Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Editor platební příkazy tuzemské - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledáníPro ruční zadání platebního příkazu stisknete v přehledu Platební příkazy tuzemské tlačítko Nový.

Editor tuzemského platebního příkazu


Hlavička

Bankovní spojení příkazce

Zadáváte vaše bankovní spojení, tzn. bankovní spojení, ze kterého se budou platby realizovat. Jestliže je u vaší organizace zadáno právě jedno bankovní spojení, automaticky se na novém platebním příkazu přednabídne. Jestliže vaše organizace používá více než jedno bankovní spojení a jedno konkrétní bankovní spojení má zaškrtnuto pole předvyplněno (viz Bankovní spojení), nabídne se právě toto bankovní spojení. Jestliže existuje více bankovních spojení a žádné z těchto není předvyplněno, pole Bankovní spojení příkazce zůstane prázdné. Výběr z bankovních spojení provádíte poklepáním na tlačítko Tritecky.jpg nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> .

Název spojení, Číslo účtu, Kód ústavu, Měna

Pole se do hlavičky platebního příkazu přenesou automaticky z bankovního spojení příkazce.

Typ příkazu

Nepřístupné pole, bude vyplněno, o jaký typ příkazu se jedná, a to podle nabídky, z které jste vstoupili:

  • Platební příkaz
  • Inkasní příkaz

Druh platby: Tuzemské platební příkazy lze označit Druhem platby:

  • Běžná (default)
  • Okamžitá
  • Expresní

Prioritní nebo také expresní úhrada a okamžitá platba je druh bezhotovostního bankovního převodu, tedy příkazu k úhradě, který banka zpracovává ve zrychleném režimu. Pokud klient zadá prioritní úhradu ve stanoveném časovém limitu (v pracovní dny a do 14 hodin), jsou peněžní prostředky v bance příjemce ten samý den, kdy byl převod zadán. Na rozdíl od okamžité platby, u prioritní úhrady není žádný limit v částce a lze ji zaslat do jakékoli banky. U okamžitých plateb je limit 400 000 Kč. Okamžitá platba proběhne v případě, když banka příjemce umí Okamžité platby přijímat, jinak je připsána ve standardním režimu, tedy následující pracovní den. Další informace k okamžitým platbám a seznam účastníků, zveřejňuje ČNB na svých webových stránkách https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/certis/ .

Na slovenském bankovním trhu se plánuje spuštění okamžitých plateb 1.2.2022. Okamžité platby budou dostupné v 36 zemích SEPA: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer .

Dle konkrétních požadavků budeme následně upravovat formáty v bankovních pluginech.

Datum splatnosti

Vyplňujete datum splatnosti platebního příkazu. Datum můžete vyplnit vypsáním z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a požadovaný den vybrat poklepáním myši v kalendáři.

Upozornění UPOZORNĚNÍ V případě, že bude vyplněna uživatelská konstanta Implicitní doba splatnosti, bude se na základě vyplněného datumu vystavení generovat datum splatnosti.


Datum vystavení

Vyplňujete datum vystavení platebního příkazu. Datum můžete vyplnit vypsáním z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a požadovaný den vybrat poklepáním myši v kalendáři.

Upozornění Pole Datum splatnosti a Datum vystavení jsou rozhodující nejen z hlediska tisku platebních příkazů, ale také při exportu platebních příkazů. Prostřednictvím těchto datumů zadáváte rozsah (interval) exportovaných platebních příkazů.


Měna

Zadáváte měnu, ve které je platební příkaz vystaven. Výběr měny provádíte prostřednictvím pomocného tlačítka .

Údaj banky (ÚB)

Dvoumístný údaj, kterým, pokud je požadováno specifikujete údaj banky.

Konstantní symbol

Pole nelze editovat. Jestliže se jedná o jednoduchý platební příkaz, tzn. je vyplněn pouze jeden řádek platebního příkazu, vyplní se zde konstantní symbol. Jedná-li se o hromadný platební příkaz, zůstane pole nevyplněno, protože na jednotlivých řádcích platebního příkazu mohou být různé konstantní symboly.

Místo vystavení

30ti místný údaj, do kterého vypisujete místo vystavení platebního příkazu.

Údaj pro vnitřní potřebu

35ti místný údaj, do kterého vyplňujete texty, které mají být součástí platebního příkazu. Máte možnost pomocí tlačítka Tritecky.jpg vybrat pomocný text nebo text vypsat přímo z klávesnice.

Řádků

Pole nelze editovat. Vyplňuje se automaticky podle počtu zadaných řádků na platebním příkazu.

Částka celkem

Pole nelze editovat. Jedná se o částku, která je součtem zadaných částek na jednotlivých řádcích platebního příkazu.

Po vyplnění hlavičky platebního příkazu můžete zadávat řádky platebního příkazu.


Řádky platebního příkazu

K zadávání jednotlivých řádků platebního příkazu použijete tlačítko Nový z pásu karet Přehled. BID54


Do editoru Řádek platebního příkazu zadáváte následující pole:

Bankovní spojení příjemce

V tomto poli zadáváte bankovní spojení příjemce platby. Výběr provádíte pomocí tlačítka Tritecky.jpg. Dostanete se do přehledu vámi nadefinovaných bankovních spojení. Požadované spojení vyberete poklepáním myši.

Číslo účtu, Kód ústavu, Měna

Pole se do řádku platebního příkazu přenesou automaticky z bankovního spojení příjemce.

Číslo řádku

Pořadí řádku platebního příkazu.

Částka

Vyplňujete částku, která bude placena ve prospěch příjemce platby.

Účel platby

Pole, do kterého můžete zadat, čeho se platba týká. Vyplňujete přímo z klávesnice nebo můžete využít číselník pomocných textů, do které vstoupíte pomocí tlačítka Tritecky.jpg.

Symboly platby

Variabilní symbol

20ti místný údaj, ve kterém vyplňujete variabilní symbol platby.

Upozornění Tuzemské bankovní ústavy tolerují pouze 10ti místný variabilní symbol.

Konstantní symbol

Čtyřmístný údaj, ve kterém vyplňujete konstantní symbol platby. Konstantní symbol platby můžete vyplnit vypsáním přímo z klávesnice nebo pomocí tlačítka Tritecky.jpg můžete konstantní symbol vybrat z číselníku konstantních symbolů.

Specifický symbol

10ti místný údaj, ve kterém vyplňujete specifický symbol platby.

Dispoziční symbol (Disp.)

Čtyřmístný údaj, ve kterém vyplňujete dispoziční symbol platby. Toto pole bude na řádku příkazu pouze tehdy, pokud bude v nabídce Možnosti/Konfigurace/Banka zaškrtnuto používat dispoziční symbol.

Ve spodní části řádku platebního příkazu je přehled detailů řádku platebního příkazu.

Platební/inkasní příkazy - detail

Zde je možno zadat více plateb sdružených do jednoho řádku. Zadává se částka a variabilní symbol. Při uložení řádku platebního příkazu se systém snaží dohledat odpovídající fakturu a pokud takovou najde, nabídne možnost jejího připojení. BID705

Pokud se generují sdružené platby ze saldokonta nebo z fakturace, tyto detaily a vazby systém doplňuje automaticky. Při generování se na řádek tuzemského platebního příkazu do variabilního symbolu doplňuje variabilní symbol z detailu s největší částkou. Pokud je zadán detail, sumační částku nelze změnit, napočítává se automaticky.

Pokud nezadáte přes volbu Nový částku a variabilní symbol, v menu místní nabídky v přehledu detailů řádku platebního příkazu je akce Nový z faktur. Po zvolení akce se objeví přehled faktur a v něm se objeví faktury, které jsou vystaveny ve stejné měně jako platební příkaz a zároveň saldo v přípravě není nulové (= ještě nezaplacené faktury). Z přehledu je možno přenést více faktur najednou. Při přenosu se kontroluje bankovní spojení faktury oproti bankovnímu spojení na platebním příkazu. V případě jejich nerovnosti se objeví upozorňující dotaz.

Takto vyplněný řádek platebního příkazu uložíte tlačítkem OK. Jestliže se jedná o jednoduchý platební příkaz, uložíte celý formulář platebního příkazu opětovným stiskem tlačítka OK. V případě, že se jedná o hromadný platební příkaz, který se skládá z více řádků, pokračujete ve vystavování dalšího řádku platebního příkazu stiskem tlačítka Nový.

Při vyplňování řádků platebního příkazu program provádí kontrolu toho, zda jsou vyplněny všechny požadované údaje a zda jsou vyplněny správně. Můžete se setkat s následujícími hlášeními:


Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Bankovní spojení příjemce

Znamená, že není vyplněno bankovní spojení příjemce.


Dotaz nebo informativní hláška Není zadán žádný řádek platebního příkazu! Chcete opustit editaci ?

Snažíte se uložit prázdný platební příkaz. Po potvrzení tlačítkem Ano se uloží prázdný platební příkaz, po potvrzení tlačítkem Ne nebo Storno zůstanete v editaci platebního příkazu a můžete ho doplnit.


Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka částka.

Není vyplněna položka "částka" nebo je vyplněna částka se záporným znaménkem.


Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka variabilní symbol.

Není vyplněna položka variabilní symbol.


Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka konstantní symbol.

Není vyplněna položka konstantní symbol (toto se zobrazí v případě, že je zapnuta v tlačítku Možnosti (Konfigurace/správa systému) a v agendě Banka (viz Konstanty) funkce hlídání konstantního symbolu).


Přesun řádků

Tato akce umožní přesun vybraného řádku (vybraných řádků) na jiný platební příkaz.

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail