Evidence kooperací - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11013

Popis

Tento přehled zobrazuje zaevidované operace a zároveň slouží k evidenci nově provedených výrobních operací. V tomto přehledu je možné zaevidovat operace typu kooperace. Pro evidenci vlastních operací slouží přehled Evidence výrobních operací.
Na jednotlivé kooperační operace (dále jen už operace) je možné vystavovat Kooperační objednávky pro organizace, které zajišťují provedení těchto kooperací. Při evidenci provedených operací je pak možné vycházet z těchto objednávek.

Existuje hned několik způsobů, jak zaevidovat provedenou operaci:

  • Klasickým ručním způsobem - Pomocí funkce "Nový". Při této ruční evidenci je možné pořizované záznamy svázat s konkrétní položkou kooperační objednávky.
  • Hromadným zaevidováním - Viz funkce Hromadné zaevidování výrobních operací v přehledu Výrobní operace.
  • Poloautomatem - Pomocí funkce Převod do evidence kooperací v přehledu Položky kooperační objednávky. Tato funkce umožňuje rychlým způsobem zaevidovat operace, které jsou zaznamenány v kooperačních objednávkách.
  • Automatem na základě přijatých faktur - Při evidenci došlé faktury za provedení dané kooperace je možné u této faktury stanovit konkrétní položku kooperační objednávky, na jejíž základě byla provedena fakturace za objednanou kooperaci. Při realizaci této faktury se automaticky v evidenci kooperací generuje záznam o provedení dané operace (viz funkce Evidence kooperační objednávky pomocí přijatých faktur).

Vedle evidence dobrých kusů je možné také provádět evidenci kusů špatných - zmetkových. Rozlišujeme tři typy zmetků: zmetky IO - interně opravitelné - Jedná se o zmetky, které je možné opravit tím způsobem, že se daná operace provede znovu - Interní Oprava. Takto zaevidované kusy zůstávají nadále v evidenci aktuálního výrobního příkazu - výrobní příkaz zatíží pouze finančně. Zmetky opravitelné - Jedná se o zmetky, které lze opravit. Takto zaevidované zmetky jsou vyjmuty z evidence aktuálního příkazu. Opravu takto zaevidovaných zmetků je možné provést pomocí návazného výrobního příkazu na opravu. Zmetky neopravitelné - Jedná se o zmetky, které nelze opravit. Takto zaevidované zmetky jsou vyjmuty z evidence aktuálního příkazu.

Na základě zaevidovaných operací je možné dodatečně provádět generování materiálových/polotovarových výdejek, generování příjemek vedlejších produktů a také odvádět hotové kusy z výroby.


Seznam atributů

Datová základna pro evidenci výrobních operací typu kooperace je společná i pro evidenci vlastních operací. Z tohoto důvodu byly atributy již popsány v seznamu atributů přehledu Evidence výrobních operací.


Funkce

Zobrazení

Funkce zobrazí aktuální záznam o zaevidované kooperaci v editačním okně. Údaje v editoru nebude možné měnit - editor bude v režimu pouze pro čtení.


Nový

Pomocí této akce se založí nový záznam o provedení konkrétní operace. Pokud lze určit, pro který výrobní příkaz je nový záznam pořizován, tak výrobní příkaz v editoru je přednastaven právě tímto příkazem (viz zobrazení přehledu pomocí funkce Evidence výrobních operací v přehledu Výrobních příkazů). Stejné pravidlo platí i pro přednastavení konkrétní výrobní operace (viz zobrazení přehledu pomocí funkce Evidence výrobních operací v přehledu Výrobních operací).
Pokud je přehled volán z kooperačních objednávek, tak je automaticky při novém záznamu předvyplněna návaznost na konkrétní kooperační objednávku popřípadě i její položku.


Poznámky

Ke každému záznamu o provedení operace je možné vytvořit libovolný počet poznámek. Každá taková poznámka se skládá z názvu a samotné libovolně dlouhé textové poznámky. Tyto poznámky lze zakládat i přímo v editoru daného záznamu.


Realizace

Viz funkce Realizace v přehledu Evidence výrobních operací.


Zrušení příznaku realizace

Viz funkce Zrušení příznaku realizace v přehledu Evidence výrobních operací.


Generování výrobního příkazu na opravu zmetku

Viz funkce Generování výrobního příkazu na opravu zmetku v přehledu Evidence výrobních operací.


Oprava zmetků existujícím výrobním příkazem

Viz funkce Oprava zmetků existujícím výrobním příkazem v přehledu Evidence výrobních operací.


Odvedení neopravitelných zmetků na sklad neshod

Viz funkce Odvedení neopravitelných zmetků na sklad neshod v přehledu Evidence výrobních operací.


Generování skladových dokladů

Generování materiálové výdejky

Viz funkce Generování materiálové výdejky v přehledu Evidence výrobních operací.

Generování příjemky vedlejších produktů

Viz funkce Generování příjemky vedlejších produktů v přehledu Evidence výrobních operací.

Generování faktury přijaté

Tato akce slouží ke generování faktur přijatých za provedené kooperace externími dodavateli. Viz funkce Generování faktury přijaté v přehledu "Položky kooperačních objednávek" s tím rozdílem, že přednabídnuté hodnoty (množství a cena) ke generování budou vypočtené na základě označených zaevidovaných operací. Každý záznam, na kterém byla tato akce spuštěna, je označen příznakem "Generována faktura přijatá".

Generování odvádění

Viz funkce Generování odvádění v přehledu Evidence výrobních operací.

Předzpracování mezd

Převod do předzpracování mezd

Viz funkce Převod do předzpracování mezd v přehledu Evidence výrobních operací s tím rozdílem, že lze převést pouze úhradu zmetku na srážkovou mzdovou složku autora zmetku.


Zrušení příznaku "Převedeno"

Viz funkce Zrušení příznaku "Převedeno" v přehledu Evidence výrobních operací.


Přehledy

Evidence nářadí

Pro označené záznamy zobrazí seznam zaevidovaných nářadí a jejich zaevidované opotřebení. Změny je možné provádět pouze při zobrazení přes hlavní editor evidence kooperací.

Rozpis závad

Při evidenci kooperací je možné specifikovat vzniklé zmetky. Tyto zmetky - typ a množství - se definují přímo na hlavičce dané evidence (zde je možné definovat pouze jeden typ závady) a nebo se definují pomocí Rozpisu závad.

V případě, kdy jsou zmetky definovány pomocí rozpisu závad, umožní tato funkce zobrazit u vybraných záznamů v přehledu jejich rozpis závad. Pro jednotlivé záznamy rozpisu (podobně jako u hlavičky) je možné provádět následující akce:

A zobrazovat následující přehledy:

Interní neshody

Akce je k dispozici, je-li součástí licence agenda QMS Interní neshody. V přehledu se zobrazí všechny interní neshody, které vznikly z aktuálního, nebo z více označených záznamů.


Návazné výrobní příkazy na opravu

Viz funkce Návazné výrobní příkazy na opravu v přehledu Evidence výrobních operací.

Vygenerované položky pohybových dokladů

Viz funkce Vygenerované položky pohybových dokladů v přehledu Evidence výrobních operací.

Vygenerované položky přímého převodu polotovarů

Viz funkce Vygenerované položky přímého převodu polotovarů v přehledu Evidence výrobních operací.


další