Konektor Balíkobot - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Úvod

Konektor na Balíkobot je rozšiřující plugin sloužící k odesílání zásilek prostřednictvím služby Balíkobot.cz. Prostřednictvím této služby lze elektronicky komunikovat přímo z HELIOS Orange s jednotlivými přepravci.
Aktuálně podporujeme komunikaci s:

 • Česká pošta s.p.
 • DHL Česká republika
 • DHL Parcel Slovensko
 • DPD CZ s.r.o.
 • Geis CZ s.r.o. (vč. CARGO)
 • GLS CZ s.r.o.
 • IN TIME s.r.o.
 • Pošta bez hranic (Frogman s.r.o.)
 • PPL CZ s.r.o. (vč. SPRINT)
 • Slovak Parcel Service , s.r.o.
 • Slovenská pošta
 • TNT
 • TOPTRANS EU, a.s.
 • Uloženka s.r.o.
 • UPS
 • Zásilkovna.cz
 • VLASTNÍ DOPRAVAPŘIPRAVUJEME


Gebrüder Weiss

Zásilky B2A

NOVINKY

 • TNT

 • DHL Parcel Slovensko

 • Slovak Parcel Service


Upozornění Pokud máte o službu Balíkobot.cz zájem, nebo se chcete dozvědět více informací, přejděte sem:

http://www.balikobot.cz/registrace?sys=Helios


Tato funkcionalita umožňuje:

 • generování zásilek (s 1-n balíky) z výdejek a faktur vydaných,
 • tisk štítků pro balíky,
 • odesílání datových souborů přepravcům,
 • sledování zásilky (metodou Track&Trace).


Nainstalováním pluginu dojde k přidání nového modulu (Konektor na Balíkobot) do přehledu instalovaných modulů.

Konfigurace konektoru

Po instalaci pluginu je třeba provést konfiguraci.

Přidaný modul "Konektor na Balikobot"


 • Přehled konfigurace je prázdný a je třeba založit novou konfiguraci pomocí tlačítka "NOVÝ".
 • Záznamů (konfigurací) v přehledu může být tolik, kolik je uživatelských přístupů do Balíkobotu.
 • Vždy musí být jedna konfigurace nastavena jako "Výchozí"!


Editor konfigurace

Editor konfigurace obsahuje 3 záložky:

 • Přístupové údaje
 • Obecná nastavení
 • Kontakty
 • Ostatní
 • Přiřazení uživatelé
 • Log komunikace s API

Přístupové údaje

Je potřeba vyplnit API uživatelské jméno a API klíč, které přiděluje Balíkobot po registraci ke službě.

Konfigurace - Přístupové údaje


Klientská zóna:
Helios.test@balikobot.cz
agzXbWEB

Testovací API uživatel: wwwheliostest
Testovací API klíč: 4LDGTe0K'

Obecná nastavení

Záložka obsahuje možnosti nastavení následujících 5 vlastností konektoru.

Konfigurace - Obecná nastavení


Expediční místo
Jedná se o prosté pojmenování konfigurace podle expedičního místa, ke kterému uvažovaná konfigurace náleží.

Povolit vazbu na nerealizované doklady
Zatržením této vlastnosti bude umožněno generování zásilek i z nerealizovaných výdejek a faktur vydaných.

Povolit změnu vazby na doklady u zaevidovaných/odeslaných zásilek
Zatržením této vlastnosti bude umožněna změna vazby (smazání, přidání) na doklady.

Nekontrolovat PSČ na dostupnost vybrané služby a dopravce
Zatržením této vlastnosti se vypíná kontrola dostupnosti služeb přepravců pro uvedené PSČ na zásilce. Ne každá služba je pro uvedené PSČ dostupná!

Generovat výchozí hmotnost balíku
Volba umožňuje automatické rovnoměrné rozpočítání sumy hmotnosti položek dokladu/ů do jednotlivých balíčků zásilky.

Neprovádět validaci
Volba umožňují vypnutí všech validací na straně HeO. K validaci údajů dojde teprve při komunikaci s Balíkobotem při spuštění funkce "Zaevidovat zásilku".

Automatický tisk štítku po Zaevidování zásilky
Po úspěšném zaevidování zásilky se při zatržení tohoto nastavení provede pokus o tisk štítku na výchozí tiskárnu bez možnosti výběru pozice na tiskovém archu.

Automaticky zavřít procesní okno nedojde-li k chybě
Volbou se automaticky uzavře procesní okno, ve kterém se vypisuje výsledek (OK) např. po Zaevidování zásilky.

Nezobrazovat potvrzovací dialog před spuštěním akcí
Po spuštění akce např. Zaevidovat zásilku se zobrazí potvrzovací dialogové okno. Pomocí této volby lze taková potvrzovací dialogová okna potlačit.

Automaticky zaevidovat zásilku po vygenerování
Tato vlastnost provede automatické zaevidování zásilky do Balikobotu v případě, že jsou veškeré povinné atributy naplněny.

Kontakty

Na 3. záložce "Kontakty" je umožněn výběr způsobu dotahování kontaktních údajů do zásilky pomocí 3 různých nastavení.

Konfigurace - Kontakty


Priorita dle organizace
Kontakt je primárně hledán na organizaci dokladu (Místo určení nebo sekundárně Odběratel, pokud není MU vyplněno). Není-li kontakt nalezen, hledá se dále u kontaktů navázané přednastavené kontaktní osoby a to v kontaktech ve vztahu k organizaci. Třetím místem jsou pak kontakty přednastavené kontaktní osoby a to kontakty bez vazby na organizaci. Vždy se hledá kontakt s příznakem "přednastaveno".

Priorita dle kontaktní osoby (výchozí)
Kontakty jsou hledány opačně, tj. nejprve v kontaktech kontaktní osoby bez vazby na organizaci, dále s vazbou na organizaci a konečně na samotné organizaci. Vždy se hledá jak na organizaci Místo určení, tak v Odběrateli, pokud není kontakt nalezen přes MU. Prioritně se hledají kontakty s příznakem "přednastaveno pro Balíkobot", sekundárně kontakty s příznakem "přednastaveno". Pokud se mají dohledat kontakty na kontaktní osobě (bez vazby k organizaci, ve vazbě k organizaci) s příznakem "přednastaveno pro Balíkobot", musí mít kontaktní osoba také zatrženo "přednastaveno pro Balíkobot". Pokud nemá, kontakty u kontaktní osoby se dohledají podle zatržítka "přednastaveno" metodou první nalezený. Pro údaj "Telefonní číslo" se nejprve dle výše uvedené logiky hledá mobilní, pokud není nalezen, hledá se pevná linka.

Dotažení uživatelskou procedurou
Dotažení kontaktů je možné dotáhnout v podstatě libovolným způsobem pomocí naprogramované procedury. Při této volbě se ignorují obě předchozí možná nastavení pro dotažení kontaktů.
Kompletní sadu kontaktů musí vrátit uživatelem definovaná uložená procedura této struktury:

CREATE PROC dbo.epx_Balikobot_VratKontaktyProZasilku

 • @IdDoklad INT,
 • @CisloOrg INT,
 • @rec_firm NVARCHAR(100) OUT,
 • @rec_name NVARCHAR(200) OUT,
 • @rec_phone NVARCHAR(50) OUT,
 • @rec_email NVARCHAR(100) OUT,
 • @rec_street NVARCHAR(100) OUT,
 • @rec_city NVARCHAR(100) OUT,
 • @rec_zip NVARCHAR(20) OUT,
 • @rec_country NVARCHAR(100) OUT


Ostatní

Záložka ostatní slouží k nastavení čísla objednávky, které se u některých dopravců tiskne na štítek a datově se předává akcí "předání dat dopravci".

Konfigurace - Ostatní


Způsob generování Reálné číslo objednávky (real_order_id)
Na výběr je jedna ze 3 možností:

 • Pořadové číslo balíku - výchozí nastavení.
 • Číslo Došlé objednávky - pokud výdejce či faktuře vydané předchází došlá objednávka, použije se její párovací znak.
 • Číslo dokladu OZ - jedná se o párovací znak dokladu, ze kterého byla zásilka vygenerována (Výdejka či FaV).

Ukázka tisku čísla dokladu OZ (320181023) u přepravce PPL jako "Č. obj."

Štítek PPL - testovacíPřiřazení uživatelé

Pomocí tlačítka "Přidat" lze ke konfiguraci (tedy k expedičnímu místu) přiřadit uživatele z číselníku uživatelů HeO.
Jedná se o obdobnou možnost jako přiřazení konfigurace na dokladovou řadu, případně na sklad viz kapitola "Vazba konfigurace a číselníků HeO".
Priorita použití správné konfigurace (expedičního místa) pro zásilky je následující:

 • Uživatel
 • Dokladová řada
 • Sklad (organizační struktura)

V případě, že není konfigurace provázána ani s jednou z výše uvedených možností, bude pro zásilky použita konfigurace "Výchozí".

Konfigurace - Přiřazení uživatelé
Log komunikace s API

Zapnutí logování slouží pro zachycení chybových stavů při komunikaci s API Balikobotu.
Ve výchozím stavu je vypnuté a doporučujeme zapínat pouze na krátkou dobu a po komunikaci s Hotline HELIOS Orange.

Konfigurace - Log komunikace s API Balikobotu


Výsledný LOG je přístupný v podpřehledu konfigurace - Log komunikace s API. Lze jej externí funkcí vyexportovat a zaslat na hotline.

Ukázka záznamů po zapnutí Logování a export logu


Akce v přehledu konfigurace

Aktualizace číselníků

Spuštěním této akce dojde k aktualizaci číselníků: PSČ, Odběrná místa, Služby, Manipulační jednotky a ADR jednotky. Kromě uvedeného proběhne též aktualizace seznamu zakoupených dopravců.

Akce v ribbonu "Doplňky" - Aktualizace číselníků (F12)


Nastavit jako výchozí

Bude-li potřeba změnit výchozí konfiguraci, při zadání více než jedné konfigurace (přihlašovacích údajů), je nutné využít akci "Nastavit jako výchozí.

Akce v ribbonu "Doplňky" - Nastavit jako výchozí


Vazba konfigurace a číselníků HeO

Organizační struktura

V případě více přístupů do Balíkobotu, lze v organizační struktuře nastavit pro každý sklad příslušnou konfiguraci.
Pokud není vyplněna žádná konfigurace v externích informacích organizační struktury, bude použita výchozí konfigurace.

Připojení konfigurace ke konkrétnímu skladu v organizační struktuřeŘady dokladů

Konkrétní konfiguraci lze též nastavit na dokladové řadě v oběhu zboží. Každá zásilka, pokud je vygenerovaná z dokladu (Výdejka nebo Faktura vydaná), si s sebou do Balíkobotu může nést příslušnou konfiguraci (přístupové údaje). Pokud není vyplněna žádná konfigurace v externích informacích na dokladové řadě, bude použita výchozí konfigurace.

Připojení konfigurace ke konkrétní dokladové řaděNastavení způsobu dopravy

V přehledu "Způsob dopravy" je třeba správně nastavit způsoby dopravy, vystihnout samotným názvem jak přepravce, tak i připojenou službu.
Na druhé záložce je třeba vybrat z přehledu Kód přepravce a Typ služby pro tohoto přepravce.

Pro paletové služby je možné přednastavit Manipulační jednotku (MU) včetně počtu MU, které se automaticky vyplní k balíku do zásilky.

Nastavení způsobu dopravy

Nastavení na formě úhrady

Dalším nastavením, které je třeba provést, je nastavení na formě úhrady. V editoru formy úhrady přibyla druhá záložka, na které je nutné zatrhnout "Dobírka" pro formu úhrady "Dobírka".
Konektor na Balíkobot podle tohoto zatržítka rozpoznává dobírku od ostatních forem úhrady.

Nastavení na formě úhrady


Další přehledy konektoru

Dopravci

V přehledu "Dopravci" je seznam veškerých dopravců, které aktuálně Balíkobot podporuje. Sloupeček "H" (Podporováno v Heliosu) označuje, které dopravce umí aktuálně Helios řešit. Sloupeček "Z" (Zakoupeno) označuje dopravce, které má uživatel zakoupené a se kterými může pracovat.

Přehled dopravců


Vlastní doprava

Implicitně je v pluginu Konektor na Balikobot obsažena možnost vytvořit dopravce vlastního, který není komunikován přes službu Balikobotu.
Vlastní dopravce je vhodný, pokud ve vaší společnosti řešíte dopravu vlastními vozidly. Konektor umožní připojit vlastnímu dopravci nejen štítek zásilky či balíku, ale také tisk předávacího archu.
Formuláře pro tyto tisky musí být v HeO speciálně vytvořeny dle potřeby.

Editor vlastního dopravce


PSČ, Odběrná místa a Služby

Číselníky, jejichž aktualizace probíhá pomocí akce "Aktualizace číselníků"

Číselník služeb České pošty

Aktualizace tohoto číselníku neprobíhá. Info bude rozšířeno.

Manipulační jednotky

Číselník, jehož aktualizace probíhá pomocí akce "Aktualizace číselníků". Obsahuje seznam manipulačních jednotek pro přepravce GEIS, PPL a TOPTRANS.

ADR jednotky

Číselník, jehož aktualizace probíhá pomocí akce "Aktualizace číselníků". Obsahuje seznam používaných ADR jednotek pro přepravce Toptrans.

Zásilky

Přehled "Zásilky" obsahuje záznamy o všech vygenerovaných zásilkách.

Balíky

V přehledu jsou uvedeny veškeré balíky obsažené v jednotlivých zásilkách.

Generování zásilky

Zásilku lze generovat z přehledu výdejek a Faktur vydaných pomocí akcí pod volbou "* Konektor na Balíkobot".

Akce v ribbonu "Doplňky" nad přehledem Faktur vydaných a VýdejekGenerovat zásilku s editací

Touto akcí se spouští generování zásilky z označeného dokladu oběhu zboží (OZ), přičemž je vygenerována právě 1 zásilka pouze z toho dokladu, ze kterého je akce spuštěna. Při generování dojde ke zobrazení 2 editačních oken, které umožní zvolit množství balíků, které se mají vygenerovat v rámci zásilky. Zásilka dále přebírá z dokladu OZ dobírku, kterou lze v editoru zaškrtnout/zrušit. Při zatržení volby "Dobírka" lze cenu dobírky upravit uživatelsky včetně měny.
Poznámka: Akce neslouží k hromadnému generování zásilek z označených dokladů!

Generování zásilky s editací - Před-editace


Po potvrzení se zobrazí editor zásilky, který obsahuje kompletní sadu polí pro dotažení adresy. V případě, že nějaký údaj schází, lze jej vyplnit ručně. Případně lze využít tlačítko "Kontakty", které funguje jako proklik do přehledu organizací a umožňuje dotažení jiných kontaktních údajů

Editor zásilky

Generování zásilky s editací - Editor


Generování zásilky s editací - Editor s balíky


Při potřebě dogenerovat větší množství balíků do pořízené zásilky, je možné využít funkci "Hromadná kopie",
která vygeneruje zvolený počet balíků, přičemž zkopíruje základní informace ze zdrojového balíku.

Editor balíku - balíčková přeprava

Do editoru balíku lze vstoupit pomocí tlačítka "Oprava". Editor balíku je dynamický v závislosti např. na zvoleném způsobu dopravy.

Editor balíku


Editor balíku - paletová přeprava

V případě využití přepravců PPL SPRINT, GEIS CARGO nebo TOPTRANS je třeba vyplnit na balíku manipulační jednotku a počet nákladových kusů uvedené manipulační jednotky.

Editor balíku Toptrans


Generovat zásilku bez editace

Touto akcí se spouští generování zásilky z označeného nebo z označených dokladů.
Editory zásilky se při této akci nezobrazují. Vygenerovaná zásilka se uloží, i kdyby v ní chyběl některý z povinných kontaktních údajů. Takovou zásilku je pak potřeba ručně doplnit.
Poznámka: Akce slouží k jednotlivému i hromadnému generování zásilek z označených dokladů, přičemž vznikne ke každému označenému dokladu právě 1 zásilka s tolika balíky,
kolik je vyplněno na konkrétním dokladu OZ (Výdejka, FaV). V případě, že na dokladu OZ není vyplněno množství balíků, které se mají se zásilkou vygenerovat, založí se právě 1 balík v zásilce.

Generovat zásilku z více dokladů s editací

Akce umožňuje spojení několika označených dokladů OZ do jediné zásilky, přičemž je potřeba zvolit tzv. Hlavní doklad.
Poznámka: Generování není umožněno pro doklady s rozdílnými měnami (platí i pro generování z více dokladů bez editace).

Vygenerovaná zásilka přebírá z hlavního dokladu následující údaje:

 • Kontaktní údaje (Název firmy, jméno a příjmení, adresa, město, atd.)
 • Způsob dopravy i službu
 • Počet vygenerovaných balíků


Dále se do balíku v zásilce přenáší tyto údaje:

 • Udaná cena (součet cen za doklady)
 • Cena dobírky (Zásilka je označena jako dobírková vždy, když je alespoň jeden z dokladů dobírkový. Cena dobírky je potom součet cen za dobírkové doklady bez ohledu na to, zda byl jako hlavní doklad vybrán doklad s dobírkou či bez ní.)
 • Měna dobírky (jedná-li se o dobírkovou zásilku)
 • Variabilní symbol u balíku (jedná-li se o dobírkovou zásilku)


Výsledkem generování je tedy 1 zásilka obsahující 2 nebo více dokladů OZ.

Generovat zásilku z více dokladů bez editace

Akce umožňuje spojení několika označených dokladů OZ do jediné zásilky, přičemž je potřeba zvolit tzv. Hlavní doklad. Jediný rozdíl oproti předcházející akci je, že nedochází k otevírání 2 editorů zásilky v průběhu generování.

Akce v přehledu zásilky (Akce)

Akce v přehledu zásilky (Akce)

Zaevidovat zásilku

Akce slouží k zaevidování zásilky do Balikobotu a získání štítku přepravce. Lze ji spustit nad jedním či více záznamy (zásilkami), které musí být ve stavu "pořízeno".
Po doběhnutí akce je stav zásilky změněn na "zaevidováno" a lze vytisknout štítek pomocí akce Tisk - Štítek zásilky (F8) viz dále.

Zrušit zásilku

V případě, že je potřeba nějaký údaj v zásilce opravit a zásilka je ve stavu "zaevidováno", lze zásilku pomocí této akce odebrat z Balikobotu (vrátit stav zpět na "pořízeno") a zásilku editovat, případně kompletně smazat.

Předání dat dopravci

Předtím, než přijede svoz balíků daného přepravce, je třeba předat data o balících. Pomocí této akce dojde k předání dat pro označené záznamy v přehledu zásilek
a je třeba vytisknout předávací arch zásilky pomocí akce Tisk, viz dále.
Po doběhnutí této akce je stav zásilky změněn na "data předána dopravci". Ideálně by tedy data měla být předána hromadně za celý den.

Zásilka předána dopravci

Po odjezdu svozového vozu přepravce lze využít tuto akci a přepnout tak stav zásilky na "zásilka předána dopravci", který dává informaci o tom, že zásilka je fyzicky předána a je na cestě k zákazníkovi.
Tato akce nekomunikuje s Balíkobotem, jedná se o dobrovolné evidenční označení zásilek pro vnitřní potřebu organizace.

Stornovat zásilku

Akce slouží pro vnitřní účely evidence, kdy koncový zákazník stornuje celou objednávku, která je ale již předaná dopravci.
Informace o stornu se nijak nepředává Balíkobotu ani dopravcům. Dopravce je tedy potřeba kontaktovat a zaslání zásilky zrušit. Akce je nevratná a umožňuje zadat do poznámky zásilky důvod storna.

Změnit expediční místo

Jedná se o doplňkovou funkci, kdy je možné změnit expediční místo (konfiguraci) na zásilce, která je ve stavu "Pořízeno". Pod nově zvoleným expedičním místem se také zásilka zaeviduje do Balíkobotu.

Akce v přehledu Zásilky (Tisk)

Akce v přehledu Zásilky (Tisk)


Štítek zásilky

Po zaevidování zásilky do Balíkobotu se do HeO vrátí URL adresa s pdf souborem obsahující štítek pro všechny balíky obsažené v zásilce. Po spuštění akce je potřeba zvolit pozici štítku na A4, kam se má štítek vytisknout, pokud je používán formát A4 se 4 lepíky do klasické tiskárny. V případě vícebalíkové zásilky se budou štítky tisknout od vybrané pozice dále. V případě, že je místo klasické tiskárny využívána Zebra, která tiskne na návin, není nutné vybírat žádnou pozici a štítky se vytisknou za sebou. V přehledu zásilek se se spuštěním akce zaškrtne atribut "T" (StitekVytisknut).
Pozn. Dopravci mohou mít různé velikosti štítků. Následující editor se automaticky přizpůsobí velikosti štítku, tedy jejich počtu na A4.

Výběr pozice štítku


Stisknutím tlačítka OK dojde k otevření internetového prohlížeče a k zobrazení pdf se štítkem, který lze již standardně vytisknout.

ŠtítekPřímý tisk štítku

Akce pošle štítek na výchozí tiskárnu windows pomocí výchozí pdf aplikace. Nezobrazuje se náhled před tiskem.

Předávací arch zásilky

Po spuštění akce "Předání dat dopravci" nad vybranými záznamy je možné tisknout předávací arch zásilky.
Tisk stačí spustit nad jednou ze zásilek, které byly hromadně datově předány a v předávacím archu budou vypsány všechny balíčky z těchto zásilek.
Předávací arch je vhodné tisknout těsně před příjezdem svozového vozu daného přepravce. Jedno vyhotovení si nechat podepsat a druhé předat.
Na archu je uveden celkový počet balíčků, celkový počet dobírkových balíčků, celková částka za dobírkové balíčky.
Balíčky, které mají dobírku, mají též vyplněnu částku a variabilní symbol, kterým je číslo FaV nebo číslo Výdejky podle toho, odkud byla zásilka generována.

Předávací arch zásilkyDoplňky v přehledu zásilky (Zobrazit)

Akce v přehledu zásilky (Zobrazit)


Balíky

Spuštěním akce lze zobrazit přehled s balíky pro označené zásilky. Na balíku se kromě jiných informací nachází tzv. Identifikátor balíku u dopravce.

Historie zásilky

Akce zobrazí přehled všech změn stavů zásilky (pro 1 vybraný záznam).

ADR jednotky

Akce slouží ke zobrazení připojených ADR jednotek k zásilce respektive k hlavnímu balíku zásilky.
V přehledu ADR jednotek lze u zásilek ve stavu "Pořízeno" přidávat, opravovat nebo mazat připojené ADR jednotky.
Obdobným způsobem lze pořizovat ADR jednotky v editoru hlavního balíku v zásilce.

Doplňky v přehledu Zásilky (Navázat doklad)

Akce v přehledu Zásilky (Navázat doklad)


Výdejka

Akci lze využít při založení nové zásilky v přehledu zásilek k přivázání dokladu Výdejky. Na hlavičce zásilky je ale třeba vyplnit veškeré údaje ručně a též ručně založit balíky na záložce č. 2 - Balíky. V případě, že je zásilka vygenerovaná z dokladu (Výdejka nebo FaV), lze touto funkcí vazbu na doklad změnit/rozšířit o nový doklad výdejky.

Faktura vydaná

Akce je shodná s předchozí (Výdejka) s tím rozdílem, že umožňuje přivázat Fakturu vydanou. V případě, že je zásilka vygenerovaná z dokladu (Výdejka nebo FaV), lze touto funkcí vazbu na doklad změnit/rozšířit o nový doklad Faktury vydané.

Zobrazit navázané doklady

Akcí dojde ke zobrazení přehledu "Zásilky a doklady", tedy přehledu navázaných dokladů k vybrané zásilce, z nichž jeden je označen příznakem "Hlavní".

Zásilky a doklady


V přehledu "Zásilky a doklady" je možné spouštět tyto doplňky:

Položky dokladů oběhu zboží

Umožňuje zobrazit položky dokladu/ů OZ.

Hlavička dokladu oběhu zboží

Umožňuje zobrazit editor označeného dokladu OZ.

Hlavní doklad

Slouží k nastavení označeného dokladu příznakem "Hlavní doklad".

Editace

Slouží ke zrušení vazby mezi zásilkou a dokladem.
Pozn.: Vazbu lze zrušit pouze zásilek ve stavu pořízeno. Při potřebě zrušení/změny vazby mezi zásilkou a dokladem u zásilek ve stavu Zaevidováno, Předáno dopravci a dalších je potřeba povolit volbu v konfiguraci Balikobotu "Povolit změnu vazby na doklady u zaevidovaných/odeslaných zásilek".

Otevřít navázaný hlavní doklad

Akce slouží k zobrazení editoru navázaného hlavního dokladu.

Zobrazit položky navázaného hlavního dokladu

Stejně jako lze zobrazit položky dokladu (např.: FaV) pomocí tlačítka F9, lze touto akcí zobrazit přehled položek, které jsou zadané na navázaném hlavním dokladu.

Doplňky v přehledu Zásilky (Editace)

Akce v přehledu Zásilky (Editace)


Nový, Oprava, Zrušit

Standardní funkce na založení nové zásilky, editaci a smazání uložené zásilky.

Kopie

Spuštěním akce lze vytvořit kopii označené zásilky. Je k dispozici klávesová zkratka "Ctrl + K"

Poznámka

Pomocí akce "Poznámka" lze editovat poznámku u zásilek v jakémkoliv stavu.


Doplňky v přehledu Zásilky (Sledování zásilky)

Akce v přehledu Zásilky (Sledování zásilky)


Aktualizovat stav

Akce slouží k aktualizaci stavu doručování zásilky.

Zobrazit

Po aktualizaci stavu se po stisku této akce otevře seznam všech stavů, kterými zásilka prošla.

Tip: Aktuální stav zásilky (příp. balíku) lze sledovat v samostatném sloupečku "Status", který je v přehledu balíků i zásilek.

Speciality dopravců

Toptrans

ADR jednotky
Povinný v případě, že je adr_service = “1“. Jedná se o Doplňkovou službu na balíku.
V případě, že zásilka obsahuje ADR jednotky, dochází k automatickému předání Doplňkové služby na balíku "Režim přepravy ADR"

Je potřeba vyplnit sadu povinných atributů na položkách dokladu / kartách zboží:
adr_pieces_count – počet kusů dané ADR jednotky, povinný - Jedná se o hodnotu zadanou v poli "Množství" na položce dokladu;
adr_un – id ADR jednotky (seznam získáte z metody ADRUNITS), povinný - Vyplňuje se na kmenové kartě do pole "Identifikátor ADR jednotky" (externí informace);
adr_weight – váha (kg) jednotek, povinný pokud není vyplněno adr_volume - Vyplňuje se na kmenové kartě do pole "Hmotnost";
adr_volume – objem (m3) jednotek, povinný pokud není vyplněno adr_weight - Vyplňuje se na kmenové kartě do pole "Objem";

Důležité - ADR jednotky se přiřazují pouze k prvnímu balíku. Na ostatních balících zásilky nemá jejich zapsání žádný význam!
Důležité - Hlídání platnosti ADR kódu na kmenové kartě není možné. Toptrans ale přidělil jednorázový číselník ADR kódů s tím, že je neměnný.
Pokud v budoucnu nastane situace, že by nějaká ADR jednotka z číselníku vypadla, je nutné kontaktovat Balikobot.

SWAP - obousměrná zásilka
Pouze tento dopravce podporuje SWAP (obousměrnou zásilku) ve všech 3 možnostech:
0 - ne
1 - ano
2 - ano na sběrný dvůr

Pro ostatní dopravce podporující SWAP platí pouze první 2 volby, tady "NE" nebo "ANO".

PbH

Položky zásilky - Content_Data
Data pro celní řízení. Povinná pro zásilky mířící na Ukrajinu (UA). Je třeba vyplnit sadu povinných atributů na položkách dokladu (kartách zboží).

content_name_en – název produktu anglicky
content_name_ua – název produktu ukrajinsky
content_weight – váha položky v kg (nepovinná položka)
content_pieces – počet produktů (nepovinná položka)
content_price_eur – hodnota jednoho produktu v EUR
content_ean – EAN produktu
content_customs_code – celní kód
content_country - ISO 3166-1 alpha-2 kód země původu

Při zasílání zboží do zahraničí mimo EU je třeba vyplnit u organizace zákazníka:

 • "Název okresu" - Využíváno pro pole "Region" v zásilce.


Toto pole se dotahuje primárně z Místa určení na dokladu, pokud není dohledáno, bere se z organizace. Je povinné u zemí US, CA a IE.
Odkazy pro získání kódů regionů:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7254/
http://www.factiva.com/CP_Developer/ProductHelp/FDK/FDK20/registration/shared_code_tables/state_province_table/ireland_state_province_table.htm

Důležité - Z důvodu zpětné kompatibility NEBYLO toto pole zapracováno do slepé procedury epx_Balikobot_VratKontaktyProZasilku. Pokud je pro dotahování kontaktů používána tato procedura a je zároveň požadováno i plnění pole "Region" (v tuto chvíli pouze pro dopravce UPS a PbH), je nutné použít současně i univerzální proceduru epx_Balikobot_GenerujZasilku (případně kompletní dotažení kontaktů napsat v této univerzální proceduře).


Důležité - Je třeba mít u zásilky vazbu na doklad, ze kterého byla zásilka generována. Pro ručně vytvořenou zásilku není umožněno Content data vyplňovat.
Pokud je potřeba dotahovat anglický název z jiného pole než je Název 2, je to umožněno speciální procedurou dbo.epx_Balikobot_VratContentDataZasilky,
jejíž přesný popis je uveden v technickém popisu po spuštění funkce "O pluginu" nad konektorem na Balikobot v HeO.

UPS

UPS Access point ID na hlavičce zásilky
Jedná se o proklik do číselníku výdejních míst (tzv. Access point) týkajících se výhradně dopravce UPS.
Tlačítko vyhledá 15 nejbližších access pointů od vyplněné adresy v zásilce.
Pro získání jiných ID Access pointů je možné využít násleudjící odkaz: https://v2.ec-demo.com/index.php/ap-demo-shop-er
Samozřejmě lze plnit i např. slepou procedurou při generování zásilky.

Při zasílání zboží do zahraničí mimo EU je třeba vyplnit u organizace zákazníka:

 • "Název okresu" - Využíváno pro pole "Region" v zásilce.

Toto pole se dotahuje primárně z Místa určení na dokladu, pokud není dohledáno, bere se z organizace. Je povinné u zemí US, CA a IE.
Odkazy pro získání kódů regionů:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7254/
http://www.factiva.com/CP_Developer/ProductHelp/FDK/FDK20/registration/shared_code_tables/state_province_table/ireland_state_province_table.htm

Důležité - Z důvodu zpětné kompatibility NEBYLO toto pole zapracováno do slepé procedury epx_Balikobot_VratKontaktyProZasilku. Pokud je pro dotahování kontaktů používána tato procedura a je zároveň požadováno i plnění pole "Region" (v tuto chvíli pouze pro dopravce UPS a PbH), je nutné použít současně i univerzální proceduru epx_Balikobot_GenerujZasilku (případně kompletní dotažení kontaktů napsat v této univerzální proceduře).


Důležité - Je třeba mít u zásilky vazbu na doklad, ze kterého byla zásilka generována. Pro ručně vytvořenou zásilku není umožněno Content data vyplňovat.
Pokud je potřeba dotahovat anglický název z jiného pole než je Název 2, je to umožněno speciální procedurou dbo.epx_Balikobot_VratContentDataZasilky,
jejíž přesný popis je uveden v technickém popisu po spuštění funkce "O pluginu" nad konektorem na Balikobot v HeO.

Položky zásilky - Content_Data
Pro zásilky mířící mimo EU je třeba vyplnit sadu povinných atributů na položkách dokladu (kartách zboží).
content_name_en – název produktu anglicky (35 znaků) - Vyplňuje se na kmenové kartě do pole "Název 2" a tiskne se na štítek dopravce do pole DESC;
content_weight – váha položky v kg - Vyplňuje se na kmenové kartě do pole "Hmotnost" (nepovinná položka);
content_pieces – počet produktů - Jedná se o hodnotu zadanou v poli "Množství" na položce dokladu;
content_price – hodnota (cena) jednoho produktu - Jedná se o cenu z položky dokladu;
content_currency – měna ve které je uveden content_price - Jedná se o měnu dokladu;
content_ean – EAN produktu - Vyplňuje se na kmenové kartě do číselníku čárových kódů, přičemž se použije přednastavený EAN (nepovinná položka; 6-15 znaků);
content_country - ISO 3166-1 alpha-2 kód země původu - Vyplňuje se na nulté organizaci do pole "Země".

Elektronická Faktura
Elektronická faktura se vytvoří v případě zásilky mimo EU (kde je třeba celní prohláška) při "Předání dat dopravci".
Je tedy připojena k předávacímu protokolu.

Důležité - Samotná Faktura se připraví již při vygenerování štítku - Zaevidování zásilky.
Příprava Faktury může zabrat i 2 minuty a je tedy vhodné s předáním dat dopravci nějakou dobu vyčkat.)

TNT

Položky zásilky - Content_Data
Pro zásilky mířící mimo EU je třeba vyplnit sadu povinných atributů na položkách dokladu (kartách zboží).

content_name_en – název zboží anglicky - Vyplňuje se na kmenové kartě do pole "Název 2";
content_weight – celková váha zboží v kg - Vyplňuje se na kmenové kartě do pole "Hmotnost";
content_pieces – počet kusů daného zboží - Jedná se o hodnotu zadanou v poli "Množství" na položce dokladu;
content_description – popis zboží - Vyplňuje se na kmenové kartě do pole "Poznámka" (prvních 255 znaků);
content_price – hodnota zboží - Jedná se o cenu z položky dokladu;
content_country - ISO 3166-1 alp - Vyplňuje se na nulté organizaci do pole "Země".