Generování objednávek - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID22 BID11098 BID11135

Funkci generování objednávek je možné spouštět z několika míst programu. Standardně se volá z přehledu Oběh zboží - Objednávky. Po aktivaci funkce se zobrazí formulář pro zadání kritérií ke generování objednávek.


Rozlišujeme dva hlavní způsoby generování objednávek:

 • Generování rozdílové objednávky

Funkce zjistí dle zadaných kritérií momentální množstevní stav skladových karet a u těch, které se dostanou se stavem pod zadané hodnoty, navrhne objednávky takovým způsobem, aby po vykrytí těchto objednávek došlo k dorovnání stavu na požadovanou hodnotu.

 • Generování objednávek dle denních dispozic

Funkce zobrazí všechny očekávané pohyby zboží, které v budoucnu změní stav skladu (tzv. budoucí pohyby). K jednotlivým datumům pohybů dopočte virtuální stav skladu k danému dni dle zadaných kritérií. Funkce pak umožní k jednotlivým datumům navrhnout s předstihem objednávky na jednotlivé zboží tak, aby k danému dni nedošlo k poklesu virtuálního stavu skladu pod požadovanou hodnotu a současně se množství navršilo na požadovanou hodnotu dle kritérií.

V obou případech se při výpočtu stavu skladu vychází z budoucích pohybů. Mezi budoucí pohyby zboží patří:

 • Pohyby zvyšující virtuální stav skladu:

- nevykryté vydané objednávky
- nerealizované příjmy
- nerealizovaná storna výdejek
- předběžný plán aktuálního uživatele
- nezadaný výrobní plán
- výrobní příkazy
- očekávané vedlejší produkty z výroby
- nepokryté odvolávky vydané
- budoucí výrobní příkazy (speciální pohyb používaný při zaplánování výrobního plánu)


 • Pohyby snižující virtuální stav skladu:

- nerealizované výdeje
- nerealizovaná storna příjemek
- nevykryté expediční příkazy
- nevykryté rezervace
- nevykryté došlé objednávky
- nepokryté odvolávky přijaté
- pokud je generování voláno ze souhrnného kusovníku předběžného plánu - materiály souhrnného kusovníku pro předběžný plán aktuálního uživatele
- pokud je generování voláno ze strukturního kusovníku předběžného plánu - materiály strukturního kusovníku pro předběžný plán aktuálního uživatele
- živé výrobní požadavky na materiály a polotovary
- požadavky budoucích příkazů (speciální pohyb používaný při zaplánování výrobního plánu)


 • Speciální budoucí pohyby:

- skladové karty (záznam o skladové kartě, která nemá žádný budoucí pohyb, ale přesto její množstevní stav je třeba doplnit)


V případě typu generování "Dle denních dispozic" je přímo zobrazen tento seznam budoucích pohybů a fiktivní stav skladu ke dni daného pohybu. V případě typu generování "Rozdílová objednávka" jsou budoucí pohyby jednotlivých zboží sečteny a ve výsledku je zobrazen pouze seznam požadavků k objednání vycházející z koncových množstevních stavů jednotlivých skladových karet neboli ze stavů po aplikování všech očekávaných pohybů.

Seznam kritérií určujících způsob generování:

 • Z přednastaveného skladu - Určuje konkrétní sklad, pro který chceme generovat objednávky. *Ze všech skladů - Určuje, že generování objednávek se provede nad všemi sklady (samozřejmě mimo sklad služeb), které vyhovují nastavenému typu středisek (viz níže).
 • Respektovat množství na ostatních skladech - Tato volba je přístupná pouze tehdy, když je vybrána volba "Z přednastaveného skladu". Určuje, zda při výpočtu množství k objednání dané kmenové karty z přednastaveného skladu zohlednit i stav této karty z jiných skladů, kde se nachází. Ostatní sklady musí vyhovovat nastavenému typu středisek (viz níže).
  • Zobrazit chybějící kmenové karty z ostatních skladů - Při výběru této volby se zobrazí i ty kmenové karty, které se nenachází na přednastaveném skladu, ale nacházejí se na ostatních respektovaných skladech.
 • Pouze pro vybrané skladové karty - Umožní generovat objednávky jen pro vybrané skladové karty. Po potvrzení kritérií tlačítkem "OK" bude uživatel vyzván k výběru konkrétních skladových karet. Vybrané karty se potvrdí funkcí "Přenos".
 • Typ generování - Rozdílová objednávka / Dle denních dispozic - Stanovuje typ generování objednávek.
 • Přednabídnout množství k objednání - Tato volba definuje, zda funkce má přednabídnout množství k objednání nebo zda jen zobrazit seznam všech budoucích pohybů za účelem ručního nastavení množství k objednání. Tuto volbu lze vypnout pouze v případě generování dle denních dispozic.
  • Kumulovat dny - Tato volba určuje, aby funkce při přednabízení množství k objednání zohlednila budoucí pohyby v intervalu N zadaných dní. Např. pokud kumulaci nastavím na 2 dny a 1.1. mám požadavek na výdej materiálu 10 ks, stav skladu je nulový a 2.1. očekávám vykrytí objednávky na 20 ks, pak systém i když virtuální stav skladu 1.1. bude -10 nebude navrhovat množství k objednání, neboť v rámci dvou dnů virtuální stav skladu bude dostačující.
   Při zadání nulové kumulace, kumulace pohybů neprobíhá - funkce je vypnuta. Tato volba má význam jen při generování Dle denních dispozic.
  • Pro datum objednání do - Pokud je toto datum vyplněno, tak stanovuje, do jakého data se budou pro výpočet množství k objednání respektovat budoucí pohyby.
  • Upřednostnit objednávky - Tato volba říká, že při výpočtu stavu skladu k datu budou do tohoto stavu zahrnuty i všechny následující budoucí pohyby zvyšující stav skladu po tomto datumu. Tato volba má hlavně význam pro generování Dle denních dispozic. Volba je nadřazena nastavení "Pro datum objednání do".
  • Okamžité doplnění pojistných zásob - Pokud tato volba je zaškrtnuta, tak systém vyhledá zboží, které nemá naplněné pojistné skladové zásoby. Pro takto nalezené zboží systém vygeneruje speciální pohyb "Skladová karta". Tyto speciální pohyby budou vygenerovány s dnešním datem objednání. Pokud tato volba není zaškrtnuta, tak systém vyhledává jen to zboží, na které neexistuje jiný minusový pohyb. Pokud existuje minusový pohyb, tak pojistná zásoba bude doplněna až při vykrývání tohoto pohybu.
  • Doplnit pod - Určuje, že nás zajímají pouze ty skladové karty, jejichž výsledný virtuální stav klesne pod stanovené minimum / maximum / nulu.
  • Doplnit na - Určuje, že množství k objednání má být dopočteno tak, aby výsledné množství na objednávce dorovnalo virtuální stav skladové karty na minimum / maximum / nulu.
  • Respektovat minimum dodavatele - Určuje, zda funkce má dorovnat navržené množství k objednání na minimum dodavatele zadané na kmenové kartě.
  • Zadávat násobky minima dodavatele - Určuje, zda funkce má dorovnat navržené množství k objednání na nejbližší vyšší násobek minima dodavatele zadaného na kmenové kartě.
 • Respektovat zakázky - Při typu generování Dle denních dispozic tato volba zajistí, že pohyby konkrétního zboží na stejnou zakázku drží pohromadě. V opačném případě, kdy tato volba není zaškrtnuta, jsou pohyby řazeny chronologicky podle "Data pohybu".

!!!Vzhledem k tomu, že stav skladu oběhu zboží není adresný, může se tedy stát, že zboží, které bylo nakoupeno na vykrytí požadavku zakázky A bude použito na vykrytí požadavku zakázky B.!!!

 • Typ střediska pro generování - Tato volba definuje množinu středisek (skladů), které jsou připuštěny do procesu generování objednávek.

- Bez rozlišení - množina středisek není omezena
- Sklad - pouze střediska, která mají nastavenou vlastnost "Typ střediska" na hodnotu "Sklad"
- Je definován - všechna střediska, která mají nastavenou libovolnou hodnotu ve vlastnosti "Typ střediska" mimo hodnotu "typ střediska není definován"

 • Respektovat - Tato volba definuje oblasti, z kterých se budou načítat budoucí pohyby.
  • Respektovat výpočet aktivního kapacitního plánu - Tato volba rozhoduje, zda termíny pohybů v oblasti "Výrobní příkazy" budou brány ze zadaných Plánovaných termínů zahájení a ukončení výrobních příkazů a nebo se jednotlivé termíny budou načítat přímo ze zaplánovaných dávek z přednataveného pokročilého kapacitního plánu.
 • Pouze materiály - Při zaškrtnutí této volby se provádí generování objednávek pouze u kmenových karet s vlastností "Materiál".
 • Generování hlaviček objednávek - Volba definuje způsob generování hlaviček objednávek.

- Pro každý sklad samostatně - Tato volba říká, že se bude pro každý sklad, u kterého existují položky k objednání, generovat samostatný doklad na daném skladě.
- Na sklad - Tato volba říká, že doklady budou vygenerovány na jediném zvoleném skladě. Tato volba je přístupná jen tehdy, pokud globální konfigurace programu umožní míchání skladů na položkách a hlavičkách dokladů.

Z výpočtu jsou vyřazeny ty kmenové karty, které mají příznak blokováno. Stejně tomu tak je i s blokovanými skladovými kartami. Současně jsou vyřazeny i karty typu služba.
Pokud je zaškrtnuta volba "Respektovat množství na ostatních skladech", pak hodnota minima či maxima je rovna součtu všech minim či maxim ze všech odpovídajících skladových karet dané kmenové karty. Stejně tak tomu je i při výpočtu množstevního stavu, kdy se jedná o součet množství ze všech odpovídajících skladů.


Typ generování - Rozdílová objednávka

Po potvrzení kritérií pro generování objednávek se zobrazí seznam všech navržených položek k objednání, které vyhovují zadaným kritériím.

Seznam atributů

 • Kmen zboží - Odkaz na kmenovou kartu, pro kterou je požadavek k objednání napočítán.
 • Sklad - Odkaz na sklad, ke kterému náleží navržený požadavek.
 • Stav skladu - Skladová karta požadavku (kmenové karty).
 • Dodavatel - Odkaz na dodavatele. Dodavatel je přednastaven podle údajů na kmenové kartě. V editoru daného požadavku je možné dodavatele změnit dvěma způsoby: buď výběrem z Číselníku organizací nebo výběrem z přednastavených dodavatelů daného zboží.
 • Množství - Napočtený výsledný požadavek k objednání. Tento požadavek je možné v editoru ručně zkorigovat.
 • Generováno - Při generování objednávek funkcí "Generuj pro označené" tento údaj informuje o tom, jaké množství na tomto požadavku již bylo generováno.

Funkce

Přehled skladů
Funkce zobrazí všechny skladové karty daného zboží.

Přehled budoucích pohybů
Funkce zobrazí přehled budoucích pohybů, které se týkají daného zboží.

Položky dokladů oběhu zboží
Funkce zobrazí pro zboží a sklad z aktuálního záznamu přehled všech položek dokladů oběhu zboží. V případě, kdy se provádí generování s kritériem "Respektovat množství na ostatních skladech" se zobrazí položky dokladů dané kmenové karty ze všech skladů.

Změna dodavatele
Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit dodavatele.
Funkce se zeptá na dodavatele, kterého si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení k záznamům.

Nastavit dodavatele dle posledního nákupu
Tato funkce přiřadí k vybraným záznamům dodavatele z posledního realizovaného příjmu daného zboží na daný sklad.


Generování objednávek se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program se zeptá na Řadu dokladu pro tvorbu Objednávky a po výběru dané řady vygeneruje pro každého dodavatele samostatnou objednávku (s ohledem na kritérium "Generování hlaviček ..."). Datum případu generovaných Objednávek bude nastaveno dle hodnoty ve formuláři pro generování objednávek. Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované Objednávky, tak je zapotřebí zaškrtnout volbu Zobrazit vygenerované objednávky.
Při aktivaci funkce "Generuj pro označené záznamy" se po generování objednávek vynulují požadavky, které již byly vygenerovány a program se vrátí do přehledu navržených položek k objednání. Tímto postupným generováním Objednávek je možné generovat doklady vždy pod jinou dokladovou řadou.


Typ generování - Dle denních dispozic

Po potvrzení kritérií pro generování objednávek se zobrazí seznam všech budoucích pohybů, které vyhovují těmto kritériím. Pokud byla vybrána volba "Přednabídnout množství k objednání", tak funkce současně vytvoří návrh množství k objednání.

Seznam atributů

 • Kmen zboží - Odkaz na kmenovou kartu budoucího pohybu.
 • Sklad - Odkaz na sklad, na kterém bude proveden budoucí pohyb.
 • Stav skladu - Skladová karta položky budoucího pohybu.
 • Dodavatel - Odkaz na dodavatele. Dodavatel je přednastaven podle údajů na kmenové kartě. V editoru daného požadavku je možné dodavatele změnit dvěma způsoby: buď výběrem z Číselníku organizací nebo výběrem z přednastavených dodavatelů daného zboží.
 • Oblast - Informuje o typu budoucího pohybu.
 • Plánované datum pohybu - Původní datum budoucího pohybu.
 • Datum pohybu - Datum budoucího pohybu, podle kterého se dopočítává virtuální stav skladu. Toto datum je přednastaveno dle "Plánovaného datumu pohybu" a je možné jej změnit funkcí Oprava pohybu.
 • Změna datumu pohybu - Informuje, zda došlo ke změně "Datumu pohybu" oproti "Plánovanému datumu pohybu".
 • Pořadí pohybu - Udává pořadí pohybů v rámci jedné skladové karty.
 • Množství na skladě - Napočtený virtuální stav skladu k "Datumu pohybu".
 • Plánované množství pohybu - Původní množství budoucího pohybu. Pohyby snižující virtuální stav skladu mají záporné množství.
 • Množství pohybu - Množství budoucího pohybu, podle kterého se dopočítává virtuální stav skladu. Toto množství je přednastaveno dle "Plánovaného množství pohybu" a je možné jej změnit funkcí Oprava pohybu. Pohyby snižující virtuální stav skladu mají záporné množství.
 • Změna množství pohybu - Informuje, zda došlo ke změně "Množství" oproti "Plánovanému množství".
 • Množství k objednání - Navržené množství k objednání. Toto množství je možné v editoru daného záznamu ručně měnit.
 • Generováno - Při generování objednávek funkcí "Generuj pro označené" tento údaj informuje o tom, jaké množství na tomto požadavku již bylo generováno.
 • Datum objednání - Napočtené datum objednání daného zboží dle parametrů z kmenové karty zboží, tak aby bylo možné vykrýt požadavek k "Datumu pohybu".

Funkce

Zdrojový doklad
Funkce zobrazí originální doklad/záznam, z kterého byl generovaný daný požadavek.

Přehled skladových karet
Funkce zobrazí všechny skladové karty daného zboží.

Položky dokladů oběhu zboží
Funkce zobrazí pro zboží a sklad z aktuálního záznamu přehled všech položek dokladů oběhu zboží. V případě, kdy se provádí generování s kritériem "Respektovat množství na ostatních skladech" se zobrazí položky dokladů dané kmenové karty ze všech skladů.

Přednabídnout množství k objednání
Tato funkce je přístupná, pokud bylo zvoleno kritérium "Přednabídnout množství k objednání". Pro označené záznamy v přehledu provede nový nápočet množství k objednání podle aktuálních údajů. Přepočet se vždy týká dané označené skladové karty a všech budoucích pohybů této karty od data označeného pohybu.

Změna dodavatele
Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit dodavatele.
Funkce se zeptá na dodavatele, kterého si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení k záznamům.

Nastavit dodavatele dle posledního nákupu
Tato funkce přiřadí k vybraným záznamům dodavatele z posledního realizovaného příjmu daného zboží na daný sklad.


Generování objednávek se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program se zeptá na Řadu dokladu pro tvorbu Objednávky a po výběru dané řady vygeneruje pro každého dodavatele samostatnou objednávku (s ohledem na kritérium "Generování hlaviček ..."). Datum případu generovaných Objednávek bude nastaveno dle hodnoty ve formuláři pro generování objednávek. Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované Objednávky, tak je zapotřebí zaškrtnout volbu Zobrazit vygenerované objednávky.
Při aktivaci funkce "Generuj pro označené záznamy" se po generování objednávek vynulují požadavky, které již byly vygenerovány a program se vrátí do přehledu navržených položek k objednání. Tímto postupným generování Objednávek je možné generovat doklady vždy pod jinou dokladovou řadou.
Pokud si přejete zachovat vazbu na zakázku u položek generovaných objednávek z jednotlivých budoucích pohybů, tak této funkcionality dosáhnete zaškrtnutím volby Zachovat vazbu na zakázku (pozor - při kumulaci není vhodné - požadavek k objednání může zahrnovat požadavky z různých zakázek). Současně s touto volbou je možné pomocí volby Dělit po zakázkách generovat samostatné objednávky pro jednotlivé zakázky.

další