Inventury nedokončené výroby - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11132

Popis

Tento přehled slouží k evidenci inventurního stavu nedokončené výroby k zadanému datu. Inventurní soupis lze pořizovat ručně nebo lze tento soupis vygenerovat z aktuálního stavu nedokončené výroby.
Mezi inventurní položky je možné zařadit: Konkrétní materiálový/polotovarový požadavek. Jedná se o materiál/polotovar, který již byl vydán do výroby na daný příkaz, ale doposud nebyl zpracován žádnou jeho výrobní operací. (typ položky - Materiál).Konkrétní požadavek na vznik vedlejšího produktu daného výrobního příkazu. Jedná se o vedlejší produkt, který již vznikl provedením konkrétní operace, ale doposud nebyl odveden na sklad. (typ položky - Vedlejší produkt).Konkrétní výrobní operaci daného příkazu. Jedná se o dílec výrobního příkazu, který prošel danou operací a čeká na zpracování následující operací. Nebo se jedná o dílec, který prošel danou poslední operací a doposud nebyl odveden. (typ položky - Operace).Libovolný dílec/materiál/vedlejší produkt bez udaní konkrétního výrobního příkazu. Jedná se o tzv. anonymní položku. (typ položky - Anonymní).

Podle zaevidované inventury nelze provést zpětné narovnání nedokončené výroby.


Seznam atributů

 • Číslo záznamu - Jednoznačné identifikační číslo záznamu přidělené systémem.
 • Datum - Datum inventury.
 • Označení - Krátký textový popis.
 • Zodpovědný zaměstnanec - Odkaz na zaměstnance, který zodpovídá za provedení inventury. Nepovinný údaj.
 • Poznámka - Libovolný textový popis.
 • Uzavřeno - Příznak, který informuje o uzavření inventury.
 • Autor uzavření - Uživatel, který provedl uzavření inventury.
 • Druh ceny - Informativní údaj, který zobrazuje způsob vybraného ocenění ve funkci Nápočet kalkulační ceny.


Funkce

Generování z aktuálního stavu

Tato funkce pro aktuální záznam z přehledu vygeneruje inventurní položky z aktuálního stavu nedokončené výroby a současně u živých výrobních příkazů provede zakonzervování finančního stavu nedokončené výroby.


Nápočet kalkulační ceny

Tato funkce provede pro aktuální záznam z přehledu výpočet ceny u jednotlivých inventurních položek. Konkrétní cena je vypočtena na základě kalkulačních cen z TPV. Pokud daná inventurní položka reprezentuje materiál, tak se jedná o kalkulační ceny materiálů. V případě vedlejšího produktu se vychází z kalkulačních cen vedlejších produktů a v případě vyráběného dílce se provádí výpočet kalkulace daného dílce k dané evidované operaci. Pro potřeby výpočtu kalkulace dílce systém vyžaduje výběr kalkulačního vzorce. Při tomto výpočtu nelze využít kalkulační vzorec, který se opírá o pevnou základní kalkulaci.
Tato funkce umožňuje provést výpočet ceny na základě vybraného množství. Systém nabízí výběr ze tří možností - nápočet z :

 • Množství - Výpočet ceny proběhne z vygenerovaného množství, které bylo vygenerováno funkcí Generování z aktuálního stavu.
 • Inventurní množství - Výpočet ceny proběhne z ručně zadaného inventurního množství.
 • Inventurní rozdíl množství - Vypočtená cena bude zobrazovat cenu inventurního rozdílu. Cena bude vypočtena jako rozdíl cen z předešlých dvou možností.

Vybraný způsob výpočtu je zaznamenán v atributu "Druh ceny" v hlavičce inventury.


Předvyplnění inventurního množství

Tato funkce slouží k naplnění inventurního množství všech položek aktuální inventury z přehledu. Inventurní množství bude vyplněno množstvím, které bylo vygenerováno funkcí Generování z aktuálního stavu.


Výrobní příkazy inventury

BID11241

Tato funkce zobrazí pro aktuální záznam přehled výrobních příkazů, které jsou součástí dané inventury. Pokud inventurní položky byli generovány automatem pomocí funkce Generování z aktuálního stavu, tak u těchto příkazů je i napočten finanční stav nedokončené výroby.

Seznam atributů:

  • Inventura - Odkaz na hlavičku inventury.
  • Výrobní příkaz - Odkaz na konkrétní výrobní příkaz.
  • Vyráběný dílec - Odkaz na hlavní dílec daného příkazu.
  • Zakázka - Odkaz na zakázku z daného příkazu.
  • Generováno - Příznak, který informuje, zda daný příkaz byl založen při automatickém generování funkcí Generování z aktuálního stavu.


Následuje finanční vyjádření nedokončené výroby daného příkazu v kalkulačním rozpadu. Nejprve se jedná o celkovou cenu a následně pak o cenu přímou. Tyto hodnoty jsou napočteny při generování inventury funkcí Generování z aktuálního stavu.

  • Materiál, Materiál(A/B/C), Materiálová režie, Kooperace, Mzda, Režie střediska, Režie provozu, Režie pracoviště, Náklady pracoviště, OPN, Výnos z vedlejších produktů, Opotřebení nářadí, Nespecifikované náklady, Celková cena
  • Přímé náklady na materiál, Přímé náklady na materiál(A/B/C), Přímé náklady na materiálovou režii, Přímé náklady na kooperaci, Přímé náklady na mzdu, Přímá režie středisek, Přímá režie provozu, Přímá režie pracoviště, Přímé náklady pracoviště, Přímé OPN, Přímé výnosy z vedlejších produktů, Přímé náklady na opotřebení nářadí, Součet přímých nákladů


Funkce:

 • Inventurní položky

Tato funkce zobrazí inventurní položky patřící k aktuálnímu příkazu z přehledu.

Inventurní položky

BID11133

Tato funkce pro aktuální záznam zobrazí přehled všech inventurních položek.

Seznam atributů:

  • Inventura - Odkaz na hlavičku inventury.
  • Kmen zboží - dílec - Odkaz na dílec výrobního příkazu. Pokud se jedná o typ záznamu:
   • Materiál - je zobrazen vyšší dílec daného požadavku.
   • Operace - je zobrazen dílec, který je vyráběn danou operací.
   • Vedlejší produkt - je zobrazen dílec, při jehož výrobě vzniká daný vedlejší produkt.
   • Anonymní - není zobrazen žádný údaj.
  • Kmen zboží - Odkaz na kmenovou kartu. Pokud se jedná o typ záznamu:
   • Materiál - je zobrazen daný materiál/polotovar.
   • Operace - je zobrazen dílec, který je vyráběn danou operací.
   • Vedlejší produkt - je zobrazen daný vedlejší produkt.
   • Anonymní - je zobrazena daná anonymní kmenová karta.

   Výrobní příkaz - Odkaz na konkrétní výrobní příkaz. Údaj není vyplněn u anonymní položky. Výrobní operace - U položky typu Operace se jedná o odkaz na konkrétní výrobní operaci výrobního příkazu. Materiál / Polotovar - U položky typu Materiál se jedná o odkaz na konkrétní materiálový/polotovarový požadavek výrobního příkazu. Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém se daná položka nacházela. Vedlejší produkt - U položky typu Vedlejší produkt se jedná o odkaz na konkrétní požadavek výrobního příkazu na vznik daného vedlejšího produktu. Zakázka - Odkaz na zakázku z daného příkazu. Generováno - Příznak, který informuje, zda daná položka byla založena při automatickém generování funkcí Generování z aktuálního stavu. List, Řádek - Dvojice unikátního číselného označení konkrétní položky v rámci jedné inventury. Typ - Typ inventurní položky. Může se jednat o: Materiál - Konkrétní materiálový/polotovarový požadavek daného příkazu. Operace - Konkrétní dílec výrobního příkazu, který je zpracován danou výrobní operací výrobního příkazu. Vedlejší produkt - Konkrétní požadavek na vedlejší produkt daného příkazu. Anonymní - Libovolný dílec, materiál nebo vedlejší produkt bez vazby na konkrétní výrobní příkaz. Doklad, Alternativa, Operace - Identifikace konkrétního požadavku podle vybraného "typu" záznamu. Množství - Množství, které bylo vygenerováno funkcí Generování z aktuálního stavu. Toto množství odráží stav nedokončené výroby v datech v modulu Řízení výroby. Inventurní množství - Inventurní množství, které bylo ručně zapsáno. Toto množství odráží skutečný stav nedokončené výroby, který byl zjištěn fyzickou inventurou. Inventurní rozdíl množství - Rozdíl "Inventurního množství" a "Množství". Rozdíl skutečného stavu oproti stavu teoretickému. Poznámka - Libovolný textový popis.


   Následuje cena dané položky inventury v jejím kalkulačním rozpadu. Nejprve se jedná o celkovou cenu a následně pak o cenu přímou. Tyto hodnoty je možné napočítat pomocí funkce Nápočet kalkulační ceny. Materiál, Materiál(A/B/C), Materiálová režie, Kooperace, Mzda, Režie střediska, Režie provozu, Režie pracoviště, Náklady pracoviště, OPN, Výnos z vedlejších produktů, Opotřebení nářadí, Nespecifikované náklady, Celková cena Přímé náklady na materiál, Přímé náklady na materiál(A/B/C), Přímé náklady na materiálovou režii, Přímé náklady na kooperaci, Přímé náklady na mzdu, Přímá režie středisek, Přímá režie provozu, Přímá režie pracoviště, Přímé náklady pracoviště, Přímé OPN, Přímé výnosy z vedlejších produktů, Přímé náklady na opotřebení nářadí, Součet přímých nákladů

   Při evidenci položky typu Operace, kdy se eviduje dílec, který prošel naposledy danou operací, je možné na druhé záložce editoru specifikovat operace, kterými daný dílec již prošel. Tyto údaje jsou automaticky přednastaveny a mají pouze informativní charakter.


   Funkce:

   Nový (vedlejší produkt)
   Pomocí této funkce je možné založit novou položku inventury typu "Vedlejší produkt".

   Nový (materiál)
   Pomocí této funkce je možné založit novou položku inventury typu "Materiál".

   Nový (operace)
   Pomocí této funkce je možné založit novou položku inventury typu "Operace".

   Nový (anonymní položka)
   Pomocí této funkce je možné založit novou položku inventury typu "Anonymní".

   Uzavření


   Pomocí této funkce je možné vybrané záznamy v přehledu uzavřít popřípadě u nich zrušit uzavření. Uzavřené inventury nelze již měnit.


   další