Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Editor bankovního výpisu - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID99

Do formuláře bankovního výpisu se dostanete z přehledu bankovních výpisů pomocí tlačítka Nový (v případě, že budete ručně pořizovat bankovní výpis) nebo pomocí tlačítka Oprava (v případě, že otevíráte existující). Formulář obsahuje dvě záložky: 1 – Hlavička, 2 – Položky.

Editor bankovního výpisu

BV editor.png

Záložka 1 - Hlavička

Číslo výpisu

Číslo bankovního výpisu. Pokud již pro dané bankovní spojení existuje bankovní výpis, bude zde vyplněno číslo výpisu o jedno vyšší než poslední bankovní výpis.

Počet řádků

Pole je nepřístupné, načítá se zde počet řádků ze záložky Položky.

Číslo účtu, Kód banky

Po importu bankovního výpisu zde bude vyplněn kód banky a číslo účtu, které jsou na výpisu v elektronické podobě. Tato pole jsou informativní.

Měna

Kód měny bankovního výpisu. Stiskem pomocného tlačítka můžete vstoupit do číselníku měn a přenést měnu bankovního výpisu. Měna není povinný údaj, pokud není vyplněna, při zaúčtování se vezme měna z bankovního spojení. Pokud je kód měny jiný než kód měny v následujícím řádku, pro účtování bude použit tento kód.


Název spojení

Z číselníku bankovních spojení vybíráte bankovní spojení. Po přenosu bankovního spojení se doplní následující pole Kód ústavu, Číslo účtu, Měna, Název ústavu, která jsou pro editaci nepřístupná.

Datum původního stavu

Stiskem pomocného tlačítka můžete datum přenést z kalendáře. Pokud již byl pro dané bankovní spojení zadán bankovní výpis, datum posledního výpisu se promítne do data původního zůstatku na novém výpisu.

Původní stav

Pomocí pomocného tlačítka můžete vyvolat kalkulačku. Pokud již byl pro dané bankovní spojení zadán bankovní výpis, aktuální zůstatek posledního výpisu se přetáhne do položek původní a aktuální zůstatek nového výpisu.

Datum výpisu

Datum výpisu musí být zadáno a musí spadat do období, v kterém je výpis zadáván. Stiskem pomocného tlačítka můžete datum přenést z kalendáře.

Aktuální stav

Pole je nepřístupné, napočítává se jako AktuálníStav = PůvodníStav + SumaKredit - SumaDebet

Datum kurzu

Vyplňujete datum kurzu, stiskem pomocného tlačítka máte možnost datum přenést z kalendáře. Pokud toto datum nevyplníte, bude se pro účtování cizí měny dohledávat v kurzovním lístku kurz podle datumu výpisu.

Množství kurz, Kurz

Na těchto polích můžete vstoupit do číselníku Kurzovní lístek a přenést údaje týkající se kurzu, po přenosu se zároveň doplní i další dvě pole.


Sumace

Obrat Kredit, Obrat Debet, Suma Kredit, Suma Debet

Tato pole jsou nepřístupná pro editaci, načítají se zde částky z řádků bankovního výpisu.

Účtováno Kredit, Účtováno Debet

Tato pole jsou nepřístupná pro editaci, načítají se zde částky ze zaúčtovaných řádků bankovního výpisu.

Záložka 2 - Položky

BID100

Záložka Položky zobrazuje přehled jednotlivých řádků výpisu. Řádky bankovního výpisu vzniknou při importu nebo ručním pořízením.

Po potvrzení nabídky Nový, kterou zvolíte z pásu karet, se zobrazí editor položky bankovního výpisu.

Editor položky bankovního výpisu

Editor položky bankovního výpisu má dvě záložky: 1 - Řádek bankovního výpisu a 2 – Úhrady

1 – Řádek bankovního výpisu

Oblast - [1] Řádek bankovního výpisu

BV radek.png


Číslo řádku

Max.10-ti místné číslo řádku.

Číslo protiúčtu, Kód banky, Název protistrany

Zde se naimportují údaje z výpisu v elektronické podobě. V případě ručního zadávání není třeba vyplňovat, bankovní spojení vyberete na dalším řádku z číselníku bankovních spojení.

Název spojení

Z číselníku bankovních spojení vybíráte bankovní spojení. Po přenosu bankovního spojení se doplní následující pole Kód ústavu, Číslo účtu, Měna, Název ústavu, která jsou pro editaci nepřístupná. Po importu bankovního výpisu budou tato pole prázdná a při přípravě zaúčtování se systém pokouší dohledat tyto údaje v číselníku bankovních spojení podle čísel v předchozím řádku.

Transakce

Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete pole se seznamem transakcí a vyberete typ Transakce. Možné typy transakcí jsou:

 • Neznámé
 • Kredit
 • Debet
 • Storno Kredit
 • Storno Debet

Typ transakce musí být určen. Pokud není (je nastaveno Neznámé), budete programem upozorněni:

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Transakce!

Obratová částka

Pomocí tlačítka můžete vyvolat kalkulačku. Pole musí být vyplněno viz Částka transakce.

Datum úhrady

Pomocí tlačítka můžete vyvolat kalendář a datum z něj přenést. Datum musí být zadáno. Pokud jej nezadáte, budete upozorněni:

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum úhrady!

Variabilní symbol, Specifický symbol, Konstantní symbol

Symboly týkající se platby. Z pole Konstatní symbol můžete vstoupit do číselníku.

Doklad

Účel platby 1 - 4

Textová pole.

Transakce - Částka

Částka transakce. Toto pole musí být vyplněno. Pokud vyplníte obratovou částku a nevyplníte částku transakce, při zápisu položky bankovního výpisu zde bude doplněna obratová částka. Pokud je částka transakce jiná než obratová částka, musí být vyplněna měna transakce, v opačném případě budete upozorněni:

Dotaz nebo informativní hláška Nesouhlasí částka Transakce nebo není vyplněna měna transakce!

Měna

Zadáváte měnu transakce, předvyplněná je měna z hlavičky výpisu. Pokud je obratová částka a částka transakce shodná, nemusí být měna vyplněna, bude brána v úvahu měna z hlavičky výpisu.

Úhrady faktur celkem

Nepřístupné pole, načítají se jednotlivé úhrady ze záložky 2-úhrady. Při ukládání řádku se hlídá suma částek z detailů oproti částce na řádku a v případě nesouhlasu je zobrazena chyba.

Počet úhrad faktur

Nepřístupné pole, načítá se počet jednotlivých úhrad ze záložky 3-úhrady.

Datum kurzu, Počet jednotek, Kurz

Pokud je transakce v cizí měně, je zde kurz, kterým byla transakce počítána.


Oblast - [2] Kurz druhé cizí měny (výpis v cizí měně, transakce v jiné cizí měně)

Datum kurzu2,Počet jednotek2, Kurz2, Kurz měny Euro2

Druhý kurz kterým byla počítána transakce.

První kurz je pro převod Měna účtu x Hlavní měna. Druhý kurz je pak určen pro převod Měna platby x Hlavní měna, a to pouze pro případ třetí měny, jinak nemá význam.

Oblast - [3] Účtování

V této oblasti zadáváte údaje týkající se zaúčtování položky bankovního výpisu. Pokud spustíte přípravu zaúčtování bankovního výpisu nebo přípravu zaúčtování řádku výpisu, pokusí se systém tyto údaje předvyplnit. Po zaúčtování nebudou tyto údaje přístupné k editaci viz kapitola Příprava zaúčtování.

 • účetní účet - výběr z návazného číselníku Účtový rozvrh
 • text - výběr z návazného číselníku pomocné texty
 • organizace - výběr z návazného číselníku číselník Organizací
 • organizace 2 - výběr z návazného číselníku číselník Organizací. Toto pole bude viditelné pouze v případě, že využíváte modul Výkazy pro příspěvkové organizace
 • zaměstnanec - výběr z návazného číselníku Zaměstnanci
 • útvar - výběr z návazného číselníku Organizační struktura
 • číslo zakázky - výběr z návazného číselníku Zakázky
 • vozidlo - výběr z návazného číselníku Vozidla
 • nákladový okruh - výběr z návazného číselníku
 • datum párování salda - datum pro saldokonto, pokud používáte
 • typ změny - výběr z návazného číselníku Typy změn. Toto pole bude viditelné pouze v případě, že využíváte modul Výkazy pro příspěvkové organizace
 • příjmy a výdaje - výběr z návazného číselníku Příjmy a výdaje. Toto pole bude viditelné pouze v případě, že využíváte modul Výkazy pro příspěvkové organizace

Pomocí tlačítka Tritecky.jpg máte možnost vstoupit do číselníků a požadované údaje přenést.

Na poli Variabilní symbol máte možnost vstoupit do chronologického přehledu deníku. Pokud vyplníte variabilní symbol a vstoupíte do přehledu, bude tento přehled filtrován podle zadaného variabilního symbolu. Pokud nevyplníte variabilní symbol a vstoupíte do přehledu, bude filtrován podle období a zda mají doklady nějaký variabilní symbol.


Upozornění Pokud budou zadány úhrady na záložce 2-úhrady, nevyplňujete zde všechny údaje pro účtování (např. číslo účtu, organizaci, text), protože budou zadány na úhradách. Pro účtování mají přednost údaje ze záložky Úhrady.

Oblast - [4] Poznámka - pole, do kterého je možné zapsat libovolnou poznámku.

Oblast - [5] Úhrady leasingu

 • úhrady celkem
 • úhrady v měně celkem
 • počet úhrad

Tato políčka jsou needitovatelná. Zobrazují sumu načtených úhrad ze záložky 2 - Úhrady pro oblast Leasingu.

Pás karet Přehled - Položky

Další akce z menu místní nabídky (pravé tlačítko myši) specifické pro přehled položek (řádků) bankovního výpisu jsou:

Nový

Slouží k vytvoření nového řádku (položky) v přehledu položek bankovního výpisu.

Oprava

Umožňuje editaci řádku. Po volbě této funkce se otevře položka ve formuláři položky bankovního výpisu.


Zrušit

Smaže označené řádky (položky) bankovního výpisu. Před vymazáním bude zobrazen dotaz, zda chcete označené položky skutečně vymazat. Po potvrzení dojde k jejich odstranění v případě, že položky nejsou zaúčtovány.


Tisk

Tato volba se přehledu položek nevyužívá


MS Office

Umožňuje export do některého z produktů sady MS Office.

Zprávy

Tato volba se v přehledu řádků bankovního výpisu nevyužívá.

Pás karet Akce Položky

Přiřazení úhrad

 • Automatické přiřazení úhrad

Automatické přiřazení úhrady řádku bankovního výpisu nebo přiřazení faktury a vygenerování úhrady.

Upozornění Pokud spustíte automatické přiřazení úhrad před přípravou účtování, bude účetní účet přiřazen na úhradě.

Kredit a storno kredit nejprve hledá v pohledávkách (faktury vydané, dobropisy přijaté) a pokud nic nenajde, tak hledá i v závazcích (faktury přijaté, dobropisy vydané, např. vrácení přeplatku). Debet a storno debet zase hledá naopak - nejprve v závazcích a pokud se nic nenajde, tak i v pohledávkách.

Na začátku hledání se převezme z detailu (popř. z řádku výpisu) organizace – je potom použita u některých podmínek jako doplňkové kritérium. Pokud není organizace na úhradě, vezme se z řádku. Dále se vytvoří druhý variabilní symbol – vezme se zadaný na úhradě, popř. řádku výpisu a pokud je kratší jak 9 znaků, doplní se nulami zleva na délku 9. Jestliže není variabilní symbol na úhradě, NEpřebírá se z řádku! Další hledání potom pracuje s oběma variabilními symboly – jak se zadaným, tak i s doplněným. Doplněný se používá pro případy, kdy na řádku BV je VS s ořezanými nulami zleva a číslo faktury obsahuje vodící nuly – např. pro faktury v řadě 010.
V případě hledání ve fakturách se variabilní symbol zadaný porovnává s číslem dodavatelské faktury a variabilní symbol vypočtený pak s atributem párovací znak (řada dokladů + číslo faktury). Akce funguje pouze pro označené řádky.

 • Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení


Při importu bankovních výpisů se (z různých důvodů) nedoplňuje bankovní spojení. Požaduje se variantně zachovat i možnost, dohledávat faktury přijaté bez bankovních spojení. Při použití této akce se u debetních operací při párování úhrad nekontroluje vyplněnost čísla účtu. Akce funguje pouze pro označené řádky.

Úhrady aktuálního řádku/Úhrady označených řádků/Úhrady všech řádků

Po potvrzení nabídky Úhrady... se zobrazí nové okno, kde je přehled úhrad řádku výpisu:

 • na kterém byl nastaven kurzor (v případě volby Úhrady aktuálního řádku)
 • všech řádků, které byly označeny (v případě volby Úhrady označených řádků)
 • všech řádků bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě volby Úhrady všech řádků)

Účtování

Pod touto volbou je seskupeno několik funkcí souvisejících s účtováním řádků bankovních výpisů. Popis jednotlivých funkcí naleznete v samostatné kapitole Účtování bankovních výpisů - Banka. Funkce je shodná s funkcí v přehledu bankovních výpisů s tím rozdílem, že se vztahuje k označeným řádkům (položkám) bankovního výpisu.

 • Příprava účtování výpisu
 • Test účtování výpisu
 • Účtování výpisu
 • Pohled do účetnictví
 • Zrušit přípravu účtování
 • Odúčtování výpisu z účetnictví
 • Zrušení příznaku účtování

Pohled do účetnictví

Zobrazení zaúčtovaného řádku v účetním deníku

Účetní doklad v deníku

Účetní doklady v deníku - úhrady faktur Účetní doklady v deníku - saldo


Generování bankovních spojení

Pro možnost generování bankovního spojení musí být splněny následující podmínky:

 • Musí být zaúčtováno.
 • Musí být zadáno bankovní spojení na řádku výpisu - kód banky i číslo účtu.

(jedná se o bankovní spojení, které se naimportuje nebo zadá ručně, ne to, které se potom případně automaticky dotáhne nebo zadá přes <Ctrl><Enter>

 • Musí být zadán variabilní symbol.
 • Na odpovídajícím řádku v deníku (vznikl zaúčtováním řádku výpisu) musí být zadána organizace.
 • Musí se jednat o saldokontní zápis.
 • Saldo musí být vyrovnané.
 • Bankovní spojení nesmí již existovat. Po splnění těchto podmínek se vytvoří nové bankovní spojení.
Upozornění Tento postup je aplikován na označené řádky bankovního výpisu


Tato funkce spustí automatický proces

Kartové centrum

 • Připojit celé výpisy

Po volbě této funkce se otevře přehled výpisů Kartového centra. Zde vyberte výpisy, které chcete připojit k řádku bankovního výpisu a stiskněte tlačítko Přenos


 • Připojit vybrané položky

Umožní připojení vybraných položek výpisu Kartového centra. Po spuštění funkce se otevře přehled výpisů Kartového centra. Označte výpis, ze kterého budete vybírat položky a stiskněte tlačítko Přenoss. Následně se zobrazí přehled položek vybraného výpisu, zde je potřeba vybrat a označit položky, které chcete k řádku bankovního výpisu navázat. Navázání provedete stisknutím tlačítka Přenos.


 • Připojená kartová centra

Zobrazí přehled navázaných položek výpisů Kartového centra.


 • Odpojit kartové centrum

Pomocí této funkce odpojíte navázané položky výpisů Kartového centra.

Akce přehledu

 • Kopie označených řádků

Po potvrzení této akce v menu místní nabídky (nebo stiskem tlačítka v panelu nástrojů) bude provedena kopie řádku na kterém byl nastaven kurzor nebo všech řádků, které byly označeny.


 • Přenos řádku ze vzoru

Po potvrzení této akce v menu místní nabídky (nebo stiskem tlačítka v panelu nástrojů) bude zobrazen přehled vzorů řádků bankovního výpisu. Z tohoto přehledu vyberete vzory, které chcete přenést na bankovní výpis, označíte a pomocí tlačítka Přenos (nebo kombinací kláves <Cltrl><Enter>) přenesete na formulář bankovního výpisu.

 • Řádky všech výpisů

Zobrazí řádky všech bankovních výpisů přes všechna období.

 • Hromadné změny

Funkce hromadné změny umožňuje změnu níže uvedených atributů pro označené řádky (pokud bude v dialogovém okně nezaškrtnuta volba "Pouze aktuální řádek"). Vždy je nutné zaškrtnout měněné pole a následně doplnit jeho hodnotu (většinou výběrem z navázaného číselníku). Jedná se o tyto atributy:

 • Účet - výběr z účtového rozvrhu
 • Číslo organizace - výběr z číselníku organizací
 • Párovací znak - ruční zadání požadovaného párovacího znaku pro označené řádky
 • Konst.symbol - výběr z číselníku konstantních symbolů
 • Útvar - výběr z číselníku organizační struktury
 • Číslo zakázky - výběr z číselníku zakázek
 • Zaměstnanec - výběr z číselníku zaměstnanců
 • Nákladový okruh - výběr z číselníku nákladových okruhů
 • Vozidlo - výběr z číselníku vozidel
 • Typ změny - výběr z číselníku typů změn - tento atribut bude viditelný pouze v případě, že je instalován plugin "Pomocný analytický přehled" (Příspěvkové organizace)
 • Organizace 2 - výběr z číselníku organizací - tento atribut bude viditelný pouze v případě, že je instalován plugin "Pomocný analytický přehled" (Příspěvkové organizace)
 • Text - možnost ručního zadání nebo výběru z číselníku pomocných textů.

Úhrady

BID719

Přehled úhrad se nachází na 2. záložce formuláře položky bankovního výpisu. Součet jednotlivých úhrad musí být roven částce řádku bankovního výpisu. Tento přehled slouží k zadání vazeb na libovolný počet faktur, popřípadě k rozúčtování řádku bankovního výpisu. Zadává se zde odpovídající obratová částka, částka transakce a variabilní symbol. Pokud je doplněna i vazba na fakturu, je třeba doplnit i odpovídající částku v měně faktury. Systém Helios Orange se částku snaží doplnit sám ihned po přetažení faktury na základě použitých měn (měna výpisu, měna transakce a měna faktury). Dále je možno na detailu řádku vyplnit účetní informace.

Přehled úhrad


Formulář úhrad položky bankovního výpisu

Po potvrzení nabídky Nový <F2>, kterou zvolíte z místní nabídky nebo vyberete pomocí tlačítka Nový z panelu nástrojů se zobrazí nový formulář úhrady. Po potvrzení nabídky Oprava <Enter> můžete již uloženou úhradu opravovat.

Formular bankovniho vypisu - Banka4.png


Oblast [1] Částky obsahuje tato pole:

 • Obratová částka (XXX) - XXX je kód měny, doplňuje se dle měny výpisu.
 • Částka transakce (XXX) - XXX je kód měny, doplňuje se dle měny transakce na řádku výpisu - pole Transakce Měna.
 • Variabilní symbol - máte možnost vstoupit do chronologického přehledu deníku.


Oblast [2] Pohledávky, případně se tato oblast může jmenovat [2] Závazky. Pojmenování závisí na typu řádku bankovního výpisu. Pokud se jedná o řádek typu kredit, oblast 2 nese pojmenování "pohledávky", řádek typu debet změní název oblasti 2 na "závazky" - vyplňují se údaje týkající se úhrady

 • Číslo faktury
 • Dodavatelská faktura
 • Organizace
 • Částka v měně faktury
 • Částka faktury
 • Měna faktury

Vyplnění těchto políček je třeba věnovat pozornost (zvláště v případě, že je faktura v cizí měně a bankovní výpis v Kč), protože podle nich bude generována úhrada do přehledu úhrad. Z polí s pomocným tlačítkem Tritecky.jpg je možno vstoupit do návazného přehledu a vybraný záznam přenést do úhrady.

Tlačítko Pohledávky a tlačítko Závazky (oblast [2] Závazky) - umožní vstoupit do přehledu pohledávek nebo závazků aktuálního období a vybraný záznam přenést na formulář úhrady.


Oblast [3] Účtování umožňuje vyplnění těchto údajů pro účtování:

 • účetní účet - výběr z návazného číselníku Účtový rozvrh
 • text - výběr z návazného číselníku pomocné texty
 • organizace - výběr z návazného číselníku číselník Organizací
 • organizace 2 - výběr z návazného číselníku číselník Organizací. Toto pole bude viditelné pouze v případě, že využíváte modul Výkazy pro příspěvkové organizace
 • zaměstnanec - výběr z návazného číselníku Zaměstnanci
 • útvar - výběr z návazného číselníku Organizační struktura
 • číslo zakázky - výběr z návazného číselníku Zakázky
 • vozidlo - výběr z návazného číselníku Vozidla
 • typ změny - výběr z návazného číselníku Typy změn. Toto pole bude viditelné pouze v případě, že využíváte modul Výkazy pro příspěvkové organizace
 • příjmy a výdaje - výběr z návazného číselníku Příjmy a výdaje. Toto pole bude viditelné pouze v případě, že využíváte modul Výkazy pro příspěvkové organizace


Oproti platebním příkazům se obratová a transakční částka sumují do zvláštních atributů, nemění se hodnota editovatelných částek na řádku bankovního výpisu. Při ukládání řádku se hlídá suma částek z detailů oproti částkám na řádku a v případě nesouhlasu je zobrazena chyba.


Pomocí volby Akce - Vypočti částky podle faktur (Tlačítko akce se nachází v horní části formuláře úhrady) se přepočtou částky Obratová částka, Částka transakce a Variabilní symbol podle zadané faktury. V případě, že částka faktury je vyšší než částka, která zbývá pro doplnění úhrad pro daný řádek výpisu, je doplněna ona zbylá částka.

Volby místní nabídky přehledu úhrad

Oprava

Pomocí volby "Oprava" dojde k otevření formuláře úhrady nad existujícím záznamem.

Nový

Pomocí volby "Oprava" dojde k otevření prázdného formuláře úhrady.

Zrušit

Smazání řádku úhrady. Maže pouze záznam v přehledu úhrad.

Přenos faktur

Otevře přehled Pohledávek (knihu faktur vydaných a dobropisů přijatých) nebo Závazků (knihu faktur přijatých a dobropisů vydaných) podle typu transakce na řádku bankovního výpisu. Pokud je zde uveden typ transakce kredit, otevře se přehled Pohledávek. V případě transakce debet dojde k otevření přehledu Závazků. Po výběru požadovaného dokladu dojde k vytvoření úhrady s variabilním symbolem faktury a budou doplněny částky - Obratová částka, Částka transakce. V případě, že částka faktury je vyšší než částka, která zbývá pro doplnění úhrad pro daný řádek výpisu, je doplněna ona zbylá částka.

Hromadné změny

Volba hromadné změny umožňuje doplnění zvolených údajů do označených řádků v přehledu úhrad. Hromadně je možné měnit tato pole:

 • Účet - výběr z účtového rozvrhu. Dojde k vyplnění pole "účetní účet" v oblasti [3]Účtování
 • Číslo organizace - výběr z číselníku organizací. Dojde k vyplnění pole "Organizace" v oblasti [3]Účtování
 • Párovací znak - dojde k vyplnění pole "variabilní symbol" v oblasti [1]Částky
 • Útvar - výběr z číselníku středisek. Dojde k vyplnění pole "Útvar" v oblasti [3]Účtování
 • Číslo zakázky - výběr z číselníku zakázek. Dojde k vyplnění pole "Číslo zakázky" v oblasti [3]Účtování
 • Zaměstnanec - výběr z číselníku zaměstnanců. Dojde k vyplnění pole "Zaměstnanec" v oblasti [3]Účtování
 • Nákladový okruh - výběr z číselníku nákladových okruhů. Dojde k vyplnění pole "Nákladový okruh" v oblasti [3]Účtování
 • Vozidlo - výběr z číselníku vozidel. Dojde k vyplnění pole "Vozidlo" v oblasti [3]Účtování
 • Text - výběr ze seznamu uložených textů nebo ruční zadání. Dojde k vyplnění pole "Text" v oblasti [3]Účtování

Účetní doklady v deníku

Volba zobrazí účetní doklady, pokud existují. Máte možnost zobrazit:

 • Účetní doklady v deníku - úhrady faktur
 • Účetní doklady v deníku - úhrady - saldo
 • Účetní doklady v deníku - úhrady leasing

Úhrady leasingu

Přehled úhrad pohybů modulu leasing navázaných akcí "automatické přiřazení úhrad". Přiřazování úhrad závisí na nastavení konstanty v globální konfiguraci. Úhrady je možné mazat. Není možné zakládat je ručně ani editovat jejich údaje.

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail