EDI pro HELIOS - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úvod

Tato část řešení popisuje rozšíření EDI komunikace Helios Orange o pluginy, které generují nebo importují zprávy ve formátech EDI pro Helios, poskytovatele NESOS EDI. Pro odesílání a příjem zpráv se využívá formát zprávy Obecný plugin.

Odvolávky přijaté

Plugin EDI pro Helios - imp. odv. je určený pro import odvolávek z xml souboru vytvořeného službou EDI pro HELIOS. Plugin načítá zprávu do importní tabulky Odvolávky přijaté – import, ze které se standardní funkcí Převod převede do termínů odvolávek. Systémový název pluginu je rpNsEdiOdvImp

Konfigurace

Při instalaci pluginu se v přehledu Odvolávky přijaté – import vytvoří definiční záznam zprávy s přednastavenou cestou k Adresou zdroje zpráv na C:\.Adresu je potřeba upravit podle skutečného místa uložení zdrojového souboru tedy ….\Lobster\inbound\binary.

Definice zpravy Odv Imp.png

Konfigurace pluginu

Termín dodání (dny) – limit pro import – omezí import odvolávek na zde zadaný počet dnů, je-li zadaná 0, importuje všechny odvolávky.

Konfigurace pluginu OdvImp.png

Kontrakty odběratelské

Výdejky s používají – zaškrtne se, pokud před zavedením importů odvolávek již probíhá zasílání DL přes EDI. Pokud se číslo posledního DL nenajde, importují se záznamy bez odkazu na poslední dodávku a bez informace o datu poslední dodávky, posledním dodaném množství a celkovém dodaném množství.

Externí akce přehledu

Výdejky se používají – hromadná změna – Na označených záznamech umožní hromadnou změnu nastavení atributu Výdejky se používají.

Import odvolávky

V přehledu Odvolávky přijaté, spustíte funkci Import… Otevře se přehled Odvolávky přijaté – import, zde v menu Zprávy vyberte funkci Načtení zpráv … Po provedeném importu do tabulky Odvolávky přijaté – import spustíte funkci Převod.

Podmínky pro import odvolávky Tyto údaje musí být vyplněné na kontraktu a na položce kontraktu, aby došlo ke správnému dohledání a importu odvolávek.

Element xml Helios
<cust_id> Parametry kontraktu - Externí číslo organizace
<supp_id> Parametry kontraktu - Externí číslo vlastní organizace
<plant_code> Parametry kontraktu - Externí číslo místa určení
<order_number> Parametry kontraktu - Externí číslo kontraktu
<article_code_cust> Parametry položky kontraktu - Externí číslo zboží

Odvolávky vydané

Plugin EDI pro Helios - exp. odv. je určený pro export odvolávek, které se následně odešlou službou EDI pro HELIOS.

Konfigurace

Systémový název pluginu je rpNsEdiOdvExp.

Konfigurace pluginu

Konfigurace pluginu
Výchozí typ odvolávky – zde si můžete nastavit výchozí typ odvolávky. Implicitně je nastavena hodnota Závazná. Další hodnoty jsou Předběžbá, Okamžitá, Smluvní. Nastavení můžete upravit na kontraktu nebo na přímo na termínu odvolávky (vydaná). Priorita přiřazení je:

  • Termín odvolávky (vydané)
  • Kontrakt
  • Konfigurace pluginu

Kontrakty dodavatelské

Záložka Externí informace, podzáložka EDI pro Helios Typ odvolávky – Atribut má stavy Podle konfigurace (implicitní), Závazná, Předběžná, Okamžitá, Smluvní

Termíny odvolávky (vydané)

Typ odvolávky – Atribut má stavy Podle kontraktu (implicitní), Závazná, Předběžná, Okamžitá, Smluvní

Definice zprávy

Při instalaci pluginu se v přehledu Odvolávky vydané vytvoří definiční záznam zprávy s přednastavenou cestou k Adresou určení zpráv na C:\. Adresu je potřeba upravit podle skutečného místa uložení zdrojového souboru tedy ….\Lobster\outbound\binary.

Export odvolávky

Povinné údaje

Na kontraktu musí být vyplněné následují atributy Kontrakty dodavatelské - Parametry kontraktu Externí číslo vlastní organizace Externí číslo organizace Externí číslo místa určení Externí číslo kontraktu

Exportované údaje

Vždy exportovaná data - povinná Externí číslo vlastní organizace Externí číslo organizace Externí číslo místa určení Externí číslo kontraktu Číslo odvolávky Datum odvolávky Číslo zboží – SK + pořadové číslo Měrná jednotka (není-li vyplněna na Kartě zboží, posílá se prázdný element) Plánované dodání od Plánované dodán do Množství Pořadí z položky kontraktu Perioda dodání – pro plánované dodání od = plánované dodání do hodnota D jinak P Typ odvolávky – 1=Závazná, 4= Předběžná, 10 = Okamžitá, 24 = Smluvní

Nepovinná data – exportují se, pokud jsou vyplněná Externí místo místa určení (parametry kontraktu) Popis místa vykládky (odvolávky vydané) Popis místa určení (odvolávky vydané) Externí číslo zboží (parametry položky kontraktu) Datum poslední dodávky (odvolávky vydané) Popis dodávky z posledního dodacího listu odvolávky Množství poslední dodávky (odvolávky vydané) Celkem dodáno (odvolávky vydané) Poznámka (odvolávky vydané)

Funkce přehledu Odvolávky vydané/Menu *EDI pro Helios

Storno generování zprávy Zpráva je po odeslání blokovaná pro opakované odeslání. Funkce slouží ke zrušení blokace a umožňuje následné opětovné odeslání. Funkce pracuje pouze s jedním záznamem. Nelze označit a odblokovat více záznamů.

Dodací list - Export

Plugin je určený pro odesílání Dodacích listů pomocí služby EDI pro HELIOS. Pomocí pluginu se generuje zpráva ve formátu xml, která je následně převzata ke zpracování a odeslána partnerovi. Plugin pracuje s Modulem Kontrakty a je tedy určen pro implementace, kde se kontrakty využívají.

Používané pojmy

Obal – standardní výrobek v kmeni zboží

Balení – výrobky zabalené v obalu

Etiketa (štítek) – jednoznačná identifikace balení, také tisková sestava

Doplňkový obal – obal, který neobsahuje výrobek např. proklad na paletě

Systémový název pluginu je rpNsEdiDlExp

Konfigurace

Plugin nemá žádnou vlastní konfiguraci, ale pro správnou funkčnost vyžaduje specifická nastavení v následujících číselnících.

Druhy pohybů zboží

Řada EDI – 2 místný numerický atribut. Je-li vyplněný, tak se do čísla dokladu v EDI zprávě doplní zadané číslice+pořadové číslo dokladu. Není-li vyplněný, tak se do čísla doplní řada+pořadové číslo oříznuté od 1 pozici zleva (řada bez první pozice).

Organizace

Nepovinné místo vykládky – je-li zaškrtnuté, nebude se místo vykládky přenášet do EDI zprávy

Kmenové karty

Čísla obalů pro zákazníky – zde si zadejte čísla, pod kterými si obaly eviduje zákazník. V menu Doplňky/EDI pro Helios je funkce Čísla obalů pro zákazníky. Funkce otevře přehled organizací. Zde opět vyberte Doplňky/Vícenásobné vztahy a funkcí Přidat záznam do vazby připojte organizaci/e ke kartě obalu. Nakonec znovu v menu Doplňky/Vícenásobné vztahy vyberte funkci Opravit údaje vazby … a vyplňte Číslo obalu zákazníka. Cislo obalu zakaznika.png

Upozornění Zadání čísla obalu zákazníka je povinné. Pokud zákazník nevyžaduje vlastní číslo obalu, vyplňte zde jakékoli číslo.

Typ balení – atribut má 2 stavy – Nadřízené balení a (nepřiřazen). Atribut slouží pro filtraci karet obalů při vytváření balení.

Typ obalu – atribut slouží k identifikaci obalu z pohledu jeho oběhu. Nastavit lze: Jednorázový zdarma/Jednorázový placený/Vratný zákazníka/Vratný vlastní/(nenastaven)

Kmenové karty – nastavení pro generování balení

Nastavení kmenové karty výrobku

Obaly – pro každý výrobek si definujte obaly. Pro správnou funkci si přednastavte pouze jeden výchozí obal (krabici, KLT, …). Ostatní obaly neoznačujte jako přednastavené (funkce Generování etiket balení kontroluje, je-li na DL pro položku vygenerovaný pouze jeden obal). Nadřízený obal si můžete definovat přímo na v obalech výrobku nebo v obalech kmenové karty výchozího balení. Variantu s přiřazením nadřízeného obalu na kmenové kartě výchozího, můžete využít v případě, že výrobek balíte do různých výchozích obalů, které jsou spojené s různými nadřízenými obaly (odlišné typy palet)

Množství ve vrstvě, Počet vrstev na paletě – hodnoty zadané těchto polích se použijí, pokud se nepodaří nalézt konkrétní nadřízené balení při výpočtu počtu nadřízených balení pro výrobek (viz. Kompletace na nadřízené balení).

Hlavička DL

Způsob dopravy – pole je povinné, musí být vyplněno

Dopravce – nepovinné pole, zde můžete zadat dopravce, který realizuje dopravu

Akce přehledu položky dokladu

Upozornění Všechna přidání nebo zrušení výchozích, nadřízených i doplňkových balení aktualizují množství obalů na položce DL, množství se s výjimkou prvního generování výchozích balení nesmí měnit ručním vstupem.
Kompletace na nařízené balení

Provádí automatické generování nadřízených balení podle nastavení obalů na Kmenových kartách. Umožňuje přidání doplňkových balení a umožnuje změny nadřízeného balení a množství v nadřízeném balení. Funkce se spouští pro označenou položku DL. Podle přiřazení obalů navrhne počet nařízených balení (palet), umožní rozhodnout co s výchozími baleními, které nenaplní celou paletu a umožní vybrat a zadat počet doplňkových balení na paletu. Po potvrzení výběru se vygenerují nadřízená a případně doplňková balení.

Kompletace baleni.png

Editovatelná pole

Nadřízené balení: - pokud lze jednoznačně určit, automaticky se doplní a podle zadaného počtu výchozích balení (nadřízené je obalem) nebo výrobku se vypočte potřebný počet nařízených balení (palet). Nadřízené balení lze změnit. Přehled pro výběr je filtrován na nařízená balení vztažená k organizaci na DL.

Počet balení v nadř. balení: Hodnota se vypočítá podle nastavení na nadřízeném obalu, pokud není nadřízený obal určený, použije se součin počet balení ve vrstvě * počet vrstev na kmenové kartě výrobku. Vypočtenou hodnotu lze měnit, a to i v případě, že je vypočítaná podle definice na obalech.

Přebýbá: Počet výchozích balení, které přebývají, zatržením pole Umístit na další nadř.balení rozhodnete, jestli se vygeneruje další, ale ne zcela plná paleta nebo balení umístíte na jinou paletu později.

Doplňkové balení: zde můžete vybrat doplňkové balení a zadat jeho počet v nadřízeném balení. Je-li na nadřízeném balení více doplňkových, použijte funkci Nové doplňkové balení v přehledu Nadřízená balení dokladu.

Zobrazení balení dokladu F11

Zobrazí přehled všech balení dokladu včetně nadřízených a doplňkových balení. V přehledu lze spouštět další funkce (viz Akce přehledu balení dokladu)

Zobrazení balení vybraných položek

Zobrazí přehled balení položek dokladu pro vybrané položky dokladu. V přehledu lze spouštět další funkce (viz Akce přehledu balení dokladu)

Nadřízená balení obalu F12

Zobrazí všechna nadřízená balení přidaná na obal. V přehledu lze spouštět další funkce (viz Akce přehledu Balení v nadřízením balení)

Generování etiket balení

Spouští se před sestavováním balení na palety, vygeneruje jednoznačná čísla etiket (štítků) pro jednotlivá výchozí balení podle rozložení výrobků ve výchozích obalech. Spuštění funkce je povinné, bez jejího spuštění nelze odeslat EDI zprávu ani pokračovat v generování nadřízených a doplňkových balení. Přehled vygenerovaných etiket (štítků) si zobrazíte funkční klávesou F11.

Přidat vybrané pol. na nadř. balení

Zobrazí se výběr zadaných nadřízených balení. Na vybrané nadřízené balení se přidají všechna dosud nepřiřazená výchozí balení vybraných položek. Pokud v přehledu není požadované nadřízené balení, můžete ho založit (viz Akce přehledu nadřízená balení dokladu).

Výmaz balení

Chcete-li vymazat všechna balení, použijte funkci Výmaz balení. Dojde k výmazu všech balení a celý postup od generování etiket balení musíte zopakovat.

Akce přehledu Balení položek dokladu

Kompletace na nařízené balení

Obdobná funkce jako je v přehledu položek dokladu. Zde ji lze spustit pro označená výchozí balení. Provádí automatické generování nadřízených balení podle nastavení obalů na Kmenových kartách. Umožňuje přidání doplňkových balení a umožnuje změny nadřízeného balení a množství v nadřízeném balení. Funkce pracuje pouze pro homogenní balení – musí být shoda výrobku a výchozího obalu.

Přidat do nadřízeného balení

Funkce zobrazí nadřízená balení DL, po výběru nadřízeného balení se na něj přidají vybraná výchozí balení. Z přehledu může založit také nové nadřízení balení (funkce Nový).

Přesun na jiné výchozí balení

Funkce umožňuje převést zadané množství výrobků ve výchozím obalu na jiné balení stejného typu se stejným výrobkem.

Presun na jine vychozi baleni.png

Editovatelná pole

Generovat nové výchozí balení – zadané množství se převede na nově vygenerované výchozí balení.

Cílové výchozí balení – balení, do kterého se má zadané množství vložit

Množství pro přesun – zadané množství pro převod

Pokud je Zbývají množství = 0, vymaže se původní balení

Přeplnění množství není blokováno

Akce přehledu Nadřízená balení dokladu

Nový

Vytvoří nové nadřízené balení pro doklad podle zadaného počtu.

Pocet nadrizenych.png

Zrušit

Odebere výchozí balení z nadřízeného balení a smaže nadřízené balení včetně připojených doplňkových balení.

Balení v nadřízeném balení F12

Zobrazí výchozí balení a doplňková balení pro označená nadřízená balení.

Nové doplňkové balení

Vytvoří nové doplňkové balení ve vazbě na označená nadřízená balení.

Nove doplnkove.png

Upozornění Počet se vztahuje je jednomu nadřízenému balení.

Akce přehledu Balení v nadřízením balení

Přesunout na nadřízené balení

Přesune označenou položku na vybrané nařízené balení.

Odebrat z nadřízeného balení

Odebere označenou položku z vybraného nadřízeného balení.

Akce přehledu Výdejky

Storno generování zprávy

Odemkne možnost provádět manipulaci s balením. Doklad je uzavřen pro manipulaci s balením vygenerováním zprávy.

Doplňkové atributy na dokladu

Číslo dokladu EDI – vygenerované číslo dokladu podle nastavení na dokladové řadě

Datum generování zprávy – informativní sloupec o posledním importu záznamu

Tisk etiket (štítků)

V přehledu Balení položek dokladu (zavoláte funkcí Zobrazení balení dokladu nebo F11), jsou k dispozici tiskové formuláře pro tisk etiket. Všechny etikety jsou v angličtině a němčině. Etiketa GTL Standard A5 (VW) – standardní etiketa GTL s 2D čárovým kódem v normě Data Matrix podle specifikace VW.

Etiketa GTL Standard Small (KLT pro VW) – malá GTL etiketa s 2D čárovým kódem v normě Data Matrix podle specifikace VW.

Etiketa VDA4902 Standard A5 - standardní etiketa GTL v normě VDA 4902

Etiketa VDA4902 Standard Small (KLT) – malá GTL etiketa v normě VDA 4902

Podmínky pro generování EDI zprávy

DL je generovaný z odvolávky = existuje vazba na kontrakt

  • Na odvolávce je zadaný Popis místa vykládky
  • Všechny položky mají shodný Popis místa vykládky
  • Všechny položky mají shodný nebo nevyplněná Popis místa určení na návazné odvolávce
  • Vyplněný způsob dopravy
  • Vygenerovaná výchozí balení
  • Na nadřízeném balení (pokud je použito) je alespoň jedno výchozí balení
  • Každý obal má vyplněné číslo obalu zákazníka

Postupy balení – tisk etiket (štítků)

Každá položka DL se musí zabalit a musí se pro ni vytvořit etiketa (štítek). Rozlišujeme 3 typy balení:

Výchozí – výrobek uložený do základního obalu Nadřízené – výchozí balení naskládaná např. na paletu Doplňkové – pomocné obaly např. proklady, vložky, výztuhy apod.

Abyste mohli úspěšně odeslat EDI zprávu, musíte provést alespoň tyto 2 kroky.

Krok 1 - Vytvoření výchozích balení

Výchozí balení se zakládá jako obal ke kmenové kartě výrobku. Obal výchozího balení si přidejte na DL funkcí Aktualizuj obaly... nebo Přidej/změň obaly …

Upozornění Využíváte-li přednastavení obalu ke kmenové kartě, nastavte si pouze výchozí (základní) obal.

Nadřízené balení si můžete definovat na Kmenové kartě výrobku nebo výchozího obalu. Doplňkové obaly si doplníte až při generování balení.

Krok 2 - Generování etiket (štítků)

Generování etiket balení – Akci najdete v menu Doplňky/EDI pro Helios v přehledu položek DL.

Funkce generuje čísla jednoznačná čísla etiket (štítků) pro každé výchozí balení. Počet vygenerovaných záznamů je roven počtu obalů pro daný výrobek.

Upozornění Spuštění funkce je povinné, bez toho nelze odeslat EDI zprávu.

Nyní můžete zprávu odeslat.

Často používané postupy

Jak rychle naskládat výrobek na nařízená balení

Označte položku dokladu, který chcete naskládat na paletu. Zvolte funkci Kompletace na nadřízeném balení. Helios nabídce nadřízené balení a vypočítá kolik, výchozích zbývá. Rozhodněte, zda je přidáte na další neúplné nadřízené balení, zvolte doplňkové balení a potvrďte.

Zopakujte pro každý výrobek na dokladu.

Nevím, jak je výrobek zabalený

Označte položku/y DL, zvolte funkci Zobrazení balení vybraných položek.

Jak přidat doplňková balení (víka, proklady)

V přehledu položek dokladu stiskněte F12 (Nadřízená balení dokladu), v otevřeném přehledu označte nadřízená balení, na které chcete přidat doplňková balení, zvolte funkci Nové doplňkové balení, vyberte, zadejte počet na paletě a OK.

==== Odkud vytisknu štítky (etikety) ====

V přehledu položek stiskněte F11 (Zobrazení balení dokladu), otevře se přehled Balení položek dokladu. Zde jsou tiskové formuláře pro tisk štítků.

Jak vytvořit mixovanou paletu

V přehledu položek DL stiskněte F11 (Zobrazení balení dokladu), otevře se přehled Balení položek dokladu. Označte položky, které chcete zařadit na paletu, zvolte funkci Přidat do nadřízeného balení, vyberte nařízené balení a zvolte Přenos.

Výrobky jsou na paletě a součástí palety je doplňkové balení

Paletu nastavte jako výchozí balení pro výrobek a vygenerujte etikety (štítky) funkcí Generování etiket balení.

Upozornění Doplňková balení NELZE přidat na výchozí, proto pokud je vedete ve skladové evidenci, tak pro ně vytvořte samostatnou výdejku.

Potřebuji přidat na paletu prázdné výchozí balení

Postupujte stejně, jako když přidáváte doplňkové balení. Výchozí obal se v tomto případě chová jako doplňkový.

Do prázdného výchozí balení chci přidat výrobek

Máte-li výchozí obal zadaný v balení jako doplňkový, tak to nelze. V přehledu položek zvolte F12 (Zobrazení nadřízených balení), zde znovu F12 (Balení v nadřízeném balení), zde vyfiltrujte doplňkové balení, které chcete odebrat a zvolte Del (Odebrat z nadřízeného balení). Dále postupujte podle návodu Jak přesunout obsah výchozího do jiného výchozího.

Jak přesunout obsah výchozího do jiného výchozího

V přehledu položek DL zvolte funkci Zobrazení balení vybraných položek (můžete použít i F11, ale zobrazí se kompletní balení dokladu). V přehledu označte obal, ze kterého chcete odebrat výrobky, zvolte Přesun na jiné výchozí balení, vyplňte údaje přesun a stiskněte Ok.

Mohu dát do výchozího balení více výrobků, než je definované množství?

Ano, použijte funkci Přesun na jiné balení v přehledu balení.

Mohu dát na paletu více výchozích balení, než je definované množství?

Ano, použijte funkci Přidat do nadřízeného balení v přehledu balení.

Netiskne se výrobní číslo na etiketě

U položky kontaktu nemáte zatrženo pole Výrobní číslo na DL.

Upozornění POZOR musíte smazat balení funkcí Výmaz balení v přehledu položek DL a balení vytvořit znovu.

Obaly nevedu ve skladové evidenci, ale musím je používat kvůli EDI

Obaly, které nevedete ve skladové evidenci a musíte je zadávat na DL (obvykle doplňkové) si v HELIOSU zveďte jako službové položky a dále postupujte běžným způsobem.

Co se stane, když odeberu nadřízené balení

Výchozí balení zůstane bez vazby na nadřízené a musíte ho umístit na jinam. Zároveň dojde k aktualizaci počtu položek a DL.

Pokud jsou na nařízeném balení doplňková, budou také vymazaná.

Výchozí balení je chybně přiřazené na nadřízené

V přehledu nadřízených balení (Nadřízená balení dokladu F12) použijte funkci Balení v nadřízeném balení F12. Ta zobrazí přehled výchozích balení na paletě. Označte příslušné balení a použijte funkci Přesunout na jiné nadřízené nebo Odebrat z nadřízeného.

Dodací list - Import

Plugin EDI pro Helios – import DL je určený pro import dodacích listů z xml souboru generovaného službou EDI pro HELIOS.

Konfigurace

Systémový název pluginu je rpNsEdiDlImp. Plugin nemá žádnou konfiguraci.

Definice zprávy

Při instalaci pluginu se v přehledu Příjemky kontraktu - import vytvoří definiční záznam zprávy s přednastavenou cestou k Adresou zdroje zpráv na C:\. Adresu je potřeba upravit podle skutečného místa uložení zdrojového souboru tedy ….\Lobster\inbound\binary.

Import DL

Import se spouští v přehledu Příjemky kontrakt – import (Kontrakty dodavatelské -> funkce Import příjemek) načtením zprávy z menu Zprávy. Vlastní generování příjemky se provede standardní funkcí Převod ve stejném přehledu.