EDI komunikace - Plugin

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

K vytváření různých elektronických výstupů z přehledů systému Helios Orange lze, kromě jiných možností, použít volbu místní nabídky Zprávy v daném přehledu. Přes Zprávy se například odesílají RELDP v elektronické podobě z modulu Mzdy nebo přes ně probíhá EDI komunikace. Jedním z možných formátů zprávy, který lze použít, je formát EDI022 pro faktury vydané.

V této části dokumentace je popsáno rozšíření systému Helios Orange o export zpráv ve formátu Edi Inhouse s IBAN a SWIFT kódy EDI022. Tento formát je upravený dle požadavků společnosti EDITEL SK s.r.o. a Tesco Stores SR, a.s. Vyhovuje též požadavkům MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., METRO Cash & Carry AG, Tesco Sk, Billa Sk a Ahold Sk.

Definice zprávy

Instalace pluginu, (viz. kap. Instalace pluginu), vytvoří definici zprávy pro odesílání zpráv v požadovaném formátu. V ní je třeba vyplnit pole Adresa místa určení zpráv.

V přehledu, např.: (Vydané faktury) zvolte v místní nabídce volbu Zprávy, Generování zpráv. Místní nabídku si zobrazíte pravým tlačítkem myši nebo tlačítkem Akce v panelu tlačítek. Dále zvolte Oprava na příslušné definici. Objeví se následující formulář:

Upozornění Výchozí nastavení formuláře po instalaci pluginu
Definice zprávy EDI022

Je třeba upravit (zkontrolovat) výchozí nastavení formuláře: BID312

Název zprávy

Uživatelský název zprávy, který se dále nikam nepřenáší. Využijte pro lepší orientaci uživatelů.

Adresa místa určení zpráv

Vyplňte složku, ve které se má vytvořit exportní soubor.

ProgID COM pluginu

Vyplňte řetězec rpEDI022.pcnEDI022 (viz obr. výše)

Tip Popis a možnosti nastavení každého EDI pluginu jsou modulu Nástroje přizpůsobení, evidence Externí akce, zde pravé tlačítko myši, volba místního menu Speciální pluginy. Nad pluginem přes pravé tlačítko na myši stiskněte volbu O pluginu… a na záložce 3 – Technický popis naleznete veškeré informace.
Technický popis

Základní nastavení

Před zahájením používání EDI komunikace je nezbytné nejprve doplnit a nastavit některé údaje.

 • V číselníku Organizace, volbou Oprava, je třeba organizaci vlastní organizaci a všem, se kterými budete komunikovat, vyplnit GLN kód do pole Čárový kód EAN13.
 • V přehledu Zboží a služby je třeba volbou Čárové kódy k aktuálnímu zboží doplnit ke každému zboží správný čárový kód, tzv. GTIN.
 • Pro přenos daňových dokladů (faktura, dobropis) je třeba v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží volbou Oprava naplnit hodnotu Doplňkový kód číselným údajem podle následujícího seznamu:
  • 380 - Faktura (Commercial invoice)
  • 383 - Vrubopis (Debit note - goods and services)
  • 384 - Opravná faktura (Corrected invoice)
  • 385 - Sběrná (konsolidovaná) faktura (Consolidated invoice)
  • 386 - Zálohová faktura (Prepayment invoice)
  • 325 - Proforma faktura (Proforma invoice)
  • 381 - Dobropis (Credit note - goods and services)
 • Pro přenos daňových dokladů (faktura, dobropis) je dále třeba v číselníku Forma úhrady volbou Oprava naplnit hodnotu Doplňkový kód číselným údajem podle následujícího seznamu:
  • 42 - Úhrada na bankovní účet
  • 10 - V hotovosti
  • 21 - Bankovní směnka
  • 23 - Bankovní šek
Upozornění Pokud je hodnota Doplňkový kód v Druhu dokladu pohybu zboží již použita pro jiné účely (než jako Typ dokladu pro EDI), je k dispozici procedura Soubor:EDI NajdiKodDruhuDokladu.hql. Pokud je procedura v databázi, ignoruje zadanou hodnotu kódu v Druhu dokladu pohybu zboží a dodá svoji vlastní.

BID312 Definice zpráv obecně

Definice zpráv z pohledu EDI

Dodatky

Verze formátu EDI

Výběr z možností D 96A nebo D 01B.

Pouze realizované doklady

Pokud je zaškrtnuta tato volba, pokus o export nerealizovaného dokladu se ukončí chybou.

Číslo dod.listu přenést

Nastavením ovlivníte kam se přenese číslo dodacího listu. Dostupné jsou pouze tyto volby: Do položek dokladu, Do záhlaví dokladu.

Užít EAN doplňkový

Pokud je zaškrtnuta tato volba, při exportu se použije přednostně doplňkový kód zboží.

Spisová značka

Pokud je zaškrtnuta tato volba, při exportu se do zprávy převezme údaj o zápisu do obchodního rejstříku.

Číslo faktury

Pokud je zaškrtnuta tato volba, při exportu se do údaje "číslo DL" přenese číslo faktury.

Popis dodávky

Pokud je zaškrtnuta tato volba, při exportu se do údaje "číslo DL" přenese hodnota údaje Popis dodávky.

Návazná (převedená) Výdejka

Pokud je zaškrtnuta tato volba, při exportu se do údaje "číslo DL" přenese číslo navázané Výdejky.

Povinný údaj

Pokud je zaškrtnuta tato volba, pokud se údaj "číslo DL" nepodaří naplnit, zpracování se přeruší.

Název zboží plnit z údaje

Uživatel má na výběr z možností: Název 1, Název 2, Název 3, Název 4, Popis 1, Popis 2, Popis 3, Popis 4, Poznámka, Externí atribut.

Výběr Ext.Atributu pro název zboží

Pokud je v "Název zboží plnit z údaje" nastaveno Externí atribut, musí uživatel vyplnit název tabulky a externího atributu v Heliosu. Např.:"TabKmenZbozi._pozn".

Údaj Fakturační místo naplnit hodnotou

Uživatel vybírá z možností: (beze změn), Odběratel, Místo určení.

Počet spotřebitelských MJ ve fakt.MJ naplnit hodnotou

Uživatel vybírá z možností: (nedefinováno), Položka: Přepočet množství, Zboží: počet MJ evid.výstup / počet MJ výstup.

Dobropis bez záporných znamének

Pokud je zaškrtnuta tato volba, při exportu budou u dobropisu částky bez znaménka.

Bez zaměstnance a bez kontaktů

Pokud je zaškrtnuta tato volba, export je bez zodpovědného zaměstnance a jeho kontaktů.

Pouze jeden doklad ve zprávě

Pokud je zaškrtnuta tato volba, při exportu vznikne za každý doklad jedna zpráva.

Povol export nuly pro SD = 0

Tesco Stores SR, a.s. vyžaduje tuto hodnotu zaškrtnutou. Pro ostatní řetězce nezaškrtávat. Zaškrtnutím se do zprávy vyplňují nuly (na řádek č.4), pokud je sazba spotřební daně nulová. V opačném případě jsou ve zprávě místo nul prázdné hodnoty.

Plugin podporuje

Použití zakázaných nebo blokovaných sazeb DPH

Tato funkcionalita slouží pro případ, kdy je třeba do exportního souboru uvést sazbu DPH i v případě, že není na dokladu faktury. Pro její aktivaci je nutné stáhnout a naimportovat vícenásobný vztah ZDE.

Upozornění Import vztahu provedete spuštěním souboru. Tím se spustí Helios, uživatel je dotázán, zda si přeje naimportovat do databáze uvedené soubory, po stisknutí "Ano" je ještě dotázán na změnu struktury databáze. Stisknutím "Provést" import vícenásobného vztahu dokončí.

Nyní je k dispozici v přehledu Definic zpráv volba Vícenásobný vztah - TabDPH. Spuštěním této volby se zobrazí okno, kde je možné přes tlačítko Přidat... zadávat sazby DPH, které se do exportovaného souboru dostanou. Kontrola na blokovanou či zakázanou sazbu zde se zde neprovádí.

Záměnu EAN organizace v řádku SYS

Tato funkcionalita slouží pro případ, kdy je třeba do exportního souboru uvést EAN organizace, která není na dokladu faktury (a nemusí být ani vedena v evidenci Organizací v Heliosu). Pro její aktivaci je nutné stáhnout a naimportovat vícenásobný vztah ZDE.

Upozornění Import vztahu provedete spuštěním souboru. Tím se spustí Helios, uživatel je dotázán, zda si přeje naimportovat do databáze uvedené soubory, po stisknutí "Ano" je ještě dotázán na změnu struktury databáze. Stisknutím "Provést" import vícenásobného vztahu dokončí.

Nyní je k dispozici v přehledu Definic zpráv volba Vícenásobný vztah - Organizace (detail). Spuštěním této volby se zobrazí okno, kde je možné přes tlačítko Nový... zobrazit přenosový editor Organizací. Dvojklikem nebo stiskem tlačítka Přenos... nad označenou organizací dojde k uložení organizace do vícenásobného vztahu a zároveň k zobrazení okna editoru, kde uživatel zadá požadovaný EAN organizace, která není v Heliosu. Exportovaný soubor pak bude obsahovat i tento EAN.

Parametrizace jména exportního souboru

V Definici zprávy je možné nastavit jak bude vypadat název exportovaného souboru. V editoru Definice zprávy je třeba nastavit atribut Jméno pro export.soubor: na hodnotu "Vždy použít zadané". Dále do atributu "Jméno export.souboru:" je možné vložit zástupný řetězec, který je při generování zprávy nahrazen požadovanou hodnotou. Řetězce, které je možné do pole zadat jsou:

 • <DATE> v názvu bude aktuální datum ve tvaru RRMMDD;
 • <NUMBER> v názvu bude číslo dokladu (pokud není uveden <NUMBER> při exportu více dokladů, automaticky doplní číslo dokladu za zvolené jméno exportního souboru);
Upozornění Každý řetězec musí být ukončen příponou souboru.
Příklad Např. Jméno export.souboru: <DATE>

Název výsledného souboru(exportu) bude: 140219115513010400001.txt

Užití parametru INFO+

Tento parametr "INFO+" je možné zadat do atributu Parametry v Definici zprávy. Při generování zprávy se zobrazí proměnné, které do zprávy vstupují. Viz obrázek níže.

INFO+


Faktury vydané, Edi Inhouse pro COOP SK (Metro Sk.) - rpEDI023.DLL

Název pluginu: rpEDI023.DLL

Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce COOP Sk. Formáty byly vytvořeny podle dokumentace společnosti Editel, akceptuje je spol. Teledin a IPN Data Sk.

Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Název zprávy hodnotu Reg.plugin EDI023 (Export) COOP Sk. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.

Nastavení zprávy

Plugin je třeba nastavit na Verzi formátu EDI = "D 96A". S nastavením Verze formátu EDI = "D 01B" jej lze použít i pro Metro Sk.

Faktury vydané, Edi Inhouse pro Tesco Sk, Billa Sk, Ahold Sk a další - rpEDI024.DLL

Název pluginu: rpEDI024.DLL

Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce Tesco Sk, Billa Sk, Ahold Sk a další. Formáty byly vytvořeny podle dokumentace společnosti Editel, akceptuje je spol. Teledin a IPN Data Sk.

Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Název zprávy hodnotu Reg.plugin EDI024 (Export) Sk. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.