Helios Konzole - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

HELIOS Konzole je systémový nástroj, určený především správcům (nejenom) vícefiremních licencí HELIOS Orange.
Konzole je samostatně spustitelný program (HELIOS_konzole.exe), umístěný v adresáři HELIOS.

Nástroj řeší následující funkcionality (oblasti):

 • Verze databází a pluginů

V konzoli existuje přehled, který dohledá a zobrazí použitou verzi HELIOS Orange a verze jednotlivých pluginů napříč všemi databázemi v licenci.

 • Bezobslužný update

Pro hromadný update databází, včetně importu distribučních číselníků je nutné vytvářet spouštěcí dávkový soubor (CMD) a definiční soubor pro import (HIM). Tato možnost byla již díve popsána ve Znalostní databázi, dosud ale bylo nutné tyto soubory tvořit ručně. Konzole nyní umožňuje tyto soubory generovat ve srozumitelném uživatelském rozhraní.

 • Zakládání uživatelů

Konzole umožnuje efektivně zakládat uživatele systému a následně je mapovat do více databází najednou.

 • Nastavení oprávnění

Konzole umožňuje nastavit více uživatelům najednou Role práv do více databází. Také umožňuje kopírovat oprávnění z jednoho uživatele na jiného uživatele, napříč databázemi.

 • Spouštění HQL skriptů

Při spuštění skriptů (HQL, HQ1) do HELIOS Orange je potřeba spouštět skript pro každou databázi samostatně. Konzole umožňuje spustit skript hromadně nad vybranými databázemi.

 • Údržba databáze

V případě plných edicí MSSQL (funkční služba SQL Agent) je možné prostřednictvím konzole také generovat úlohy (SQL JOBy) pro údržbu a kontrolu databáze/í.


Instalace a spuštění konzole

Administrační konzole je placený modul, je třeba nejprve zakoupit licenci.

 • Po aktivaci licence zaktualizujte HELIOS Orange.
 • Poté lze stáhnout konzoli prostřednictvím HELIOS Store.
 • Konzole se uloží do adresáře systému HELIOS Orange, otevřete jí spuštěním souboru HELIOS_konzole.exe.


Konfigurace HELIOS Konzole

 • Server - databázový server, ke kterému se má konzole připojit. Server se zadává ve standardním formátu SERVERNAME, nebo SERVERNAME\INSTANCENAME.
 • Databáze - zde se zadává systémová (nultá) databáze HELIOSu, do které se má konzole připojit.
Upozornění Pokud se zadá jiná než nultá databáze, nebude program korektně fungovat.
 • Win autentizace x SQL autentizace - zde se vybírá způsob přihlašování k SQL serveru. V případě SQL autentizace se musí dále vyplnit pole Uživatel a Heslo.
  • Uživatel - do pole se zadává SQL login, pod kterým se má konzole připojit k SQL serveru.
  • Heslo - do pole se zadává heslo uvedeného loginu.
 • PŘIPOJ - stiskem tlačítka se konzole pokusí připojit k zadanému SQL serveru a k vybrané databázi.
 • Ulož konfiguraci - tlačítko ukládá konfiguraci konzole do souboru Konzole.ini, do adresáře ve kterém samotná konzole leží. Při příštím spuštění konzole uložené údaje automaticky načte a připojí se k databázovému serveru. Konzole může ukládat i heslo uživatele SQL. Heslo je ovšem ukládáno v nezašifrovaném tvaru, takže se konzole nejprve dotáže, zda chcete heslo opravdu uložit.


Verze pluginů v databázích

Na této kartě se zobrazí verze HELIOSu naposledy použitá v databázích a verze nainstalovaných pluginů v jednotlivých databázích.
Pokud se verze systému nebo pluginu v databázi liší od fyzické (souborové) verze systému/pluginu, zobrazí konzole tento rozdíl červeně.


HELIOS konzole.png


 • Načti pluginy a verze HeO - tlačítko spustí vlastní nápočet přehledu verzí.
 • Obrátit - přehled provede transpozici, takže dojde k prohození řádků za sloupce. Přepnutí zobrazení je užitečné v případě, kdy je nainstalováno více pluginů než je databází v licenci.

Nový uživatel na serveru

Karta slouží k založení nového uživatele. Vytvoří se Login na SQL Serveru a založí se záznam v HELIOSu (v systémové databázi > v tabulce TabUserCfg).
Namapování uživatele do jednotlivých databází se provádí na kartě Oprávnění.


HELIOS konzole usr.png


 • Přihlašovací jméno - login nového uživatele.
 • Plné jméno - jméno a příjmení nového uživatele.
 • Telefon - pevná linka - údaj se uloží do přehledu uživatelů v HELIOSu.
 • E-mail - údaj se uloží do přehledu uživatelů v HELIOSu.
 • Heslo - Pokud se zakládá SQL Login uživatele, tak se v tomto poli zadává přihlašovací heslo nového účtu. Heslo se standardně nezobrazuje.
 • Zobraz Heslo - Kontrola/dočasné zobrazení zapsaného hesla. Heslo je zobrazeno po dobu držení tlačítka.
 • Ulož - konzole založí uživatele na SQL Serveru a v HELIOSu podle zadaných údajů.
 • Vyčisti formulář - smaže zadané informace, je možné zadat dalšího uživatele.

Oprávnění

Na této kartě lze hromadně zakládat (mapovat) uživatele do databází a případně jim přidělovat Role oprávnění systému HELIOS Orange. Role se načítají výhradně z nulté databáze. Pokud vybraná Role v cílové databázi neexistuje, pak je zde založena.

Tip Zkušenosti z praxe jsou takové, že systémová databáze obsahuje většinu používaných Rolí práv jako vzor.


HELIOS konzole right.png


 • Databáze
  • Seznam všech existujících databází v licenci. Seznam lze filtrovat rychlým filtrem nad seznamem databází (filtr se aplikuje na sloupec Databáze).
  • Zaškrtávátkem Vše lze hromadně nastavit nebo zrušit výběr všech zobrazených databází.
 • LoginName
  • Seznam všech existujících loginů na SQL serveru (kromě systémových účtů SQL).
  • Seznam lze filtrovat rychlým filtrem nad seznamem.
  • Zaškrtávátkem Vše lze hromadně nastavit nebo zrušit výběr všech loginů.
 • Role
  • Seznam Rolí práv v systému HELIOS. Role se načítají pouze z nulté databáze.
  • Seznam lze filtrovat rychlým filtrem nad seznamem.
  • Role pro nastavení jde vybrat vždy pouze jedna.
 • Založ uživatele a nastav jim roli
  • Ve všech vybraných databázích založí (namapuje) vybrané uživatelé a přidělí jim vybranou Roli. Pokud v některé databázi daná Role neexistuje, tak se nejprve tato Role založí, následně se namapuje uživatel do databáze a Role práv se mu přidělí.
Tip Neexistující Role v cílové databázi se vytvoří včetně nastavení práv na Roli.
 • Založ uživatele a NEnastavuj jim roli
  • Pouze namapuje uživatele, žádnou Roli v cílové databázi jim nenastavuje.

Kopírování oprávnění

Na této kartě lze hromadně nastavit Globální přístupová práva vybranému uživateli, na základě práv jiného uživatele.

Upozornění Práva na data se touto cestou nekopírují.


HELIOS konzole copy.png


 • Uživatel
  • Výběr cílového uživatele, kterému se práva nastavují.
  • Seznam uživatelů lze filtrovat rychlým filtrem.
 • nastav stejná oprávnění, jako má uživatel:
  • Výběr uživatele, který má práva nastavena a bude použit jako zdroj (vzor).
  • Seznam uživatelů lze filtrovat rychlým filtrem.
 • Nastav
  • Konzole projde všechny databáze v licenci. Pokud v databázi existuje vzorový uživatel, ale neexistuje cílový uživatel, tak tohoto uživatele do databáze namapuje.
  • Cílovému uživateli zároveň nastaví Práva (případně Roli práv) HELIOS, podle vzorového uživatele v dané databázi.

Bezobslužný update HELIOS Orange - tvorba podkladů

Tzv. Bezobslužný update umožňuje pomocí řádkových parametrů spustit HELIOS Orange tak, aby automaticky prošel každou definovanu databázi a provedl v ní změnové skripty (update) nové verze.

Současně tento režim umožňuje pomocí tzv. definičního importního souboru HIM naimportovat potřebné číselníky, jako např. sestavy generátorů a tiskové formuláře, dodávané s update.

Konzole nabízí uživatelsky srozumitelné prostředí pro generování podkladů pro tento bezobslužný update, tedy vytvoření definičního importního souboru a dávkového souboru pro spuštění HELIOS Orange s potřebnými řádkovými parametry.

Generování HIM

Pro hromadný import externích řešení, aktualizovaných distribučních číselníků a dalších importních formátů systému HELIOS Orange (definované přehledy, definované vazby, externí akce, formuláře, sestavy, filtry, výkazy, generátory, skupiny dokumentů, legislativa, poznámky apod.) je možno využít definiční soubor hromadného importu, tzv. HIM.

Tip HIM soubor je jakási šablona, která říká jaké soubory, odkud a jakým způsobem se mají do systému naimportovat.


HELIOS konzole him.png


 • Obecná nastavení importu
  • Zaškrtnutím příslušné volby upravujete chování importu.
  • Pokud je v konkrétním importovaném souboru více záznamů, je možné nastavit jestli bude při importu umožněn výběr importovaných záznamů nebo se naimportuje vše (parametr HIM souboru CanSelect).
  • Můžete také nastavit jestli se má při importu otevírat potvrzovací dialog (parametr HIM souboru OpenDialog).
Tip Zaškrtnutí kterékoliv volby následně při importu pomocí HIM souboru vyžaduje interakci uživatele > pro výběr importovaných záznamů resp. portvrzení importu.
 • Příznaky (FLAGy) importu pro vybrané druhy číselníků
  • Některé typy číselníků nabízejí při importu volbu zda se má stávající definice v systému nahradit.
  • Týká se to např. sestav generátorů.
  • Pro vybrané typy souborů (HGSX, HGMX, HGPX) umožňuje definice importu přednastavit způsob importu.
   • 0 = importované definice se naimportují jako nové
   • 1 = importované definice nahradí ty stávající
   • 2 = zobrazí se dotaz jak definice naimportovat
 • [ImportFiles]
  • Sekce pro zadání importovaných souborů.
  • Tlačítkem Browse ... lze soubory vybírat přímo na disku. Je možné označit a přenést i více souborů najednou.
  • V okně je možná i ruční editace.
  • Každý importovaný soubor musí být uveden s úplnou cestou a na samostatném řádku.
 • Vygeneruj HIM soubor
  • Kliknutím lze vybrat cílové uložení HIM souboru. Po potvrzení je soubor vygenerován a uložen do vybrané cesty.

Generování CMD pro HIM

Hromadnou aktualizaci databází (bezobslužný update), tedy provedení změnových skriptů lze provést pomocí dávkového souboru typu BAT nebo CMD.
Na této kartě lze takový dávkový soubor (CMD) efektivně vygenerovat, stačí vybrat databáze, umístění připraveného importního souboru HIM a nastavit parametry dávky.


HELIOS konzole cmd.png


 • Cesta k HELIOSu
  • Zde se zadává cesta k souboru HELIOS.exe. Musí jít o instanci HELIOS Orange, kterou budete aktualizovat. Cestu lze vybrat tlačítkem Browse ...
 • Potlačení dotazů, po aktualizaci se HeO ukončí
  • Nastavení potlačí uživatelské dialogy update a po provedení změn ve vybraných databázích se HELIOS Orange sám ukončí.
  • Potlačení dotazů neprovádí standardní autoimport aktualizovaných číselníků. K tomuto účelu je třeba definovat importní soubor HIM.
 • Win autentizace x SQL autentizace
  • Vybírá se způsob přihlašování k SQL serveru.
  • V případě SQL autentizace se musí vyplnit pole Uživatel a Heslo.
   • Uživatel - pouze v případě SQL autentizace. Do pole se zadává SQL login, pod kterým se dávkový soubor přihlásí k databázi.
   • Heslo - pouze v případě SQL autentizace. Do pole se zadává heslo loginu výše. Heslo se standardně nezobrazuje.
   • Zobraz Heslo - po dobu držení tlačítka se zobrazí zapsané heslo, pro potřeby kontroly správnosti zadání.
 • Cesta k HIM souboru
  • Cesta k připravenému definičnímu importnímu souboru HIM. Cesta se plní tlačítkem Browse ...
 • Výstupní soubor
  • Cílové umístění CMD dávky, kterou se bude bezobslužný update spouštět. Cesta se plní tlačítkem Browse ...
 • Databáze
  • Seznam všech databází HELIOSu, které jsou v dané instanci HELIOS Orange online.
  • V seznamu se vybírá, pro které databáze se má dávkový soubor generovat.
  • Zaškrtávátkem Vše lze označit (případně zrušit) všechny zobrazené databáze najednou.
 • Vygeneruj soubor
  • Po kliknutí vygeneruje konzole soubor CMD na základě nastavených parametrů do určené složky.

Spuštění HQL souboru

Na této kartě je možné hromadně spustit HQL soubor do vybraných databází.
HQL je skript (například opravný) systému HELIOS Orange, který obsahuje SQL příkazy, upravující objekty a data v databázi.


HELIOS konzole hql.png


 • Databáze
  • Seznam všech databází dané licence HELIOS Orange, které jsou online.
  • V seznamu se vybírá, do kterých databází se má HQL skript spustit.
  • Zaškrtávátkem Vše lze hromadně označit/zrušit všechny zobrazené databáze najednou.
 • Cesta k HQL souboru
  • Tlačítkem Browse ... vyberete umístění HQL souboru.
 • Tichá instalace (loguje se do souboru)
  • Pokud dojde při spustění skriptu HQL k chybám, není zobrazena chybová hláška. Namísto toho se chyba zapíše do logovacího souboru, včetně databáze, ve které k chybám došlo.
  • Pokud není zatrženo, logování se neprovádí, zobrazují se chybové hlášky průběžně během spuštění skriptu.
 • Cesta k LOG souboru
  • Tlačítkem Browse ... vyberete umístění logovacího souboru.
 • Spusť HQL soubor
  • Kliknutím se spustí zvolený HQL soubor do všech vybraných databází.

JOBy

Na této kartě lze vytvořit SQL úlohy (tzv. JOBy) pro údržbu a kontrolu databází.
SQL JOB je dávka příkazů, uložená přímo v prostředí MSSQL, s možností automatického spouštění v určený čas, bez zásahu uživatele.

Upozornění Vytvořené JOBy budou funkční pouze na plných verzích MSSQL a vyžadují spuštěnou službu SQL Server Agent. Nelze je použít na MSSQL Express edici!


HELIOS konzole job.png


 • Databáze
  • Seznam všech databází dané licence HELIOS Orange, které jsou online.
  • V seznamu se vybírá, pro které databáze se budou údržbové úlohy generovat.
  • Zaškrtávátkem Vše lze hromadně označit/zrušit všechny zobrazené databáze najednou.
 • Spouštět každý den v
  • Zadávají se časy kdy se má automaticky spouštět vybraný JOB pro údržbu / kontrolu databáze.
 • Defragmentace indexů
   • Postupem času se indexy v databázi fragmentují ("drolí se" na menší části na fyzickém disku).
  • Čím vyšší je fragmentace indexu, tím větší je i režie serveru při používání tohoto indexu (je třeba procházet více segmentů fyzického disku).
  • Proto by se indexy měly pravidelně defragmentovat ("přeskupit" do souvislého segmentu disku).
  • JOB zjišťuje aktuální fragmentaci indexů:
   • Pokud je fragmentace <= 5% , JOB index ignoruje (fragmentace je malá a nemá vliv na výkon).
   • Pokud je fragmentace > 5% a zároveň < 30% JOB provede SQL příkaz "REORGANIZE", což je časově méně nenáročná operace pro defragmentaci indexu.
   • Pokud je fragmentace > 30% , JOB provede SQL příkaz "REBUILD". Ten zajistí nové vytvoření celého indexu.
 • Aktualizace statistik
  • Statistiky jsou údaje o rozložení dat v databázi.
  • Na základě statistik vytváří server tzv. exekuční plány (jak budou data čtena a zpracovávána při konkrétních operacích), které se zásadně odráží na výkonu serveru.
  • V případě neaktuálních statistik se může výkon serveru drasticky snížit (reakční doba akcí se může prodloužit z řádově sekund na řádově hodiny).
 • Vytvoř job pro údržbu databáze / kontrolu databáze
  • Kliknutím bude vytvořen zvolený JOB, na základě nastavených parametrů a časů.
Tip JOB Kontrola databáze provádí SQL příkaz DBCC CHECKDB, který prověří fyzickou konzistenci databází. To umožňuje včas reagovat na případná poškození dat ještě před tím, než problém zaregistrují a oznámí sami uživatelé HELIOS Orange.