Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.EKO-KOM od 2021 - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Podle zákona o odpadech mají podnikající právnické a fyzické osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají, povinnost zpětného odběru a využití odpadů. Tyto subjekty mohou pro splnění výše uvedené povinnosti uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.

Společnost EKO-KOM vyměřuje výši poplatku na základě výkazu EKO-KOM, který je subjekt povinen odevzdat vyplněný jednou za čtvrt roku.

Tip Nové výkazy pro rok 2021 jsou velmi podrobné. Formulář výkazu, metodiku, videa k jeho vyplnění a další potřebné informace najdete na stránkách společnosti EKO-KOM na odkazech:

Rozšiřující modul EKO-KOM od 2021 pro HELIOS Orange, edice iNUVIO, dává uživateli nástroj pro výpočet statistických podkladů k vyplnění výkazu.

Po instalaci modulu (viz kap. Instalace pluginu) se v hlavní nabídce objeví nový modul EKO-KOM od 2021.

Tip Pokud má uživatel upravenou hlavní nabídku, modul EKO-KOM od 2021 v ní po instalaci neuvidí. Musí si ho buď přidat do zobrazení nebo nechat zobrazit kompletní hlavní nabídku.

Po instalaci je třeba postupovat následujícím způsobem:

Tip Naimportovat číselníky Materiály a Listy výkazu pomocí skriptů:

Číselník materiálů
Číselník listů výkazu

 • Zadat obalové karty - obalová karta popisuje základní definici jednotlivého obalu dle materiálu a zařazení do příslušného sloupce a výkazu, např. PET lahev směsná primární
 • Vytvořit skupiny obalových karet - např. PET lahev od vody balená po 6 ve fólii a na paletě se ve výsledku skládá z cca 6 obalových karet
 • Skupiny obalových karet přiřadit ke kmenovým kartám
 • Obalové karty přiřadit do listů výkazu - zatřídění obalů do jednotlivých řádků a sloupců výkazu je plně na rozhodnutí uživatele. Uživatel přiřadí příslušnému obalu správný výkaz z číselníku listů výkazů.
 • Nastavit externí atributy na skladech, řadách dokladů a organizacích
 • Řady dokladů přiřadit do listů výkazu
Tip Vlastní nápočet podkladů pro výkaz pak probíhá z realizovaných pohybových dokladů modulu Sklady.

Nastavení

List výkazu

Číselník listů výkazů slouží k zatřídění obalové karty na správný list ve výkazu v excelu.
Po instalaci modulu naplňte číselník skriptem Číselník listů výkazu


Upozornění Listy výkazu statistiky S2 a S3 modul neřeší. Výkaz S2 je dobrovolný, výkaz S3 lze řešit prostým zjištěním pohybu položek na vstupu - nákup lehkých tašek.


EKO KOM 2021 1.png


Řady dokladů k listům výkazu

Akcí Řady dokladů na kartě Doplňky provážete listy výkazu s dokladovými řadami příjemek a výdejek. Určujete, ze kterých dokladů se budou listy napočítávat.

 • Jedna dokladová řada může napočítávat různé listy výkazu
 • Jeden list výkazu může být napočítáván vícero řadami

Materiály

Číselník popisuje základní sledované materiály, např. PET, PE, PVC, transparentní, barevné atd.
Po instalaci modulu naplňte číselník skriptem Číselník materiálů

EKO KOM 2021 10.png

Obalová karta

Obalová karta popisuje základní definici jednotlivého obalu podle materiálu a zařazení do příslušného sloupce a výkazu.

EKO KOM 2021 21.png

Popis

Uživatelský název obalové karty, max. 200 znaků

Materál

Vybíráte z číselníku materiálů

List výkazu

Vybíráte list výkazu, na který bude obalová karta zařazena v nápočtu.

Hmotnost, MJ

Upozornění Veškeré definice obalů v modulu EKO-KOM od 2021 se vztahují k MJ evidenční.

Typ

 • Prodejní
 • Skupinové
 • Přepravní

Měkké/pevné

 • Měkké, flexibilní
 • Pevné, pevné duté do 3L
 • Pevné, pevné duté nad 3L
 • Pevné, pevné duté

Nápoje

 • Neobsahuje nápoje
 • Obsahuje nápoje

Primární/Recyklát

 • Primární
 • Recyklát

Směr

 • Nákup
 • Prodej (výchozí hodnota)

Zdroj

 • Podle řady
 • Nákup/výroba
 • Import

Pokud bude vyplněna jiná hodnota než Podle řady, má přednost před nastavením na řadě dokladů.

Buňka

Uživatelské textové pole. Může sloužit pro poznámku, kam ve výkazu obalová karta patří.

Upozornění Zatřídění obalů do jednotlivých řádků a sloupců výkazu je plně na rozhodnutí uživatele.

V přehledu Obalová karta jsou k dispozici (externí) akce Export Ekokom a Import Ekokom.

 • Export Ekokom - akce pro vyexportování Obalových karet, Skupin, Položek skupin a přiřazení skupin na kmenové karty do xml souboru
 • Import Ekokom - akce pro naimportování Obalových karet, Skupin, Položek skupin a přiřazení skupin na kmenové karty z xml souboru. Akci lze pustit jen v případě, že jsou prázdné tabulky Obalových karet a Skupin. Dále očekává výchozí kódy listů výkazů a materiálů z přednastavení při instalaci. Pokud si uživatel kódy změní před importem - naváží se buď špatné a nebo žádné materiály/listy výkazů.

Skupina

Skupina obalů seskupuje obalové karty do jednoho obalu. Např. skupina PET lahev s víčkem seskupuje víčko, etiketu, 75% primární plast a 25% recyklát.

Skupiny obalů se přiřazují kmenovým kartám.

EKO KOM 2021 30.png


Popis

Uživatelský název skupiny, max. 200 znaků.

Položky skupiny

Zařazujete jednotlivé obalové karty do skupiny. Zadáváte obalovou kartu a její množství ve skupině.

Přiřazení obal. skupiny na kmenovou kartu

V přehledu přiřazujete skupinu obalů kmenovým kartám a zadáváte množství. Obě akce je možné provést i hromadně:

 • Akcí Externí akce, Hromadné přiřazení kmenových karet, kterou najdete na kartě Doplňky, přiřadíte skupinu obalů více kmenovým kartám
 • Akcí Externí akce, Hromadná změna množství měníte množství na označených záznamech.


EKO KOM 2021 41.png


Organizační struktura

Po instalaci modulu bude v editoru Organizační struktura záložka EKO-KOM s externími atributy:

Nastavujete, zda se pohyby na daném skladu mají započítávat do výkazu EKO-KOM

Řady dokladů

Umožňuje rozlišení na Nákup/výrobu a Import Nastavení lze provést na druzích pohybu příjem, storno příjmu, výdej, výdej v evidenční ceně a storno výdeje.

Tip Z příjemek je možné napočítávat do výkazu obaly, které nejsou jednoznačné, např. strečová fólii. Dále je třeba dle vstupních dokladů řešit obaly v případě, že na stejnou kartu naskladňujete z tuzemska i ze zahraničí.

Organizace

Po instalaci modulu bude v editoru Organizace záložka EKO-KOM s externími atributy:

EK registrace

Recyklace

Atribut slouží k nápočtu výkazu S1. Nastavujete u odběratelů, kteří se starají o recyklaci. Vybíráte z hodnot:

 • Recyklováno v ČR
 • Recyklováno EU
 • Recyklováno 3Z
 • Energeticky využito
 • Opravy dřev. obalů


Uživatelské editory

Součástí modulu EKO-KOM od 2021 jsou také definice uživatelských editorů pro přehledné zobrazení dat v editorech.

Upozornění Pokud si budete chtít výchozí uživatelský editor upravit, vždy si vytvořte kopii distribučního editoru a tu upravujte. Pokud byste upravovali přímo distribuční uživatelský editor, ztratily by se vám úpravy s instalací další verze modulu EKO-KOM od 2021.
Tip Uživatelské editory se zobrazí zákazníkům, kteří mají v licenci HELIOS Orange modul Uživatelské editory. Uživatelům, kteří v licenci modul nemají, se budou editory zobrazovat v jiné podobě než jsou na obrázcích v této příručce.


Nápočet

Hlavička výkazu

V přehledu Hlavička výkazu zakládáte volbou Nový výkazy pro jednotlivá období. Zadáváte uživatelský název a časové rozmezí (čtvrtletí).

V kartě Doplňky, EKO-KOM jsou k dispozici volby:

Provést výpočet

Proběhne nápočet hodnot z dokladů podle aktuálního nastavení v modulech EKO-KOM od 2021 a Sklady. Doplní se údaje Napočteno a Výpočet provedl. Algoritmus výpočtu je popsán dále.

Zrušit výpočet

Zruší vypočtené hodnoty a vymaže údaje Napočteno a Výpočet provedl.

Přehled položek F9

Zobrazí všechny položky výkazu.


Listy hlavičky výkazu

Záložka List výkazu v editoru hlavičky výkazu obsahuje napočtené položky po jednotlivých listech.

Položky výkazu

Jednotlivé napočítané položky výkazu s výsledným množstvím hmotnosti v tunách. Z důvodu zachování historie jsou do položek výkazu prokopírovány aktuální hodnoty z obalové karty: Materiál, Typ, Druh, Měkké/Pevné, Nápoje, Primární/recyklát

EKO KOM 2021 60.png


Algoritmus nápočtu

Do nápočtu vstupují pohybové doklady z označených skladů, z řad dokladů navázaných na listy výkazu. Rozhodným datem pro nápočet je datum realizace pohybového dokladu.

Upozornění Nápočet se provede pouze tehdy, když mají položky pohybových dokladů k sobě přiřazeny obalové karty. Obalové karty přiřazené pohybům vidíte v přehledu položek pohybových dokladů, akce EKO-KOM, Obalové karty na kartě Doplňky.

Přiřazení obalových karet položkám skladových dokladů může proběhnout dvěma způsoby:


Nápočet probíhá dle směru. Je-li na obalové kartě nastaveno směr nákup, zohledňují se pouze příjemky. Je-li dále na obalové kartě nastaveno podle řady, rozdělují se nálezy do sloupců nákup/výroba a Import dle definice na řadách. Je-li to rozděleno již na obalové kartě, tak se toto ctí.

Na položce dokladu se vezme množství evidenční z položky, to je násobeno množstvím přiřazení kmenové karty ke skupině, a dále množstvím obalové karty ve skupině * hmotnost obalové skupiny.

Nápočet se sumuje se podle:

 • Materiálu
 • Typu (Obchodní, Průmyslové)
 • Druhu (Prodejní, Skupinové, Přepravní)
 • Listu výkazu
 • Příznaku Měkké/Pevné
 • Příznaku Nápoje (Obsahují/Neobsahují)
 • Příznaku Recyklát
 • Zdroje (Nákup/Výroba nebo Import)
 • Buňky

a do výkazu S1 navíc podle příznaku Recyklace na Organizaci.

Výsledek se do položek listu výkazu zaznamenává v tunách, směr prodej a nákup se sčítá.

Příklad Streč fólie se eviduje na vstupu, počítá se z příjemek. Pytlíky na výrobky se počítají na výstupu z výdejek. Do výkazu se obojí sečte a zapíše k materiálu PET, J1-1A, a dle obalové karty do příslušného sloupce.
Tip Pokud evidujete jeden materiál při nákupu z tuzemska i ze zahraniční na stejné kmenové kartě, doporučujeme dělat výkaz ze směru Nákup (z příjemek). Na výdejkách není možné rozlišit, co je z tuzemska a co ze zahraničí.


Uživatelská procedura v nápočtu

V procesu aktualizace je k dispozici uživatelská procedura dbo.ep_Ekokom2021_SP01 s parametrem ID pohybu zboží. Volá se na konci procedury dbo.ep_Ekokom2021_AktualizacePolozky, která se volá jak při realizaci pohybového dokladu tak při ruční aktualizaci nad položkami dokladu.


Obalové karty na položce dokladu

Výkaz se napočítává z obalových karet přiřazených na položkách pohybových dokladů. Přiřazení může proběhnout dvěma způsoby:

 • ruční aktualizací v přehledu položek dokladu volbou EKO-KOM, Aktualizace, která je na kartě Akce
 • procedurou dbo.ep_Ekokom2021_PV v procesu realizace dokladu

Přehled obalových karet k položkám dokladů uchovává historii nápočtu, je zde vidět, z čeho byly výkazy napočteny.

EKO KOM 2021 50.png

Následující funkce v přehledu je možné použít v případě, že výkaz nebyl dosud napočten:

Přidat obal

K položce dokladu je možné přivázat další obal akcí EKO-KOM, Přidat obal.

Upozornění Akce Přidat obal je přístupná jen v přehledu položek v editoru pohybového dokladu. Není přístupná "zvenku" v přehledu položek dokladu zobrazených akcí Přehled položek (F9).

Oprava

V přehledu obalových karet k položce dokladu je možné dělat opravy, ale pozor, v případě dalšího spuštění aktualizace budou ruční změny nahrazeny aktuálním nastavením v modulu EKO-KOM.

Zrušit

Zruší obalovou kartu přiřazenou položce dokladu.