Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Elektronická evidence záruk pro NCTS - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Před podáním první NCTS deklarace musíte zaregistrovat sekundární přístupové kódy (dále jen SPK) k zárukám typu 0 a 1, tedy k vašemu povolení nezajišťovat celní dluh nebo ke globální záruce. Pokud používáte záruky typu 2 nebo 4, sdělí vám SPK poskytovatel záruky. SPK lze přirovnat k PIN u mobilního telefonu nebo u platební karty. Má za cíl omezit možné zneužití vaší záruky neoprávněnou osobou.

Naopak celní správě tento systém přináší možnost sledovat celkovou výši zajišťovaného celního dluhu a kontrolovat nepřekročení referenční částky.

V dalším textu této kapitoly budeme všechny typy ručení (povolení nezajišťovat, globální záruku, individuální záruky) pro přehlednost označovat výrazem „Záruka“.

Upozornění Pro úspěšnou elektronickou evidenci záruk musí být v Nastavení parametrů / záložka NCTS vyplněno číslo povolení elektronické komunikace – kolonka Parametry komunikace alespoň ve sloupečku NCTS vydaný.


Zápis údajů o záruce do evidence záruk

Údaje o zárukách, které budete při podávání NCTS používat, se zapisují k příslušné organizaci v modulu Číselníky / Organizace, kde přes pravé tlačítko myši vyberete funkci Seznam celních záruk nebo z přehledu pod NCTS vydaným. Ke každé organizaci lze takto pomocí tlačítka Nový zadat údaje o libovolném množství záruk.

Údaje o záruce se zapisují do následujícího editoru :

Elektronicka evidence zaruk pro NCTS - Celni pripady1.jpg


Uživatel záruky je firma, většinou hlavní povinný, která má oprávnění záruku používat. Pokud záruku zapisujete z přehledu organizací, bude údaj již vyplněn.

Zajištění celního dluhu obsahuje číslo záruky, kód vyberte z přidruženého číselníku. Částka může nepovinně obsahovat maximální výši ručení.

Dále je nutné vybrat pomocí přidruženého tlačítka odpovídající Nastavení parametrů tak, aby kód parametrů komunikace pro NCTS vydaný zapsaný v nastavení parametrů odpovídal vyplňované záruce.

Celní úřad záruky vyberte opět pomocí přidruženého tlačítka.

Primární přístupový kód přiděluje celní úřad záruky pro záruky typu 0 a 1. Program jej potřebuje POUZE pro registraci SPK, eventuelně pro změnu primárního přístupového kódu.

Upozornění Po zaregistrování SPK doporučujeme primární přístupový kód z editoru záruk smazat, aby se k němu nemohla dostat neoprávněná osoba. Ponechání primárního přístupového kódu na viditelném místě je jako napsání PIN na platební kartu.


Sekundární kódy jsou čtyřmístné alfanumerické kódy, které si majitel záruky stanoví sám a pomocí primárního přístupového kódu elektronicky zaregistruje. Pokud používá NCTS pouze jedna osoba, stačí zaregistrovat jeden SPK. Pokud NCTS doklady vystavuje více osob, můžete zaregistrovat více SPK a každé osobě sdělit jeden SPK. Díky tomuto principu lze zjistit, kdo a kdy záruku použil nebo zneužil.

Sekundární kódy si musí zapsat do editoru záruky každý uživatel zvlášť. Program je totiž eviduje (podobně jako elektronické podpisy) v závislosti na jméně uživatele. Každý uživatel tak může mít přidělen jeden SPK a na ostatní SPK nevidí.

Pokud necháte v seznamu více SPK, program při podání deklarace použije první SPK.

Upozornění U záruk typu 2 a 4 nebudete mít žádný primární přístupový kód. SPK vám sdělí poskytovatel záruky a vy jej zapíšete do prvního řádku seznamu Sekundárních kódů. Nebudete jej tedy registrovat elektronicky.


Datum registrace sekundárních kódů udává, kdy došlo k poslední úspěšné registraci SPK. Pokud je datum prázdný znamená to, že jste SPK dosud nezaregistrovali nebo že při nové registraci došlo k chybě.

Kolonku Popis můžete využít pro zápis údajů pro vlastní potřebu.

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko OK.


Registrace SPK u záruk typu 0 a 1

Registrace SPK je podmínkou pro úspěšné podání NCTS deklarace. Registraci by měl provádět jeden pověřený pracovník, který jako jediný bude znát primární přístupový kód, nutný k registraci SPK. Po zaregistrování SPK sdělí tento pracovník každému uživateli jeden SPK. Uživatelé si pak zapíší svůj SPK do editoru záruk (pouze zapíší SPK, nic již neregistrují).

Jakmile vyplníte údaje o záruce podle popisu výše, můžete přistoupit k elektronickému zaevidování SPK. Bez zaregistrovaných SPK nelze podat NCTS deklaraci.

Pomocí pravého tlačítka myši vyberte „Zprávy / Generování zpráv“ a poklepněte na řádek „Registrace přístupových kódů“.

Elektronicka evidence zaruk pro NCTS - Celni pripady2.jpg


Program vytvoří potřebný datový soubor, podepíše jej vaším el.podpisem, zašifruje a předá VAN operátorovi. Po zaregistrování SPK na serveru celní správy Vám přijde odpověď s potvrzením sady zaregistrovaných SPK. Odpověď načtete jako obvykle přes Celní případy / Doručenky a odpovědi.

Po úspěšném zaregistrování SPK doporučujeme primární přístupový kód z údajů o záruce v programu smazat. Taktéž zkontrolujte datum registrace SPK. Pokud je datum prázdné znamená to, že při registraci došlo k chybě.

Upozornění Takto zaregistrované sekundární kódy si musí zapsat do editoru záruky každý uživatel zvlášť. Program je totiž eviduje (podobně jako elektronické podpisy) v závislosti na jméně uživatele. Každý uživatel tak může mít přidělen jeden SPK a na ostatní SPK nevidí.


Změna primárního přístupového kódu

Pokud budete mít obavu, že došlo k prozrazení primárního přístupového kódu neoprávněné osobě, můžete tento kód změnit.

Vstupte do editoru údajů o záruce a napište do kolonky „Primární přístupový kód/Nový“ původní prozrazený kód a vpravo od něj nový kód. Nový kód si sami určíte, musí se jednat o čtyřmístný alfanumerický údaj. Zároveň můžete vypsat i nové SPK (pokud chcete SPK měnit). Pak stiskněte tlačítko OK.

Pomocí pravého tlačítka myši vyberte „Zprávy / Generování zpráv“ a poklepněte na řádek „Registrace přístupových kódů“. Program vytvoří potřebný datový soubor, podepíše jej vaším el.podpisem, zašifruje a předá VAN operátorovi. Po změně primárního přístupového kódu na serveru celní správy Vám přijde odpověď s potvrzením úspěšné změny. Odpověď načtete jako obvykle přes Celní případy / Doručenky a odpovědi.

Jakmile server celní správy pošle zpět odpověď, zkontrolujte, zda se nejedná o oznámení o chybě. Alternativně můžete zkontrolovat v údajích o záruce datum a čas poslední změny přístupových kódů. V případě úspěšné změny doporučujeme nový primární přístupový kód z údajů o záruce v programu smazat, aby nemohlo dojít k jeho opětovnému prozrazení.

Požádali jsme GŘC, aby v odpovědi na registraci přístupových kódů uvedli i příznak, že došlo ke změně primárního přístupového kódu. Pak bude náš program sám schopen posoudit, zda proběhla změna primárního kódu úspěšně.


Dotaz na zajištění

Po zaregistrování SPK můžete kdykoli (nejlépe před započetím vyplňování NCTS dokladu) ověřit zbývající (disponibilní) částku záruky.

Do seznamu záruk se můžete dostat dvěma způsoby :

  • přes Číselníky / Organizace / Seznam celních záruk
  • přes Celní případy rozkliknutím znaménka "+" před NCTS vydanými

Na pozici dotazované záruky (nebo po označení více záruk) stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte Zprávy / Generování zpráv. Poklepněte na řádek „Dotaz na zajištění“.

Elektronicka evidence zaruk pro NCTS - Celni pripady3.jpg


Program nabízí tři různé typy dotazu na zajištění.

Dotaz na použití záruky jako odpověď vrací seznam tranzitních operací (MRN) za období, které si můžete libovolně nastavit (přednastaveno je posledních 30 dnů). V seznamu najdete číslo MRN, datum alokace záruky a datum připsání alokované částky zpět ve prospěch uživatele záruky (většinou jde o datum ukončení tranzitní operace).

Elektronicka evidence zaruk pro NCTS - Celni pripady4.jpg


Dotaz na čerpání záruky jako odpověď vrátí data, z nichž program CLA IQ doplní údaje o aktuálně čerpané a zbývající částce, aktuálním počtu použití a datumu zpracování dotazu přímo do údajů o záruce.

Dotaz na ostatní informace jako odpověď vrátí informace o uživateli záruky, o referenční částce, době platnosti a případných omezení platnosti.

Elektronicka evidence zaruk pro NCTS - Celni pripady5.jpg


Odpovědi na výše popsané dotazy si u každé záruky zvlášť můžete prohlédnout pomocí Zprávy / Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu přes pravé tlačítko myši funkcí XSL náhled.


Chybové zprávy

Pokud při registraci SPK nebo při změně primárního přístupového kódu dojde k chybě, vrátí celní správa v odpovědi kód chyby podle kterého poznáte, proč registrace neproběhla. Odpověď zobrazíte pomocí Xsl náhledu a uvidíte chybový kód. Stejně postupujte, pokud dostanete chybovou odpověď na dotaz na zajištění.

Elektronicka evidence zaruk pro NCTS - Celni pripady6.jpg


Seznam chybových kódu a jejich popis :

P01 Záruku nelze zrušit v daném stavu

P02 Záruka s uvedeným GRN již existuje

P03 Celní úřad záruky je odlišný od skutečného celního úřadu záruky.

P04 TIN Ručitele musí být shodný s TIN z povolení emitovat záruční doklady

P05 TIN Ručitele musí být shodný s TIN skutečného ručitele

P06 Nelze měnit přístupové kódy pro neplatnou záruku

P07 TIN žadatele musí být shodný s TIN uživatele záruky

P08 Nelze vydat záruční doklad pro neexistující povolení emitovat záruční doklady

P09 Nedostatečná volná částka aktivního ručení

P98 Akci se nepodařilo provést pro nedostupnost země záruky

P99 Akci se nepodařilo provést ve stanoveném časovém limitu

G01 Záruka neexistuje

G02 Záruka už není platná

G03 Neplatný přístupový kód

G04 Hlavní povinný pro záruku se neshoduje

G05 Již použitý záruční doklad

G06 Omezeno použití: ne více než 7

G07 Omezeno použití:neplatí pro citlivé zboží

G08 Omez.použití:neplatí v tranzit.zemi

G09 Výše zajištění není nedostatečná

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Šafránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail