Druhy účetních dokladů - Konstanty a číselníky

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Editor pro pořízení druhu účetního dokladu otevřete z hlavní nabídky z modulu Účetnictví/Konstanty a číselníky - Druhy účetních dokladů. Před otevřením vlastního přehledu jste dotázáni na období, které vyberete a výběr potvrdíte tlačítkem Výběr období. Otevře se přehled Druhy účetních dokladů.

Editor druhu účetního dokladu

Záložka 1 - Obecné

Tato záložka slouží k definování druhu účetního dokladu.

Číslo

Číslo druhu účetního dokladu. Do tohoto pole zadáte max. třímístné označení, může obsahovat číslice i písmena.

Název druhu účetního dokladu

Do tohoto pole zadáte název příslušného druhu dokladu, max. čtyřicetimístný textový údaj.

Upozornění Doporučujeme při označování jednotlivých druh dokladů volit čísla resp. označení druhů dokladů tak, aby určité skupiny dokladů (např. faktury odběratelské, pokladna atd.) následovaly po sobě, jinými slovy, aby se utvořily určité skupiny druhů dokladů.


Datum salda

Přepínač pro druh datumu z hlediska vyhodnocování saldokonta (viz kapitola Saldokonto), kde si volíte z přepínacích tlačítek, sloužících k přednastavení položky Není datum / Datum splatnosti / Datum úhrady/Saldo bez datumu při otevření formuláře nového účetního dokladu v daném druhu dokladů (viz kapitola Účetní deník):

 • Není datum – u nesaldokontních účtů se nebude nabízet ani datum splatnosti ani datum úhrady, pole pro toto datum bude neaktivní.
 • Datum splatnosti – při otevření formuláře nového účetního dokladu se bude nabízet při účtování saldokontních účtů datum splatnosti (např. při účtování faktury).
 • Datum úhrady - při otevření formuláře nového účetního dokladu se bude nabízet při účtování saldokontních účtů datum úhrady (např. při účtování platby v bance nebo pokladně).
 • Saldo bez datumu - pro saldokontní účty, využívá se v případě, že se má doklad dostat do saldokonta, ale nemá ovlivňovat počet dnů splatnosti či uhrazení v saldokontu. (příkladem využití salda bez datumu je účtování kurzových rozdílů, popř. haléřových vyrovnání)


Fáze

Pole se seznamem, kde lze vybrat, do které fáze rozpracovanosti se budou doklady pořizovat. Klepnutím myši se otevře seznam těchto nabídek:

 • Pořízeno

Nejnižší fází rozpracovanosti je stav pořízeno (účetní zápisy na těchto dokladech se nepromítají do salda a stavů účtů, účetní doklady lze opravovat a rušit).

 • Účtováno

Prostřední fází rozpracovanosti je stav Účtováno (účetní zápisy na těchto dokladech se promítají do salda a stavů účtů, účetní doklady lze opravovat a rušit). Při zakládání nového druhu účetního dokladu se přednabídne právě fáze Účtováno.


Fáze import/Účto

Toto pole umožňuje importovat účetní doklady i v jiné fázi rozpracovanosti, než je nastaveno pro ruční pořizování dokladů. Import je možno provést přímo až do fáze Uzavřeno.


Přednastavený stav

Pole se seznamem, kde lze vybrat, do kterého stavu se budou doklady pořizovat. Klepnutím myši se otevře seznam těchto nabídek:

 • Běžný

Používá se pro všechny běžné účetní zápisy týkající se účetního období, tj. všechny účetní zápisy kromě uzávěrkových operací

 • Počáteční stav

Používá se pro účetní zápisy počátečních stavů. Doporučujeme nastavit zejména pro případ ručního pořizování počátečních stavů.

 • Koncový stav

Používá se pro účetní zápisy koncových stavů. Doporučujeme nastavit zejména pro případ ručního pořizování koncových stavů.


Přednastavený účet MD (Dal)

Pole, kde lze zadat účty pro stranu MD příp. i stranu Dal. Tyto účty se pak budou nabízet na dané straně při otevření formuláře účetního dokladu. Pokud tyto účty nezadáte, nebudou se při otevření formuláře účetního dokladu nabízet. Účty vyberete stiskem tlačítka Tritecky.jpg , otevře se přehled účetní rozvrh, zde si vyberete požadovaný účet a přenesete stiskem tlačítka Přenos. Účet můžete zadat přímo z klávesnice.

Daňový režim Pokud je instalován modul daňových klíčů a je zapnuto používání daňových klíčů, lze v editoru DUD zadat/přednastavit Daňový režim pro daný DUD.


Strana

Zde je možno přednastavit, zda se při otevření nového účetního dokladu nabídne strana Má Dáti nebo strana Dal.


Uzávěrkový charakter

Pole se seznamem slouží k označení druhu dokladu pro provedení zápisů uzavření a otevření účetních knih. U většiny druhů účetních dokladů bude ponechán uzávěrkový charakter (není). Pouze pro druhy účetních dokladů, kam se budou pořizovat zápisy při roční uzávěrce, budou mít jiný charakter.

 • (není) – pro všechny druhy účetních dokladů kromě uzávěrkových
 • Uzavření účetních knih – pro přednastavení druhu účetních dokladů, kde se budou pořizovat při roční uzávěrce účetní zápisy uzavření účetních knih
 • Otevření účetních knih – pro přednastavení druhu účetních dokladů, kde se budou pořizovat při roční uzávěrce účetní zápisy otevření účetních knih
 • Uzavření i otevření účetních knih – pro přednastavení druhu účetních dokladů, kde se budou pořizovat při roční uzávěrce účetní zápisy uzavření a otevření účetních knih

Kontrola vyrovnanosti dokladu v cizí měně

 • Bez kontroly - kontrola nebude prováděna
 • Upozornění - kontrola bude prováděna na všechny cizí měny na daném dokladu. je-li nastaveno, dochází při uzavírání editoru účetního dokladu ke kontrole vyrovnanosti všech cizích měn v rámci dokladu. V případném hlášení je uveden kód cizí měny a částka rozdílů.

Je-li účetní doklad nevyrovnaný v cizí měně, lze vždy po dotazu doklad uložit (nastavení globální konstanty "Účetnictví - Povolení zápisu nevyrovnaných dokladů do fáze účtováno" nemá vliv). Může dojít k těmto hlášením / dotazům :

"Doklad je nevyrovnaný v cizí měně! (Měna : xxx, Rozdíl : yy.zz)" "Doklad je nevyrovnaný v cizí měně! (Měna : xxx, Rozdíl : yy.zz) Pokračovat ?" V případě, že je doklad nevyrovnaný i v hlavní měně, jsou hlášení sloučena do jednoho okna.


Řada dokladů

Nastavujete číslo, od kterého se má začít číslovat řada dokladů v deníku (např. má číselná řada začínat 2, do pole Řada dokladů se vyplní 200001).


Plnit mezery

Zaškrtávací pole. Pokud bude zatrženo, bude systém při otevírání nového dokladu hledat první volné číslo v číselné řadě dokladů. Pokud nebude zatrženo, bude při otevírání nového dokladu nabídnuto číslo o jedno vyšší než je poslední zadaný doklad v řadě.


Seskupení daňových dokladů i dle Popisu v deníku

Zaškrtávací pole, určuje, zda se mají daňové doklady navíc seskupovat i podle toho, jestli mají zadán stejný text.


Seskupení daňových dokladů i dle Párovacího znaku v deníku

Zaškrtávací pole, určuje, zda se mají daňové doklady navíc seskupovat i podle toho, jestli mají zadán stejný Párovací znak.

Povolit posun DPH Tato volba se uplatní při účtování faktur se samovyměřením. Tato volba se zohlední při dotahování období DPH při účtování faktur pomocí kontací při samovyměření. Pokud je na DUD zaškrtnuto, tak se nekontroluje z časového hlediska DPH na výstupu, ale podle DUZP se umístí do prvního neuzavřeného období DPH.

Celní kurz

Zaškrtávací pole, v případě zaškrtnutí bude pro přepočet DPH použit celní kurz.


DPH počítat vždy z hlavní měny

Zaškrtávací pole, v případě zaškrtnutí, se pro výpočet DPH použije hlavní měna, nikoli cizí měna na dokladu. (Nedojde tedy k přepočtu kurzem dle CM). Použijete např. pokud se jedná o tuzemskou fakturu, kterou Vám dodavatel vystavil v cizí měně.

Dohledání kurzu pro DPH.

 • přesný denní kurz
 • denní kurz včetně předchozího
 • nejbližší předchozí
 • dle globální konfigurace

Poslední volba je přednastavena a přebírá nastavení konstanty v sekci konstant pro účetnictví, ostatní volby jsou preferovány před nastavením globální konfigurace. Aby bylo možné používat v DUD různé způsoby dotahování kurzu, je v kurzovním lístku příznak - Nastavit pro EU-DPH. Pro přepočet daně denním kurzem (popř.denním kurzem včetně předchozího) je tedy dotažen kurz s označením DPH_denní pro danou měnu a datum rovno DUZP. Pro přepočet daně pevným kurzem je dotažen kurz s označením DPH_pevný pro danou měnu a datumem rovným nebo nejvyšším nižším, než DUZP.
Příznak DPH_denní je možné nastavit pro jednu měnu a jeden den pouze jeden, při založení prvního kurzu příslušné měny není přednastaven. Lze nastavit a odnastavit pomocí akce nad kurzovním lístkem.


Země DPH

Možnost předvyplnění Země DPH, která se přenese na účetní doklad. Použijete pouze v případě, že používáte Daňové klíče.

Záložka 2 - Konfigurace

Tato záložka slouží k nastavení konfigurace daného druhu účetního dokladu:

1 - Přenos mezi řádky

V této části formuláře se nastavuje, které položky formuláře pro pořizování účetního dokladu se budou přenášet na další řádek rozúčtování.

 • Přenášet splatno
 • Přenášet DUZP
 • Přenášet datum doručení
 • Přenášet text
 • Přenášet účet
 • Přenášet měnu
 • Přenášet párovací znak
 • Přenášet organizaci
 • Přenášet útvar
 • Přenášet daňový klíč - pokud používáte funkcionalitu Daňové klíče
 • Přenášet zemi DPH - opět pouze pro Daňové klíče
 • Přenášet zakázku
 • Přenášet nákladový okruh
 • Přenášet zaměstnance
 • Přenášet auto
 • Přenášet organizaci 2 - zobrazí se pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace
 • Přenášet typ změny - zobrazí se pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace
 • Přenášet Příjmy a výdaje - zobrazí se pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace

- údaje pro Kontrolní hlášení:

 • Přenášet evidenční číslo daňového dokladu
 • Přenášet plnění do limitu
 • Přenášet kód zboží PDP
 • Přenášet kontaktní osobu

Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka označujete, zda příslušnou položku v daném druhu dokladu přenášet na další řádek téhož nebo dalšího účetního dokladu.
Na záložce 2 - Konfigurace si vybíráte údaje, které se budou přenášet z řádku účetního zápisu na další řádek. Na záložce 3 - Přenos mezi doklady si vybíráte údaje, které budou přenášeny z předešlého účetního zápisu.


Předvyplnění dat

V této části formuláře se nastavuje, které položky formuláře pro pořizování účetního dokladu se budou nabízet při otevření nového účetního dokladu.


Předvyplnit splatno

Pole se seznamem, kde se vybírá, zda a jak se má předvyplňovat datum splatno (jedná se o datum splatnosti, případně datum úhrady)

 • Nevyplňovat – datum splatno se na formuláři účetního dokladu nebude nabízet
 • Datum případu - datum splatno se na formuláři účetního dokladu bude nabízet v relaci k datu případu upravené o počet dní, které se zadají napravo v poli Faktor splatno
 • Dnešní datum - datum splatno se na formuláři účetního dokladu bude nabízet v relaci k aktuálnímu datu upravené o počet dní, které se zadají napravo v poli Faktor splatno


Předvyplnit DUZP

Pole se seznamem, kde se vybírá, zda a jak se má předvyplňovat datum uskutečnění zdanitelného plnění

 • Nevyplňovat – datum uskutečnění zdanitelného plnění se na formuláři účetního dokladu nebude nabízet
 • Datum případu - datum uskutečnění zdanitelného plnění se na formuláři účetního dokladu bude nabízet v relaci k datu případu upravené o počet dní, které se zadají napravo v poli Faktor DUZP
 • Dnešní datum - datum uskutečnění zdanitelného plnění se na formuláři účetního dokladu bude nabízet v relaci k aktuálnímu datu upravené o počet dní, které se zadají napravo v poli Faktor DUZP


Předvyplnit datum doručení

Pole se seznamem, kde se vybírá, zda a jak se má předvyplňovat datum doručení

 • Nevyplňovat - datum doručení se na formuláři účetního dokladu nebude nabízet
 • Nepřístupno
 • Datum případu
 • Dnešní datum

Předvyplnit PZ (párovací znak) dle evid. č. KH . Jako výchozí je neoznačeno. Kontrolní hlášení do limitu předvyplnit na řádcích účetního dokladu

Záložka 3 - Přenos mezi doklady

DUD zal3.png

Oproti řádkovým přenosům (záložka Konfigurace) je zde navíc datum případu a není účet. Přenos mezi doklady má přednost před přenosem mezi řádky. Pokud je přenášená hodnota prázdná, také se přenese a je brána jako hodnota. Pouze u data případu je výjimka, pokud přenos nenajde datum případu - je nastaven na aktuální datum.

Záložka 4 - Editor deníku

DUD zal4.png

Zaškrtnutím pole vybíráte, které řádky budou při otevření nového dokladu vidět:.

 • Zobrazovat DIČ organizace
 • Zobrazovat útvar a zakázku
 • Zobrazovat zaměstnance a okruh
 • Zobrazovat vozidlo
 • Zobrazovat organizaci 2, typ změny a údaj příjmy a výdaje - zobrazí se pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace
 • Zobrazovat údaje pro kontrolní hlášení DPH CZ
 • Zobrazovat kontaktní osobu - je přístupné pouze pokud je zaškrtnuto Zobrazovat údaje pro kontrolní hlášení
 • Zobrazovat údaje pro MOSS
 • Zobrazovat datum párování
 • Zobrazovat kód země DPH

Přednastavený atribut řádek/doklad

Pomocí těchto atributů je možné určit, na které položce bude nastaven kurzor po otevření formuláře nového účetního dokladu nebo po zápisu prvního řádku a otevření dalšího řádku účetního dokladu. Volíte ze seznamu:

 • Datum případu
 • Text
 • Účet
 • Částka
 • Organizace
 • Párovací znak
 • DUZP

Druh dokladu uložíte stiskem tlačítka OK nebo stiskem klávesy <Enter>. Zadaný druh dokladu se přenese do přehledu Druhů účetních dokladů.

Záložka 5 - Zajištění DPH

Na této záložce lze zaškrtnutím položky nastavit, zda kontrolovat použití nespolehlivých plátců, viz obrázek.

DUD zajisteniDPH.png

Pás karet - karta Akce

Přednastavení/odnastavení DUD

Jeden z druhů účetních dokladů můžete přednastavit jako výchozí. Tedy při prvním otevření účetního deníku nebudete dotázáni na druh, ale otevře se tento přednastavení

Přiřazení uživatelských editorů

 • Volba pracuje nad jednou označenou řadou (pokud je označeno více řad, je volba neaktivní).
 • Je zobrazen přehled s definicemi přiřazení editorů.
 • V přehledu je možné založit novou definici:
  • Editor definice obsahuje:
   • Popis - libovolný textový údaj.
   • Určeno pro - informační atribut, který uvádí druh vazby editoru.
   • Definice pro editor dokladů - zobrazí přehled, ve kterém je možné vybrat existující definici uživatelského editoru pro doklad.
   • Definice pro editor položek - zobrazí přehled, ve kterém je možné vybrat existující definici uživatelského editoru pro položku.
   • Definice pro editor txt. položek - zobrazí přehled, ve kterém je možné vybrat existující definici uživatelského editoru pro textovou položku.
  • Definice uživatelských editorů je nutné vytvořit přímo v daných editorech (doklad, položka, txt. položka), a poté je možné je přiřadit přes atributy uvedené výše.
 • V pásu karet je třeba vytvořenou definici přiřadit uživatelům pomocí volby Přiřazení uživatelů a rolí definici
  • V otevřeném přehledu je možné pomocí pásu karet přiřadit uživatele (volba Nový uživatel), nebo role (volba Nová role), kterým bude definice aplikována.
  • Volbou Globální je možné nastavit definici jako výchozí pro všechny, kteří nemají jinou vlastní definici přiřazenou přímo na jméno nebo roli.
  • Pokud není definice nikomu přiřazena, není aplikována.
  • Toto přiřazení definice má přednost před přiřazením přímo v editoru (dokladu, položky, txt. položky).


Blokování

Zablokování druhu účetního dokladu - vztahuje se k aktuálnímu období, ve kterém právě jste (je zobrazeno na spodní liště).

Hromadné změny

Nad označenými záznami je možné hromadně změnit parametry viz obrázek. Pozor, pokud se má změna udělat nad více záznamy, je nutné odznačit parametr Jen aktuální řádek.

Hromadne zmeny DUD.png

Kopie DUD

Zkopírování druhu se všemi nastaveními.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail