Editor Účetní doklad - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Uc doklad.png


Záhlaví editoru

V záhlaví editoru jsou vlevo dvě listovací tlačítka pro procházení již existujícími řádky editoru Účetní deník. Uprostřed jsou uvedeny údaje o čísle Druhu účetního dokladu a Fázi rozpracovanosti dokladu (např. Druh účetního dokladu: 910 Interní doklady, fáze rozpracovanosti: Účtováno).

UD zahlavi.png


Účetní doklad

V následujícím popisu jsou zahrnuta všechna pole, která se mohou zobrazovat. Zobrazení ve vaší instalaci se může lišit v závislosti na nastavení editoru v Druzích účetních dokladů Druhy účetních dokladů - Konstanty a číselníky - Účetnictví,případně používané funkcionalitě Daňových klíčů, případně zadávání dokladu v cizí měně.

Doklad

BID77 Číslo účetního dokladu. Program nabízí číslování dokladů od 1, v případě potřeby můžete zadat jiné číslo - max. 6-ti místné - např. 990001. Pro další doklady bude program nabízet vždy číslo o 1 vyšší. Opět lze toto číslo přepsat na jiné číslo dokladu, které v tomto druhu účetních dokladů zatím neexistuje. Pokud bude v číselníku Druhů účetních dokladu nastaveno, že se mají plnit mezery, bude systém hledat vždy nejbližší volné číslo. Po uložení prvního řádku dokladu se stane toto pole neaktivní, tzn. není možno toto číslo dokladu změnit. Pomocnými tlačítky šipky nahoru nebo dolu lze procházet v již pořízených dokladech daného přehledu.

Datum případu

Jedna se o datum účetního případu ve smyslu Zákona o účetnictví. Datum můžete zadat buď z přímo klávesnice nebo využít pomocného tlačítka Kalendář. Otevře se okno Zvolte datum. Klepnutím označíte příslušné datum, případně můžete využít i listovacích tlačítek Posun o měsíc, Posun o rok. Stiskem tlačítka OK se datum přenese do formuláře. Aktuální datum se přenese též stiskem kombinace kláves <Ctrl> <D>. Tyto možnosti platí pro všechna pole formuláře s pomocným tlačítkem Kalendář. Datum lze zadat pouze dnem a měsícem, po stisknutí tlačítka <Tab> se doplní rok dle aktuálního Období.


Období stavu

Pole se seznamem, kde lze vybrat požadované období stavu z přehledu Období stavu. Vyplňování této položky je povinné v případě, že sledujete stavy účtů po jednotlivých obdobích stavu (např. měsíce - viz kapitola Období – Období stavu). Období stavu se vám nabídne podle zadaného Datumu případu a rozmezí datumů od – do, které máte nastaveny pro příslušné Období stavu. V případě potřeby máte možnost otevřít seznam Období stavu pomocí tlačítka Seznam.jpg a vybrat jiné Období stavu.

Pokud ve vybraném období neexistuje žádné období stavu, toto pole není vůbec zobrazeno.


DUZP

Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Je povinnost zadat DUZP na řádcích, kde se účtuje o základu daně z přidané hodnoty (DPH) a o vlastním DPH.

Datum doručení

Slouží k zadání data doručení - například při ručním zadávání faktur přijatých, kde nárok na odpočet DPH vzniká, až ve chvíli fyzického doručení dokladu.

Datum salda

Datum salda - pole se seznamem, kde je možno vybírat druh datumu. Tím dojde i ke zpřístupnění následného datumového a pole a k ovlivnění chování dokladu v saldokontu

 • Není datum - u nesaldokontních účtů, pole pro zadání datumu nebude přístupné
 • Datum splatnosti - u saldokontních účtů označujete datum splatnosti (např. při účtování předpisu faktury). Bude přístupné následné pole pro zadání datumu, které je potřeba vyplnit, aby se doklad zobrazil v saldokontu
 • Datum úhrady - u saldokontních účtů označujete datum úhrady (např. při účtování úhrad předpisů v bance nebo pokladně). Bude přístupné následné pole pro zadání datumu, které je potřeba vyplnit, aby se doklad zobrazil v saldokontu
 • Saldo bez datumu - u saldokontních účtů, následné pole pro zadání datumu nebude přístupné. Tento druh data se nastaví v případě, že daný doklad nemá ovlivňovat počet dnů splatnosti či uhrazení v saldokontu, ale má se v saldokontu zobrazit (použije se např. při účtování bilančního kurzového rozdílu k 31.12. nebo pro účtování běžných kurzových rozdílů)

Při otevření formuláře účetního dokladu se vám nabídne druh data, které je zadáno na formuláři příslušného Druhu účetního dokladu v přepínači Druh data. Podle příslušného druhu dokladu (faktury, banka, pokladna atd.) vám doporučujeme příslušné přepínací políčko vybrat. V případě potřeby můžete na formuláři účetního dokladu vybrat jiný druh data.

Upozornění Pokud vyberete u saldokontních účtů přepínací políčko – Není datum, příslušný účetní zápis se nedostane do saldokonta! Na tuto nesrovnalost je možnost spustit nad přehledem Účetní deník celkem, popř. přímo jednotlivě v účetním deníku, kontrolu. Na pravé tlačítko myši vyberte Kontroly - Kontrola dokladů - označte Chyby údajů Saldo a Celý přehled (nezafiltrovaný).(Vzhledem k tomu, že se saldokonto tvoří z účetních zápisů ze všech existujících účetních období, může se stát, že chyba vznikla již v předešlém účetním období.)

Datum párování salda

Pokud máte v saldokontní skupině nastaveno použití Datumu párování salda, vyplníte zde. Více o využití tohoto parametru v Saldokonta - Účetnictví.

Řádek

Číslo řádku rozúčtování účetního dokladu. Každá část účetního zápisu má v rámci jednoho účetního dokladu své číslo. Program nabízí číslování řádků od 1. V případě potřeby můžete zadat jiné číslo. Pro další řádky bude program nabízet vždy číslo o 1 vyšší. Opět lze toto číslo přepsat na číslo řádku, které v tomto účetním dokladu zatím neexistuje. Pomocnými tlačítky šipky nahoru nebo dolu lze procházet v již pořízených řádcích seznamu. Za popiskem Řádek je v závorce uveden počet doposud pořízených řádků dokladu – např. Řádek (5) znamená, že je doposud pořízeno 5 řádků daného dokladu.

Země DPH

Pouze pro funkcionalitu Daňové klíče. Země DPH v účetním deníku je automaticky nastavena dle zadaného / dotaženého období DPH. Není-li období DPH zadáno, je země DPH vymazána a pro práci s daňovým klíčem je používána vlastní země.

Text

Poznámka k účetnímu dokladu, textový údaj. Stiskem pomocného tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do číselníku pomocných textů a vybraný text přenést do účetního dokladu. Lze zadat i ručně. (Pro urychlení práce doporučujeme číselník naplnit.)

Záložka 1 - Hlavní údaje

Účet

Zde se zadává číslo účtu. Číslo účtu je až třicetimístný numerický údaj. Číslo účtu můžete zadat buď z klávesnice nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo stiskem pomocného tlačítka přehled Tritecky.jpg otevřete návazný přehled – Účtový rozvrh. Zde si požadovaný účet vyberete a poklepáním nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>, případně stiskem tlačítka Přenes na řádku přehledu příslušného účtu číslo účtu přenesete do formuláře pro pořizování dokladu.

Tento postup platí pro všechna pole, která mají v pravé části pole pomocné tlačítko přehled a tudíž lze otevřít návazný přehled.

Daňový klíč

Pokud evidujete DPH pomocí funkcionality Daňových klíčů, vybíráte u účtů základu a částky DPH daňový klíč.

Částka

Zde se zadává účtovaná částka v hlavní měně (např. v Kč). Částku můžete zadat buď přímo z klávesnice, nebo lze využít pomocného tlačítka Kalkulačka. Otevře se kalkulačka, kde máte možnost zadávanou částku vypočítat pomocí základních matematických operací sčítání (tlačítko +), odečítání (tlačítko -), násobení (tlačítko *) a dělení (tlačítko /). Výsledek se spočítá stiskem tlačítka (=). Tlačítkem (C) zrušíte zadané číslo, tlačítkem (<-) zrušíte poslední zadanou cifru.

Tyto možnosti platí pro všechna pole formuláře s kalkulačkou.

Měna

Pole se seznamem, po jeho otevření se vám nabídne seznam cizích měn z přehledu Kurzovní lístek. Myší vyberete požadovanou měnu. Pokud nebude účtováno v cizí měně, ponecháte volbu (není). Pokud vyberete cizí měnu, jsou zobrazena další pole:


Datum kurzu

Datum dne, od kterého platí použitý směnný kurz. Lze zadat přímo nebo pomocí pomocného tlačítka kalendář. V případě, že vybíráte kurzy cizích měn z přehledu Kurzovní lístek, tak se datum kurzu nezadává a přenese se při přenosu kurzu z Kurzovního lístku.


Množství kurz Údaj, který je uveden v kurzovním lístku uveden jako množství. V současné době již není standardně využíván. Znamená počet jednotek cizí měny, ke které je vztažen kurz cizí měny (dříve např. ITL = 1000). Lze zadat přímo nebo pomocí pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Kurzovní lístek. Příslušný kurz vyhledáte pro danou cizí měnu a datum platnosti kurzu a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> údaje o požadovaném kurzu přenesete do položek Datum kurzu, Jednotka, Kurz a Kurz EUR.


Kurz

Jedná se o směnný kurz nebo přepočítací poměr dané cizí měny. Lze zadat přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Kurzovní lístek. Příslušný kurz vyhledáte pro danou cizí měnu a datum platnosti kurzu a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> údaje o požadovaném kurzu přenesete do položek Datum kurzu, Jednotka, Kurz a Kurz EUR.

Částka CM (kód měny - např. EUR)

Vlastní DIČ DPH

Pouze pokud jste registrováni k DPH v jiné zemi EU.

Účet DPH

V případě daňových dokladů pro označení základu DPH zadáte příslušný účet DPH. Po jeho zadání se napravo od pole Účet DPH, vedle pole Uplatnění DPH zobrazí sazba DPH vybraného účtu – např. (20%)

Uplatnění DPH

Pole se seznamem, kde se zadává období DPH výběrem z Číselníku období DPH. Toto období se samo nabídne při vystavení nového daňového dokladu na řádku, kde se účtuje o základu DPH v případě, že jsou zadány položky DUZP a účet DPH, případně pokud je vyplněna položka DUZP (Datum doručení) a účet DPH je uveden v položce Účet v případě účtu 343.

Při účtování DPH na vstupu se nabídne období DPH, ve kterém lze plnění co nejdříve uplatnit.
Pokud je vyplněno DUZP (Datum doručení) náležející do zdaňovacího období, které je již uzavřeno, tak se nabídne nejbližší zdaňovací období daného roku, které není uzavřeno. Pokud takové období ještě v přehledu Období DPH neexistuje, automaticky se vygeneruje. Pokud chcete uplatnit odpočet DPH na vstupu v rozmezích daných zákonem o DPH později, máte možnost ručně vybrat na poli se seznamem Uplatnění DPH období DPH pozdější.

U dokladů na výstupu se nabídne Období DPH, ve kterém leží DUZP. Pokud takové období ještě v přehledu Období DPH neexistuje, automaticky se vygeneruje. Při účtování dokladu na výstupu, který z hlediska DUZP spadá do období DPH, které je již uzavřeno (má vyplněno Datum přiznání k DPH), se objeví oznámení:

Dotaz nebo informativní hláška Období DPH neodpovídá !

V tomto případě je nutno v přehledu Číselník období DPH založit nové období s Typem období Dodatečné. Ve formuláři Účetního dokladu se v tomto případě na položce Uplatnění DPH zadá toto Období, na základě kterého lze vytisknout formulář dodatečného přiznání k DPH. Toto slouží k dodatečnému dodanění a opravám DPH na výstupu.

Období DPH s Typem období Dodatečné lze též využít pro opravy daňové povinnosti na vstupu. Podmínkou je, že ve formuláři Účetního dokladu se v tomto případě na položce Uplatnění DPH zadá toto dodatečné Období DPH.

Zadávaný základ DPH

V současné době toto pole již nemá praktické využití - v dřívější legislativě DPH se používalo pro dopočet základů DPH z vypočteného DPH celním úřadem. Název tohoto políčka se mění v závislosti na účtu DPH. Pokud je jako účet vybrán účet zadaný v Účtovém rozvrhu jako DPH z dovozu (to se při současné legislativě již nepoužívá), představuje tato položka Základ DPH. Pokud je nevyplněna položka, objeví se v jejím nadpisu [A] a pak je základ DPH počítán programem. Pokud je něco zadáno, použije se to jako základ. Pokud je jako Účet DPH vybrán účet, u kterého není nárok odpočtu, představuje položka částku DPH a platí pro ní stejná pravidla jako pro základ DPH. V ostatních případech je položka nepřístupná. Položka Základ DPH, případně Částka DPH slouží výhradně pro vyhodnocení daně z přidané hodnoty.

V dalším řádků jsou údaje pro Kontrolní hlášení:

Kontrolní hlášení do limitu

Pokud pořizujete doklad přímo do účetního deníku je nutné správně dle skutečnosti označit plnění nad/do limitu. V případě účtování z prvotních dokladů se tento parametr přenese z nich.

Kód PDP

Pokud pořizujete doklad přímo do účetního deníku je nutné zadat. V případě účtování z prvotních dokladů se tento údaj přenese z nich.

Ev.č. KH

Přenáší se z prvotního dokladu nebo zadáváte.

Tip Doporučujeme používat, i když je možné do Kontrolního hlášení přenášet Párovací znak. Pokud ale na dokladu je pouze párovací znak a kontrolní hlášení s tímto dokladem uzavřete, není již možné párovací znak měnit. Na Druhu účetního dokladu lze nastavit, že Párovací znak se předvyplní dle Evidenčního čísla, nemusíte tedy číslo zadávat dvakrát, pokud má být stejné.

Kontaktní osoba

Pouze pro oddíl A.3. Kontrolního hlášení. Z prvotních dokladů se přenáší.

Organizace

Číslo organizace z přehledu Organizací. Max. devítimístný číselný údaj. Číslo organizace můžete vložit buď přímo z klávesnice nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Organizací, příslušnou organizaci vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovanou organizací příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> číslo organizace přenesete do položky organizace. Zároveň se do pole napravo přenese Název organizace. Tento údaj však bude neaktivní, nelze jej změnit přepsáním. Druhou možností je otevření přehledu Organizací přes toto druhé pole, další postup je obdobný.


DIČ DPH

DIČ DPH organizace, je možno vybrat jiné DIČ z číselníku zadané organizace.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud je účtováno na saldokontní účet k saldokontní skupině, u které je nastavena vazba na organizaci, tak se při výběru párovacího znaku ze salda se přenese i organizace.
Upozornění Oprava organizace a DIČ

V případě uzavřeného kontrolního hlášení je editace organizace a DIČ umožněna v těchto případech:

Daňový řádek (řádek má přímou vazbu na KH):

 • je-li řádek navázán do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.

Nedaňový řádek (řádek nemá přímou vazbu na KH):

 • jsou-li všechny daňové řádky navázány do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.

Párovací znak

Max. dvaceimístný údaj - který je povinný v případě, že je u daného účtu v Účtovém rozvrhu nastavena povinnost účtovat párovací znak. Zakázaný je v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat párovací znak. Vyplnění je nutné v případě, že je na řádku účetního dokladu zadán účet obsažený alespoň v jedné saldokontní skupině, která má vazbu na párovací znak. Například u faktur se jedná o číslo faktury, při účtování platby číslo variabilního symbolu. Je to údaj, který slouží k tomu, aby bylo možno identifikovat případ vzniku a následně vyrovnání závazku nebo pohledávky na příslušném saldokontním účtu. Je vhodné zadávat údaj, který je snadno zjistitelný i v okamžiku vyrovnávání saldokonta (variabilní symbol, číslo smlouvy, osobní číslo nebo jméno zaměstnance apod.). Jedná se o textový údaj, tzn. kromě číslic můžete zadávat i písmena.

Stiskem kombinace kláves <CTRL><Enter> máte možnost vstoupit do přehledu saldokonta. Pokud je systémem dohledán příslušný záznam v saldokontu, je kurzorový řádek nastaven na tento případ. Systém se snaží nabídnout záznamy v saldu podle toho, jaké údaje jsou zadány na řádku účetního dokladu, ze kterého vstupujete do saldokonta. Nabídka se uskuteční podle těchto podmínek:

 • nejsou zadány žádné údaje - k výběru se nabídnou všechny saldokontní skupiny. Do vybrané lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán pouze účet - existují-li saldokontní skupiny s tímto účtem, nabídnou se k výběru tyto saldokontní skupiny. Neexistují-li skupiny s tímto účtem, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadána pouze organizace - k výběru se nabídnou saldokontní skupiny, které obsahují případy s danou organizací. Neexistují-li takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán pouze párovací znak - k výběru se nabídnou saldokontní skupiny, které obsahují případy s daným párovacím znakem. Neexistují-li takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán účet a organizace - k výběru se nabídnou případy, které mají shodné oba údaje, tedy účet a organizaci. V případě nedohledání takových případů se nabídnou buď ty, které mají shodný účet nebo ty, které mají shodnou organizaci. Neexistují-li ani takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán účet a párovací znak - k výběru se nabídnou případy, které mají shodné oba údaje, tedy účet a párovací znak. V případě nedohledání takových případů se nabídnou ty, které mají shodný účet. Neexistují-li ani takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadána organizace a párovací znak - k výběru se nabídnou případy, které mají shodné oba údaje, tedy organizaci a párovací znak. V případě nedohledání takových případů se nabídnou ty, které mají shodnou organizaci. Neexistují-li ani takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.
 • je zadán účet, organizace a párovací znak - k výběru se nabídnou případy, které mají shodné všechny tři údaje, tedy účet, organizaci a párovací znak. V případě nedohledání takových případů se nabídnou buď ty, které mají shodný účet a organizaci nebo alespoň ty, které mají shodný účet případně ty, které mají shodnou alespoň organizaci. Neexistují-li ani takové případy, nabídnou se k výběru všechny saldokontní skupiny. Do vybrané skupiny lze vstoupit a najít požadovaný saldokontní případ.

Stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným případem, popřípadě stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete částku a párovací znak do formuláře pro pořízení.

Upozornění Pokud je nastavena vazba na příslušné saldokontní skupině, přenesou se i další atributy Zakázka, Útvar, Organizace, popř.Zaměstnanec.


Upozornění Pokud budete zadávat párovací znak pro saldokontní případy salda, ze kterého budete chtít vystavovat platební příkazy (např. saldokonto dodavatelské), doporučujeme zadávat párovací znak (číslo faktury, variabilní symbol) jako číselný údaj (bez písmen a dalších znaků), aby bylo možno využít párovací znak jako variabilní symbol při vystavování platebního příkazu.
Upozornění Oprava párovacího znaku

V případě uzavřeného kontrolního hlášení je editace párovacího znaku umožněna v těchto případech :

Daňový řádek (řádek má přímou vazbu na KH):

 • je-li řádek navázán do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.
 • nebo je na řádku vyplněno Evid.č.daň.dokladu

Nedaňový řádek (řádek nemá přímou vazbu na KH):

 • jsou-li všechny daňové řádky navázány do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.
 • nebo je na řádku vyplněno Evid.č.daň.dokladu
 • nebo mají všechny daňové řádky vyplněno Evid.č.daň.dokladu nebo párovací znak

Útvar

Max. třicetimístný číselný údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu v Číselníku účtů nastavena povinnost účtovat na útvar. Zakázaný je v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na útvar. Vyplnění je nutné v případě, že je na řádku účetního dokladu zadán účet obsažený alespoň v jedné saldokontní skupině, která má vazbu na útvar. Číslo útvaru můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Organizační struktura, příslušný útvar vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> útvar přenesete do položky Útvar.


Číslo zakázky

Max. patnáctimístný textový údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu nastavena povinnost účtovat na zakázku a zakázaný v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na zakázku. Vyplnění je nutné v případě, že je na řádku účetního dokladu zadán účet obsažený alespoň v jedné saldokontní skupině, která má vazbu na zakázku. Číslo zakázky můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Zakázky, příslušnou zakázku vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> zakázku přenesete do položky Zakázka.


Zaměstnanec

Číselný údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu v Účtovém rozvrhu nastavena povinnost účtovat na zaměstnance a zakázaný v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na zaměstnance. Vyplnění je nutné v případě, že je na řádku účetního dokladu zadán účet obsažený alespoň v jedné saldokontní skupině, která má vazbu na zaměstnance. Číslo zaměstnance můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Zaměstnanců, příslušného zaměstnance vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> zaměstnance přenesete do položky Zaměstnanec. Zároveň se do dvou polí napravo přenese i příjmení a jméno zaměstnance. Tyto údaje však budou neaktivní, nelze jej změnit přepsáním.


Nákladový okruh

Max. patnáctimístný číselný údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu v Účtovém rozvrhu nastavena povinnost účtovat na nákladový okruh a zakázaný v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na nákladový okruh. Číslo nákladového okruhu můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Nákladový okruh, příslušný nákladový okruh vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným útvarem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nákladový okruh přenesete do položky Nákladový okruh.


Další položky účetního zápisu se používají v případě pořizování dokladu v cizí měně, např. faktur nebo plateb v cizí měně.


Vozidlo

Max. devatenáctimístný údaj, který je povinný v případě, že je u daného účtu v Účtovém rozvrhu nastavena povinnost účtovat na vozidlo a zakázaný v případě, že je u daného účtu nastaveno zakázáno účtovat na vozidlo. Číslo vozidla můžete zadat buď přímo nebo stiskem pomocného tlačítka příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled Vozidel, příslušné vozidlo vyhledáte a stiskem tlačítka Výběr z lišty nástrojů nebo poklepáním na řádku přehledu s požadovaným vozidlem příp. stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> SPZ vozidla přenesete do položky Vozidlo. Zároveň se do pole napravo přenese i SPZ vozidla.Záložka 2 - Návazné údaje

Organizace 2

Výběr z číselníku organizací. Pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Typ změny

Výběr z číselníku typů změn. Pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Upozornění

Podle nastavení globální konstanty Kontrola nevyplňovaných položek:

 • Když je označeno, filtruje se pouze na Typy změn, které jsou v přehledu Kontroly PAP pro stejné Období jako je v účetním deníku, Typ změny je zadaný a pro MD v editoru je TypZmenyMD - Povinný a pro Dal v editoru je TypZmenyDal - Povinný.
 • Když není Kontrola nevyplňovaných položek označeno, nefiltruje se.
 • Když je navíc v editoru účetního deníku zadán účet, filtruje se navíc pouze na Typy změn, které jsou v přehledu Kontroly PAP pro stejné Období jako je v účetním deníku, Typ změny je zadaný, roven syntetice účtu v editoru a Přípustnost typu změny je povinný.

Příjmy a výdaje

Výběr z číselníku Příjmy a výdaje. Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Záložka 3 - Externí informace

Po stisku tlačítka Zavřít se zadané údaje uloží a vrátíte se zpět do formuláře dokladu.

Přehled řádků účetního dokladu BID77 Abyste měli v každém okamžiku přehled o dosud pořízených řádcích účetního dokladu, je ve spodní části formuláře účetního dokladu přehled všech pořízených řádků účetního dokladu. Řádek, který je na formuláři účetního dokladu aktivní, je v tomto přehledu označen žlutě. Pokud si chcete na formuláři účetního dokladu zobrazit jiný řádek daného dokladu, označíte daný řádek kurzorovým řádkem a stiskem klávesy <Enter> nebo poklepáním myši na tento řádek vybíráte řádek, který si můžete v detailu prohlížet, případně údaje všech aktivních polí opravit.

Upozornění Aktivní řádek (řádek, na kterém stojíte kurzorem) je vždy zobrazen žlutě a k němu se zobrazují zadané údaje.

Suma MD, Suma Dal, Rozdíl

Na spodním řádku jsou dvě neaktivní pole zobrazující částku obratů v hlavní měně (většinou v Kč) na daném dokladu na straně Má dáti (pole vlevo) a Dal (pole vpravo) a Rozdíl. Tyto údaje jsou zde uvedeny pro informaci, nelze je přepisovat.

Tlačítka formuláře

Na spodním okraji formuláře pro pořízení účetního dokladu jsou dvě tlačítka, pomocí kterých ukončujete práci s celým účetním dokladem.

 • OK - stiskem tohoto tlačítka se uloží aktivní (většinou poslední) řádek účetního dokladu. Nový formulář pro pořízení účetního dokladu se neotevře, vrátíte se do přehledu účetních dokladů
 • Storno – po stisku tohoto tlačítka se objeví dotaz (pokud byly pořízen nový řádek dokladu nebo pokud byl některý řádek opraven): Uložit změny ?
  • Ano – stiskem tohoto tlačítka nový nebo změněný řádek uložíte a vrátíte se do přehledu účetních dokladů
  • Ne – stiskem tohoto tlačítka nový nebo změněný řádek neuložíte a vrátíte se do přehledu účetních dokladů
  • Storno– stiskem tohoto tlačítka nový nebo změněný řádek neuložíte a zůstanete ve formuláři účetního dokladu
 • Nový doklad - přímo z dokladu dojde k uložení aktuálního a vytvoření nového dokladu

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail