Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Jízdy - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10501 "Jízdy" H6204

Přehled jednotlivých jízd otevřete klepnutím na volbu Doprava, Jízdy ve stromové struktuře hlavní nabídky systému Helios Orange . Zobrazí se kniha jízd, resp. přehled jednotlivých záznamů o provozu motorových vozidel. Vidíte zde přehled všech již realizovaných jízd i všech vystavených příkazů k jízdě.


Oba druhy dokladů máte možnost prohlížet i odděleně v přehledech Příkazy k jízdě a Stazky. Systém tak umožňuje odděleně sledovat všechny příkazy k jízdě, které byly vystaveny pro řidiče a nedošlo zatím k jejich vrácení, tedy k převodu na stazky a přehled všech stazek, tedy již realizovaných a zapsaných jízd.

Stazka, neboli záznam o jízdě, může tedy vzniknout z předchozího příkazu k jízdě, který byl před jízdou vystaven pro řidiče a to doplněním údajů o skutečném trvání jízdy. Po jízdě odevzdaný jízdní příkaz doplníte v hlavním přehledu Jízdy. Takto doplněný doklad nebude již dále evidován v přehledu Příkazy k jízdě, ale bude zobrazen v přehledu Stazky. Systém eviduje stazky pod stejným evidenčním číslem jako předchozí příkaz k jízdě.

Oba druhy dokladů mohou také vzniknout na základě předchozí Rezervace vozidla. Na jízdním příkazu nebo stazce potom vyplníte číslo rezervace a do dokladu se doplní údaje, které byly uvedeny na rezervaci. Takto převedená rezervace zaniká.

Typickým procesem vystavování nějakého dokladu o použití vozidla může např.být: Rezervace - Jízdní příkaz - Stazka.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pro jednotlivé vozidlo může v jednom termínu existovat pouze jeden doklad. Z původní rezervace vytvořím např. jízdní příkaz (původní rezervace zanikne) a po jízdě ho doplněním o skutečnosti o průběhu jízdy a tím ho převedu na stazku (zanikne příkaz k jízdě).

Příklad vytvoření stazky na základě příkazu k jízdě a rezervace

Zadání

Před jízdou chcete vytvořit rezervaci vozidla potom vystavíte pro řidiče příkaz k jízdě a na jeho základě chcete po skutečné realizaci jízdy vytvořit stazku.

Řešení

Z hlavní nabídky vyberete Jízdy, Rezervace vozidel. Po volbě tvorby nové rezervace se otevře vstupní formulář, ve kterém zadáte údaje o vozidle, které chcete použít. Po stisknutí tlačítka OK se rezervace uloží. Nyní ji vidíte pouze v přehledu Rezervace vozidel, kde ji můžete editovat či doplňovat. Takto vytvořenou rezervaci můžete použít jako podklad při tvorbě příkazu k jízdě.

Po zjištění dalších skutečností (především určení řidiče) chcete před realizací samotné jízdy vytvořit pro tohoto řidiče příkaz k jízdě. Po volbě Jízdy, Příkazy k jízdě a tvorbě nového příkazu se otevře formulář, ve kterém doplníte číslo dříve provedené rezervace a některé další údaje. Po uložení tohoto příkazu zaniká předchozí rezervace a vytištěný příkaz k jízdě můžete předat řidiči.

Po skončení jízdy a vrácení vyplněného jízdního příkazu chcete příkaz k jízdě převést na stazku. Po doplnění údajů o skutečném trvání jízdy v přehledu Jízdy, systém převede příkaz k jízdě na stazku a příkaz k jízdě zanikne. Tu máte možnost dále editovat i v přehledu Stazky.


Druhou možností tvorby stazky je vytvořit novou stazku přímo bez předchozího příkazu k jízdě a rezervace. Takto stazku můžete vytvořit v hlavním přehledu Jízdy nebo v přehledu Stazky volbou Nový.

Pro práci s panelem hlavní nabídky, který je umístěn v horní části obrazovky, platí stejná pravidla jako v celém systému Helios Orange. Máte zde možnost pracovat s jednotlivými záznamy knihy jízd (nový, oprava, zrušit), volit třídění či filtraci záznamů, volit sloupce zobrazené v přehledu knihy jízd či tisknout.

V prvním sloupci přehledu vidíte příznak, zda na základě dané stazky již byla vytvořena faktura.

Pro detailnější práci s knihou jízd můžete využít kliknutí pravým tlačítkem myši v okně přehledu jízd a použít místní nabídku pro práci s položkami knihy jízd.

Při práci s místní nabídkou v knize jízd využijete možnosti, které jsou popsány v úvodních kapitolách příručky (Oprava, Nový, Zrušit, Tisk, Nastav atd.) i možnosti, které jsou určeny pouze pro práci s tímto přehledem. Při volbě Nový se otevře formulář pro zaznamenání nové stazky.

Upozornění Pokud je na základě některé stazky již vystaven fakturační příkaz, nelze tento záznam již zrušit.


Akce specifické pro tento přehled jsou:

Zobraz

Akce je určena pro definování položek, které budou zahrnuty v přehledu. Máte zde možnost volit mezi zobrazením stazek (<Ctrl><S>), jízdních příkazů (<Ctrl><J>) nebo obou variant (<Ctrl><V>).

Přehled výkonů vozidel

Smyslem této akce je přepočítat výkon vozidel ve zvoleném období. Pro správnou funkci této akce je třeba pečlivě vyplňovat údaje při zadávání jednotlivých stazek a příkazů k jízdě, ze kterých je tento přehled vytvořen.

Upozornění V tomto přehledu najdete některé velice důležité informace o vozidlech. Především zde najdete celkové čerpání a průměrnou spotřebu pohonných hmot.

V horní části tohoto přehledu je třeba definovat období, za které chcete provádět přepočet výkonů vozidel. Po stisknutí tlačítka Přepočet se dopočtou hodnoty výkonů vozidel podle údajů ze stazek. V tomto přehledu je opět možnost třídit, filtrovat, volit sloupce, které zde budou zahrnuty, i možnost tisknout.

Přehled výkonů vozidel II

Přehled, který kombinuje informace :

 • z provozních výkonů (km, spotřeba apod.)
 • nákladů dopravy (PHM, ostatních nákladů, SD, cestovních náhrad) - zadané ručně pouze do dopravy
 • nákladů v účetnictví – podle definice MD a DAL účtů v kódech ostatních nákladů
 • výnosů ze spedice a z pozic SBS

Přehled byl navržen pro generování sestavy co nejvíce podobné HLV (tzv.hospodářskému přehledu vozidla) a má „opačnou“ výstupní strukturu, než „Přehled výkonů vozidel“. Pro překlenutí výpočtu je možné využít „slepou“ uloženou proceduru HPI_HLS_ZAK s jedním vstupním parametrem typu integer (rok pro výpočet). UP má k dispozici tabulku #vx, která vrací výsledný select do uživatelského přehledu:

Popis tabulky :

Atribut Typ Popis
id int identity
idVozidlo int Vazba na vozidlo
Typ int Pomocná hodnota pro interní výpočty, vazby a třídění
HLVKod Nvarchar(20) Sumační a třídící hledisko - klíč pro definici skupiny (oblasti) hodnot – např.náklady, výnosy, průměry apod.
Kod Nvarchar(100) Specifikace vypočtené hodnoty
Popis Nvarchar(100) Slovní popis hodnoty
Celkem Money Celková hodnota (suma ze jednotlivé měsíce)
N1 – N12 Money Hodnoty v jednotlivých měsících

Výsledný select je tříděn podle idvozidlo, typ, hlvkod, kod

Standardní procedura vrací tyto systémové hodnoty HLVKod :

 • VOL … množstevní hodnoty (km, litry)
 • COS … náklady podle definice ostatních nákladů + silniční daň
 • FUE … náklady na PHM
 • REV … výnosová kritéria z přepravních služeb
 • PROFITABILITY … kritéria rentability
 • AVG … průměry
 • SUM … sumy

Bilance souprav

Statistika je velmi podobná Přehledu výkonů vozidel II, ale zobrazuje pohled na všechny kombinace souprav v daném období. Náklady návěsů se pak přepočtou podle časového kritéria a přičtou se k nákladům tahače.

Upozornění Časové kritérium bylo zvoleno z důvodů možné odstávky dopravního prostředku, přičemž ale fixní náklady na tento prostředek existují. Pokud by se náklady návěsů přepočítávaly podle společně ujetých kilometrů, mohlo by dojít k neúměrné zátěži některých stazek, přičemž stazka pro odstavený prostředek by nebyla zatížena náklady vůbec.

Přehled výkonů řidičů

Tento přehled je vytvořen pro výpočet výkonů jednotlivých řidičů ve zvoleném období. Pravidla pro práci s tímto přehledem jsou obdobná jako u přehledu výkonů vozidel.


Navázané objednávky PS

Pokud je současně s modulem Doprava používán modul Přepravní služby, je možné provázat jízdní doklad s konkrétní zásilkou. Zobrazí se přehled navázaných zásilek, který je určen pouze k prohlížení.

Storno dokladu

Při využití této volby zůstane doklad zachován, ale je označen červeným textem STORNO a nepromítá se do přehledů využití vozidel atd.

Změna uzavřeno

Akce je vlastně přepínač a je určena pro Uzamčení/Otevření stazky a zamezení/povolení dodatečných úprav například po fakturaci. Na tuto akci lze delegovat uživatelská práva.

Využití vozidel

Za zvolené období od - do je v tomto přehledu zobrazeno vytížení vozidel jednotlivými jízdami v kalendářové podobě. Přehled obsahuje informace o rezervacích, jízdách, stazkách atd. Při nápočtu přehledu je možno filtrovat na skupiny vozidel, typy vozidel a střediska. Z napočteného přehledového okna je poté možno přes akce pořizovat nové záznamy.

Spárovat náklady se stazkami

Tato funkce projde všechna čerpání PHM a ostatní náklady, které nemají vazbu na stazku a snaží se je spárovat podle datumu pořízení s odpovídající stazkou. Tyto „nespárované“ náklady mohou vznikat buď ručním zadávaním mimo editor stazky nebo přes zpracování platebních karet.

Vytvoření cestovních příkazů/náhrad

Zde máte možnost vytvořit ze stazky, která je aktivní (věta v přehledu knihy jízd je vysvícena) cestovní příkaz, který bude automaticky vytvořen podle údajů ze stazky a můžete s ním dále pracovat v nabídce Cestovní náhrady. Systém kontroluje shodnost časových údajů uvedených na stazce a vytvářeném cestovním příkazu. Potvrzením této akce se otevře formulář pro vytvoření cestovního příkazu

Pokud vytváříte cestovní příkaz pro tuzemskou jízdu, jsou významná jen tato pole

 • Zkopírovat výdaje za hotové?
 • Úprava strav.v %[+/-]
 • Kód nákladu pro převod hotovostního čerpání do výdajů

Volba v poli Zkopírovat výdaje za hotové? určuje, zda chcete výdaje placené hotově přiřadit k prvnímu řidiči. Pokud toto políčko nezaškrtnete, nebudou tyto náklady převedeny do cestovního příkazu. V případě jízdy dvou řidičů jsou vytvořeny dva cestovní příkazy, které budou v nabídce Cestovní náhrady uvedeny pod stejným číslem stazky.

Úprava strav.v %[+/-] ovlivňuje výši uznaného stravného (použije se např. pro krácení stravného v případě bezplatně poskytnutého jídla).

Kód nákladu pro převod hotovostního čerpání do výdajů je třeba zadat, pokud je na stazce zadáno čerpání PHM v hotovosti. Toto čerpání se pak objeví jako výdaj (se zvoleným kódem nákladu) ve vytvořeném cestovním příkazu. Kód nákladu lze přednastavit i v Nastavení parametrů na záložce Cestovní příkazy a náhrady.

V případě zahraniční jízdy je v tomto formuláři potřeba vytvořit seznam přechodů hranic do jednotlivých zemí. Zadáte datum a dobu přechodu hranice a údaje o zemi, do které cestujete, přičemž doba nesmí být v rozporu s hodnotou vyplněnou ve stazce. Pokud není země vyplněna, jde o návrat do tuzemska. Z toho plyne, že obvykle poslední položka bude bez vyplnění země. Při zadání země budete vybírat z číselníku Zahraniční stravné. Volbou v poli Zahraniční kapesné (%) určujete poměrnou část stravného, která bude zaměstnanci přiznána. Tlačítkem OK provedete zápis cestovního příkazu.

Pomocí volby Nastav lze v přehledu stazek zobrazit údaje z takto vzniklých cestovních příkazů a náhrad.

Vytvoření hromadných náhrad za označené stazky

Tato akce vytvoří za označené stazky hromadné cestovní příkazy pro jednotlivé řidiče, tj. pro každého řidiče uvedeného na stazce vznikne jeden cestovní příkaz, který bude obsahovat jako datum začátku/konce jízdy minimální/maximální datum počátku/konce na označených stazkách. Jednotlivé úseky cesty v cestovním příkazu budou přebírat datumy a časy uvedené na záložce Základní údaje ve stazce. Pokud budou označeny stazky s typem přepravy jak tuzemské, tak zahraniční, vznikne cestovní příkaz s typem cesty zahraniční. Náklady na stazkách s druhem platby Hotově budou převedeny jako výdaje na odpovídající cestovní příkazy (k prvnímu řidiči). Pro převod PHM hrazených v hotovosti musí být v Nastavení parametrů na záložce Cestovní příkazy a náhrady přednastaven kód nákladu pro převod hotovostního čerpání do výdajů.

Upozornění Pro vytváření hromadných náhrad musí být zavedena v nastavení parametrů pro dopravu alespoň jedna číselná řada pro CP.


Dotaz nebo informativní hláška Pokud označíte stazky s jednotným řidičem a vozidlem, doplní se do vygenerovaného CP i vozidlo. Jinak je prázdné.

další