Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Fakturační předpisy - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10544 "Fakturační předpisy" H6417

Fakturační předpisy jsou vytvořeny pro automatickou fakturaci z úseků uvedených na stazce. Pro program představují návod, jak a podle čeho vytvořit z vybraných úseků fakturační podklad.

Na začátku si vysvětlíme postup při automatické fakturaci. Spouští se z formuláře Stazka při evidenci jízdy a to na záložce Úseky jízdy. Označíte úsek jízdy (můžete i více úseků najednou) a zvolíte akci Fakturovat podle předpisu.

Podmínky pro automatickou fakturaci:

  1. u každého úseku musí být vyplněn údaj Organizace; pokud je vyplněna 0 (vlastní firma), musí být vyplněn údaj Středisko (značí nákladové středisko vlastní firmy). Pokud není vyplněna organizace ani středisko program neprovede fakturaci.
  2. úsek ještě nebyl fakturován. Pokud již byla faktura na daný úsek vytvořena, program nedovolí fakturaci znovu vytvořit.

Ve druhém kroku vyberete Fakturační předpis. Ten určuje služby (a na základě jakých údajů z úseku), které budou fakturovány.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Fakturační předpis obsahuje jednu nebo více položek (řádků), kde v každém řádku je uveden kód služby a k němu odpovídající předpis pro získání hodnoty z úseku. Po zvolení fakturačního předpisu program provede příslušný výpočet a vytvoří na záložce Fakturace odpovídající počet fakturačních příkazů. Jednomu vybranému úseku odpovídá jeden vytvořený fakturační příkaz. Počet položek na vytvořeném příkazu odpovídá počtu položek na fakturačním předpisu.
Upozornění UPOZORNĚNÍ Fakturační příkaz vzniklý automatickou fakturací je pevně svázán s úsekem, ze kterého byl vytvořen. Pro takovýto úsek již není možné vystavit jiný fakturační příkaz. Pokud se však fakturační příkaz smaže, úsek se automaticky vrátí zpět do nevyfakturovaného stavu.


Seznam vytvořených fakturačních předpisů naleznete volbou Doprava, Fakturace, Fakturační předpisy.


Tlačítkem Nový v tomto přehledu otevřete jednoduchý formulář pro vytvoření nového fakturačního předpisu, který chcete využívat při automatické fakturaci.

V horní části formuláře vyplníte pole Popis, který by měl obsahovat jednoduchý popis tohoto předpisu. Ten by měl vyjadřovat to, co bude fakturovat (např. smluvní cena, km celkem, km celkem + doba jízdy atd.).

Ve spodní části definujete seznam položek. Každá položka reprezentuje předpis pro výpočet jednoho řádku budoucího fakturačního příkazu. Tlačítkem Nový otevřete další formulář pro vytvoření položky na fakturačním předpisu.

Formulář obsahuje tři následující pole:

Kód služby

Zde vyberete z číselníku služeb tu, kterou chcete přenést na fakturační předpis. Pokud taková služba zatím neexistuje, musíte ji nejprve vytvořit.

Údaj z úseku

Zde vyberete ze seznamu fakturačních vzorců ten, který se bude načítat z úseku na stazce a který chcete použít jako základ při tvorbě fakturačního předpisu.

Text

Text se přenáší z číselníku služeb po zvolení kódu služby. Můžete ho však měnit.

Negenerovat řádky příkazu s nulovou částkou

V případě vypočítané nulové částky nebude vygenerován fakturační příkaz.


Fakturační předpis tak v konečné fázi může obsahovat několik položek, které jsou podkladem pro vytvoření fakturačního předpisu. Můžete tak například fakturovat ujeté km s nákladem za jednu cenu a k tomu fakturovat dobu jízdy, samozřejmě za jinou jednotkovou cenu.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud chcete využívat automatickou fakturaci podle předpisů, je třeba mít k jednotlivým fakturovaným cenám vytvořen ceník. Pokud tak učiníte, program vytvoří příkaz podle zvolených údajů ze stazky a z ceníku k nim doplní jednotkové ceny. Pokud tak neučiníte, musíte přímo na fakturačním příkazu tyto ceny doplnit.

Příklad využití fakturačních předpisů pro automatickou fakturaci.

Tento příklad slouží jako ilustrace možného využití fakturačních předpisů v automatické fakturaci.

Zadání

Na základě údajů z úseků stazky chcete automaticky fakturovat:
1. dobu nakládky a vykládky za cenu 100 Kč za hodinu (bez DPH),
2. dobu jízdy za cenu 90 Kč za hodinu (bez DPH).
Sazba DPH je pro obě služby shodně 21 %.

Řešení

Jako první krok je třeba vytvořit v číselníku služeb dvě poskytované služby. To provedete tlačítkem Nový v přehledu Doprava, Fakturace, Číselník služeb. Dvě proto, že chcete každou službu fakturovat za odlišnou cenu. Vytvoříte tak služby Doba nakládky a vykládky a Doba jízdy. Pro obě služby nastavíte DPH na výstupu 21 % a MJ výstup na hodiny.

Druhým krokem je definice cen pro tyto služby. V Doprava, Fakturace, Ceníky otevřete přehled vytvořených cenových úrovní. Označíte vhodnou cenovou úroveň a poté zvolíte akci Definovat ceník. Otevře se přehled služeb, které mají definované ceny. Tlačítkem Nový přistoupíte ke tvorbě ceníku. V poli Registrační číslo vyberete první službu, tedy dobu nakládky a vykládky a přiřadíte jí cenu 100 Kč. Poté opět talčítkem Nový otevřete další ceník, tentokrát vyberete dobu jízdy a vyplníte cenu 90 Kč. Tak zajístíte, že obě služby budou fakturovány za rozdílné ceny.

Ve třetím kroku vytvoříte fakturační předpis pro automatickou fakturaci. V Doprava, Fakturace, Fakturační předpisy otevřete přehled doposud vytvořených předpisů. Tlačítkem Nový v tomto přehledu začnete tvořit nový předpis. Ten bude obsahovat všechny údaje, které budou ze stazky použity pro automatickou fakturaci (bude to doba nakládky, doba vykládky a doba jízdy). Do pole Popis zadáte název předpisu (Doba nakládky, vykládky a jízdy). Ve spodní části bude přehled údajů z úseku použitých pro tento předpis. Tlačítkem Nový v tomto přehledu vytvoříte první část předpisu, která bude načítat dobu nakládky. V poli Kód služby vyberete z číselníku služeb službu dobu nakládky a vykládky. Do pole Údaj z úseku vyberete příslušný vzorec (doba nakládky). První část předpisu uložíte. Poté opět talčítkem Nový vytvoříte druhou část předpisu, která bude z úseku načítat dobu vykládky. Nakonec ještě vytvoříte třetí část, které bude z úseku stazky načítat dobu jízdy. U tohoto vzorce do pole Údaj z úseku vyberete službu doby jízdy. Takto vytvořený fakturační předpis uložíte.

Pokud budete mít na stazce v úseku jízdy vyplněny všechny potřebné údaje (organizace a doby nakládky, vykládky a jízdy), můžete na stazce u tohoto úseku přistoupit k automatické fakturaci. Vyberete příslušný fakturační předpis (Doba nakládky, vykládky a jízdy). Ten vytvoří na základě údajů z úseku jeden fakturační příkaz, který bude obsahovat tři položky s automaticky vypočtenými fakturovanými částkami.


další