Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Editor platební příkazy zahraniční - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Pro ruční zadání zahraničního platebního příkazu vyberte v pásu karet volbu Nový nebo stiskněte klávesu < F2> . BID73


Editor zahraničního platebního příkazu


Bankovní spojení příkazce

Bankovní spojení

Do tohoto pole zadáváte vaše bankovní spojení, tzn. bankovní spojení, ze kterého se budou platby realizovat. Jestliže je u vaší organizace zadáno právě jedno bankovní spojení, automaticky se bankovní spojení na novém platebním příkazu přednabídne. Jestliže vaše organizace používá více než jedno bankovní spojení, pole Bankovní spojení příkazce zůstane prázdné. Výběr z bankovních spojení provádíte poklepáním na tlačítko Tritecky.jpg nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Vyberete požadované bankovní spojení a opětovným stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete bankovní spojení do formuláře platebního příkazu.

Název spojení, Číslo účtu, Kód ústavu, Měna,

Tato pole se přenesou automaticky z bankovního spojení příkazce.

Bankovní spojení příjemce

Bankovní spojení

Do tohoto pole zadáváte bankovní spojení příjemce platby. Vybíráte z číselníku Bankovní spojení pomocí tlačítka Tritecky.jpg nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Vyberete požadované bankovní spojení a opětovným stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete bankovní spojení do formuláře platebního příkazu.

Číslo účtu, Kód ústavu, Měna

Tato pole se přenesou automaticky z bankovního spojení příjemce.

Zprostředkující peněžní ústav

V těchto polích máte možnost vybrat peněžní ústav, který je pro vaší peněžní transakci zprostředkujícím peněžním ústavem. Jestliže tyto informace nepotřebujete, nemusíte pole vyplňovat.

Kód ústavu

Bankovní spojení zprostředkujícího peněžního ústavu zadáváte pomocí kláves <Ctrl><Enter> nebo pomocí tlačítka Tritecky.jpg vstupujete do číselníku peněžních ústavů a vybraný přenesete do formuláře.

Název ústavu, Název pobočky, Místo sídla

Pole se doplní automaticky na základě výběru kódu bankovního spojení zprostředkujícího peněžního ústavu.

Platba

Datum splatnosti

Vyplňujete datum splatnosti platebního příkazu. Datum můžete vyplnit vypsáním z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a požadovaný den vybrat poklepáním myši v kalendáři.

Upozornění UPOZORNĚNÍ V případě, že bude vyplněna uživatelská konstanta Implicitní doba splatnosti, bude se na základě vyplněného datumu vystavení generovat datum splatnosti.


Datum vystavení

Vyplňujete datum vystavení platebního příkazu. Datum můžete vyplnit vypsáním z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a požadovaný datum vybrat poklepáním myši v kalendáři.

Upozornění Pole Datum splatnosti a Datum vystavení jsou rozhodující při exportu platebních příkazů. Prostřednictvím těchto datumů určujete rozsah exportovaných platebních příkazů.


Částka

Vyplňujete částku, která má být zaplacena v cizí měně.

Měna

Zadáváte měnu, ve které je platební příkaz vystaven. Výběr měny provádíte stiskem pomocného tlačítka.

Cílová země

Vybíráte z číselníku zemí cílovou zemi, tzn. zemi, které je platební příkaz určen.

Platební titul

Vyplňujete platební titul platebního příkazu, kterým specifikujete platební příkaz. (Nevyplněné pole se zobrazí v chybové sestavě a je doporučena oprava).

Poplatky

Vyplňujete kód pro atribut úhrady poplatků. Pole můžete vypsat ručně nebo vybrat z vámi zadaného číselníku pomocí tlačítka Tritecky.jpg. (Nevyplněné pole se zobrazí v chybové sestavě a je doporučena oprava).

Priorita

V tomto poli je možné nastavit, jestli má být platební příkaz importován s prioritou Normálně nebo Urgentně.


Místo vystavení

Textové pole.


Účel platby 1-4

Vyplňujete účel platby. Můžete vybírat ze seznamu vámi vytvořených pomocných textů. Výběr provádíte pomocí tlačítka Tritecky.jpg.

Zpráva bance 1-4

Vyplňujete zprávu, kterou můžete vybírat ze seznamu vámi vytvořených pomocných textů.

Detail

Zde je možno zadat více plateb sdružených do jednoho řádku. Zadává se částka a variabilní symbol. U zahraničního platebního příkazu se systém snaží dohledat odpovídající fakturu a pokud takovou najde, nabídne možnost jejího připojení. Pokud se generují sdružené platby ze saldokonta nebo z fakturace, doplňuje systém detaily a vazby automaticky. Při generování se do políčka Účel platby 1 doplňuje variabilní symbol z detailu s největší částkou. Pokud je zadán detail, nelze sumační částku změnit, napočítává se automaticky.

Platbu lze rovněž zadat použitím akce Nový z faktur. Po zvolení akce se objeví přehled faktur a v něm se objeví faktury, které jsou vystaveny ve stejné měně jako platební příkaz a zároveň saldo v přípravě není nulové (= ještě nezaplacené faktury). Z přehledu je možno přenést více označených faktur najednou. Při přenosu se kontroluje bankovní spojení faktury oproti bankovnímu spojení na platebním příkazu. V případě jejich nerovnosti se objeví upozorňující dotaz.

Vyplněný platební příkaz uložíte tlačítkem OK.

Při vyplňování platebního příkazu program provádí kontrolu, zda jsou vyplněny všechny požadované údaje a zda jsou vyplněny správně. Můžete se setkat s následujícími hlášeními:

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Bankovní spojení příjemce.

Není vyplněno bankovní spojení příjemce.

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Cílová země.

Není vyplněno pole Cílová země.

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Částka.

Není vyplněno pole částka nebo je vyplněna částka se záporným znaménkem.

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Měna.

Není vyplněno pole Měna.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail