Instalace Helios Orange - Společné kapitoly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Volba jazykového prostředí

Po spuštění instalačního souboru se jako první nabídne výběr jazykové verze instalačního programu. Vyberte jazyk a pokračujte v instalaci stisknutím tlačítka Další.

Volba adresáře a zadání licence

V dalším kroku je třeba zvolit instalační adresář. Doporučený adresář pro instalaci programu je: C:\Helios.

Dále je třeba zadat název společnosti, pro kterou je licence zakoupena, licenční číslo a instalační kód.

Instalace HeO - licence.png

Po ověření licence se zpřístupní tlačítko Konfigurovat Microsoft SQL Server, kterým se dostanete do další fáze instalace.

Typy licence

S úpravou licencování systému HELIOS Orange jsou nyní licence rozděleny pro produkční a testovací prostředí.

Produkční prostředí

Reprezentuje právě jednu licenci HELIOS Orange v rozsahu daném příslušnou obchodní konfiguraci.

Upozornění Prefix licenčního čísla pro instalaci HELIOS Orange pro produkční prostředí je HEOR (licenční číslo je pak např. HEOR0400-00000).


Produkční prostředí obsahuje 3 typy databází:


Produkční databáze

Reprezentuje „ostrou“ databázi pro aktivní práci s daty (účtování, apod.). Rozsah databáze je řízen příslušnou obchodní konfigurací, přičemž tato konfigurace řídí i počet produkčních databází.


Cvičná databáze

Reprezentuje další formu samostatné databáze, resp. databází pro konkrétní instanci HELIOS Orange. Cvičné databáze jsou od produkčních odděleny na uživatelské úrovni (rozhraní) a jejich počet je roven počtu produkčních databází. Cvičené databáze slouží k vyzkoušení funkcionalit či nastavení, které nejsou dostupné v produkční databázi, slouží k cvičným účelům nad jinými nežli produkčními daty. Má určitá omezení bránící zneužití pro produkční účely.


Archivační databáze

Tento typ databáze slouží k archivaci a zpětnému přístupu k datům z důvodů dodatečného doložení / zdokladování již uzavřeného účetnictví (ukončení činnosti). Počet databází je řízen obchodní konfigurací a je hlídán na úrovni aplikace. Tento typ databází neumožňuje editaci dat.


Testovací prostředí

Nejedná se o typ databáze, ale o zcela samostatnou instalaci/licenci HELIOS Orange určenou k testování nových verzí či zakázkových úprav předtím, nežli jsou uvolněny do produkčního prostředí. Jedná se tedy o samostatnou instalaci HELIOS Orange v rozsahu licence totožné s produkčním prostředím. Je zdarma a je omezená na max 5 uživatelů jádra. Nemá cvičné a archivní databáze. Podmínkou je, že jsou ve všech instancích využity totožné databáze.  

Upozornění Prefix licenčního čísla pro instalaci HELIOS Orange pro testovací prostředí je TEOR (licenční číslo je pak např. TEOR0400-00000).
Upozornění Ve stavovém řádku se bude zobrazuje typ použité licence, tj. TESTOVACÍ LICENCE.


Konfigurace SQL

Zde se nachází možnosti:

  • Vybrat existující Microsoft SQL Server na tomto počítači - zde můžete vybrat z viditelných nainstalovaných SQL Serverů. Dále je třeba zvolit název první databáze - defaultně je vyplněn název Helios001. Nyní můžete přistoupit k samotné instalaci pomocí tlačítka Instalovat HELIOS.
  • Nainstalovat nový Microsoft SQL Server na tento počítač - pokud nemáte SQL server nainstalovaný, můžete zde vybrat verzi MS SQL serveru v bezplatné edici Express. Po jejím nainstalování se zpřístupní instalace programu Helios Orange stejným způsobem jako v prvním bodu.
  • Vyhledat existující Microsoft SQL Server na Vaší síti - program vyhledá dostupné viditelné SQL servery na síti. Adresu serveru je také možné zadat ručně pomocí názvu instance nebo IP adresy a názvu serveru oddělenými zpětným lomítkem. Například WINSERVER2018\SQLEXPRESS. Po zadání názvu první databáze je opět možné přistoupit k instalaci.

Instalace Microsoft SQL Serveru je tématem samostatného článku.

Instalace HeO - konfigurace SQL.png

Instalace HeO - výběr serveru a instalace.png


Spuštění a průběh instalace

Po nastavení SQL serveru pokračujte tlačítkem Instalovat HELIOS. Po úspěšném dokončení instalace je možné zvolit, zdali chcete vytvořit zástupce a spustit program. Instalaci ukončíte tlačítkem Dokončit.

Instalace HeO - dokončení instalace.png


Za obsah tohoto článku odpovídá Jiří Doležal, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další