např. Organizace č. 10 dluží 10.000,- Kč. Částka je po splatnosti 15 dní.
  • Jestliže má skupina s názvem „Dlužníci nad 5 tis. s tolerancí“ v poli Mezní částka saldokonta zadanou hodnotu 5.000,- a v poli Počet dnů tolerance hodnotu 20 dní, tak program organizaci č. 10 do této skupiny nezařadí. **Jestliže bude v poli Počet dnů tolerance hodnota 5 dní, tak program organizaci č. 10 do skupiny zařadí.

Kredit

 • Toto pole je přístupné pouze tehdy, pokud máte nastavené v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnoty Žádná nebo Po splatnosti nebo Po splatnosti s tolerancí.
 • V případě zaškrtnutí se zohledňuje hodnota kreditu z organizace.
 • Pokud je na organizaci kredit 0, bere se mezní částka salda (zadání kreditu viz Organizace > pás karet volba: Způsob platby).
 • Např. organizace z předchozího odstavce má zadaný kredit 7.000, pak program tuto organizaci do skupiny zařadí protože dlužná částka překračuje nastavený kredit o 3.000 Kč.

Zablokování

 • Zaškrtávátko. Slouží k hromadnému zablokování organizací patřících do skupiny.
Upozornění Organizace se zablokují aktualizací skupiny.

Výše dluhu podle počtu dnů tolerance

 • Zaškrtávátko je přístupné jen při nastavení Podmínky zařazení do skupiny na hodnotu "po splatnosti s tolerancí".
 • Po zaškrtnutí je výše dluhu spočítána s ohledem na počet dnů tolerance.
Příklad Tolerance je nastavena na 7 dnů. Dluh je počítán z faktur, které mají datum splatnosti starší než dnešní datum, od kterého je odečteno 7 dnů. Tedy k datu 7 dnů zpět ode dneška.
 • Zaškrtávátko není implicitně nastaveno.
  • Po nastavení tohoto zaškrtávátka je potřeba danou skupinu aktualizovat.

Pás karet

Organizace

 • Tato volba zobrazí všechny organizace, zařazené do skupiny, na které jste umístění kurzorovým řádkem.
 • U Skupin, u kterých probíhá zařazování organizací automaticky dle výše salda, je nutné spustit aktualizaci.
 • U skupin, kde je možné zařazovat ručně je možné volbou Nový přiřadit organizace.

Aktualizace všech skupin

 • Tato volba provede nové načtení organizací u všech skupin organizací, které byly definovány pro automatické načítání organizací dle výše salda.
Upozornění Aktualizaci je nutné spustit v případě, že v přehledu Saldokonta došlo ke změnám vlivem zaúčtování nových faktur nebo plateb.

Aktualizace skupiny

 • Tato funkce je obdobou předchozí.
 • Aktualizuje však pouze 1 vybranou skupinu, skupinu, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.
Upozornění Nelze aktualizovat skupinu, do které se organizace zařazují jen ručně, tj. skupinu, která má nastavené v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnotu Vypnuto.

Návazné skupiny karet

 • Tato funkce zobrazí přehled skupin karet, které jsou připojeny ke skupině organizací.
 • Pomocí volby Nový máte možnost připojit další skupinu karet.
  • Podrobný popis práce s návaznými skupinami naleznete v modulu v kapitole Návazné skupiny.


Komunikační jazyky

BID529

 • Číselník komunikačních jazyků.
 • Ke každé organizaci (kromě organizace č. 0) lze nastavit komunikační jazyk (v editoru organizace na 3. záložce "Dodatky").
 • Komunikační jazyk je definován atributy:
  • Komunikační jazyk - 15 libovolných znaků dlouhé pole
  • Popis - 40 libovolných znaků dlouhé pole
 • Následně v sekci "Tiskový formulář" je možné nastavit tiskové formuláře pro doklady fakturace, skladu, nákupu a prodeje, které budou nastaveny jako výchozí (použity při volbě Tisk - F8) u dokladu, které jsou vystaveny pro organizaci s daným komunikačním jazykem.


PSČ

 • Číselník obsahuje seznam míst a poštovních směrovacích čísel.
 • Do tohoto číselníku můžete vstoupit a provádět v něm změny také z editoru organizace.


Editor

BID3 PSČ

 • 10 libovolných znaků dlouhé pole

Pošta

 • 50 libovolných znaků dlouhé pole

Město

 • 100 libovolných znaků dlouhé pole


 • Při ukládání systém kontroluje, zda záznam obsahuje PSČ. Pokud není PSČ vyplněno není možné uzavřít editor.
 • PSČ + Město je jedinečný údaj.
  • Stejnou kombinaci (PSČ + Město) nelze zadat do přehledu vícekrát.
  • Pokud při ukládání systém zjistí, že kombinace PSČ + Město je v přehledu již použita, uložení záznamu nedovolí a upozorní vás hlášením.
 • V případě, že je u PSČ vyplněno i Město, tak pokud je takové PSČ vybráno do organizace (v editoru), je pole "Místo sídla" přepsáno textem, který je v poli "Město" u PSČ.
 • V editoru organizace je možné zadávat PSČ přímo z klávesnice do daného pole v editoru - takový zápis PSČ ale dané PSČ nezapíše do číselníku PSČ.


Druh činnosti

BID71

 • Tento přehled umožňuje rozdělit organizace podle oblasti jejich podnikání.
 • Druhem činnosti je tedy např. Stavebnictví, Zemědělství, Doprava, Kultura, Potravinářství, Školství atd.
 • Druh činnosti je definován atributem "Název druhu činnosti", který může mít délku až 30 libovolných znaků.
 • Pomocí vyhodnocovacích nástrojů jako např. funkce Nastav a funkce Seskupování můžete organizace dle Druhu činnosti třídit, seskupovat do skupin se stejným druhem činnosti atd.
 • Druh činnosti zadáváte v editoru organizace, kde je možné tento číselník otevřít.
 • Na rozdíl od Skupiny organizací, můžete zadat ke každé organizaci pouze jeden druh činnosti.


Regiony

BID522

 • Tento přehled umožňuje rozdělit organizace podle regionů / územních oblastí.
 • Jako regiony mohou být zadány například kraje.
 • Regiony jsou definovány atributy:
  • "Číslo", který může mít délku až 15 libovolných znaků.
  • "Název", který může mít délku až 40 libovolných znaků.
 • Pomocí vyhodnocovacích nástrojů jako např. funkce Nastav a funkce Seskupování můžete organizace dle Regionů třídit nebo seskupovat.
 • Region zadáváte v editoru organizace, kde je možné tento číselník otevřít.
 • K organizaci je možné zadat pouze jeden region.


Druh poptávky přijaté

 • Tento přehled zobrazuje všechny durhy poptávky, které je možné použít v agendě Poptávky.
 • Bližší popis tohoto přehledu je uveden v článku Poptávky přijaté.


Stav poptávky přijaté

 • Tento přehled zobrazuje všechny stavy poptávky, které je možné použít v agendě Poptávky.
 • Bližší popis tohoto přehledu je uveden v článku Poptávky přijaté.


Důvod ukončení poptávky přijaté

 • Tento přehled zobrazuje všechny důvody ukončení poptávky, které je možné použít v agendě Poptávky.
 • Bližší popis tohoto přehledu je uveden v článku Poptávky přijaté.


Předpisy skonta

BID1062

Editor

Popis

 • Libovolný název skonta.

Počet dnů

 • Nastavení počtu dnů, po které se bude skonto uplatňovat.
 • Předpis skonta není možné uložit, pokud je zadaná hodnota 0.

Sazba %

 • Procentuální výše daného skonta z částky na faktuře.

Způsob zaokrouhlení

 • Tímto atributem je možné nastavit, jak bude předpis skonta zaokrouhlen.
 • Je možné vybrat z těchto možností:
  • Podle faktury
  • Tisíce měny
  • Stovky měny
  • Desítky měny
  • Jednotky měny
  • Desetiny měny
  • Setiny měny

Zařazené organizace

 • Pomocí volby Přidat lze přiřadit libovolný počet organizací, pro které bude platit daný předpis skonta.
 • Obdobně lze pomocí volby Odebrat organizace ze seznamu odstranit.

Pás karet

Zařazené organizace

 • Touto volbou pásu karet nad Předpisy skonta zobrazíte přiřazené organizace k danému předpisu skonta.
 • Objeví se přehled Skonto organizace (se zobrazenými přiřazenými organizacemi) - v přehledu lze přidávat a odebírat organizace přiřazené k danému předpisu skonta.

Předpisy skonta můžete pořizovat také přímo v přehledu Organizací

Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail