Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Konstanty - Společné kapitoly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID95

Firemní konstanty

Základní konstanty vybrané firmy.


Legislativa

Informativní pole, ve kterém vidíte stát, jehož legislativou se řídíte při účtování a evidenci dokladů. Konfigurace legislativy probíhá při prvním spuštění systému Helios Orange a nedá se dodatečně změnit. Možnosti jsou následující:

 • Česká
 • Slovenská


Fáze přechodu na EUR

Fáze přechodu na měnu EUR, může nabývat hodnot:

 • 0 - nebyl proveden přechod na EURo
 • 1 - první fáze přechodu na EURo - Duální zobrazování, tj. uvádění údajů o ceně v původní hlavní měně i v eurech současně.
 • 2 - přechod na EURo byl ukončen, hlavní měna je EUR.

Konstanta je zobrazena pro všechny legislativy, nelze editovat.

Časové rozlišení splatnosti

Splatnosti.png

Zde se nastavují časové intervaly (dny) pro vyhodnocení splatností v saldu (např. 30, 60, 90, 180). Sloupec pro zobrazení v přehledu se nazývá „kumulované prodlení nezaplacených faktur“. Sestavy jsou využívány např. pro banku.

 • Použít i pro případy před splatností - pokud bude zaškrtnuto, budou se započítávat i faktury před splatností (se zápornou splatností)
 • Seskupit případy starší než poslední čas. rozlišení do skupiny 9999 - všechny případy nad splatnost v šestém zadaném rozmezí se seskupí do intervalu "9999"

Změna nastavení se projevuje po znovunačtení příslušných přehledů.

Použít i pro případy před splatností

Tato konstanta, povoluje zobrazení dle předchozí konstanty i pro doklady před splatností.

Rozsah povolených čísel organizací

Zadáváte rozsah čísel, která systém dovolí uložit při zadávání nové organizace. Pokud zadáte číslo mimo toto rozmezí, systém vám nedovolí organizaci uložit.


Blokovat editaci mimo rozsah

Zaškrtávací pole. Určujete, zda bude možno zadat organizaci s číslem mimo povolený rozsah.


Blokování účetních dokladů na změnu rozpracovanosti

Pokud je konstanta zaškrtnuta, není možné měnit na úrovni účetního deníku fázi rozpracovanosti (pravé tlačítko, změna rozpracovanosti)

Hlídat existenci konstantního symbolu

Pokud je zaškrtnuto, pak se ve všech formulářích, kde se zadává konstantní symbol, kontroluje jeho existence oproti číselníku konstantních symbolů. Jedná se o formuláře:
Banka - řádek tuzemského platebního příkazu, řádek bankovního výpisu, bankovní spojení
Mzdy - definice platebních příkazů, složenky typu B
Sklady, nákup a prodej - druh dokladu pohybu zboží, pohybové doklady.

Povolit editaci externích informací v základních editorech

Pokud je zaškrtnuto, je možné zadávat externí informace přímo v editoru. V opačném případě pouze na pravou myš volbou "Oprava externích informací".

Po naimportování smazat soubor kurzovního lístku z disku z adresáře Dokumenty

Pokud bude volba zaškrtnutá, po proběhnutí importu se stažený textový soubor smaže, jinak zůstává uložen.

Používat daňové klíče

konstanta aktivuje používání daňových klíčů, tzn. můžeme s nimi účtovat do účetního deníku
výhody

 • není potřeba mít ke každému řádku DPH účetní účet
 • odpadá tvorba nové sady účtů DPH při změně sazby, odpadají následné opravy kontací
 • kontace nejsou závislé na konkrétní sazbě DPH, ale pouze na druhu sazby DPH
 • vazba na typ DPH se volí již na hlavičkách dokladů výběrem daňového režimu a konkrétní sazbu DPH volíme pomocí daňových klíčů na položkách dokladů
 • na položkách určujeme, zda se jedná o plný/krácený nárok na vstupu a o jaké plnění s 0% sazbou DPH se na výstupu jedná

Odkaz na podrobnosti: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Da%C5%88ov%C3%A9_kl%C3%AD%C4%8De_a_da%C5%88ov%C3%A9_re%C5%BEimy_-_%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD

Ověření DIČ - EU VIES

 • Logovat každé ověření DIČ
Při ověření DIČ DPH je datum na závěr ověření zapsán do speciální logovací tabulky, kterou je možno zobrazit na pravé tlačítko v přehledu organizací (ověření a kontrola formátu DIČ – log ověření DIČ)
 • Vyžádat unikátní číslo konzultace
Při kontrole formátu DIČ je vyžádáno unikátní číslo konzultace od poskytovatele informací VIES a bude se také logovat, při této volbě se při ověřování odesílá na příslušný server i Vaše DIČ

Zaškrtávací políčka umožňují zapnout logování.


Proxy server

Lze zadat údaje (adresu a přihlašovací údaje) pro odesílání přes Proxy server.


Banka

Základní konstanty modulu Banka. Nastavujete chování systému při vystavování platebních příkazů, práci s bankovními výpisy a kartovým centrem. Konstanty jsou uložené na třech záložkách a jejich podzáložkách:

Záložka Platební příkazy

Tuzemské platební příkazy

 • Minimální rozdíl ve dnech mezi datem exportu a splatností
Nastavujete minimální počet dnů mezi datem exportu platebního příkazu a datem splatnosti na příkazu. Systém bude na základě konstanty provádět kontrolu těchto datumů a v případě nesouladu s touto konstantou vás upozorní hlášením.


 • Exportovat údaje o zaměstnancích
Volíte, zda chcete při exportu platebních příkazů dotahovat číslo a název vlastníka bankovního spojení (BS), což je v danou chvíli číslo, příjmení a jméno zaměstnance. V případě nezaškrtnutého políčka (nechcete exportovat) se Vám zároveň název vlastníka nezobrazí v případném Opisu exportu.


 • Povolit změnu nastavení pro export údajů o zaměstnancích
Volíte, zda chcete při exportu platebních příkazů do banky nechat přístupnou volbu "Exportovat údaje o zaměstnancích" v editoru exportu.


 • Testovat existenci cílového souboru
V případě, že je zapnuto, testuje se při exportu platebního příkazu existence cílového souboru. Pokud existuje, je uživateli zobrazen dotaz, jestli pokračovat přepsáním souboru či nikoliv.


 • Vytvořit opis po exportu
Volíte, zda chcete po exportu platebních příkazů vytvořit sestavu exportovaných příkazů.


 • Vytvořit průvodku po exportu
Nastavujete, zda chcete tisknout průvodku k exportovanému příkazu.


 • Maximální počet řádků tuzemského platebního příkazu
Nastavujete, kolik řádků maximálně bude možno vyplnit na tuzemském platebním příkazu.


 • Povinné vyplnění konstantního symbolu
Nastavujete, pokud chcete, aby systém hlídal přítomnost konstantního symbolu na řádcích příkazu.


 • Používat dispoziční symbol
Volíte, zda chcete na platebních příkazech používat dispoziční symbol.

Záložka Zahraniční platební příkazy

 • Minimální rozdíl ve dnech mezi datem exportu a splatností
Platí stejné pravidlo jako u tuzemských platebních příkazů.


 • Exportovat údaje o zaměstnancích
Volíte, zda chcete při exportu platebních příkazů dotahovat číslo a název vlastníka bankovního spojení (BS), což je v danou chvíli číslo, příjmení a jméno zaměstnance. V případě nezaškrtnutého políčka (nechcete exportovat) se Vám zároveň název vlastníka nezobrazí v případném Opisu exportu.


 • Povolit změnu nastavení pro export údajů o zaměstnancích
Volíte, zda chcete při exportu platebních příkazů do banky nechat přístupnou volbu "Exportovat údaje o zaměstnancích" v editoru exportu.


 • Testovat existenci cílového souboru
V případě, že je zapnuto, testuje se při exportu platebního příkazu existence cílového souboru. Pokud existuje, je uživateli zobrazen dotaz, jestli pokračovat přepsáním souboru či nikoliv.


 • Vytvořit opis po exportu
Volíte, zda chcete po exportu platebních příkazů vytvořit sestavu exportovaných příkazů.


 • Vytvořit průvodku po exportu
Nastavujete, zda chcete tisknout průvodku k exportovanému příkazu.


Záložka Bankovní výpisy

Záložka Bankovní výpisy je rozdělena na několik "podzáložek" - Příprava a kurz, Účtování, Úhrady.


Příprava a kurz

 • Hledat také podle částky
  • nehledat
  • při nedohledání pokračovat s varováním - systém se snaží najít protiřádek v účetním deníku také pomocí částky. Pokud není částka nalezena, pak hledání pokračuje stejně jako při hledání bez částky, pouze se zobrazí hlášení: Částka xx nebyla nalezena.
  • při nedohledání ukončit s chybou - systém se snaží najít protiřádek v účetním deníku také pomocí částky. Pokud není částka nalezena, pak hledání končí.


 • Hledání účetního účtu pro zaměstnance
Při účtování výpisů týkajících se zaměstnanců je možné použít následující způsoby dohledávání účtů:
 • Nehledat
Toto nastavení konstanty zabezpečí, že se účetní protiúčet bude hledat na bankovním spojení zaměstnance, nebude se tedy dohledávat v deníku.
 • Podle variabilního symbolu
Tato konstanta zabezpečí, že se účetní protiúčet bude dohledávat v deníku podle variabilního symbolu na dokladu.
 • Podle variabilního symbolu a čísla zaměstnance
Nastavením této konstanty dojde k tomu, že se účetní protiúčet bude dohledávat v deníku podle variabilního symbolu a čísla zaměstnance na dokladu.

Příklad Nastavení konstanty Způsob hledání účetního účtu pro zaměstnance

V deníku existují dva účetní zápisy týkající se zaúčtování mezd, které mají následující charakteristiky:

a) mají stejný variabilní symbol

b) mají rozdílné účty protistran (jeden doklad účet 331100, druhý doklad 331110)

Nehledat

Program se při dotažení účetního protiúčtu vůbec nedívá do deníku na zaúčtování dokladů, ale dosadí účet z bankovního spojení zaměstnance.

Podle variabilního symbolu

Pokud dojde k tomu, že v deníku existuje stejný variabilní symbol (tzn. stejný párovací znak) s rozdílným účetním protiúčtem u více účetních zápisů, program nahlásí chybu (není jasné, který účetní protiúčet se má pro zaúčtování výpisu použít).

Podle variabilního symbolu a čísla zaměstnance

Program dohledá účetní protiúčet nejen podle variabilního symbolu (existují totožné variabilní symboly s rozdílnými účty) ale také podle čísla zaměstnance, které se dosadilo do výpisu na základě bankovního spojení zaměstnance. • Hledat v úč. deníku podle variabilního symbolu při nedohledaném bankovním spojení
 • Hledat v úč. deníku podle variabilního symbolu při dohledání více bankovních spojení
Oba tyto parametry nastavujete zašktrnutím. Systém prioritně hledá účetní účet přes bankovní spojení, následně pak dle zadaných konstant (tedy dle variabilního symbolu apod.)


 • Doplňovat na řádek výpisu údaje související se zaměstnanci
V případě zaškrtnutí této volby dojde při akci "Příprava účtování" a "Automatické přiřazení úhrad" k doplnění bankovního spojení zaměstnance i jeho jména a příjmení na řádek bankovního výpisu (na záložku 2 - Účtování).


 • Povolit dotažení jiné org./zam. z úč. deníku než je na řádku výpisu: V případě, že je pole zaškrtnuto, je pro účtování řádku výpisu rozhodující údaj dohledaný v účetním deníku. Tzn. pokud je přiřazena úhrada s jinou organizací než dohledaný údaj z účetního deníku, má přednost organizace dohledaná v účetním deníku.


 • Importovat pouze výpisy účtů vlastní firmy: V případě, že je pole zaškrtnuto, proběhne při importu bankovního výpisu kontrola, zda importovaný výpis náleží k bankovnímu spojení zadaném na "nulté" (vlastní) organizaci. Pokud toto bankovní spojení není navázáno k vlastní organizaci, výpis není naimportován.


 • Kurz pro řádky výpisu brát z ...
Nastavujete, jaký kurz má být nastaven pro jednotlivé řádky výpisu. Vybíráte z možností:
 • hlavičky výpisu
 • řádku výpisu - zpřístupní se pole Kurz pro zaúčtování řádku výpisu, kde vybíráte z možností
  • dohledat v kurzovním lístku - hledá se bez ohledu na to, zda na řádku už něco je nebo není.
  • vzít z řádku výpisu - pokud kurz není zadán (není zadáno datum kurzu), hledá se automaticky v kurzovním lístku podle nastavení Způsobu dohledání kurzu. Ruční zadání kurzu či možnost jeho změny se na řádku výpisu povolí pouze v případě, že je nastaveno Kurz pro řádky výpisu brát: z řádku výpisu a současně Kurz pro zaúčtování řádku výpisu: vzít z řádku výpisu.


 • Způsob dohledání kurzu (hlavička i řádky)
 • přesný denní kurz
 • nejbližší předchozí
Pro hledání kurzu platí, že se nejprve vždy hledá přesný denní kurz, až pokud se tento nenajde a konstanta je nastavena na nejbližší předchozí, hledá se nejbližší předchozí - v tom případě se hledá pouze v rámci období, ve kterém je výpis veden. Pokud není konstanta nastavena na nejbližší předchozí a přesný kurz není nalezen, je ohlášena chyba.


 • Kurz pro zaúčtování řádku výpisu
Způsob dohledávání kurzu, zda se má použít z řádku výpisu nebo dohledat dle kurzovního lístku.
 • dohledat v kurzovním lístku
 • vzít z řádku výpisu


 • Účtování třetí měny
Tato konstanta se týká účtování řádků bankovního výpisu pro případ účtu v cizí měně a platbě v jiné cizí měně (např. účet je veden v EUR a přišla platba v USD).
 • Kurz dle měny transakce
 • Kurz dle měny výpisu

Účtování

 • Přerušit účtování po první chybě
Pokud je toto pole zatrženo, dojde při pokusu o zaúčtování prvního chybného řádku výpisu k přerušení účtování.


 • Hlavní číslo dokladu
V tomto poli určujete, jakým způsobem bude přiřazováno číslo účetního zápisu po zaúčtování bankovního výpisu. Vybíráte z těchto možností:
 • Zachovat číslo výpisu
Pokud bude pole nastaveno tímto způsobem, bude při zaúčtování výpisu do modulu Účetnictví ponecháno jako číslo dokladu číslo bankovního výpisu.
 • Podle nastavení druhu účetních dokladů
Pokud bude pole Hlavní číslo dokladu nastaveno takto, bude program při účtování bankovního výpisu hledat neobsazené číslo dokladu v účetním deníku a toto číslo přidělí jako číslo bankovního výpisu. Zda to bude první volné či další v řadě závisí na nastavení konfigurace druhu dokladu.Příklad Nastavení konstanty Hlavní číslo dokladu

Chcete zaúčtovat bankovní výpis číslo 220. Poslední číslo účetního dokladu ve druhu dokladů Bankovních výpisů je 210.

Zachovat číslo výpisu

Bankovní výpis číslo 220 se do účetnictví zaúčtuje jako účetní doklad číslo 220 (v modulu Účetnictví vznikne nesouvislá číselná řada dokladů, čísla dokladů 211-219 budou vynechána).

Podle nastavení druhu účetních dokladů

Bankovní výpis číslo 220 se do účetnictví zaúčtuje jako účetní dokad číslo 211 (poslední obsazené číslo účetního dokladu je číslo 210, vznikne souvislá číselná řada účetních dokladů).

Upozornění UPOZORNĚNÍ Z hlediska snadného dohledání bankovního výpisu by mělo platit, že číslo bankovního výpisu odpovídá číslu účetního dokladu v daném druhu dokladů.


 • Způsob účtování protihodnot - volíte jakým způsobem má probíhat účtování hodnot na účet banky
  • Sumace debet či kredit za datum úhrady
  • Ke každému řádku protiřádek - po nastavení této varianty vznikají při účtování jednoho řádku vždy 2 řádky - jeden odpovídající výpisu a jeden jako jeho protikus, tedy např. na řádku č. 1 na straně MD bude účet dodavatele a na řádku č. 2 na straně Dal ve stejné hodnotě bude účet výpisu. Hodnoty zakázka, nákladový okruh, vozidlo a útvar se berou jako u účtování sumací debet a kredit z bankovního spojení, které odpovídá výpisu. V případě, že nejsou na bank. spojení vyplněny, berou se přímo z řádku výpisu (to je změna oproti sumačnímu účtování - tam se na řádek nehledí, protože do sumace může padnout řádků více). Dále se oproti sumačnímu účtování doplňuje zaměstnanec, organizace i párovací znak.


 • Jako datum případu použít - volíte, jak se má doplnit datum případu při zaúčtování výpisu.
  • Datum výpisu - účtuje se celková suma debet či kredit bez ohledu na data jednotlivých plateb
  • Datum platby - může vzniknout více řádků sumace debet či kredit - vždy podle počtu různých hodnot data platby (jestliže je měsíční výpis, který obsahuje 50 pohybů za jednotlivé dny - dva za každý den, vznikne 25 odpovídajících řádků sumace debet či kredit)


 • Jako datum úhrady použít - volíte, jak se má doplnit datum úhrady u přiřazené úhrady.
  • Datum výpisu - přiřadí se datum výpisu bez ohledu na skutečné datum úhrady
  • Datum platby - přiřadí se datum každé jednotlivé platby
Toto nastavení se týká záložky 3-úhrady na řádcích bankovního dokladu. Datum úhrady vstupuje do přehledu nad fakturací.


 • Akce pro nedohledaný účetní účet
Jestliže při zaúčtování dojde k tomu, že se účetní účet nedohledá, tzn. nedoplní se do výpisu automaticky, existují tyto možnosti řešení:
 • Ohlásit chybu
Pokud bude konstanta nastavena takto a dojde k tomu, že při zaúčtování se účetní protiúčet nedohledá, program nahlásí chybu a nedojde k automatickému zaúčtování.
 • Zaúčtovat na zvláštní účet
Nastavením této konstanty dojde k tomu, že se zpřístupní další pole Účet, do kterého vyplňujete účetní účet, na který budou zaúčtovány výpisy, pro které nebyl účet nalezen automaticky.
Upozornění UPOZORNĚNÍ K dotažení účtu, který je vyplněn v poli Účet dojde až v okamžiku zaúčtování výpisu, popř. řádku výpisu. Samotná příprava zaúčtování tento účet nevyplní.


 • Přepočítat částku v cizí měně (účet v cizí měně, platba v hlavní měně)
Po zaškrtnutí tohoto parametru bude při zaúčtování do účetnictví obratová částka (částka v cizí měně) přepočtena na částku v hlavní měně (částka transakce v hlavní měně na řádku výpisu se nebude brát v úvahu).


 • Zaúčtování výpisu
Zde lze nastavit volbu, jestli se má zobrazovat přededitace před zaúčtováním nebo ne.


 • Účet pro převody mezi vlastními BÚ
Zde lze zadat účetní účet, na který bude účtováno při převodu plateb mezi vlastními účty (261xxx)


Upozornění UPOZORNĚNÍ Následující pole konfigurace jsou viditelná pouze v případě, že je aktivován plugin "Pomocný analytický přehled (PAP)".
 • Typ změny - kredit - je-li toto pole vyplněné, použije se jeho hodnota pro účtování řádku bankovního výpisu na straně MD(zaúčtovaný řádek bude mít vyplněn tento typ změny).
 • Typ změny - kredit bank. účet - je-li toto pole vyplněné, použije se pro účtování řádku bankovního účtu ("protiřádku", popř. sumačního řádku) na straně MD.
 • Typ změny - debet - je-li toto pole vyplněné, použije se jeho hodnota pro účtování řádku bankovního výpisu na straně DAL(zaúčtovaný řádek bude mít vyplněn tento typ změny).
 • Typ změny - debet bank. účet - je-li toto pole vyplněné, použije se pro účtování řádku bankovního účtu ("protiřádku", popř. sumačního řádku) na straně DAL.


Úhrady

 • Hledat také v opačném druhu faktur

Pokud není zaškrtnuto, je hledáno jen v příslušném druhu faktur. tedy např. v případě kreditu je hledáno ve fakturách vydaných a dobropisech přijatých a není následně hledáno ve fakturách přijatých a dobropisech vydaných.

Pokud je zaškrtnuto, je postupně hledáno ve všech druzích faktur.


 • Přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury
  • pouze na neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury
  • i na uhrazené nebo přeplacené faktury
  • nepovolit přeplatek faktury - v případě, že by při úhradě došlo k přeplatku faktury/dobropisu nad toleranci pro měnu faktury, úhrada se nepřiřadí

Vždy se posuzuje k měně faktury.

Při dohledání přeplacené faktury se zobrazení chybové hlášení

Dotaz nebo informativní hláška (!-) nalezena přeplacená vydaná faktura či přijatý dobropis

a faktura není na řádek bankovního výpisu přiřazena. Toto platí pro přímé hledání (Kredit x Vydaná faktura), při hledání v opačném druhu faktur (Debet x Vydaná faktura) se faktura na řádek bankovního výpisu přiřadí.


 • Přiřazovat úhrady i v leasingu

Pokud je volba zaškrtnutá, dojde při při spuštění funkce Automatické přiřazení úhrad k vyhledávání i v pohybech modulu Leasing. V opačném případě (tj. volba nezaškrtnuta) nebudou pohyby modulu Leasing zohledněny.


 • Hledat variabilní symbol i v účelech platby

Pokud je zaškrtnuto, dohledává se variabilní symbol v polích Účel platby 1, Účel platby 2, Účel platby 3, Účel platby 4 podle následujícího algoritmu:

Spojí se texty v atributech Účel platby 1, Účel platby 2, Účel platby 3, Účel platby 4 do jednoho řetězce. Texty z polí se oddělí čárkou. Odstraní se všechny mezery a jiné znaky než číslice a čárka. Získá se seznam variabilních symbolů. Pokud se nenalezne zahraniční platební příkaz stávajícím mechanismem, pokračuje se v dohledání faktur/dobropisů pro všechny variabilní symboly dle seznamu, pro každou dohledanou fakturu/dobropis 1 úhrada.


Příklad Příklad:

Účel platby 1 - INVOICE 123456
Účel platby 2 - INVOICE 789
Vytvoří se řetězec INVOICE 123456, INVOICE 789
Po odstranění písmen se získají dva variabilní symboly 123456 a 789, pro které se dohledávají faktury.


 • Vydané faktury hledat v pořadí podle - volba ovlivňuje, jakým způsobem bude dohledávána úhradu v přehledu faktur vydaných - co bude rozhodujícím klíčem pro dohledání dokladu.
  • číslo faktury
  • číslo faktury, při nedohledání číslo dodavatelské faktury
  • číslo dodavatelské faktury
  • číslo dodavatelské faktury, při nedohledání číslo faktury
  • číslo objednávky
  • číslo objednávky, při nedohledání číslo faktury
Upozornění Variabilní symbol na úhradách bankovního výpisu se dotahuje na základě konstanty Vydané faktury hledat v pořadí podle. Funkce Přenos faktur na záložce Úhrady by měl přenést do jednotlivých úhrad do pole Variabilní symbol to pole, které je zadáno v Konfiguraci Banky pro Automatické přiřazení úhrad.

1 - Přenos VS z účetního deníku Povolit přenos faktury na úhradu po zadání VS z účetního deníku - default Zapnuto

 • pokud je zapnuto, tak při zadání variabilního symbolu (výběr z účetního deníku), se vyplní atributy v oddíle Pohledávky/Závazky
 • pokud je vypnuto, nepřenáší se

Využije se zejména při ručním pořizování úhrad - při při výběru deníkového záznamu (proklik VS) pokud existuje vazba na fakturu, zkontroluje se, zda je povolen přenos faktury a podle toho se přenáší atributy v oddíle Pohledávky resp. Závazky.

Nepřiřazovat faktury po splatnost více dnů než

Zadáte počet dnů po splatnosti, od kterého se již nemají přiřazovat faktury.

Záložka Kartové centrum

Umožňuje konfiguraci submodulu Kartové centrum, který je dokoupitelnou součástí modulu Banka. Modul Kartové centrum se používá především na snadnější zpracování příchozích plateb na bankovní účet, které proběhly formou platebních karet. Tento modul umožňuje pořídit doklad s jednotlivými položkami jako transakcemi a následně ho zaúčtovat. Je počítáno i s rozdělením platby transakce a poplatky banky. Nutnou výbavou k použití modulu je bankovní terminál. Banka pak zasílá elektronickou cestou avízo o došlých transakcích. Vice informací o Kartovém centru se dozvíte zde - Kartové centrum - Banka.


 • Při účtování přebírat jako datum případu: - Výchozí nastavení této konstanty je z hlavičky (stávající stav). Je-li zvolen způsob přebírání datumu transakce z položek, je kontrolováno, spadá-li toto datum u všech položek do stejného období jako datum na hlavičce dokladu. V případě, že ne, je zobrazeno chybové hlášení "Některé položky dokladu spadají do jiného období než hlavička." a doklad nelze zaúčtovat.
  • Datum případu z hlavičky
  • Datum transakce z položek


Upozornění Platí pro všechny 3 formáty kartového centra (ČS, KB, ČSOB).

Nová záložka "Kartové centrum" v konstantách je přístupná pouze za předpokladu, že je instalován modul "Kartové centrum".


 • Při účtování přebírat jako datum kurzu: - Tato konstanta ovlivňuje způsob dohledání kurzu v kurzovním lístku, pro účtování o jednotlivých položkách v hlavní měně. Využívá se v případě výpisu Kartového centra z účtu, který je veden v cizí měně.
  • Datum transakce z položek
  • Datum případu z hlavičky


 • Poplatky - typ úhrady: - konstanta ovlivňuje způsob vytvoření úhrady k řádku bankovního výpisu v okamžiku navázání výpisu z kartového centra k řádku výpisu.
  • Ke každé úhradě zvlášť - v přehledu úhrad řádku bankovního výpisu dojde k vytvoření řádků představujících poplatek ke každé jednotlivé úhradě navázané z výpisu kartového centra.
  • Sumárně - v přehledu úhrad řádku bankovního výpisu dojde k vytvoření jednoho řádku představujícího poplatek. Částka tohoto řádku bude rovna součtu poplatků z jednotlivých úhrad navázaných z výpisu kartového centra.


 • Poplatky - účetní vazba: - toto pole umožňuje výběr z číselníku Účetní vazby. Slouží k doplnění účetního účtu k úhradě představující poplatek, navázaný z výpisu kartového centra.


DPH

Záložka - Nastavení

Koeficient - zaškrtávací pole. Určujete, zda se při výpočtu Základu DPH z Ceny včetně DPH, tj. při výpočtu "shora", má použít koeficient zaokrouhlený na 4 desetinná místa. Týká se pouze položkového zadávání dokladu, nikoliv faktur zadávaných přes záložku 2-Textové položky. Zároveň tato volba ovlivňuje dopočet Základu DPH na pokladních dokladech.


Nastavení způsobu zaokrouhlení DPH pro jednotlivé agendy. Nastavujete pozici a hranici zaokrouhlení DPH pro:

 • Účetnictví
 • Pokladna
 • Fakturace/Doklady zboží-Hlavička/Pokladní prodej-Hlavička
 • Fakturace/Doklady zboží-Položky/Pokladní prodej-Položky


Pozice zaokrouhlení DPH - úroveň pro zaokrouhlení vypočtené částky DPH na dokladech. Vybíráte z následujících možností:

 • Jednotky měny
 • Desetiny měny
 • Setiny měny

U položek dokladů lze nastavit navíc i zaokrouhlení na tisíciny.


Hranice zaokrouhlení DPH - způsob zaokrouhlení částky DPH na dokladech. Vybíráte z následujících možností:

 • Vždy směrem nahoru
 • Vždy směrem dolů
 • Aritmetické zaokrouhlení 0,5 směrem nahoru – zaokrouhlení od 5 včetně nahoru
 • Aritmetické zaokrouhlení 0,5 směrem dolů - zaokrouhlení do 5 včetně dolů

Při nastavení zaokrouhlení Fakturace/Doklady zboží-Hlavička/Pokladní prodej-Hlavička na řádově vyšší hodnotu než je zaokrouhlení Fakturace/Doklady zboží-Položky/Pokladní prodej-Položky dochází k automatickému zaokrouhlení částky DPH na dokladu.


Zaokrouhlovat malá čísla - nastavujete, zda se má DPH zaokrouhlovat i u malých částek, kde by zaokrouhlení způsobilo významnou chybu ve výpočtu částky DPH. Např. pro cenu bez DPH 1 Kč a sazbu DPH 5% by při zaokrouhlení DPH na desetiny měny byla DPH zaokrouhlena na 0,10 Kč, což ale odpovídá sazbě 10%.


Zaokrouhlení valutových DPH - konstanta, která se týká výpočtu DPH na fakturách v cizí měně.

 • Ano, bez úpravy - na položce faktury se nejprve vypočtou všechny částky ve valutách (jednotkové, celkové, bez DPH, s DPH). Pak se každá z těchto částek přepočte kurzem na částku v hlavní měně a zaokrouhlí se na 2 desetinná místa. Žádná další úprava se neprovádí.
 • Ne, s úpravou ceny v hlavní měně - na položce faktury se nejprve vypočtou všechny částky ve valutách (jednotkové, celkové, bez DPH, s DPH). Pak se každá z těchto částek přepočte kurzem na částku v hlavní měně a zaokrouhlí se na 2 desetinná místa. Nakonec se provede úprava: znovu se přepočtou a zaokrouhlí částky v hlavní měně tak, aby přesně odpovídaly sazbě DPH a nastaveným pravidlům pro zaokrouhlování DPH.


Záložka - Zajištění DPH

Jedná se o seznam konstant, které zásadním způsobem ovlivňují funkcionalitu pro sledování Nespolehlivého plátce a ověřování Zveřejněného bankovního účtu v seznamu správce daně. Bližší informace o zprovoznění této funkcionality získáte zde - Nespolehliví plátci, zveřejňované účty - Poradna (CZ).


Povolit sledování nespolehlivých plátců a bankovních účtů - nastavení, zda povolit režim sledování nespolehlivých plátců a zveřejňovaných účtů.


Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu - povolení online dotazu, zda je dodavatel nespolehlivý plátce nebo je účet v seznamu přímo z dokladu - např. faktury přijaté. To znamená, při každém použití na sledovaných dokladech (viz dále) dojde k automatickému dotazu na webovou službu pro DIČ DPH zadané na dokladu. Když není označeno, kontroluje se pouze oproti údaji v databázi, kde údaj nemusí být aktuální.


Způsob označení nespolehlivého plátce pro kontrolu - režim označování organizací, zda pomocí dotazu na webovou službu kontrolovat, zda jsou zveřejněni jako nespolehliví plátci:

 • Organizace označovat ručně
 • Automaticky označovat nové dodavatele
 • Automaticky označovat všechny nové organizace


Způsob označení zveřejněných bankovních účtů pro kontrolu: - režim označování organizací, zda pomocí dotazu na webovou službu kontrolovat, které bankovní účty jsou zveřejněny správcem daně

 • Organizace označovat ručně
 • Automaticky označovat nové dodavatele
 • Automaticky označovat všechny nové organizace


Hlášení při vystavení tuzemského platebního příkazu - při označení tohoto pole budete při každém použití bankovního účtu nezveřejněného v seznamu na tuzemském platebním příkazu upozorněni na tuto skutečnost v procesním oknu při tvorbě tuzemského platebního příkazu.


Logovat použití - při označení tohoto pole se bude každé použití nespolehlivého plátce nebo nezveřejněného tuzemského bankovního účtu na dokladu logovat.

Ověřovat pouze aktuální DIČ - zaškrtávátko, výchozí = nezaškrtnuto. Pokud bude "Ověřovat pouze aktuální DIČ" nezaškrtnuto, budou se při akci Ověření DIČ DPH - VIES, resp. Overenie IČ DPH kontrolovat i neaktuální DIČ a pokud budou platná, nastaví se že jsou aktuální.

Pokud bude "Ověřovat pouze aktuální DIČ" zaškrtnuto, budou akce Ověření DIČ DPH - VIES, resp. Overenie IČ DPH probíhat bez kontroly neaktuálních DIČ.

Tip V případě velkého počtu záznamů mohlo ověřování neaktuálních DIČ akci zpomalovat.


Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet - při platbě na nezveřejněný bankovní účet se zohledňuje zde zadaná minimální. Implicintí hodnota je 540.000,- (od 1.12.2014). Kontrola se aplikuje při uložení faktury - stisku tlačítka OK. Obdobně po opravě faktury při stisku tlačítka OK.


EET

Používat elektronickou evidenci tržeb

Základní nastavení, zda používat EET nebo ne.

 • Vypnuto - vše k EET je skryto, EET se nepoužívá
 • Přípravný režim - lze zadávat údaje v číselníkách (EET provozovny, Zboží a služby, Stav skladu, Řady dokladů), nevznikají záznamy o tržbách EET, nedochází ke komunikaci
 • EET Test – při zadávání dokladů se respektují nastavení pro EET, generuje se záznam tržby a podle nastavení na provozovně se buď hned komunikuje (běžný režim), nebo nekomunikuje (zjednodušený režim), a to v ostrém nebo ověřovacím režimu. V ostrém režimu je povolena pouze komunikace s testovacím serverem.
 • EET zapnuto - při změně na toto nastavení se automaticky zruší Ověřovací režim, nastaví příznak Odesílat na produkční prostředí a příznaky nejdou změnit. Jedině při tomto nastavení konstanty se tržby podléhající EET registrují naostro na serveru Finanční správy.
Varování nebo chybová hláška Vlastní komunikaci se serverem finanční správy v HELIOS Orange řeší rozšiřující modul (plugin) Komunikátor EET. Plugin musí být součástí vaší licence HELIOS Orange. Pro jeho aktivaci je třeba v HELIOS Store na záložce Kompletní seznam kliknout pravou myší a pustit volbu Aktualizace Helios Store.


Ověřovací režim

Pokud je zatrženo, probíhá komunikace se serverem v tzv. ověřovacím, nikoliv ostrém režimu. V ověřovacím režimu se nevrací Fiskální identifikační kód (FIK).

Tip Ověřovací režim doporučujeme použít pro otestování funkčnosti komunikace před prvním ostrým podáním.

Odesílat na produkční prostředí

Určuje, zda komunikace probíhá s testovacím serverem (nezatrženo) nebo s ostrým serverem Finanční správy.

Název zařízení pro EET

Název se použije se pro generování označení pokladního zařízení, je to povinný údaj v datové zprávě pro odeslání evidované tržby. Názvy jsou přednastaveny a lze je změnit.

Používat DIČ pověřujícího

Zaškrtnete v případě, že používáte pověření k evidenci tržeb dle § 9 zákona o evidenci tržeb

Používat použité zboží
Používat cestovní službu
Používat částku určenou k následnému čerpání nebo zúčtování

§ 19 zákona o evidenci tržeb ukládá vykazovat tyto případy samostatně. Zaškrtněte podle potřeby.

Firemní certifikát pro EET

Zprávy, kterými registrujete tržby na serveru Finanční správy, musí být podepsány certifikátem. Certifikát lze nastavit na řadách dokldů, na provozovně nebo v konstantách a v tomto pořadí se také dohledává. O certifikát žádáte ve webové aplikaci Daňového portálu Elektronická evidence tržeb, viz http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/webova_aplikace_eet.pdf


Evidence pošty

Základní konstanty modulu Evidence pošty.

Filtr na pořadové číslo při spojení došlé pošty a faktury

 • Používat - Volba automaticky filtruje návazný přehled Přijatých faktur podle pořadového čísla, shodného s aktuálním záznamem Došlé pošty. To znamená, že například k záznamu Došlé pošty s pořadovým číslem 000010 budou zobrazeny pouze ty Přijaté faktury, které mají pořadové číslo 000010 (ve filtru se zohledňuje pouze číslo faktury, nikoli dokladová řada).
 • Nepoužívat - Tato volba vypne automatický filtr na pořadové číslo.


Fakturace

Základní konstanty modulu Fakturace.


Generování pokladních dokladů

Můžete nastavit automatické generování pokladního dokladu u faktury (ihned po realizaci) nebo ruční generování (na pokyn uživatele, volbou místní nabídky v přehledu faktur).


Generování pokl. dokladů z nerealizovaných faktur

Určujete, zda je nebo není možné generovat pokladní doklad i k nezrealizované faktuře.


Povolený rozdíl mezi datumem DUZP případu a datem případu

Počet dní.


Doplnění období stavu

 • Datum případu
 • DUZP


Datum skonta vydaných faktur počítat od

Nastavení pro rozšiřující modul Skonta. Určujete, jak se spočítá datum, do kdy skonto platí. Vybíráte z možností:

 • Datum případu
 • DUZP
 • Datum vystavení
 • Datum splatnosti

V případě, že je zvoleno Datum splatnosti, počet dnů se odečítá (jedná se tak o počet dnů před splatností), v ostatních případech se počet dnů přičítá.


Zaplacené faktury posuzovat k

 • Saldo - tato volba je doporučována, sloupec se nuluje až po napárování skutečné úhrady (bankou, pokladnou, zápočtem)
 • Saldo v přípravě – sloupec se nuluje již při vytvoření platebního příkazu, tedy ještě před tím než je faktura skutečně uhrazená


Odpočet zdaněných záloh

Bude se týkat zejména případů, kdy je na zálohové faktuře jiná sazba DPH než na realizační faktuře.

 • Z rozdílu částek vč. DPH" (odpovídá stávajícímu stavu, stávajícím databázím se nastaví tato volba)
 • Z rozdílu základů DPH" (nová varianta, nastaví se nově generovaným databázím)

Je-li konstanta nastavena na volbu "Z rozdílu částek vč. DPH" - původní stav, systém přiřazuje zálohy rozdílným způsobem pro varianty způsobu ceny na realizační faktuře (cena bez daně / cena s daní). Je-li konstanta nastavena na volbu "Z rozdílu základů DPH", systém přiřazuje zálohy stejným způsobem pro obě varianty způsobu ceny na realizační faktuře (cena bez daně / cena s daní).

Upozornění Konstanta byla přidána ve verzi 3.0.2020.0903. U nových databází bylo nastaveno Z rozdílu základů DPH, u stávajících bylo nastaveno Z rozdílu částek vč. DPH.

Daňový základ realizační faktury počítat z HM

Konstanta ovlivňuje nastavení výpočtu částek z CM v případě, že na fakturu je navázána na druhé záložce záloha.
Pokud je konstanta nastavena na ANO, počítá se výsledná částka realizační faktury z rozdílu částek faktury a zálohy v hlavní měně, tzn. údaje ze zálohové faktury se použijí nepřepočtené kurzem realizační faktury, pro zálohu se použije původní kurz zálohové faktury.

Pokud je konstanta nastavena na NE, počítá se výsledná částka z rozdílu částek faktury a zálohy v cizí měně a výsledek se násobí kurzem realizační faktury. Tedy záloha se odečítá kurzem realizační faktury.

Upozornění Doporučujeme věnovat pozornost nastavení této konstanty v souvislosti s nastavením konstanty Sklady, nákup a prodej - Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení - viz odstavec známé potíže.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pozor na nesoulad v nastavení konstant!!

konstanta modulu Fakturace - Daňový základ realizační faktury počítat z HM = ANO
konstanta modulu Sklady, nákup a prodej - Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení = Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení

Toto nastavení konstant není logické a nedoporučujeme jej použít!

Příklad Příklad:

Záloha 1000 EUR, kurz 25,813, celková částka v HM je 25813 Kč.
Faktura 1500 EUR, kurz 24,915, celková částka je 37372,50 Kč. Po odečtení zálohy vychází výsledná částka 500 EUR = 11559,50 ALE konstanta Způsobu výpočtu HM způsobí, že po zaokrouhlení je výsledná částka HM 12457,50 a tedy rozdíl je považován za zaokrouhlovací rozdíl a celá částka 898,00 Kč se účtuje do zaokrouhlení.


Přednastavit automatický přepočet u zál. faktur

Aktivace/vypnutí automatického přepočtu v editoru položek zálohových faktur při jejich navázání na realizační fakturu.


Záloha do výše realizace

Dle této konstanty se přednastavuje stejnojmenné pole v editoru faktury na záložce 2 - Sumace a slevy, v sekci Zálohy. Je-li zaškrtnuto, přenese se při přenosu zálohové faktury na realizační pouze částka zálohy odpovídající částce na realizační faktuře. Krácení probíhá pro každou sazbu DPH zvlášť, částky se přebírají přímo z realizační faktury.


Při generování DDPP a Real. fa posuzovat

 • Částku zálohy - daňový doklad na přijatou platbu (DDPP) a/nebo realizační faktura se generují podle částky zálohové faktury
 • Částku úhrady – v okně parametrů akce Generuj DDPP/Real. se přednabídne jako DUZP datum úhrady zálohy, s možností přepnout na Zadané datum a vyplnit požadované datum DUZP. Po spuštění generování proběhne kontrola, zda částka zálohy a částka úhrady této zálohy souhlasí. Pokud se liší, objeví se hláška „Faktura řřřnnnnnn, liší se Částka zálohy (xy CZK) a Částka úhrady zálohy (yz CZK)“. Hláška je pouze informativní, po jejím potvrzení se vygeneruje DDPP/RealFa na částku zálohy


Režim kurzu DPH pro faktury

Podle nastavení konstanty se přednastaví na fakturách pole Režim kurzu DPH pro faktury na jednu z hodnot:

 • Pouze v účetním deníku
 • Přímo na fakturách - při tomto nastavení zadáváte kurz DPH na faktuře na záložcč Dodatky, část 2

Nastavení určuje, zda bude na faktuře možné použít kurz podle zákona o DPH odlišný od kurzu faktury.

Dohledat skonto dle

Nastavení pro rozšiřující modul Skonta. Určujete, zda se nastavení pro skonto má dohledávat podle Oranizace na faktuře nebo podle Místa určení.


Použít opravu u skonta

Nastavení pro rozšiřující modul Skonta. Při vytváření předpisu skonta se podle nastavení konstanty nastavuje zatržítko Použít opravu u skonta.


Lhůta splatnosti odb.

Nastavujete základní splatnost pro vydané faktury ve dnech. Tlačítky se šipkami můžete počet dnů splatnosti zvýšit (šipka nahoru) nebo snížit (šipka dolů). Konstanta se uplatní vždy při tvorbě nového dokladu. Pokud je lhůta splatnosti nastavena například u organizace, má přednost před touto konstantou.


Lhůta splatnosti dod.

Nastavujete základní splatnost pro přijaté faktury ve dnech. Tlačítky se šipkami můžete počet dnů splatnosti zvýšit (šipka nahoru) nebo snížit (šipka dolů). Konstanta se uplatní vždy při tvorbě nového dokladu. Pokud je lhůta splatnosti nastavena například u organizace, má přednost před touto konstantou.


Datum splatnosti počítat od

Nastavujete, od kterého dne se má počítat lhůta splatnosti. Vybíráte z možností:

 • Datum případu
 • DUZP
 • Datum vystavení
 • Konce měsíce z datumu případu
 • Konce měsíce z DUZP
 • Konce měsíce z datumu vystavení


Datum splatnosti přijatých faktur

Volíte, zda se splatnost přijatých faktur bude doplňovat dnešním datem, nebo se vyplní dle stejných pravidel jako u vydaných faktur (dle splatnosti u organizace, formy úhrady apod.).


Doplnění období stavu

 • Tato konstanta určuje, jaké období stavu se bude přednabízet na dokladech. Možnosti jsou, že nám období stavu bude vyplňovat dle data DUZP nebo dle data případu.


Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET

 • Je-li zatrženo, je ruční úhrada založená akcemi "Úhrada kartou" nad fakturami, nebo "Karta - nový" nad přehledem úhrad označena příznakem EET a dochází následně ke generování tržby EET.

Není-li zatrženo, nejsou takto generované úhrady označeny příznakem EET a ke generování tržby nedochází. V případě, že není k úhradě kartou (Původ = "Úhrada kartou") ještě vygenerována tržba EET, lze nastavení příznaku EET zrušit i nastavit.

Kurzové rozdíly

Konstanty jsou aktuální pouze při používání modulu Saldo nad prvotními doklady

 • Generovat kurzové rozdíly při úhradě

– Tato konstanta určuje, jakým způsobem se budou generovat kurzovní rozdíly.

Možnosti jsou:

 • Zakázáno – kurzové rozdíly se nebudou vůbec generovat, nebude se tato funkce nabízet
 • Akcí Doplnit kurzové rozdíly – volíme akcí doplnit kurzové rozdíly
 • Automaticky při úhradě – automaticky doplní kurzové rozdíly po vygenerování úhrady
 • Částečné kurzové rozdíly
 • V saldu nad prvotními doklady, touto konstantou povolujeme, zda budeme moci generovat částečné kurzové rozdíly – v případě že máme cizoměnovou fakturu částečně uhrazenou
 • Pouze celkové kurzové rozdíly - k částečné úhradě se kurzové rozdíly nepočítají
 • Částečné kurzové rozdíly - kurzový rozdíl k částečné úhradě se spočítá ke kurzu na faktuře
 • Kurzové rozdíly k přeceněné částce - kurzový rozdíl k částečné úhradě se počítá ke kurzu, který byl použit u posledního Kurzového rozdílu k bilančnímu dni. Pokud na faktuře není vyčíslen KR k bilančnímu dni, který by předcházel částečné úhradě, tak není ve výpočtu rozdíl oproti předchozímu nastavení.Návrhář zápočtů

Na záložce Nastavení návrháře zápočtů lze ovlivnit fungování a způsob tvorby návrhu jednotlivých zápočtů. Především se jedná o nastavení, podle jakých kritérií budou doklady do zápočtu posuzovány. Říkáme zde, jak se má systém zachovat v případě, kdy jsou k jedné organizaci vystaveny doklady v různých měnách, jak má ovlivnit navržený zápočet Datum splatnosti a v neposlední řadě zde nastavujeme údaje nutné k zaúčtování vytvořených zápočtů.

Obecné
Konstantu Zápočty posuzovat dle je možné nastavit na hodnotu:

Čísla organizace - v tomto případě budou faktury navrženy do zápočtu podle shodného čísla organizace

IČO - tuto volbu nastavíme v případě, že máme jednu organizaci v systému zadanou vícekrát, např. z důvodu poboček, a chceme, aby se nám do zápočtu načítali všechny doklady k této organizaci dohromady.

Zápočty v různých měnách:

Jednotlivě po měnách - pro jednu organizaci/IČO (viz. nastavení výše) vznikne tolik zápočtů, v kolika měnách jsou vystaveny faktury, které lze do zápočtů zahrnout.

Společně pro různé měny - jeden zápočet může obsahovat doklady v různých měnách. Měna nebude třídícím kritériem při tvorbě návrhu zápočtů.

Nepřiřazovat do zápočtů faktury po splatnosti více než dní
Touto konstantou ovlivníme, aby se doklady, které jsou určitý počet dní po splatnosti, nezahrnuly do návrhu zápočtu.

Tip Pokud nastavíme hodnotu 0, pak to znamená, že není žádné omezení a Návrhář zápočtů zahrne všechny faktury bez ohledu na jejich datum splatnosti.


Údaje pro účtování - zápočty nad fakturami

Vygenerované zápočty nad fakturami ihned účtovat
Zatržením pole potvrdíme, že po vygenerování zápočtu z Návrháře zápočtů dojde automaticky i k jeho zaúčtování.

Při spuštění funkce Vytvořit a zaúčtovat zápočty, systém zobrazí dialogové okno, ve kterém Vás zároveň upozorní, že vygenerovaný zápočet bude automaticky zaúčtován.

DUD pro účtování zápočtů
Z číselníku Druhy účetních dokladů vybereme deník, do kterého budeme chtít zápočty účtovat.

Období stavu pro účtování zápočtů:
Nevyplňovat - nastavíme v případě, kdy nepoužíváme Období stavu.
Dle datumu návrhu - pokud používáme Období stavu a je třeba, aby se doplňovalo na doklady, pak nastavíme konstantu na tuto hodnotu.

Údaje pro účtování - zápočty nad saldem

Vygenerované zápočty nad saldem ihned účtovat
Zatržením pole potvrdíme, že po vygenerování zápočtu z Návrháře zápočtů dojde automaticky i k jeho zaúčtování.

Při spuštění funkce Vytvořit a zaúčtovat zápočty, systém zobrazí dialogové okno, ve kterém Vás zároveň upozorní, že vygenerovaný zápočet bude automaticky zaúčtován.

Tip V případě zápočtů nad saldem doporučujeme automatické účtování zápočtů, popř. vygenerovaný zápočet zaúčtovat co nejdříve. Teprve zaúčtováním zápočtu dojde k vyrovnání salda a faktury v zápočtu obsažené nebudou v případě generování nových návrhů k zápočtu v zápočtech obsaženy.
Upozornění Automatickým zaúčtováním zápočtu nedochází u zápočtů v cizí měně k vygenerování kurzového rozdílu. Kurzový rozdíl je třeba zaúčtovat samostatně nad saldem přes funkci Účtování - kurzový rozdíl k fakturám. V případě, že chceme generovat a účtovat kurzový rozdíl k zápočtu v CM ve vzájemných zápočtech, nesmí být v konfiguraci zatrženo Vygenerované zápočty nad saldem ihned účtovat. Na zápočtech vygenerovaných pomocí Návrháře zápočtů můžeme standardně přes Opravu doplnit Datum potvrzení a následně spustit Akce Přepočet kurzem dne potvrzení a Kurzový rozdíl. Poté při účtování zápočtu dojde i k zaúčtování kurzového rozdílu.


DUD pro účtování zápočtů
Z číselníku Druhy účetních dokladů vybereme deník, do kterého budeme chtít zápočty účtovat.

Období stavu pro účtování zápočtů:
Nevyplňovat - nastavíme v případě, kdy nepoužíváme Období stavu
Dle datumu návrhu - pokud používáme Období stavu a je třeba, aby se doplňovalo na doklady, pak nastavíme konstantu na tuto hodnotu.

Firemní aktivity

Při přenosu kontaktu na aktivity přenášet - vybíráte z možností

 • Kontakt
 • Kontakt a kontaktní osobu
 • Kontakt a organizaci
 • Kontakt a zaměstnance
 • Vše

Ukládání příloh E-mailu - volba udává, zda se přílohy emailů nahraných programem HeSynch nahrají do určeného adresáře na disk, nebo do databáze. Pokud přílohy ukládáte do databáze, může její velikost rychle vzrůstat.

Zde je volba "Dynamicky vytvářet adresář pro každý E-mail" a dále pole pro vyplnění šablony (předpisu), podle kterého se bude sestavovat název podadresáře pro ukládání příloh. Pomocí Výběru specifikátorů datových polí se do předpisu přidávají atributy, které jsou při vlastním ukládání e-mailu nahrazeny skutečnými hodnotami načtenými z ukládaného e-mailu. Příloha se tedy uloží do dynamicky vygenerovaného adresáře, který je podadresářem Cílového adresáře pro ukládání e-mailů.

Možný příklad použití: Předpis: <Doruceno_X>_<ID> Cílový adr.: C:\Prilohy , Email: Datum doručení: 19.4.2010, ID: 31. Přílohy tohoto e-mailu se uloží do adresáře: C:\Prilohy\19.4.2010_31


Prostředí klient.helios.eu - volby "Uzávěrka plnění úkolů u prostředí klient.helios.eu" a "Hlídání hodin počtu na webu" nastavujte pouze pokud používáte pro práci s firemními aktivitami webového klienta.

Kategorie na plnění/docházce povinná - volbami Ano a Ne určíte, zda bude zadání kategorie aktivity na plnění bude, nebo nebude povinné.

Výchozí stav podkladu k fakturaci - zde nastavujete výchozí stav pro vygenerovaný podklad k fakturaci. Volíte mezi "Pořízeno" a "Schváleno k fakturaci".

Výchozí měna podkladu Zboží a služby - zde nastavujete výchozí měnu Zboží a služby pro plnění úkolu. Volíte mezi "Měna Zboží a služby" a "Měna honoráře".

Výchozí stav plnění - zde nastavujete výchozí stav pro nově zadaná plnění. Volíte mezi "Fakturovat" a "Nefakturovat".

Podklad zboží a služby z plnění ve stavu nefakturovat - lze zvolit, zda podklady pro fakturaci v tomto stavu fakturovat, nebo nefakturovat.


Kontaktní centrum

Tyto konstanty souvisí s napojením Helios Orange a ústředny Ateus - Omega firmy 2N. Uživatel musí mít instalován modul Kontaktní centrum a ústřednu firmy 2N. Zde je třeba zadat IP adresu počítače, na kterém běží XAPI Server ústředny a jméno a heslo uživatele tohoto serveru s odpovídajícími právy.


Mzdy

Alias jako osobní číslo

Použít

lze zaškrtnout, že se jako prioritní označování zaměstnanců používá Alias, nikoliv Osobní číslo.

Délka

konstanta určuje délku položky Alias, max. hodnota je 15.


Režim zobrazeni přehledu Zaměstnanci

Seskupit zaměstnance za rodná čísla

zaškrtněte, pokud chcete zapnout režim seskupení mzdového přehledu Zaměstnanci za rodná čísla

Dotaz nebo informativní hláška Při jakékoliv změně aributu je nutné přehled Zaměstnanci znovu otevřít. Vystoupit z přehledu Zaměstnanci a znovu vstoupit.


Insolvenční rejstřík ČR

Dvoufázové ověření v IR

Atribut zatrhnete v případě, že potřebujete, aby program dohledával v insolvenčním rejstříku nejen dle rodného čísla, ale i podle data narození. V případě zatržení atributu je třeba počítat s tím, že ověření trvá déle, záleží na množství zaměstnanců.


Výplatní lístek - náhled

Můžete si zde nastavit tiskový formulář výplatního lístku, který se Vám bude zobrazovat v náhledu z editoru výpočtu mzdy zaměstnance.


Notifikace

Interval pro kontrolu notifikací [s]

V globální konfiguraci lze změnit interval pro zjišťování počtu nepřečtených notifikací (výchozí hodnota je 10 s). Hodnota 0 znamená, že nebude k pravidelné kontrole nepřečtených notifikací docházet vůbec, s výjimkou startu programu (ke kontrole při startu dochází vždy).

Uživatel si může nastavit vlastní interval. Nastavení je dostupné v uživatelských konstantách na záložce Vzhled. Jako výchozí se přebírá hodnota z globální konfigurace (spec. hodnota = -1).

Upozornění Změna hodnoty intervalu pro kontrolu notifikací se projeví až v nově spuštěném okně programu.


Prodleva pro automatické mazání notifikací od jejich přečtení [dny]

V globální konfiguraci lze změnit prodlevu pro automatické mazání přečtených notifikací. Defaultní hodnota je nastavena na 7 dnů po přečtení.


Push notifikace

V globální konfiguraci je možné zvolit typ Push notifikace (eServer / rpMailer). Defaultní hodnota je nastavena na eServer. Možnost volby je přístupná pokud je nainstalován rpMailer.

Pokud je v notifikačním registru notifikační kanál zařazen do eServeru, budou Push notifikace odeslané přes tento kanál odesílány způsobem nastaveným v konfiguraci.


Sklady, nákup a prodej

Základní konstanty modulů Sklady, Nákup a prodej .


Druh skladu - základní konstanta pro modul Sklady. Určujete metodu oceňování skladových zásob. Ze seznamu vybíráte FIFO nebo Průměry (průměrné ceny).


Kontrola storna příjmu - nastavujete způsob kontroly položek zboží při realizaci storna příjmových dokladů. Vybíráte z těchto možností.

 • Na jednotkovou cenu storna

Přísná kontrola množství a jednotkových cen na storno dokladu oproti zásobě na skladu. Systém dovolí realizovat storno doklad pouze pokud je na skladě dostatečná zásoba ve stejné jednotkové ceně jako na původním dokladu.

 • Na celkový stav skladu

Systém kontroluje pouze množství na dokladu oproti skladu. Při realizaci storno dokladu se ze skladu odepíše aktuální jednotková cena, která může být jiná než na původním dokladu.


Metoda skladové evidence

 • Popis je uveden ZDE.


Metoda stanovení evidenční ceny

 • Popis je uveden ZDE.Seznam služeb - nastavujete útvar, který bude sloužit v modulu Sklady jako sklad Služeb. Údaj vybíráte z číselníku Organizační struktury. Konstanta má dvě pole, v jednom je číslo a ve druhém název útvaru. Klávesovou zkratkou <Ctrl><Enter> na jednom z polí se otevře číselník, zde vyberete příslušný útvar a opětovným <Ctrl><Enter> jej přenesete do formuláře konstant. Automaticky se vyplní obě pole konstanty.

Upozornění Seznam služeb nelze dodatečně změnit. Pečlivě zvažte, který útvar z organizační struktury vyberete.


Délka registračního čísla zboží - nastavujte délku vlastního čísla skladové položky. Tato konstanta se týká Zboží i Služeb. Číslo zadáte z klávesnice nebo pomocí tlačítek se šipkami vedle konstanty. Rozsah registračního čísla je 6 až 30 znaků.


Způsob zarovnání registračního čísla zboží - volíte, zda ajakým způsobem se bude zarovnávat registrační číslo při zadávání nové skladové položky. Vybíráte z následujících parametrů.

 • Bez kontroly

Systém nebude kontrolovat délku zadaného registračního čísla a ponechá je v tom tvaru, jak jste jej zadali.

 • Bez zarovnání

Systém zkontroluje, zda jsou vyplněna všechna místa registračního čísla. V případě, že nevyplníte všechny pozice, nedovolí vám systém přejít na další údaj formuláře a ani zadávanou skladovou položku uložit. Musíte vyplnit všechny pozice.

 • Zarovnání nulami zleva

Systém zkontroluje délku registračního čísla a nevyplněné pozice doplní nulami zleva.

 • Zarovnání nulami zprava

Systém zkontroluje délku registračního čísla a nevyplněné pozice doplní nulami zprava.


Datum pro pozdější realizaci - nastavujete chování systému v situaci, kdy doklad(y) v přehledu Zvýšení nebo Snížení stavu skladu realizujete dodatečně. Nastavení platí i pro hromadnou realizaci dokladů.

 • Dotaz

Systém se před realizací každého dokladu zeptá na datum realizace. Vybíráte z možností Dnešní datum/Datum vystavení dokladu.

 • Dnešní datum

Doklady se realizují s aktuálním datem bez ohledu na to, kdy byly vystaveny. Do data realizace dokladu se tedy doplní aktuální datum.

 • Datum případu

Doklady se realizují s datem případu dokladu. Do data realizace dokladu se tedy doplní Datum případu z dokladu.


Generovat storno a dobropis - vybíráte, se kterým datem se vygeneruje storno dokladu nebo dobropis. Vybíráte z možností

 • Podle dnešního data
 • Podle data realizace


Období stavu při účtování skladu

 • Přebírat z dokladu - období stavu se přebírá z dokladu. Výjimka - spadá-li zadané období stavu na dokladu do jiného globálního období než ve kterém je účtovaný doklad v deníku, systém dotáhne do účetního dokladu období stavu dle datumu realizace a v procesním okně je zobrazeno hlášení "Liší se období stavu na prvotním a účetním dokladu". Jestliže se období stavu nepodaří dotáhnout, je v procesním okně zobrazeno hlášení "Období stavu z prvotního dokladu nebylo přeneseno"
 • Dotahovat dle datumu realizace - období stavu se dotahuje vždy dle datumu realizace bez ohledu na to, jaké je na dokladu zadané období stavu. Jestliže je na účetní doklad dotaženo jiné období stavu, než je zadáno na dokladu, v procesním okně je zobrazeno hlášení "Liší se období stavu na prvotním a účetním dokladu". Jestliže se období stavu nepodaří dotáhnout, je v procesním okně zobrazeno hlášení "Období stavu z prvotního dokladu nebylo přeneseno"

Pro obě varinaty nastavení konstanty platí, že pokud není na dokladu skladu zadáno žádné období stavu, do účetního dokladu není také nastaveno žádné období stavu


Zastavit realizaci dokladů při první chybě

Nastavujete, jak se má systém zachovat při hromadné realizaci více označených dokladů v případě, že některý doklad není možné kvůli chybě realizovat.

Pokud pole není zaškrtnuto, systém chybné doklady vynechá a pokračuje v realizaci dalších označených dokladů. Může tak nastat situace, že pořadí realizace dokladů nebude odpovídat jejich skutečné časové posloupnosti (budou zrealizované napřeskáčku).

Pokud pole je zaškrtnuto, zastaví se realizace po první chybě.


Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení

 • Ze sumy položek v hlavní měně - výchozí hodnota
 • Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení

Hodnota zde nastavená se dotahuje na nově vytvářené doklady modulu Sklad a Nákup a prodej. Na dokladech je možno v editoru dokladu zvolit akci Zaokrouhlení... a zde si pro konkrétní doklad v cizí měně způsob výpočtu případně přenastavit.

Upozornění Doporučujeme věnovat pozornost nastavení této konstanty v souvislosti s nastavením zaokrouhlování dokladu v CM a v případě používání zálohových a realizačních faktur v cizí měně na nastavení konstanty Fakturace - Daňový základ realizační faktury počítat z HM - viz uvedený příklad nebo odstavec známé potíže uveřejněný u druhé zmíněné konstanty.


Příklad Příklad výpočtu částek na faktuře:

Faktura vydaná, která má dvě položky 500 a 500,25 EUR, kurz je 25,813

Je nastaveno zaokrouhlení dokladu ve valutách na jednotky měny, na přednastavené zaokrouhlení dokladu v hlavní měně se nepřihlíží, je vždy na setiny měny
Nastavení konstanty Ze sumy položek v hlavní měně -> výsledná částka faktury v CM je 1000 EUR, částka v HM je 25819,45 CZK
účtování dokladu:
účet MD účet DAL Částka
311 25 819,45
6011 12 906,50
6012 12 912,95
Nastavení konstanty Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení -> výsledná částka v CM je 1000 EUR, částka v HM je 25813,00 CZK
účtování dokladu:
účet MD účet DAL Částka
311 25 813,00
6011 12 906,50
6012 12 912,95
568 6,45Započítávat storna do odebraného množství

Pokud není zaškrtnuto, započítávají se do sloupce Množství odebrané na dokladech (expedičních příkazech, rezervacích, došlých a vydaných objednávkách) pouze doklady, které bezprostředně navazují na daný doklad. Případná storna se nezapočítávají.
Pokud je pole zaškrtnuto, započítávají se i storna vygenerovaná z bezprostředně navazujících dokladů.

Příklad:
Na došlé objednávce je 5 ks zboží, na návazné výdejce 5 ks, na stornu vygenerovaném z výdejky 1 ks.
Pokud bude konstanta zaškrtnutá, bude Množství odebrané na došlé objednávce 4 ks, pokud nebude zaškrtnutá, bude Množství odebrané 5 ks.


Maximální úroveň generování stromu návazných dokladů

Zde je možno nastavit, kolik úrovní se bude automicky generovat při zobrazení stromu návazných dokladů v přehledech modulů Sklady, nákup a prodej, Fakturace, Pokladní prodej a Výroba volbou místního menu Návazné doklady, Návazné doklady - strom...
Pokud je zde zadána 0, je generován kompletní strom návazných dokladů, což může v některých případech trvat poměrně dlouho.
V případě, že je zde nastavena hodnota větší jak 0, pak se při zobrazení stromu objeví v nejnižších větvích žluté kolečko se znakem plus. Po kliknutí na kolečko se systém pokusí dogenerovat další úroveň stromu pro tuto konkrétní větev.
Zároveň je v menu na pravou myš možnost zvolit akci Kompletní strom (Shift+F5), kdy dojde k vygenerování kompletního stromu bez ohledu na zadané omezení počtu úrovní. Případné následné spuštění akce Obnovit (F5) přegeneruje strom opět podle zadaného omezení.


Pevná část čárového kódu - zadáváte pevnou část čárového kódu. Spolu s následujícími čtyřmi konstantami stanovujete pravidla pro generování čárových kódů.


Typ čárového kódu

 • není
 • EAN 13


Zdroj čárového kódu

 • není (číselná řada)
 • Registrační číslo (zleva)
 • Registrační číslo (zprava)
 • Skupina+Registrační číslo

Pozice - pozice znaku zleva nebo zprava podle nastavení zdroje pro čárový kód.


Délka - v případě, že je zdrojem proměnné části čárového kódu registrační číslo, říká, kolik znaků se má z registračního čísla vzít. Při nastavení zdroje na Skupina+Registrační číslo se provádí kontrola Délky na délu skupiny (3) + max. délku registračního čísla. Jestliže se jedná o číselnou řadu, pak říká minimální počet číslic - dochází k předrovnání nulami.

Zobrazovat sklad na dokladech samostatnou záložkou

Určujete, jak se budou v editoru dokladů v modulu Sklady, Nákup a prodej, Fakturace zobrazovat seznamy položek

 • zařazených na doklad
 • ve stavu skladu

Pokud konstanta není zatržena, budou oba seznamy na jedné dělené záložce Pokud je zatržena, bude mít každý seznam svojí samostatnou záložku. Na jedné záložce bude seznam položek, které už byly zařazeny na doklad, na druhé záložce bude seznam Stav skladu, ze kterého se položky na doklad vybírají.


Položky dokladů

Oblíbený typ položkového převodu - určujete, jak se vám budou nabízet položky při položkovém převodu z dokladu na jiný doklad.

 • S postupnou editací
 • Bez editace
 • S výběrem a potvrzením


Při položkovém převodu čísla skladů přenášet -nastavujete, z jakého skladu se má položka při položkovém přenosu zařadit na doklad. Konstanta se týká pouze položkového přenosu, při dokladovém přenosu se čísla skladu zachovají tak, jak jsou na zdrojovém dokladu. Vybíráte z možností Ano/Ne.

 • Ano - Na cílový doklad se položky vyberou na doklad ze stejných skladů jako na zdrojovém dokladu. Příklad: hlavička zdrojového dokladu je na skladu 001, na něm jsou dvě položky, první ze skladu 001, druhá ze skladu 002. Cílový doklad bude mít hlavičku na skladě 004. Při nastavení konstanty na Ano budou položky na cílový doklad zařazeny opět ze skladů 001 a 002.
 • Ne - Na cílový doklad se položky vyberou z toho skladu, na kterém je hlavička cílového dokladu. Pokud na tomto skladu položky nemají dosud založeny skladové karty, jsou tyto karty v rámci převodu založeny. V příkladu z předchozího odstavce by obě položky cílového dokladu byly vybrány ze skladu 004. Výjimkou je situace, kdy je cílovým dokladem faktura, která nemá hlavičkový sklad. V tom případě jsou položky na cílový doklad vybrány z toho skladu, na kterém je hlavička zdrojového dokladu. V příkladu z předchozího odstavce by se obě položky vybraly na cílovou fakturu ze skladu 001.


Sestavy dle kusovníku - konstantu je třeba nastavit pouze v případě, že používáte modul Kusovníky. Určujete způsob, jakým se budou výrobky a jejich díly zařazovat na doklady.

 • Díly na doklad

Díly se zařadí na vystavovaný doklad, výrobek se eviduje v pomocné evidenci.

 • Výrobky na doklad

Výrobek se zařadí na vystavovaný doklad, díly se evidují v pomocné evidenci.

 • Obě varianty

Zpřístupní obě výše uvedené možnosti. Nejprve je třeba pomocí kusovníku nadefinovat, z jakých dílů se výrobky skládají.


Nulový výdej - touto konstantou nastavujete možnost realizace výdeje skladových položek s nulovou cenou na dokladu. Tzn. položka se ze skladu odepíše v ceně evidenční, ale na dokladu bude cena nulová. V seznamu volíte hodnoty parametru Ano/Ne.


Shoda zakázek

 • Ano - zakázka z hlavičky se při realizaci dokladu propisuje do všech položek dokladu
 • Ne - ponechávají se zakázky zadané na položkách
Upozornění Nastavení Ano vymaže při realizaci dokladu zakázky zadané na položkách a nahradí je zakázkou z hlavičky. A to i v případě, že zakázka na hlavičce dokladu je prázdná. Pokud chcete sledovat různé zakázky na jednotlivých položkách dokladu, je třeba nastavit hodnotu Ne.


MJ pro výdej v evidenčních cenách - určujete, zda se výdej při druhu pohybu Výdej v evidenční ceně bude provádět v evidenčních nebo výstupních měrných jednotkách. Vybíráte z možností

 • Evidenční
 • Výstupní


Různý sklad na položkách a hlavičce - nastavujete způsob kontroly v případě, že na doklad modulu Sklady, nákup a prodej zařadíte položku z jiného skladu než je ten, na kterém byla vystavena hlavička dokladu. Vybíráte z hodnot:

 • Povolen (bez kontroly)
 • S upozorněním
 • Zakázán
Upozornění Parametr funguje jen v editoru dokladu, a to jen při zadávání nových položek na doklad (neuplatní se při položkovém převodu, kopii dokladu, tvorbě dokladu z profilu DOBJ,...).


Třídění položek v tisku dokladu

 • Bez třídění (podle datumu pořízení položky)
 • Podle skupiny zboží
 • Podle registračního čísla
 • Podle čísla zboží (skupina zboží + registrační číslo)
 • Podle názvu 1


Zadávání položek - hledání - určujete, ve kterém poli bude nastaven kurzor v případě, že položky na doklad zadáváte volbou místní nabídky Zadávání položek na záložce 3-Položky. Vybíráte z možností:

 • Skupina zboží
 • Registrační číslo
 • SKP
 • Výrobní číslo
 • Název 1-4
 • Čárový kód


Zadávání položek - sklad - určujete, jak bude přednastaveno pole Sklad v případě, že položky na doklad zadáváte volbou místní nabídky Zadávání položek na záložce 3-Položky. Vybíráte z možností:

 • Aktuální sklad
 • Aktuální a podřízené sklady
 • Všechny sklady

Aby se konstanta uplatnila, nesmí být konstanta "Různý sklad na položkách a hlavičce" nastavena na Zakázán.


Inventura - způsob zadání - volíte, podle kterého údaje bude probíhat rychlé zadávání položek inventury. Volíte z možností:

 • Registrační číslo
 • Číslo zboží
 • Název 1
 • SKP
 • Čárový kód
 • Doplňkový kód
 • Výrobní číslo

Následně je v editoru položek inventury jako první pole rychlého zadání. Zde je možno podle výše uvedené konfigurace zadat odpovídající hodnotu a stisknout Enter pro vyhledání zboží.


Umístění jen u příjemek a výdejek - určujete, zda u karet, které mají nastavené povinné zadávání umístění, bude umístění povinné u všech dokladů nebo pouze u pohybových dokladů (příjemek, výdejek a storen).

 • Ne, veškeré doklady - případná povinnost zadání umístění se bude vztahovat na všechny doklady
 • Ano, jen příjemky a výdejky - případná povinnost zadání umístění se bude vztahovat pouze na pohybové doklady


Nabízené množství nového výr. čísla - volíte, jaké množství výrobního čísla se má předvyplnit při zadávání nového výrobního čísla.

 • Množství na položce

Nabídne se množství zadané u položky.

 • Výchozí množství

Nabídne se množství, které je zadané v poli Výchozí množství ve formuláři Zboží a služby na záložce Rozměry.


Povolit i záporné množství

Lze nastavit, zda je povoleno zadávat na položky dokladů záporné množství. Výchozí nastavení je Nepovoleno.


Neomezený řetěz pro odebrané množství

Nastavujete, jestli má být při výpočtu odebraného množství na položkách expedičních příkazů, rezervací a vydaných objednávek zohledněn celý strom návazných dokladů nebo pouze jeho část.

Jestliže není volba zaškrtnuta (výchozí nastavení), je započtena každá větev podstromu jen v tom rozsahu, dokud se v ní nevyskytne doklad "opačného" směru. Např. z vydané objednávky se započítá řetěz návazných příjemek, avšak jen dokud není přerušen výdejkou.

Je-li tato volba zaškrtnuta, bude při výpočtu odebraného množství zohledněn kompletní strom návazných dokladů, jeho větve nebudou nijak omezeny dle směru pohybu dokladu (příjem/výdej).


Přepočet MJ i na výrobních číslech

Pokud je zaškrtnuto, provádí se při realizaci příjmu a výdeje přepočet množství s ohledem na měrnou jednotku na dokladu a evidenční měrnou jednotku nejen na položce, ale také na výrobních číslech.


Generování výdejky z expedičního příkazu - převádět služby - určujete, zda se při použití volby místní nabídky Generovat výdejku v přehledu Expediční příkazy budou nebo nebudou na výdejku převádět i služby.


Generování výdejky z expedičního příkazu - nabízené množství - nastavujete, které množství se bude přednabízet pro generování výdejky z expedičního příkazu. Vybíráte z možností

 • Množství stavu skladu
 • Množství k dispozici
 • Množství po výdeji
 • Množství k dispozici po výdeji
 • Množství z dokladu
 • Množství po příjmu
 • Množství k dispozici po příjmu
 • Množství po příjmu a výdeji
 • Množství k dispozici po příjmu a výdeji

Ceny

Cenová úroveň prodej - nastavujete, z kterého ceníku se budou automaticky doplňovat ceny na výstupní (prodejní) doklady v případě, že se neuplatní cenotvorba s vyšší prioritou. Hodnoty vybíráte z číselníku Cenové úrovně. Konstanta se skládá ze dvou polí, v prvním je číslo a v druhém název cenové úrovně. Klávesovou zkratkou <Ctrl><Enter> na libovolném z polí se otevře číselník cenových úrovní, zde vyberete příslušnou cenovou úroveň a opětovným <Ctrl><Enter> ji přenesete do formuláře konstant. Automaticky se vyplní obě pole konstanty.


Ceny na příjemce při převodu z výdejky převodky - určujete, která cena se doplní z výdejky do příjemky při převodu mezi sklady.

 • Dokladové ceny
 • Evidenční ceny


Dohledání historických cen pro nákup - nastavujete, zda se při vystavování dokladů typu příjemka, vydaná objednávka a faktura přijatá mají nabízet naposledy použité nákupní ceny.

Historické ceny se dohledávají z příjemek / faktur přijatých, které mají stejný druh vstupní ceny a stejnou měnu, a to v následujícím pořadí:

 • poslední (podle Data pořízení) příjemka na dané zboží na stejném skladu od stejného dodavatele
 • poslední příjemka na stejném skladu od libovolného dodavatele
 • poslední příjemka na libovolném skladu od stejného dodavatele
 • poslední příjemka na libovolném skladu od libovolného dodavatele


Dohledání historických cen pro prodej - nastavujete, zda se při vystavování prodejních dokladů má v případě nenalezení ceníkové prodejní ceny nabízet naposledy použitá prodejní cena.

Algoritmus pro dohledání je stejný jako v případě předchozí konstanty. Hledá se ve výdejkách a fakturách vydaných.

Nenalezena cena pro organizaci - použít přednastavenou CU - organizace může mít v číselníku organizací přiřazenou cenovou úroveň pro moduly Sklady, nákup a prodej, Vydané faktury a Pokladní prodej. Při zařazení zboží na doklad pro tuto organizaci se nejprve hledá cena v cenové úrovni přiřazené organizaci. Pokud cena v této cenové úrovni neexistuje, řídí se další dohledávání nastavením této konstanty. Při nastavení Ne se hledá původním mechanismem, tj. dotažení historických cen nebo zůstane cena nulová a nedotáhne se nic. Při nastavení Ano se dohledává nejprve cena v přednastavené cenové úrovni (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Sklady, nákup a prodej, Ceny, Cenová úroveň). Pokud neexistuje, pokračuje se dále původním mechanismem.

Příklad Příklad:

přednastavená úroveň je 1, organizace má nastavenu úroveň 2. Cena 1 existuje, cena 2 neexistuje. Při nastavení konstanty na Ne se cena 1 nedohledá, při nastavení konstanty na Ano se cena 1 dohledá.Dohledat ceny dle - určujete, podle které organizace na dokladu modulu Sklady, nákup a prodej nebo Fakturace se budou na doklad dohledávat ceny. Vybíráte z možností:

 • Organizace - ceny se dohledávají podle organizace zadané v poli Odběratel/Dodavatel
 • Místa určení - ceny se dohledávají podle organizace zadané v poli Místo určení


Platnost nabídkových cen - nastavujete vazbu mezi položkami zboží a nabídkovými cenami.

 • Pro každý sklad samostatně

Jedné skladové položce (zařazené na více skladů) zadáváte nabídkovou cenu na každém skladě zvlášť. Nabídková cena se váže ke skladové kartě.

 • Pro všechny sklady

Jedna skladová položka má na všech skladech stejnou nabídkovou cenu. Nabídková cena se váže ke kmenové kartě zboží.

Tlačítkem Kopírování máte možnost při změně nastavení konstanty Platnost nabídkových cen z Pro každý sklad samostatně na Pro všechny sklady nebo naopak zkopírovat již existující nabídkové ceny tak, aby byly viditelné a použitelné i při novém nastavení konstanty.


Zobrazení počtu desetinných míst - určujete, na kolik desetinných míst chcete zadávat a zobrazovat nabídkové ceny. Lze nastavit 0-6 desetinných míst.


Filtrovat nabídkové sestavy pro doklad dle organizace – parametry určující možnosti výběru z ceníků definovaných v nabídkových sestavách (podrobněji je o cenících pojednáno v kapitole Cenotvorba - Nákup a prodej v části Nabídka typu Ceník)

 • Ctrl+Enter - zaškrtávácí pole. Určuje, zda se bude filtrovat přehled ceníků v případě, kdy si ho zobrazíte z dokladu modulu Sklady, nákup a prodej z pole Ceník na záložce 1-Hlavička kombinací kláves <Ctrl><Enter> nebo poklepáním na tlačítko Tritecky.jpg vedle pole Ceník. Pokud bude pole zaškrtnuto, bude přehled platných ceníků zafiltrovaný na organizaci zadanou na dokladu. Pokud pole nebude zaškrtnuto, přehled se nebude filtrovat, zobrazí se platné ceníky pro všechny organizace.
 • Ctrl+N - zaškrtávácí pole. Určuje, zda se bude filtrovat přehled ceníků v případě, kdy do něj vstoupíte z dokladu modulu Sklady, nákup a prodej kombinací kláves <Ctrl><N> nebo volbou menu Akce, Ceník ve formuláři dokladu modulu Sklady, nákup a prodej. Pokud bude pole zaškrtnuto, bude přehled platných ceníků zafiltrovaný na organizaci zadanou na dokladu. Pokud pole nebude zaškrtnuto, přehled se nebude filtrovat, zobrazí se platné ceníky pro všechny organizace.

Slevy a související označení

Těmito konstantami definujete, jak se budou uplatňovat jednotlivé slevy při vystavování dokladů modulu Sklady, nákup a prodej.


Druh slev

 • Žádné slevy

Při vystavování dokladů se nebudou uplatňovat žádné zadané slevy.

 • Sumační slevy

Při vystavování dokladů se uplatní pouze sumační slevy na jednotlivých dokladech.

 • Dílčí slevy

Při vystavování dokladů se budou uplatňovat jednotlivé zadané dílčí slevy.

 • Všechny slevy

Budou se uplatňovat sumační i dílčí slevy.


Vlastnost slev - nastavujete způsob uplatnění dílčích slev.

 • Vlastnosti jsou dány u každého druhu slevy

Tímto parametrem zpřístupníte editaci způsobu uplatnění u jednotlivých dílčích slev.

 • Použít první zadanou slevu

Systém použije pouze první nalezený druh slevy. Posloupnost hledání slev je následující:
1. Sleva k souvisejícímu označení zboží
2. Sleva ke skupině zboží
3. Sleva ke kmeni zboží
4. Sleva ke stavu skladu
5. Sleva na zboží
6. Sleva k organizaci

 • Použít všechny zadané slevy - Systém použije všechny nalezené druhy slev.


Výpočet slev - určujete způsob výpočtu slev.

 • Sumace

Jednotlivé procentní slevy se nejprve sečtou a pak uplatní všechny najednou.

 • Dle pořadí slev

Jednotlivé procentní slevy se počítají postupně. Cena po první slevě je základem pro výpočet druhé slevy, atd.


Sleva k souvisejícímu označení zboží - pevná sleva zadaná k souvisejícímu označení položky zboží. Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.


Sleva ke skupině zboží - pevná sleva, zadaná ke skupině zboží. Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.


Sleva ke kmeni zboží - pevná sleva zadaná k položce zboží ve kmeni. Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.


Sleva k stavu skladu - pevná sleva zadaná k položce zboží na skladě. Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.


Sleva na zboží - sleva zadaná ke kmenové kartě volbou místní nabídky Slevy. Uplatňuje se od hodnoty (množství nebo ceny).


Sleva k organizaci - sleva zadaná k organizaci, uplatňuje se od hodnoty (množství nebo ceny).


Vlastnosti dílčích slev

 • Vždy použít - druh slevy se uplatní vždy, bez ohledu na další zadané slevy.
 • Nepoužívat - druh slevy se nebude uplatňovat vůbec.
 • Použít pokud není žádná předchozí - sleva se uplatní v případě, že nebyla nalezena žádná předchozí.


Sumační slevy - toto je druh slev uplatňovaných na celkovou částku dokladů zboží (faktura, výdejka …). Zadávají se ručně na dokladech a to procentem nebo částkou a v jednotlivých sazbách DPH. Sumační slevy se uplatní na částku poníženou o dílčí slevy.


Nenalezeno související označení

 • Prázdný popis
 • Název zboží
 • Registrační číslo


Související náklady

Definujete druhy souvisejících nákladů, které bude možno zadávat na dokladech Oběhu zboží. Máte možnost definovat až 7 druhů souvisejících nákladů.


Typ rozpouštění SN - u každého druhu souvisejícího nákladu vybíráte kritérium, podle kterého se bude související náklad rozpouštět.

 • Dle ceny (celková cena v Kč bez DPH)
 • Dle hmotnosti
 • Dle množství


Převod souvisejících nákladů - nastavujete, zda se při převodu mezi doklady mají převádět související náklady.

 • Nepřevádět a nekontrolovat
 • Převádět a nekontrolovat
 • Převádět a kontrolovat

Při nastavení Převádět a nekontrolovat nebo Převádět a kontrolovat se při automatickém vystavení příjemky (např. převod mezi sklady) související náklady převádějí při realizaci zdrojového dokladu, tj. vystavení cílového dokladu. Při nastavení Nepřevádět a nekontrolovat při dokladovém a položkovém převodu se související náklady nepřevádějí automaticky, je možné je dodatečně napočítat akcí Dopřeveď SN.

Při realizaci cílového dokladu se provádí při nastavení Převádět a kontrolovat kontrola, zda položky vznikly převodem. Pak se kontroluje, zda na obou dokladech související náklady existují.


Převod dodatečných souvisejících nákladů

 • Ne - při realizaci dokladu dodatečných souvisejících nákladů se DSN rozpustí pouze na doklady toho skladu, ze kterého je příjemka, k níž byly DSN zadány. Tj. výdejkami - převodkami se dodatečné související náklady "neprotáhnou" do skladů, do kterých se zboží převádělo.
 • Ano - výchozí nastavení. Při realizaci dokladu dodatečných souvisejících nákladů budou zatíženy i případné převodky a doklady na skladu, na který se zboží převádělo. Tj. výdejky - převodky "protáhnou" dodatečné související náklady do skladů, do kterých se zboží převádělo.


Hlídat zadání PONx na celní příjemce - pouze pro modul Celní sklad.

Pokladna

Zde nastavujete Základní konstanty modulu Pokladna.


Maximální zaokrouhlovací rozdíl - nastavujete maximální korunovou hodnotu rozdílu mezi součtem všech částek na pokladním dokladu a výslednou sumou na pokladním dokladu (pole Částka k úhradě). Konstantu lze využít například k ruční korekci zaokrouhlení částky k úhradě (součet všech částek se nerovná částce k úhradě). Systém povolí uložit doklad, kde rozdíl mezi částkami je v mezích této konstanty a nebude na nesoulad částek upozorňovat hlášením.


Tip Nastavení maximálního zaokrouhlovacího rozdílu

Pokud nastavíte např. tuto hodnotu na 0,99 Kč, tak umožníte uložení dokladu, kde maximální rozdíl mezi součtem částek dokladu a celkovou částkou vydanou z pokladny bude max. 0,99 Kč.

Rozdíl mezi součtem cen na položkách a částkou k úhradě je zaokrouhlení, které bude zaúčtováno pomocí kontace, pokud v kontaci budete mít řádek "Zaokrouhlení zisk" a "Zaokrouhlení ztráta".

V tomto případě tedy není nutné částku zaokrouhlení na doklad nikam ručně zadávat, bude dopočtena automaticky.


Zaokrouhlovat částku k úhradě na hlavičce na padesátihaléře - volba ANO/NE. Konstanta má vliv pouze na částky v CZK nebo je-li měna "není". Po přepnutí na ANO je celková částka k úhradě na pokladním dokladu po stisknutí tlačítka Úhrada zaokrouhlena na padesátníky takto:
des.část 0-24 haléře ... dolů na celou korunu
des.část 25-74 ... na 50 haléřů
des.část 75-99 ... nahoru na celou korunu

např.
10,24 .... 10,00
10,25 .... 10,50
10,74 .... 10,50
10,75 .... 11,00


Zaokrouhlení částky Kč k úhradě na hlavičce dokladu:

zde volíte, jakým způsobem se bude pokladní doklad zaokrouhlovat v poli Částka k úhradě. Zaokrouhlení se provede v momentě stisku tlačítka OK. Pokud máte nastavenou konstantu Maximální zaokrouhlovací rozdíl, pak bude vyvolána hláška vymezující tuto hodnotu. Pokud bude modul Pokladna skutečně využíván na operace spojené s penězi, pak doporučujeme mít zvoleno Jednotky měny.


Limit plateb v HM:

Lze nastavit limit pro platby v hotovosti. Při uložení pokladního dokladu se porovnává tento limit se sumou částek na pokladních dokladech za organizaci nebo zaměstnance a datum případu (pořízení) podle typu dokladu Příjem nebo Výdaj. Na všech záznamech v číselníku Organizace, mimo vlastní, je Kontrola limitu plateb v hotovosti zapnutá. Dle potřeby lze tuto kontrolu vypnout pro konkrétní organizaci v editoru Organizace, na záložce Dodatky (např. pro úřady).


Kontrola limitu:

Souvisí s limitem plateb v HM - lze nastavit zda se při ukládání jen zobrazí upozornění, nebo doklad po překročení nastaveného limitu nepůjde uložit vůbec.

Pokladní prodej

Záložka Nastavení

Cenová úroveň - přednastavená prodejní cenová úroveň. Použije se v případě, že odběratel zařazený na účtenku nemá přiřazenou jinou cenovou úroveň.


Cenová úroveň – etalon - cena v této cenové úrovni pro prodávané zboží bude automaticky dotažena na položku účtenky. Nejedná se však o skutečnou prodejní cenu, kterou vidí zákazník, ale o cenu, za kterou by se mělo podle firemních pravidel prodávat. Skutečná prodejní cena se dotahuje podle pravidel modulu Oběh zboží. Pokud není zadáno, na položky účtenky se dotáhne nula.


Způsob zadání zboží - zde se specifikuje, jakým způsobem se bude zadávat zboží na doklad. Vybíráte z možností:

 • Registrační číslo (implicitní nastavení)
 • Číslo zboží (skupina + reg.číslo)
 • Název 1
 • Čárový kód
 • Doplňkový kód
 • Výrobní číslo


Výchozí množství - možnost specifikace předvyplnění množství. Vybíráte z možností:

 • Výchozí množství z karty zboží (implicitní)
 • Vždy 1


Způsob úhrady - je možno zadat až 5 různých způsobů úhrady prodeje. První z těchto způsobů musí odpovídat hotovostní platbě. Toto je z důvodu specifikace způsobu úhrady pro vracení hotovosti.


Při nedostatečném množství položky - určujete chování systému v případě, že na skladě není dostatečné množství prodávané položky. Vybíráte z možností:

 • Nekontrolovat
 • Upozornit - systém vás upozorní, ale dovolí položku uložit.
 • Nepovolit uložení - systém nepovolí uložit položku

Kontrola se provádí při ukládání účtenky.


Způsob zaokrouhlení (prodej v HM) - zaokrouhlení účtenky v hlavní měně:

 • Bez zaokrouhlení
 • Zaokrouhlit na 0,50
 • Zaokrouhlit na 1,00
 • Zaokrouhlovat automaticky dle způsobu úhrady - při tomto nastavení program primárně zaokrouhluje na celé Kč, ale současně bere v potaz příznak Nezaokrouhlovat ve Způsoby úhrady (výchozí nastavení je 0 - úhrada se zaokrouhluje) a rozhoduje sám o tom, zda bude nakonec účtenka zaokrouhlena na celé koruny, nebo nebude. V přednastavených úhradách s příznakem Nezaokrouhlovat = 1 se v editoru při vstupu do příslušného pole automaticky nabídne zbývající částka včetně haléřů a pod hodnotou Částka celkem k úhradě se objeví červený nápis Zrušeno zaokrouhlování. Pokud uživatel zadá jinou částku bez haléřů, nápis se zruší. U úhrad s příznakem Nezaokrouhlovat = 0 je třeba částku zadat, ale nelze do ní vkládat haléře. Úhrady doplňované přes volbu Další úhrady se chovají analogicky. Pouze nedochází k nabízení zbývajících částek u úhrad s příznakem Nezaokrouhlovat = 1. Uživatel může a nemusí zadat haléře (haléřové saldo ale musí stanovit sám).
Upozornění Do parametru Způsob úhrady rezervovaného pro Hotovost není povoleno zadat způsob úhrady s nastaveným příznakem Nezaokrouhlovat. Takové záznamy se ani při zadávání z návazného číselníku nenabízejí.

Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení

 • Ze sumy položek v hlavní měně
 • Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení


Nulový výdej

 • Ano
 • Ne - pro účtenku/vratku, která bude mít alespoň jednu položku s nulovým množstvím, nebude možné uložit doklad


Přednostně hledat PLU kód - ve formuláři přehledu Zboží a služby, na záložce Dodatky lze zadat maximálně čtyřmístný numerický PLU kód. Po zaškrtnutí políčka Přednostně hledat PLU kód je pak možno využít tyto kódy pro zadávání zboží na účtenku.


Přednostně hledat čárový kód - je-li nastaveno, program hledá zadanou hodnotu nejprve v čárových kódech, a teprve pak přejde na hledání dle nastaveného Způsobu zadání zboží. Je-li nastavena i konstanta "Přednostně hledat PLU kód", hledá se nejprve v PLU kódech a pak teprve v čárových kódech.


Zpracovávat váhové čárové kódy- Umožňuje načítat tzv. váhový EAN, který zahrnuje kód položky včetně váhy.

 • Formát kódu je PPXXXXKVVVVVK, kde
  • PP - prefix – indikuje, že se jedná o čárový kód reprezentující i váhu. Pro tyto účely jsou vyhrazeny tyto hodnoty prefixů: 21, 25, 26, 28, 29
  • XXXX - kód zboží = PLU kód – je-li nastavena globální konstanta Přednostně hledat PLU kód
  • PP+XXXX – kód zboží = čárový kód – alternativně k PLU kódu
  • K - kontrolní číslice pro kód zboží
  • VVVVV - váha v gramech – přepočítá se na měrnou jednotku dotaženou na položku účtenky, je-li nalezen přepočet z měrné jednotky g (gramy). Není-li přepočet nalezen, hodnota se načte beze změny
  • K - kontrolní číslice pro váhu
 • Pokud je zapnuta globální konstanta "Přednostně hledat PLU kód", načtený kód má 13 znaků a je použit vyhrazený prefix PP, tak se nejprve hledají čtyři znaky XXXX za prefixem v PLU kódech na kmenových kartách.
 • Pokud načtený kód má 13 znaků, je použit vyhrazený prefix PP a nedohledá se položka dle PLU kódu, tak se hledá 6 znaků PP+XXXX v čárových kódech zavedených ke kmenovým kartám
 • Není-li položka nalezena ani jedním z výše uvedených způsobů a je použit vyhrazený prefix, hledá se 6 znaků PP+XXXX dle nastavení způsobu zadání zboží v konfiguraci, tj. např. jako registrační číslo položky


Povolit uložení prodejky bez úhrad - zaškrtávací pole. Pokud je zaškrtnuto, objeví se ve formuláři účtenky v levém dolním rohu tlačítko Uložit bez úhrad. Toto tlačítko uloží prodejku bez dotazu na úhrady. Účtenka zůstává označena jako chybný doklad, nejde účtovat, generovat výdejku, nezapočítává se do stavu pokladny ani do uzávěrky. Lze ji ale znovu otevřít, provést případné opravy a přes tlačítko OK uložit standardně s dotazem na úhrady. Nesmí ale spadat do aktivní uzávěrky. Implicitně tato možnost není povolena.

Zaškrtnutí umožňuje současné otevření více účtenek najednou.


Kontrola zadání v. č., pokud je na zboží zapnuta kontrola v.č. při realizaci - implicitně je zaškrtnuto. Pokud není zaškrtnuto, není obsluha upozorňována při vystavování účtenek na chybějící výrobní číslo.


Přednabízet při uzávěrce aktuální čas (jinak bude 23:59:59) - pokud zaškrtnete tuto konstantu, bude se při uzávěrce přednabízet aktuální čas. Jinak se bude přednabízet 23:59:59.


Vždy zobrazit okno s částkou ke vrácení - pokud je zaškrtnuto, zobrazuje okno s částkou ke vrácení vždy, i když je částka k vrácení nulová.


Maximální počet znaků v poli "Množství" - slouží například jako ochrana před načtením čárového kódu do pole množství (výchozí hodnotaje 12 znaků)


Zobrazovat přehled skladu

Pokud je zaškrtnuto, zobrazuje se v editoru účtenky na záložce 1 - Prodej i přehled se stavem skladu. Výchozí hodnota konstanty je nezaškrtnuto.


Výchozí způsob úhrady pro storno – uplatní se pro storno účtenky:

 • 0 - Shodný s účtenkou (výchozí nastavení) - použijí se ty, které byly na původní účtence, ale bude možno tuto volbu změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
 • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
 • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky


Výchozí způsob úhrady pro vratku – uplatní se pro položkovou vratku:

 • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
 • 2 - Nabízet hotovost (výchozí nastavení) - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky


Uplatnit ceny a slevy na záporné množství na dokladech - je-li zatrženo (ve výchozím nastavení je nezatrženo), uplatňují se množstevní/finanční slevy a množstevní ceny i na položkách účtenek se zadaným záporným množstvím. Pro dohledání slev a cen se použijí kladné hodnoty.

Záložka Balíčky zboží

Definice registračního čísla podle oběhu zboží - pokud je zaškrtnuto, přebírá se nastavení konstant Délka registračního čísla balíčku a Způsob zarovnání registračního čísla balíčku podle nastavení stejných konstant pro modul Oběh zboží. Pokud není zaškrtnuto, máte možnost nastavit konstanty Délka registračního čísla balíčku a Způsob zarovnání registračního čísla balíčku nezávisle na nastavení pro Oběh zboží.


Délka registračního čísla balíčku - pole je přístupné pouze v případě, že pole Definice registračního čísla podle oběhu zboží není zaškrtnuto. Nastavujte délku registračního čísla balíčku.Číslo zadáte z klávesnice nebo pomocí tlačítek se šipkami vedle konstanty. Rozsah registračního čísla je 6 až 30 znaků.


Způsob zarovnání registračního čísla balíčku - pole je přístupné pouze v případě, že pole Definice registračního čísla podle oběhu zboží není zaškrtnuto. Volíte, zda a jakým způsobem se bude zarovnávat registrační číslo při zadávání nového balíčku. Vybíráte z následujících parametrů.

 • Bez kontroly

Systém nebude kontrolovat délku zadaného registračního čísla a ponechá je v tom tvaru, jak jste jej zadali.

 • Bez zarovnání

Systém zkontroluje, zda jsou vyplněna všechna místa registračního čísla. V případě, že nevyplníte všechny pozice, nedovolí vám systém přejít na další údaj formuláře a ani zadávanou skladovou položku uložit. Musíte vyplnit všechny pozice.

 • Zarovnání nulami zleva

Systém zkontroluje délku registračního čísla a nevyplněné pozice doplní nulami zleva.

 • Zarovnání nulami zprava

Systém zkontroluje délku registračního čísla a nevyplněné pozice doplní nulami zprava.


Definice čárového kódu balíčku podle oběhu zboží - pokud je zaškrtnuto, přebírá se nastavení konstant Pevná část čárového kódu, Typ čárového kódu, Zdroj čárového kódu, Pozice a Délka podle nastavení stejných konstant pro modul Oběh zboží. Pokud není zaškrtnuto, máte možnost nastavit tyto konstanty pro balíčky nezávisle na nastavení pro Oběh zboží.


Pevná část čárového kódu - zadáváte pevnou část čárového kódu. Spolu s následujícími čtyřmi konstantami stanovujete pravidla pro generování čárových kódů.


Typ čárového kódu

 • není
 • EAN 13


Zdroj čárového kódu

 • není (číselná řada)
 • Registrační číslo (zleva)
 • Registrační číslo (zprava)


Pozice - pozice znaku zleva nebo zprava podle nastavení zdroje pro čárový kód.


Délka - v případě, že je zdrojem proměnné části čárového kódu registrační číslo, pak říká, kolik znaků se má z registračního čísla vzít. Jestliže se jedná o číselnou řadu, pak říká minimální počet číslic - dochází k předrovnání nulami.

Záložka Odběratel

Přednastavený odběratel - zde zadaná organizace se automaticky předvyplňuje na novou účtenku. Může zde být vyplněn např. „Anonymní zákazník“.


Povinné zadání odběratele na dokladu - zaškrtávací pole. Určujete, zda musí být na účtence zadán odběratel.


Zadání odběratele před otevřením nového dokladu - zaškrtávací pole. Určujete, zda se nejprve otevře nový doklad a pak zadává odběratel nebo naopak.


Pořadí zadávacích polí - zpřístupní se v případě, že je zaškrtnuto pole Zadání odběratele před otevřením nového dokladu. Vybíráte z možností:

 • Identifikační karta, Organizace
 • Organizace, Identifikační karta
 • Pouze identifikační karta


Povolit změnu odběratele na novém dokladu - zaškrtávací pole. Zpřístupní se v případě, že je zaškrtnuto pole Zadání odběratele před otevřením nového dokladu.


Záložka Bodové konto

Na této záložce se provádí nastavení pro podmodul Věrnostní program


Povolit platbu body, když stav bodového konta je větší jak - zadává se hodnota bodového konta zákazníka, od které může platit body.


Maximální platba body na jedné účtence (v procentech) - zadává se, jak velkou část nákupu může zákazník platit body.


Počet automaticky připsaných bodů po zařazení do věrnostního programu - v okamžiku, kdy je zákazník zařazen do věrnostního programu zaškrtnutím pole Věrnostní program na kartě organizace, zapíše se mu automaticky do bodového konta zde zadaná hodnota bodů.


Kurz pro přepočet částky celkem po zaokrouhlení v HM na body - pomocí tohoto kurzu můžete odběratelům zařazeným do věrnostního programu připisovat body na konto pouze podle částky, kterou utratí, bez ohledu na to, co nakoupili (tj. přepočítací koeficient se uplatní vždy na celou částku nákupu). Pokud jsou zároveň nastaveny i body za nákup na kartách Zboží a služby, body z obou míst se sčítají. Zadaným kurzem se přepočítá cena celkem po zaokrouhlení v hlavní měně na účtence. Získaná hodnota se aritmeticky zaokrouhlí a připíše do bodového konta organizace na účtence.

Záložka Hardwarový profil

Pokud je k počítači připojena pokladní zásuvka nebo pokladní displej, je nutné nastavit jejich ovládání. To se provádí v hardwarových profilech. Při zadávání hardwarového profilu je možno profil nastavit pouze pro daný počítač – zadá se jeho jméno – nebo obecně pro všechny – jméno počítače se nechá prázdné. V případě, že je Helios spuštěn přes terminálové (vzdálené) připojení, zobrazí se při editaci profilu jak název terminálového serveru, tak i název lokální stanice. Je pak možno udělat profil buď pro server nebo pro stanici.

Profil s prázdným jménem počítač se uplatní u všech počítačů, které nemají svůj vlastní profil. Pokud je stanice provozována v terminálovém provozu, hledá se nejprve hardwarový profil se jménem počítače rovným stanici. Pokud není nalezen, hledá se profil určený pro server. Při jeho nedohledání se hledá profil bez zadaného jména počítače.


1 - Pokladní zásuvka - zadává se komunikační port a aktivační řetězec. Popis aktivačního řetězce by měl být v návodu k použití pro danou pokladní zásuvku. Jak řetězec zadat je možno zobrazit po stisku tlačítka Nápověda.


2 - Pokladní displej

Komunikační port - výběr sériového portu, k němuž je displej připojen. Nastavení parametrů portu je možno provést na další záložce označené COM.


Počet řádků, Délka řádku - počet řádků, se kterými daný displej pracuje, a jejich délka. Je možno zvolit 1 nebo 2 řádky.


Bez diakritiky - jestliže displej neumí zobrazit znaky s diakritikou, je možno touto volbou diakritiku odstranit.


Příkazová sada - je možno volit z předdefinovaných příkazových sad nebo definovat sadu vlastní. Předdefinované sady byly převzaty z ovládání pokladního displeje značky Virtuos.


Úvodní text 1 a 2 - text, který se zobrazí při zahájení nového prodeje.


Inicializace, Zápis 1. řádek, Zápis 2. řádek, Smazání a Znak CR - zde je možno zadat řídící sekvence v případě volby vlastní příkazové sady.

4 - Dotykový režim

Na této záložce je možné nastavit, využití dotykové obrazovky. Podmínkou je instalace pluginu pro dotykový režim. Výsledkem bude, že daná stanice, pro kterou je nastaven takto HW profil, bude mít formulář účtenky, uzpůsobený pro dotykové zadávání.

Příprava výroby

Základní konstanty modulu Příprava výroby, jsou popsány v samostatné kapitole tohoto modulu.


Řízení výroby

Základní konstanty modulu Řízení výroby, jsou popsány v samostatné kapitole tohoto modulu.


Rychlý filtr

Zrušením přednastaveného atributu Používat rozšířený filtr lze centrálně vypnout rozšířený filtr v přehledech.


Účetnictví

Účetnictví

Základní konstanty modulu Účetnictví - první záložka.

Plátce DPH - nastavujete, zda vybraná firma je plátcem DPH. Volíte ze tří možností:

 • Není – organizace není plátcem DPH.
 • Měsíční – organizace je plátcem DPH, přiznání DPH jsou měsíční.
 • Čtvrtletní - organizace je plátcem DPH, přiznání DPH jsou čtvrtletní.

Standardně přednastavené nastavení je Měsíční. Tuto konstantu je nutno nastavit předtím, než vytváříte období DPH a účtujete doklady.


Konverze párovacího znaku při účtování - z pole se seznamem je možno vybrat

 • není
 • odstranit 0 zleva


Účtování zápočtů - z pole se seznamem je možno vybrat

 • S přededitací - možnost editace před zaúčtováním
 • Bez přededitace - bez možnosti editace před zaúčtováním

Kumulované obraty v měsících

 • Při zaškrtnutí lze zobrazovat také obraty účtů vždy od počátku aktuálního měsíce do zadaného koncového data, zobrazují obrat období posledního měsíce, sestava – denní stavy účtů - předvaha, sloupce M

Kumulované obraty - určujete, jakým způsobem se mají napočítávat kumulované obraty účtů.

 • nejsou
 • Kumulované obraty nepoužíváte, nebudou se zobrazovat žádné hodnoty a u všech skupin bude pro načítané stavy účtů zobrazeno slovo Nenapočítáno
 • denní
 • Používáte sestavy ke dni, kumulované obraty budou načítány od počátku účetního období k zadanému konečnému datu, můžeme si spustit výpočet k jakémukoliv dni měsíce a používáme sestavy s označením D
 • měsíční
 • Používáte jen sestavy měsíční, kumulované obraty budou napočítány a zobrazeny vždy k poslednímu dni zadaného měsíce a používáme sestavy s označením M obrat MD, M obrat DAL, M zůstatek obrat

Nápočet sloupců upomínek a platebních příkazů v saldu ON-LINE Umožňuje zapnout nebo vypnout ON-LINE nápočet sloupců v saldu z upomínek a platebních příkazů:

 • Datum první upomínky
 • Datum poslední upomínky
 • Maximální stupeň upomínky
 • Suma tuzemských platebních příkazů
 • Suma zahraničních platebních příkazů

Nápočet těchto sloupců je časově náročný a prodlužuje celkový čas aktualizace salda i pro uživatele, kteří tyto sloupce nepotřebují.

Přednastavená hodnota po instalaci je OFF-LINE (nezaškrtnuto) a výše uvedené sloupce se vyprázdní. Před jejich názvem v přehledu salda je uvedeno "OFF-LINE". Jejich plnění lze zajistit ručním spouštěním akce "Aktualizace sloupců salda (datum upomínek, sumy plat.příkazů)", která je dostupná v přehledu saldokontních skupin.

Tip Pozor - změna názvu sloupců se projeví až při dalším otevření Helios Orange!

Pro opětovný automatický nápočet je nutno konstantu "Nápočet sloupců upomínek a platebních příkazů v saldu ON-LINE" zpětně zatrhnout.


Povolení zápisu nevyrovnaných dokladů do fáze účtováno

 • Konstanta má vliv na ruční pořizování a editaci dokladů. Na jiné vstupy do deníku (účtování z agend, převod dat) NE. Tady platí ostrá kontrola na vyrovnanost dokladů při vkládání do stavu účtováno.
 • Je-li konstanta nastavena na NE (není zaškrtnuto) -> do stavu účtováno není možné zapsat nevyrovnaný doklad. V případě, že uživatel potřebuje uložit nový nevyrovnaný doklad, je možné po dotazu doklad uložit, ale bude převeden do stavu pořízeno.
 • Je-li konstanta nastavena na ANO (je zaškrtnuto) -> do stavu účtováno je možné zapsat nevyrovnaný doklad (novou větou i opravou). Na nevyrovnanost je uživatel upozorněn hlášením.

Povolit nárok na odpočet daně z minulých let


Způsob dohledání kurzu pro DPH - určujete, který kurz se bude používat pro přepočet DPH.

 • přesný denní kurz
 • denní kurz včetně předchozího
 • nejbližší předchozí


Způsob dohledání kurzu pro účetnictví - určujete, který kurz se bude používat v účetnictví (např.pro zápočet v cizí měně).

 • přesný denní kurz
 • denní kurz včetně předchozího


Režim penalizace V globální konfiguraci Účetnictví lze nastavit Režim penalizace na 3 stavy:

 • Smluvní % penalizace
 • Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení
 • Zákonem stanovená pololetní sazba - platí pouze pro Slovenskou legislativu (pro Českou legislativu vždy platí Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení)


Oddělovač pro export účetních dokladů - zde máte možnost vybrat typ oddělovače, který se použije při exportu účetních dokladů z účetního deníku. Pokud však chcete vyexportovaná data importovat opět do databáze Helios Orange funkcí import, musí být jako oddělovač použita čárka!


Penále počítat - lze nastavit, zda se penále na penalizačních fakturách počítá jen z uhrazené částky nebo z  celkové, přednastaveno je z uhrazené částky. Výpočet penále probíhá přes jednotlivé faktury resp.úhrady od časově nejstaršího dat a splatno. Je-li nalezena již dříve vystavená penalizační faktura, jsou zpracovány jen ty doklady, které mají datum případu vyšší než je datum vystavení poslední penalizační faktury. Je-li nastaven výpočet penále z celkové částky, lze vystavit penalizační fakturu i pro saldokontní případ, který má nulovou částku uhrazeno.


Druh dokladu penalizační faktury – Volíme číslo DUD, na který, se bude účtovat penalizační faktura


Nápočet hodnot ze salda k organizaci a skupinám provádět ze - určuje, jak se bude provádět nápočet Saldo k organizaci a zařazení organizací do skupin organizací. Volby jsou Saldo2 (Splatno - Uhrazeno) a Saldo1 (MD - Dal). Přednastaveno je Saldo2. Nastavení konstanty má vliv na nápočet všech hodnot ze saldokonta - Uhrazeno před..., Uhrazeno po..., Neuhrazeno před..., Saldokonto celkem.


Jestliže se tato konstanta změní, je potřeba aktualizovat hodnotu Salda organizace akcí Aktualizace údajů ze Saldokonta a také aktualizovat Skupiny organizací, aby se projevila změna nápočtů. Aktualizace Skupin organizací prochází jen ty saldokontní skupiny, které jsou párovány za číslo organizace.


Obnovit úč. deník po nové větě - po pořízení víceřádkového dokladu do úč.deníku nemusí být řádky dokladu zobrazeny ve správném pořadí. Proto lze v této konstantě nastavit obnovení přehledu vždy po ukončení pořizování nového dokladu. Řádky dokladu v přehledu budou tedy automaticky přetříděny do správného pořadí.

Upozornění Aktivace této volby může zásadně zpomalit práci s účetním deníkem !


Tolerance rozdílu daň. a úč. evidence při kontrole úč. dokladů - konstanta umožňuje nastavit částku, která bude ještě tolerována při kontrole úč.dokladů na shodu daňové a účetní evidence. Při kontrole totiž mohou vzniknout zaokrouhlovací rozdíly, které chybami nejsou.


Kontrola párovacího znaku při účtování z přededitace - zaškrtnutím této konstanty je vynucena kontrola párovacího znaku při účtování z jiných modulů.
Pokud je na účtu nastavena povinnost vyplnění párovacího znaku (nastavuje se v Účetnictví -> Číselník účtů -> Oprava účtu, záložka 2-Další údaje, zadávání) a z nějakého důvodu se PZ při účtování z jiných modulů do přededitace nedostane, je v něm vyplněn chybový kód "Err". Bez zaškrtnutí této konstanty je považován za párovací znak a doklad je s tímto údajem zaúčtován. Pokud je konstanta zaškrtnuta, tak Err není považován za správný párovací znak a z přededitace nelze doklad zaúčtovat, párovací znak je třeba opravit.


Povolit nevyrovnaný zápočet - konstanta umožňuje uložení nevyrovnaného zápočtu (Saldo zápočtu není rovno 0. Suma pohledávek se nerovná sumě závazků) vytvářeného v agendě Saldokonta. Pokud dojde ke spuštění funkce účtování, bude uživatel upozorněn, že vznikne nevyrovnaný doklad.

Používat druhý párovací znak - kontanta je zde zobrazena pouze informativně, není editovatelná. Zatrhne se automaticky, pokud je alespoň na jedné saldokontní skupině zatrženo párování na Párovací znak 2. Druhý párovací znak lze zadávat v účetním deníku a na prvotních dokladech a je přístupná veškerá funkcionalita párování za druhý párovací znak. Párování za druhý párovací znak lze nastavit buď přímo v editoru saldokontních skupin nebo použitím akce Změna párování z datumu párování na druhý párovací znak v lokálním menu přehledu saldokontních skupin.

Tip Před zaškrtávátkem je ikonka s otazníkem, po kliknutí na ní se zobrazí nápověda.

Typ změny zápočty - úhrada pohledávky - typ změny pro účtování pohledávky. Při účtování zápočtů ve fakturaci i nad saldem se nastavené typy změn zapíší do účetního deníku. Pole bude viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Typ změny zápočty - úhrada závazku - typ změny pro účtování závazku. Při účtování zápočtů ve fakturaci i nad saldem se nastavené typy změn zapíší do účetního deníku. Pole bude viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných Po zaškrtnutí a uložení konstanty systém vygeneruje (jestliže již neexistuje) speciální období DPH s názvem "Nepotvr.dobropisy-CZ", které bude mít nastaveno datumové rozmezí 1.1.1900 - 1.1.1900. Toto období DPH bude sloužit k přeúčtování dobropisů. Období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" bude mít zakázanou většinu akcí. Nebude možné ho uzavřít, provést el.podání apod. Doklady, které budou mít přiřazeno toto období DPH, nebudou vstupovat do nápočtů výkazů DPH a ostatních výkazů. Pokud existuje alespoň jeden doklad, který budou mít přiřazeno toto období DPH, nelze zaškrtnutí "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" zrušit. Slouží pro možnost evidování a účtování dobropisů a jejich zahrnutí do DPH až ve chvíli vyplnění Data doručení.

Účetnictví další

Rozšiřující konstanty modulu Účetnictví.

Povolit opravu v uzavřeném období

 • Editace textu v uzavřeném období
 • Editace organizace v uzavřeném období
 • Editace PZ v uzavřeném období - párovací znak
 • Druh datumu salda a datumu párování
 • Editace útvaru
 • Editace zakázka
 • Editace nákl. okruhu
 • Editace vozidla
 • Editace zaměstnance

Zaškrtnutím těchto konstant se určuje, zda je povolena oprava těchto údajů v účetnictví v uzavřeném období. Toto nastavení má vliv i na akci "Spárování" v přehledu saldokontních případů. Tato vlastnost platí jen v případě, že dochází ke změně organizace a/nebo párovacího znaku.


Umožnit spuštění kontroly DPH před aktualizací, uzavřením, tiskem a el. podáním Jestliže je zaškrtávátko nezaškrtnuto, systém neumožňuje před aktualizací, uzavřením, tiskem a el.podáním výkazu DPH, souhrnného hlášení a kontrolního výkazu DPH spustit kontrolu dokladů DPH (nezobrazí se dotaz na spuštění kontroly a kontrola se neprovede). Více


Kontrolní výkaz DPH SK Od 1.1.2014 je zavedena pro plátce DPH registrovaných k DPH na Slovensku (tedy i některých českých firem) nová povinnost - kontrolní výkaz k dani z přidané hodnoty (viz § 78a slovenského zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH).

Upozornění Aby bylo možno zpracovávat KV DPH je nutné mít pole Kontrolní výkaz DPH SK zaškrtnuté!

Kontrolní hlášení DPH - CZ Od 1.1.2016 je zavedeno Kontrolní hlášení pro plátce DPH v České republice. Aby byla funkcionalita zpřístupněna, je nutné toto pole mít zaškrtnuté.

V následných KH provádět kontrolu všech dokladů

Nezaškrtnuto - u následných KH se provádí kontrola jen nových a opravených dokladů
Zaškrtnuto - u následných KH se provádí kontrola všech dokladů

Limit pro povinný režim PDP Finanční limit v EUR pro povinný režim přenesení daňové povinnosti. Kontrola finančního limitu probíhá, jen je-li zadán nenulový limit a je-li zároveň zapnuta funkce kontrolní výkaz DPH. Pokud je pro zákonem dané položky zboží překročen uvedený limit a není uplatněn režim PDP, tak se při ukládání faktury objeví varovné hlášení. Jedná se o varovné upozornění, rozhodnout a nastavit správný daňový režim musíte sami. Platné pro SK legislativu, přednastaveno 5000 (EUR)


Číslo účtu zaokrouhlení náklad a výnos

 • Těmito konstantami nastavíte účty pro zaokrouhlení nákladů a výnosů (např.: 668,568).
 • V kontacích stačí zadat pouze řádky bez vyplněných účtů XXX a Helios si dle této konstanty při účtování doplní účty automaticky.

Neexportovat údaje o zaměstnanci a kontaktní osobě Výchozí hodnota: nezaškrtnuto. Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, nejsou při účtování do TXT formátů (Účto TXT a Účto TXT UNICODE) exportovány údaje o zaměstnanci (číslo zaměstnance) a kontaktní osobě (jméno a příjmení). Při účtování do formátu Účto DOS tyto údaje nebyly a nejsou přenášeny nikdy. Totéž platí i pro export účetních dokladů do TXT formátů (Účto TXT a Účto TXT UNICODE). Skupinová registrace KH DPH - zde se v souborech XML uvádí číslo, jméno a příjmení kontaktní osoby (pro části A.3 KH DPH). Přenos těchto údajů se opět řídí nastavením výše zmíněné globální konstanty.

Kontrolovat směr plnění daňového účtu a strany:

 • Účetní deník, výkaz DPH, KH/KV - kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se provádí při kontrole deníkových dokladů, dokladů výkazu DPH (pouze varování) a dokladů Kontrolního hlášení CZ / Kontrolního výkazu SK (pouze varování)
 • Pouze účetní deník - kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se provádí pouze při kontrole deníkových dokladů
 • Nekontrolovat - kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se neprovádí nikdy
Tip Program očekává účet DPH na straně účetního dokladu dle jeho směru plnění - tedy vstup na Má dáti a výstup na Dal. Pokud tomu tak není zobrazí upozornění. Je to pouze upozornění, nemusí to být chyba - např. pokud dobropisy neúčtujete mínusem na stejné strany jako fakturu, ale kladně na opačnou stranu.

Kontrola duplicity PZ
Období - vybíráte zda a případně v jakých obdobích chcete kontrolu provádět:

 • Kontrola nepoužita - kontrola duplicity PZ se neprovádí, pole pro nastavení kontroly nejsou viditelné
 • Aktuální - kontrola se provádí jen v rámci aktuálního období
 • Aktuální vč.předchozích - kontrola se provádí v rámci aktuálního období a předchozích období, jejichž počet je možné zadat v poli "Počet předchozích období" (výchozí, počet - 1)
 • Neuzavřená - kontrola se provádí jen v rámci všech neuzavřených období
 • Všechna - kontrola se provádí jen v rámci všech období

Účty:

 • Všechny - kontrola se provádí pro všechny účty
 • Saldokontní účty - kontrola se provádí pro účty zařazené do jakékoliv saldokontní skupiny (výchozí hodnota)
 • Vybrané - kontrola se provádí pro účty, které jsou označeny (viz dále)

Pozn. všechny volby jsou viditelné jen v případě, že je volba Období nastavena na jiný stav než Kontrola nepoužita

Výkazy pro PO

Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalován submodul "Výkazy pro příspěvkové organizace".


Kontroly účetních dokladů - v této oblasti se přednastavuje úroveň kontrol účetních dokladů z pohledů tvorby výkazů pro příspěvkové organizace. Kontrola se spouští v přehledu účetní deník nebo účetní deník celkem. V okamžiku spuštění kontroly dokladů PAP má uživatel možnost úroveň kontroly dodatečně ovlivnit.


 • Včetně počátečního stavu - v případě zaškrtnutí dojde při spuštění kontrol k prověření včetně zápisů počátečních stavů v účetním deníku
 • Kontrola druhého účtu - v případě zaškrtnutí dojde při spuštění kontrol k prověření hodnoty pole "druhý účet" u účtů, na kterých je účtováno
 • Kontroly PAP - přednastaveno je nezaškrtnuto. V případě zaškrtnutí dojde při spuštění kontrol k prověřování záznamů z pohledu Pomocného analytického přehledu.
 • Kontrola nevyplňovaných položek - je-li zaškrtnuto, proběhne kontrola, zda v číselníku kontrol PAP existuje záznam pro daný účet PAP, Typ změny a Přípustnost nesmí být nastavena na "Zakázáno". Není-li zaškrtnuto, proběhne kontrola, zda v číselníku kontrol PAP existuje záznam pro daný účet PAP a Typ změny bez kontroly nastavení Přípustnosti.
Upozornění V závislosti na nastavení tohoto zaškrtávátka v globálních konstantách je upraveno i nabízení typů změn při zadávání na účetní doklad.


 • Kontrola strany typu změny - v případě zaškrtnutí dojde při spuštění kontrol k prověření atributu typ změny u účetních zápisů. Podmínkou je zašktnuté pole "Kontroly PAP".
 • Partnera transakce dohledávat i dle organizace - v případě zaškrtnutí dojde při spuštění kontrol k prověření Partnera transakce i podle pole Organizace (v případě nevyplněného pole Partner transakce.
 • Kontrola IČO partnera - v případě zaškrtnutí dojde při spuštění kontrol k prověření IČ partnera transakce. Kontrola bude prováděna oproti číselníku "Partneři PAP - IČO".
 • Po každé opravě dokladu spustit kontrolu znovu? - v případě zaškrtnutí dojde ke spuštění kontrol po při ukládání dokladu.


Kontroly vazeb výkazů - V této oblasti se přednastavuje úroveň kontrol vazeb výkazů sestavovaných v přehledu "Výkazy pro příspěvkové organizace". Funkce se spouští v přehledu - Helios Controlling - Výkazy pro příspěvkové organizace - období pro výkazy. V okamžiku spouštění kontroly vazeb výkazů má uživatel možnost úroveň kontroly dodatečně ovlivnit.

 • Kontroly výkazů - zaškrtnuté pole znamená kontrolu výkazů z přehledu Výkazy pro příspěvkové organizace.
 • Kontroly přílohy - zaškrtnuté pole znamená kontrolu příloh z přehledu Textové přílohy.
 • Kontroly PAP - zaškrtnuté pole znamená kontrolu vazeb výkazů z pohledu Pomocného analytického přehledu.
 • Zobrazit pouze chyby - zaškrtnuté pole znamená zobrazení výsledku kontroly v omezeném pohledu - tj. zobrazí se pouze seznam nalezených chyb.


Výkon

V globální konfiguraci pod nabídkou Výkon lze nastavit logování použití sestav volbou Zapnout logování sestav. Je možno nastavit limit pro zalogování sestavy v atributu Limit pro dobu trvání dotazu[ms] - zaloguje se sestava, jejíž délka trvání je delší než daný limit. Hodnota je v milisekundách. Loguje se délka trvání, počet vrácených řádků a také vlastní SQL dotaz. Zapnutí logování se v ostatních spuštěných HELIOSech projeví až po jejich restartu.


Zároveň je ve větvi Výkon zobrazen i přehled zalogovaných hodnot.


V další kapitole Uživatelé je popsáno nastavení uživatelů a jejich práv.